НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2003 року N 272

Щодо затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2002 році

Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2002 році (додається).

 

Голова Комісії 

Ю. Продан 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 31 березня 2003 р. N 272 


ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2002 році

1. Коротка інформація про Комісію

Національну комісію регулювання електроенергетики України (НКРЕ) утворено Указом Президента України від 08.12.94 N 738.

НКРЕ - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, що здійснює державне регулювання природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, підконтрольний і підзвітний Президентові України.

У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України, Законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

Основні завдання Комісії визначені Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335, зокрема це:

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо функціонування оптового та роздрібних ринків електричної енергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів;

забезпечення ефективності функціонування ринків електроенергії та газу при збалансуванні інтересів суб'єктів природних монополій та їх споживачів;

координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків енергоносіїв;

сприяння конкуренції у сфері виробництва й постачання електричної енергії, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів;

проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

розроблення і впровадження правил користування електричною енергією та газом;

видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу, постачання електричної енергії, зберігання та постачання природного газу, транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування газу, нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

здійснення контролю за ліцензіатами щодо дотримання Умов та Правил підприємницької діяльності в енергетиці на території України;

захист прав споживачів електричної енергії та газу природного;

інші завдання, визначені законодавчими та нормативними актами.

Указом Президента України від 30.10.2000 N 1167 на Комісію додатково покладено обов'язки із співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями щодо участі у підготовці міжнародних договорів та питань, віднесених до компетенції Комісії, а також здійснення заходів щодо адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу.

Практична реалізація основних завдань забезпечується шляхом здійснення Комісією відповідних заходів:

розробка та затвердження нормативно-правових актів в межах своїх повноважень;

розробка Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі відповідно до діючого законодавства, внесення змін та доповнень до них;

забезпечення рівних умов діяльності для всіх учасників оптового ринку електричної енергії на конкурентних засадах;

реалізація цінової і тарифної політики в паливно-енергетичному комплексі;

регулювання платіжно-розрахункових відносин на оптовому ринку електроенергії відповідно до Порядку розподілу коштів між членами оптового ринку електричної енергії;

забезпечення контролю за цільовим використанням енергокомпаніями коштів, передбачених при формуванні відповідних тарифів, та застосування до них відповідних санкцій у разі нецільового використання коштів;

затвердження і доведення до відома споживачів та громадськості переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній та їх структурних підрозділів для оплати за споживання електричної енергії;

участь у процесі приватизації енергетичних об'єктів та створення сприятливих умов для розвитку підприємств галузі незалежно від форм власності;

систематичний контроль за дотриманням ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності, а також застосування відповідних санкцій у разі їх порушення;

формування громадської думки щодо недопущення безоплатного споживання енергоносіїв та неможливості забезпечення стабільного енергопостачання при неповній платі за спожиту енергію;

організація та проведення роботи щодо захисту прав споживачів електричної енергії та газу;

здійснення інших повноважень у відповідності до чинного законодавства.

До складу Комісії входять Голова і чотири члени Комісії з рівними правами у сферах їх діяльності. Роботу Комісії забезпечує апарат (станом на 01.01.2003 - 275 спеціалістів), до складу якого входять функціональні та обслуговуючі структурні підрозділи, а також територіальні представництва, що діють у всіх областях України та Автономній Республіці Крим. Структура НКРЕ наведена в додатку 1.

Комісія постійно співпрацює з іншими органами державної влади, вітчизняними та міжнародними організаціями та засобами масової інформації.

2. Оптовий ринок електричної енергії

Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) практично функціонує з другої половини 1997 року після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.97 N 487 "Про вдосконалення системи розрахунків за спожиту електричну енергію", якою були скасовані економічно недоцільні форми розрахунків за електроенергію (адресні, давальницькі та інші). Правовою базою функціонування ОРЕ є прийнятий 16 жовтня 1997 року Закон України "Про електроенергетику" (із змінами від 22.06.2000 N 1821) та Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України (далі - Договір).

Ключовою умовою функціонування ОРЕ є купівля та продаж всієї виробленої енергії лише в ОРЕ і відповідна заборона її прямої купівлі постачальниками електричної енергії від енергогенеруючих компаній теплових, атомних та гідроелектростанцій. Функціональна схема ринку електричної енергії наведена в додатку 2.1.

Купівля та продаж всієї виробленої на електростанціях електричної енергії та потужності здійснюється членами ринку через ОРЕ відповідно до Договору та на підставі двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії між учасниками ОРЕ та ДП "Енергоринок".

Діяльність на Оптовому ринку електричної енергії у 2002 році

З метою приведення положень Договору у відповідність до Закону України "Про електроенергетику" члени ОРЕ 8 лютого 2002 року на Загальних зборах внесли зміни до Договору та прийняли нову редакцію Інструкції про порядок використання коштів ОРЕ та Положення про надзвичайні ситуації в ОРЕ.

Для забезпечення прозорого та справедливого розподілу коштів між членами ринку було переглянуто та доопрацьовано порядок встановлення, внесення змін, контролю за виконанням та анулюванням алгоритму розподілу коштів ОРЕ. Крім того, Інструкцію про порядок використання коштів ОРЕ було доповнено положеннями, які наділяли НКРЕ правом вносити зміни до алгоритму енергопостачальників шляхом коригування відсотка відрахувань на поточні рахунки місцевих постачальників електричної енергії у разі неналежного виконання ними фінансових зобов'язань при здійсненні закупівлі електричної енергії в ОРЕ. Ці зміни і доповнення НКРЕ погодила постановою від 11.05.2002 N 456.

Функціонування ОРЕ у 2002 році здійснювалось під контролем Ради Оптового ринку - представницького органу членів ОРЕ (далі - Рада ринку). До складу Ради ринку входили 5 голосуючих директорів від енергогенеруючих компаній (3 представники від енергогенеруючих компаній теплових електростанцій, 1 представник від НАЕК "Енергоатом" та 1 представник від енергогенеруючих компаній гідроелектростанцій) і 5 голосуючих директорів від постачальників електричної енергії (в тому числі 4 від державних енергопостачальних компаній і 1 представник від приватизованої компанії) та чотири неголосуючі директори (від НКРЕ, Міністерства палива та енергетики України, НЕК "Укренерго" та ДП "Енергоринок").

У 2002 році проведено 24 засідання Ради ринку.

Окремі рішення Ради ринку у 2002 році, які стосувалися врегулювання питань нормативно-правового характеру, платіжно-розрахункових відносин між членами ОРЕ та вирішення питань, що виникали у процесі функціонування ОРЕ, були затверджені постановами НКРЕ.

Радою ринку були створені і продуктивно працювали робочі групи експертів з врегулювання проблем:

а) визначення кредиторсько-дебіторської заборгованості та розробки напрямів і механізмів взаємного погашення та реструктуризації заборгованості членів ОРЕ;

б) розробки рекомендацій щодо алгоритму розподілу коштів ОРЕ;

в) розробки та вдосконалення нормативно-правової бази в ОРЕ, зокрема, з питань перегляду Договору та додатків до нього;

г) розробки та затвердження програми послідовного впровадження Автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ).

У робочих групах Ради ринку активну участь брали фахівці НКРЕ.

Активізувався процес перегляду діючого Договору та додатків до нього. З метою створення прозорої системи, за якою формуються, здійснюються і обліковуються платежі та грошові надходження до ОРЕ, підготовлено зміни і доповнення як до тексту Договору, так і до Правил ОРЕ (далі - Правила Енергоринку), Інструкції про порядок здійснення розрахунків, Інструкції про порядок використання коштів ОРЕ, Інструкції про порядок нарахування та обліку витрат ОРЕ, Положення про надзвичайні ситуації в ОРЕ, Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії.

Для впровадження та подальшого вдосконалення єдиного порядку розрахунків енергопостачальних компаній за куповану на ОРЕ електричну енергію, посилення їх відповідальності за повноту та своєчасність розрахунків у 2002 році більшість енергопостачальних компаній уклали нові двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії з ДП "Енергоринок" на основі затвердженої постановою НКРЕ від 01.06.2001 N 597 форми типового договору купівлі-продажу електроенергії, введеної в свій час для приватизованих копаній.

НКРЕ в межах своїх повноважень сприяла вирішенню спірних питань, що виникали між енергопостачальними компаніями та ДП "Енергоринок" в процесі укладення двосторонніх договорів. З цією метою проводились відповідні узгоджувальні наради.

Алгоритм перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії. В умовах неповної оплати електричної енергії існує необхідність пошуку оптимальних форм розподілу коштів між її виробниками. Така робота проводилась Комісією після розгляду відповідних питань Радою ринку.

У 2001 році кошти розподілялися таким чином: 30 % коштів розподілялися відповідно до коефіцієнта, розрахованого пропорційно до сум заборгованості оптового постачальника електроенергії перед виробниками електричної енергії, а 70 % коштів розподілялися відповідно до товарної продукції виробників електричної енергії. Це призвело до непропорційного надходження їх виробникам, а також до непропорційного накопичення заборгованості у окремих виробників електроенергії.

У 2002 році (після розгляду Радою ринку) Комісія постановою від 07.05.2002 N 449 внесла зміни до алгоритму розподілу коштів, згідно з якими першочергово здійснювалися перерахування пріоритетних платежів, а решта коштів розподілялася відповідно до товарної продукції. Завдяки цьому кошти стали розподілятися між виробниками електричної енергії більш адекватно рівню товарної продукції.

Оскільки протягом розрахункового місяця кошти від енергопостачальних компаній надходять в ОРЕ нерівномірно, НКРЕ постановою від 04.11.2002 N 1220 встановила, що кошти, які надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії за винятком пріоритетних сум, розподіляються пропорційно до обсягу товарної продукції, яка підрахована наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки електричної енергії згідно з графіком платежів. Дані зміни врегулювали питання щодо нерівномірного розподілу коштів між виробниками електроенергії в залежності від їх товарної продукції, виробленої протягом звітного місяця.

До травня 2002 року в енергогалузі виникали кризові ситуації, пов'язані з неможливістю теплових електростанцій розрахуватись за вугілля, що призводило до підвищення соціальної напруги в шахтарських районах. Це змушувало НКРЕ за пропозицією Міністерства палива та енергетики України або за дорученням Кабінету Міністрів України перерозподіляти кошти на користь енергогенеруючих компаній ТЕС за рахунок коштів, належних НАЕК "Енергоатом". З метою повернення коштів, недоотриманих НАЕК "Енергоатом" внаслідок внесення змін до алгоритму та введення надзвичайних ситуацій в ОРЕ протягом 2000 - 2002 років, Комісією разом з Мінпаливенерго був розроблений та затверджений постановою НКРЕ від 16.08.2002 N 903 графік повернення коштів. Протягом 2002 року НАЕК "Енергоатом" було повернуто 590 млн. грн., утриманих з Компанії внаслідок внесення змін до алгоритму розподілу коштів та введення надзвичайних ситуацій в ОРЕ. Станом на 01.01.2003 залишилось повернути 32,6 млн. грн.

Постановою НКРЕ від 19.08.2002 N 904 "Про тариф на відпуск електричної енергії для НАЕК "Енергоатом" з 28 серпня 2002 року передбачено пріоритетне перерахування на поточний рахунок НАЕК "Енергоатом" - 100 % від товарної продукції. В цілому за 2002 рік оптовий постачальник електричної енергії розрахувався з НАЕК "Енергоатом" за поставлену електричну енергію в ОРЕ на 84,7 %, компанії було перераховано 5,2 млрд. грн., тоді як в 2001 році - 4,05 млрд. грн., що становило 57,2 % від товарної продукції.

У зв'язку із закінченням дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 N 45-р "Про систему розрахунків за електричну енергію" та з метою покращання розрахунків виробників електричної енергії з вугільними підприємствами та вугледобувних підприємств за спожиту електроенергію з постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом Комісія прийняла постанову від 17.05.2002 N 493. Визначений в цій постанові порядок розрахунків дозволив перейти від залікових схем розрахунків згідно з протоколами погодження до розрахунків банківськими коштами. За цим порядком у 2002 році було проведено розрахунків на суму 698 млн. грн.

З метою забезпечення розрахунків по субвенціях на проведення видатків з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку в 2002 році за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України та рентної плати за природний газ власного видобутку Комісія прийняла постанову від 06.02.2002 N 126 "Про перерахування коштів", згідно з якою виробникам електроенергії було перераховано 617 млн. грн. для розрахунків за спожитий природний газ.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2002 N 1693 для погашення заборгованості бюджетних установ за спожиті енергоносії Комісія прийняла постанову від 20.11.2002 N 1280, що дало змогу погасити заборгованість НАЕК "Енергоатом" перед державним бюджетом на суму 13,5 млн. грн.

Для забезпечення розрахунків по субвенціях на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивезення сміття та побутових відходів, пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2002 році за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України Комісія прийняла постанову від 18.12.2002 N 1408 "Про перерахування коштів", відповідно до якої виробникам електроенергії для розрахунків за спожитий природний газ перераховано 97,5 млн. грн.

З метою врегулювання проблеми платіжно-розрахункових відносин в ОРЕ та стимулювання енергопостачальних компаній до належного виконання ними своїх договірних фінансових зобов'язань НКРЕ провела ряд заходів, наслідком яких є значне покращання енергопостачальними компаніями своєї збутової роботи і, відповідно, розрахунків за електричну енергію, куповану на ОРЕ.

Протягом 2001 - 2002 років Комісією були внесені зміни до Порядку визначення відрахувань на поточні рахунки енергопостачальних компаній, згідно з якими до нормативу відрахувань коштів застосовуються понижуючі коригуючі коефіцієнти:

за неповну оплату електричної енергії, купованої на ОРЕ;

за понаднормативні втрати в електромережах енергопостачальників;

за перевищення граничного рівня споживання електричної енергії.

Коригуючий коефіцієнт, що враховує неповні розрахунки за електричну енергію, куповану на ОРЕ, почали застосовувати з березня 2001 року. Із зростанням рівня розрахунків за електричну енергію граничний рівень оплати, після якого застосовувався вказаний коефіцієнт, підвищувався, а з березня 2002 року його доведено до 100 %.

В подальшому Комісія почала застосовувати індивідуальний підхід до енергопостачальних компаній з урахуванням їхнього економічного та фінансового стану, можливостей по збору коштів. З урахуванням цього для компаній, які розробляли плани заходів щодо покращання розрахунків та графіки підвищення рівня розрахунків, встановлювалися окремі граничні рівні розрахунків.

Так, наприклад, для ВАТ "Крименерго" встановлений граничний рівень розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії з травня 2002 року - 85 %, з червня - 90 %, з вересня - 95 % і з листопада - 100 %. Окремі граничні рівні застосовані також для ВАТ "Донецькобленерго" та ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

Крім того, Комісією розроблена методика розрахунку коригуючих коефіцієнтів, які враховують наявність понаднормативних втрат електричної енергії в електромережах та тенденцію їх змін.

Заходи Комісії призвели до зменшення, вперше за останні роки, втрат електроенергії в мережах енергопостачальних компаній. За 12 місяців 2002 року втрати становлять 19,32 %, що на 1,13 % менше, ніж у 2001 році. При цьому втрати електричної енергії по ряду обленерго за минулий рік були доведені до нормативу, а по окремих обленерго вони стали нижчі від нормативу.

За минулий рік збільшилася кількість енергопостачальників, які розраховуються в повному обсязі за електричну енергію, куповану на ОРЕ. У 2001 році лише одне із 27 обленерго розрахувалося на 100 %, у 2002 році - 7 обленерго розрахувалися на 100 % і більше.

Внаслідок застосування коригуючих коефіцієнтів протягом 2002 року на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії додатково надійшло близько 435 млн. грн.

З метою стабілізації розподілу коштів з розподільчого рахунка ДП "Енергоринок" Комісія розробила Тимчасовий порядок встановлення, внесення змін та контролю за виконанням алгоритму розподілу коштів Оптового ринку електричної енергії (далі - Тимчасовий порядок), який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2002 N 200. У період дії зазначеної постанови кількість внесених змін до алгоритму розподілу коштів на виконання доручень Кабінету Міністрів України суттєво знизилась. При цьому слід зауважити, що протягом 2002 року надзвичайні ситуації в ОРЕ не вводилися.

Більшість змін до алгоритму розподілу коштів розглядалися на засіданнях Ради ринку. При Раді ринку створена робоча група, яка займається розробками рекомендацій щодо встановлення та зміни алгоритму розподілу коштів ОРЕ. Робоча група відпрацьовує механізми розподілу коштів, які максимально враховують інтереси всіх учасників ОРЕ. Різні варіанти реалізації алгоритму розподілу коштів, запропоновані учасниками, розраховуються ДП "Енергоринок" в оціночному режимі з використанням реального масиву даних. Відбір кращого варіанта здійснюється лише після аналізу всіх запропонованих та розрахованих варіантів.

Відповідно до Тимчасового порядку після прийняття рішень Радою ринку НКРЕ забезпечує проведення їх експертизи, уточнюючи можливі наслідки та економічну доцільність цих змін, та, при необхідності, коригує її рішення.

Реалізація положень Закону України "Про електроенергетику" та впровадження комплексу вищезазначених заходів з боку НКРЕ та Уряду у напрямку покращання платіжно-розрахункової дисципліни призвели до значного підвищення у 2002 році рівня оплати електроенергії енергопостачальними компаніями в ОРЕ та, відповідно, рівня виплат з ОРЕ енергогенеруючим компаніям.

Розрахунки ОРЕ з кредиторами. У 2002 році продаж електричної енергії в ОРЕ здійснювали 30 виробників електроенергії, у тому числі - НАЕК "Енергоатом", 5 компаній теплових електростанцій, 2 гідрогенеруючі компанії, 1 ГАЕС, 16 теплоелектроцентралей, 5 вітрових електростанцій. У 2002 році кількість виробників, які відпускали електроенергію в ОРЕ, у порівнянні з 2001 роком збільшилась. Так:

з 1 квітня 2002 року почало працювати за ціновими заявками ТОВ "Східенерго";

кількість вітрових електростанцій, які здійснювали продаж електроенергії в ОРЕ, збільшилась з 2 до 5 (Актаська ВЕС, Донузлавська ВЕС, Новоазовська ВЕС, Сакська ВЕС, Тарханкутська ВЕС);

кількість теплоелектроцентралей, які здійснювали продаж електричної енергії в ОРЕ, збільшилась з 13 до 16.

Обсяг проданої в ОРЕ електроенергії збільшився з 144789,4 млн. кВт.год. до 146478,1 млн. кВт.год., або на 1,2 %. Зокрема, обсяг електричної енергії, проданої НАЕК "Енергоатом", збільшився з 71675,6 млн. кВт.год. до 73389,35 млн. кВт.год., або на 2,4 %, компаніями теплових електростанцій - збільшився з 58500,2 млн. кВт.год. до 59738,9 млн. кВт.год., або на 2,1 %, компаніями гідроелектростанцій - зменшився з 11570,1 млн. кВт.год. до 9184,4 млн. кВт.год., або на 20,6 %, теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - збільшився з 2853,8 млн. кВт.год. до 3917,5 млн. кВт.год., або на 37,3 %, вітровими електростанціями - збільшився з 4,8 млн. кВт.год. до 16,9 млн. кВт.год., або на 253,3 %.

Загальна сума товарного відпуску електроенергії виробниками в ОРЕ в 2002 році (з урахуванням ПДВ) становила 16090,7 млн. грн. при загальній сумі оплати 14659, 9 млн. грн., тобто оплата за продану електроенергію в ОРЕ становила 91,1 % (додатки 2.2.1 - 2.2.2).

Оплата за відпущену в ОРЕ електроенергію за 2002 рік становила:

НАЕК "Енергоатом" - 84,7 %, або 5270,4 млн. грн. (у 2001 році - 57,2 %, або 4059,6 млн. грн.), тобто збільшилась на 1210,8 млн. грн.;

тепловим електростанціям - 92,1 % або 8217,5 млн. грн. (у 2001 році - 97,6 %, або 8197,1 млн. грн.), тобто зменшилась на 20,3 млн. грн.;

гідроелектростанціям - 127,5 %, або 424,7 млн. грн., в тому числі 271,76 млн. грн. сплачено на поточний рахунок, 152,97 млн. грн. - на транзитний рахунок (у 2001 році - 88,7 %, або 376,9 млн. грн.), тобто відбулось збільшення на 47,8 млн. грн.;

НЕК "Укренерго" - 87,6 %, або 576,4 млн. грн. (у 2001 році - 86,0 %, або 396,5 млн. грн.), тобто оплата збільшилась на 179,9 млн. грн.

У 2002 році у порівнянні з 2001 роком загальний рівень оплати кредиторам всіма видами платежів зріс з 80,4 % до 91,1 %, тобто на 10,7 %. Сума оплати кредиторам ОРЕ в 2002 році становила 15368,4 млн. грн. при вартості товарного відпуску електричної енергії 16873,8 млн. грн.

Станом на 31.12.2002 заборгованість становила 16179,56 млн. грн. у порівнянні з 14651,0 млн. грн. станом на 31.12.2001 р., тобто сума заборгованості за 2002 рік збільшилась на 1528,57 млн. грн. порівняно з 2001 роком, або на 9,5 %. При цьому темпи зростання заборгованості у 2002 році були значно нижчими, ніж у 2001 році.

Враховуючи зазначене, заборгованість ОРЕ перед виробниками електроенергії протягом 2002 року також збільшилась, зокрема:

перед НАЕК "Енергоатом" - з 6188,2 млн. грн., до 7260,0 млн. грн. або на 17,3 %. Але з серпня 2002 року НКРЕ була встановлена 100 % оплата за поточну товарну продукцію НАЕК "Енергоатом", а також здійснюється повернення коштів, які були утримані у компанії протягом 2000 - 2002 років;

перед тепловими електростанціями - з 6300,8 млн. грн. до 7008,9 млн. грн., або на 11,2 %.

Поряд з цим у 2002 році зменшилась заборгованість ОРЕ перед гідроелектростанціями (з 420,7 млн. грн. до 329,0 млн. грн., або на 21,8 %) за рахунок повернення заборгованості на добудову Дністровської ГАЕС, теплоелектроцентралями (з 392,4 млн. грн. до 258,9 млн. грн., або на 34 %) за рахунок проведення розрахунків за зустрічними вимогами перед АТ "Київенерго".

Розрахунки ОРЕ з дебіторами. Обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом у 2002 році становив 134718,5 млн. кВт.год., що на 0,42 % більше, ніж у 2001 році. При цьому вартість електроенергії зменшилась на 1,05 % і становила 15941 млн. грн. Загальний рівень оплати купованої електроенергії всіма видами платежів збільшився на 10 % і становив 89,4 %, або 14251,3 млн. грн.

За 2002 рік ліцензіатами з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом було куплено 4472,6 млн. кВт.год., що на 11,5 % менше, ніж у 2001 році (5052,8 млн. кВт.год.).

Рівень оплати купованої електричної енергії ліцензіатами з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом у 2002 році становив 102,2 %.

У 2002 році відпуск електричної енергії енергопостачальним компаніям з ОРЕ електроенергії становив 142027,2 млн. кВт.год., що на 1770,6 млн. кВт.год., або на 1,3 %, більше, ніж у 2001 році (додаток 2.3).

Загальна оплата дебіторами по Україні за куповану електроенергію у 2002 році становила 15149,8 млн. грн., або 89,6 % від вартості товарної продукції, що на 1497,5 млн. грн., або на 10,9 %, більше, ніж у 2001 році (додаток 2.4.1 - 2.4.2).

При цьому деякі компанії у 2002 році розрахувались за куповану електроенергію на ОРЕ більше ніж на 100 %. Серед них:

ВАТ "Кіровоградобленерго" - 101,1 % (у 2001 році - 88,5 %),

ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" - 106 % (у 2001 році - 92,8 %),

ВАТ "Чернігівобленерго" - 102,3 % (у 2001 році - 100,8 %),

ВАТ "Севастопольенерго" - 106,8 % (у 2001 році - 92,4 %),

ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" - 100,7 % (у 2001 році - 89,1 %),

ВАТ "Сумиобленерго" - 106,3 % (у 2001 році - 96,5 %).

Також відбулось значне покращання стану розрахунків всіма видами платежів за електроенергію в таких енергопостачальних компаніях:

ВАТ "Тернопільобленерго" - 91,3 % (у 2001 році - 79,2 %),

ВАТ "Хмельницькобленерго" - 93,8 % (у 2001 році - 77,5 %),

ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 99,6 % (у 2001 році - 87,9 %),

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - 96,7 % (у 2001 році - 84,2 %),

ВАТ "Миколаївобленерго" - 81,4 % (у 2001 році - 68,6 %),

ВАТ "Херсонобленерго" - 83,8 % (у 2001 році - 66,7 %),

ВАТ "Харківобленерго" - 81,7 % (у 2001 році - 70,4 %).

Інформація щодо оплати енергопостачальними компаніями електричної енергії, купованої на ОРЕ, наведена у додатках 2.5.1 - 2.5.2.

Серед інших ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом високого рівня оплати купованої електроенергії досягли:

ДП МОУ "102 ПЕМ" - 105 % (у 2001 році - 102 %),

Новояворівські МЕМ - 109,2 % (у 2001 році - 65,3 %).

Однак, у деяких постачальників за регульованим тарифом рівень оплати купованої електроенергії в 2002 році у порівнянні з 2001 роком знизився. Одним з них є Східно-Кримська енергетична компанія - 56,0 % (у 2001 році - 61,5 %).

Значно нижчий середнього відсотка (89,3 %) рівень оплати всіма видами платежів у 2002 році таких обласних енергопостачальних компаній:

ВАТ "Чернівціобленерго" - 72,3 % (у 2001 році - 61,4 %),

ВАТ "Донецькобленерго" - 79,0 % (у 2001 році - 72,6 %),

ВАТ "Крименерго" - 72,2 % (у 2001 році - 63,7 %),

ВАТ "Закарпаттяобленерго" - 75,7 % (у 2001 році - 69,9 %).

Серед інших ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом найнижчий рівень оплати купованої електроенергії має МДКП "Розділтеплокомуненерго" (61,0 %).

Незважаючи на заходи, вжиті з метою стимулювання покращання розрахунків енергопостачальників перед ОРЕ, їх заборгованість перед ОРЕ зросла з 13162,05 млн. грн. станом на 01.01.2002 до 14914,75 млн. грн. станом на 01.01.2003. Заборгованість обласних енергопостачальних компаній перед ОРЕ станом на 01.01.2003 становила 14613,8 млн. грн. Але при цьому темпи зростання заборгованості постійно падають. Так, зростання заборгованості з 01.01.2001 по 01.01.2002 становило 3293,8 млн. грн., а з 01.01.2002 по 01.01.2003 - лише 1752,7 млн. грн.

Слід відзначити, що у порівнянні із загальним збільшенням заборгованості обласних енергопостачальних компаній перед ОРЕ ряд компаній забезпечили зменшення заборгованості.

Такими компаніями є:

ВАТ "Кіровоградобленерго" - з 161,2 млн. грн. до 158,6 млн. грн.;

ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" - з 100,1 млн. грн. до 76,2 млн. грн.;

ВАТ "Чернігівобленерго" - з 92,5 млн. грн. до 88,3 млн. грн.;

ВАТ "Севастопольенерго" - з 69,3 млн. грн. до 63,5 млн. грн.;

ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" - з 49,5 млн. грн. до 47,8 млн. грн.;

ВАТ "Сумиобленерго" - 193,2 млн. грн. до 181,9 млн. грн.

У цілому сума заборгованості по всіх енергопостачальних компаніях за регульованим тарифом збільшилась з 13114,4 млн. грн. у 2001 році до 14810,9 млн. грн., тобто на 1696,5 млн. грн.

Аналіз стану заборгованості за куповану та продану на ОРЕ електроенергію. Незважаючи на заходи, вжиті з метою зменшення заборгованості перед кредиторами ОРЕ, у 2002 році заборгованість перед виробниками зросла на 1529 млн. грн., або на 10 % (з 14651,0 млн. грн.), та 01.01.2003 року становила 16180 млн. грн. (додаток 2.6). Заборгованість енергопостачальних компаній перед ДП "Енергоринок" також збільшилась на 1753 млн. грн. та 01.01.2003 року досягла 14915 млн. грн. Дисбаланс заборгованості становить 1265 млн. грн.

Причиною виникнення дисбалансу кредиторської та дебіторської заборгованості є неповна оплата електричної енергії та розбіжності при складанні роздільного балансу між утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755 державним підприємством "Енергоринок" (правонаступником НЕК "Укренерго") та НЕК "Укренерго" (щодо його активів та боргових зобов'язань).

Слід відзначити, що в результаті реалізації заходів з підвищення платіжної дисципліни на ОРЕ у звітному році підвищився рівень розрахунків практично всіх категорій споживачів і становив 93,1 відсотка.

Так, у 2002 році значно підвищився рівень розрахунків промислових споживачів і досяг 98 % від вартості спожитої електричної енергії. Нижче середнього показника по галузі розрахувались житлово-комунальні господарства - на 72 %, населення - на 78,8 % та організації державного бюджету - на 92 %. Разом з тим, залишається гострою проблема погашення боргів споживачів за спожиту електричну енергію, сума яких у порівнянні з попереднім роком збільшилась на 1174 млн. гривень (що на 557,5 млн. грн. менше від попереднього року) і на 1 січня 2003 року становить 9605,3 млн. гривень. Споживачі мають борг більше ніж за шестимісячне споживання електричної енергії.

Найбільше заборгували за електричну енергію енергопостачальним компаніям промислові споживачі, житлово-комунальні господарства, населення та сільські господарства. Заборгованість промислових споживачів протягом 2002 року зросла на 159,5 млн. грн. і на 01.01.2003 становить 3294,8 млн. грн., або 34,3 % від загальної заборгованості. Одними з найбільших боржників в промисловості є підприємства вугільної та металургійної галузей, заборгованість яких становить 2419,1 млн. грн. (у тому числі вугільна галузь - 1696,5 млн. грн. та металургійна галузь - 722,6 млн. грн.). Приріст заборгованості цих галузей за звітний рік складає близько 160 млн. грн. (у тому числі вугільна галузь - 150 млн. грн. та металургійна - близько 10 млн. грн.).

Житлово-комунальні господарства та підприємства водоканалу за 2002 рік збільшили заборгованість за електричну енергію на 614,8 млн. грн., на кінець звітного періоду вона становила 2729,7 млн. грн., або 28,4 % від загальної заборгованості. При цьому більше половини вказаної заборгованості (53 %) допустили підприємства водоканалу.

На 547,3 млн. грн. збільшилась поточна заборгованість населення і досягла 1952,4 млн. грн., або 20,3 % від загальної заборгованості.

Сільськогосподарські споживачі за звітний рік розрахувались за електричну енергію на 107,5 % та зменшили заборгованість на 83,7 млн. грн. Заборгованість на 01.01.2003 року становить 940,4 млн. грн., або 9,8 % від загальної. Разом з тим, по семи областях сільські господарства не розрахувались із своїми кредиторами (розрахунки становили від 80 % до 98 %) (додатки 2.7 - 2.10).

Імпорт та експорт електричної енергії в ОРЕ. В 2002 році НКРЕ проводила політику тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ОРЕ, основною метою якої було забезпечення прибутковості міжнародної торгівлі електричною енергією на користь споживачів України.

Імпорт електричної енергії з Російської Федерації на ОРЕ протягом 2002 року продовжувало здійснювати ДП "Енергоринок" за тарифами, затвердженими постановою НКРЕ від 06.04.2001 N 341. Обсяг імпортованої електроенергії в 2002 році склав 231129 МВт.год., або 0,16 % від загального обсягу електроенергії, відпущеної в ОРЕ, при середньозваженому тарифі 65,61 грн./МВт.год. Обсяги імпорту електроенергії в 2002 році у порівнянні з минулим роком зросли на 46103 МВт.год., або на 24,92 %, при цьому середньозважений тариф зменшився на 13,43 %.

У зв'язку із переходом частини ОЕС України (так званого "Бурштинського острова") на паралельну роботу із енергосистемою UCTE з квітня 2002 року здійснюється купівля електричної енергії на ОРЕ для подальшого експорту ДПЗД "Укрінтеренерго" до країн - учасників UCTE. Обсяг електроенергії, купленої на ОРЕ у 2002 році ДПЗД "Укрінтеренерго" для подальшого експорту до країн - учасників UCTE, становив 1968264 МВт.год.

При затвердженні тарифів на купівлю електричної енергії на ОРЕ для подальшого експорту до Республіки Польща, Словацької Республіки та Угорської Республіки НКРЕ враховувала рівень цін за зовнішньоекономічними контрактами ДПЗД "Укрінтеренерго". У 2002 році ціна купівлі електричної енергії на ОРЕ для подальшого експорту ДПЗД "Укрінтеренерго" до країн - учасників UCTE становила 111,93 грн./МВт.год., що на 0,47 % нижче річної середньозваженої оптової ринкової ціни.

Експорт електроенергії до Республіки Молдова з січня по жовтень 2002 року здійснювало ЗАТ "Ітера України" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року N 491 "Про взаєморозрахунки за природний газ та електричну енергію". З листопада 2002 року експортером електричної енергії до Республіки Молдова виступає ДПЗД "Укрінтеренерго".

З квітня 2002 року здійснюється транзит електроенергії з Єдиної енергетичної системи Російської Федерації через Об'єднану енергетичну систему України до енергетичної системи Республіки Молдова. Оператором, який здійснює транзит російської електроенергії через ОЕС України, виступає ДПЗД "Укрінтеренерго".

У зв'язку з тим, що постачання української та російської електроенергії до Республіки Молдова здійснюється на паритетних умовах, у 2002 році обсяг купівлі електроенергії на ОРЕ для подальшого експорту до Республіки Молдова зменшився у порівнянні з 2001 роком на 120631 МВт.год., або на 18,07 %, і становив 546898 МВт.год. Середньозважений тариф купівлі електричної енергії на ОРЕ для подальшого експорту до Республіки Молдова в 2002 році становив 125,59 грн./МВт.год. і перевищував річну середньозважену оптову ринкову ціну на 11,68 %.

В цілому обсяг електроенергії, купленої на ОРЕ для подальшого експорту, в 2002 році становив 2517056 МВт.год., або 1,77 % від загального обсягу електричної енергії, що відпущена з ОРЕ (додаток 2.11).

Вдосконалення та реформування діючого оптового ринку електричної енергії

Незважаючи на заходи, вжиті НКРЕ разом з Кабінетом Міністрів України та Мінпаливенерго у напрямку покращання системи організаційних, економічних та платіжно-розрахункових відносин в ОРЕ, існують проблеми, які заважають його ефективному функціонуванню в діючій нині моделі, можливий потенціал якої ще не до кінця вичерпано.

Для комплексного аналізу ситуації в ОРЕ і розробки пропозицій щодо його удосконалення та розвитку за пропозицією НКРЕ рішеннями Уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року N 25-р "Про утворення Міжвідомчої комісії з підготовки концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України" та від 2 липня 2002 року N 368-р "Про орієнтовний план підготовки найважливіших питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України у другому півріччі 2002 року") на початку 2002 року була утворена Міжвідомча комісія з підготовки проекту Концепції функціонування та розвитку ОРЕ на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром.

В роботі Міжвідомчої комісії брали участь представники основних заінтересованих відомств, Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консалтингових та громадських організацій. Зазначеною Міжвідомчою комісією та її робочою групою у 2002 році було розроблено проект Концепції функціонування та розвитку ОРЕ, яка після розгляду на Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки та погодження в установленому порядку була схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1789.

Проект Концепції було також розглянуто і обговорено на науково-практичній конференції, яка проведена 25 липня 2002 року в м. Києві за участю науковців, енергетиків-практиків, урядовців, представників промисловості та споживачів. Є позитивний висновок міжнародних фінансових організацій: ЄБРР, Світового банку, Європейської комісії та МВФ.

Метою цієї Концепції є вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ОРЕ для забезпечення підвищення ефективності виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, надійності постачання та подальшого розвитку конкурентного середовища.

Концепція розроблена на основі аналізу, узагальнення і врахування світового досвіду функціонування і розвитку аналогічних моделей енергетичних ринків, детального аналізу проблем українського ОРЕ. Цим документом визначена стратегія подальшого розвитку ОРЕ - його лібералізація, що передбачає розвиток конкурентних відносин між учасниками ОРЕ і подальше покращання умов роботи в межах діючої моделі ОРЕ з одночасним поступовим запровадженням повномасштабного конкурентного ринку. Повномасштабний конкурентний ринок електричної енергії включатиме ринок прямих двосторонніх договорів між виробниками з одного боку та постачальниками і споживачами з іншого та балансуючий ринок на незавершені обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Реформування діючого ОРЕ та запровадження конкурентного ринку прямих двосторонніх договорів на купівлю електричної енергії планується здійснити за такими етапами:

1) Між ТЕЦ (незалежно від встановленої потужності) і постачальником, на території якого знаходиться ТЕЦ, та/або кінцевим споживачем цього постачальника розпочати вже у 2003 році.

2) Між ТЕЦ, ТЕС, АЕС і постачальником в обсягах, що не перевищують встановлених НКРЕ, та/або кінцевим споживачем для власних потреб, річний обсяг електроспоживання якого становить понад 250 млн. кВт.год., - орієнтовний термін впровадження - 2004 - 2005 роки.

3) Між ТЕЦ, ТЕС, АЕС і постачальником в обсягах, що не перевищують встановлених НКРЕ, та/або кінцевим споживачем для власних потреб, річний обсяг електроспоживання якого становить понад 100 млн. кВт.год., та/або постачальником - орієнтовний термін впровадження - 2005 - 2006 роки.

4) Між ТЕЦ, ТЕС, АЕС і постачальником та/або кінцевим споживачем для його власних потреб (незалежно від обсягу електроспоживання) - орієнтовний термін впровадження - 2007 - 2008 роки.

При цьому продаж електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями та гідроакумулюючими станціями, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, здійснюватиметься виключно через оптового постачальника електричної енергії та через балансуючий ринок.

Концепція визначає, що ефективне функціонування ОРЕ та його подальший розвиток вимагають забезпечення певних передумов. Зокрема, необхідно досягти повної оплати за спожиту електричну енергію, вирішити проблеми боргів між суб'єктами ринку та їх дисбалансу, удосконалити комерційний облік, засоби інформаційного обміну та підготувати відповідне програмне та комп'ютерне забезпечення. Крім того, необхідно запровадити ефективні механізми саморегулювання організаційних та платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії, розширити конкурентне середовище, удосконалити систему тарифо- та ціноутворення, розробити механізми страхування фінансових ризиків, урегулювати процедури здійснення експорту, імпорту і транзиту електричної енергії, створити умови для розвитку ринку палива для електростанцій, а також забезпечити розв'язання інших важливих проблем.

На сьогодні згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 Комісія за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади розробила та подала на затвердження Кабінету Міністрів України проект плану заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції та пропозиції щодо утворення Міжвідомчої комісії з координації роботи щодо реалізації Концепції.

Одночасно слід відзначити, що попередньо визначені терміни впровадження відповідних етапів реформування та розвитку діючого ОРЕ можуть бути скориговані в залежності від етапу розробки та впровадження законодавчої та нормативно-правової бази функціонування реформованого ринку електроенергії, а також наявності джерел фінансування реформ.

Основні завдання на 2003 рік у напрямку вдосконалення роботи ОРЕ

1. Подальше поступове підвищення рівня оплати електричної енергії, що продається та купується на ОРЕ. Впровадження механізму, що забезпечує повну оплату за рахунок вимоги кредитного покриття. Посилення відповідальності за невиконання зобов'язань з оплати купованої на ОРЕ електричної енергії та несанкціоноване її споживання.

2. Поетапне та комплексне розв'язання проблеми боргів в ОРЕ та їх дисбалансу: розробка заходів запобігання подальшому накопиченню боргів в межах ОРЕ; розробка та впровадження схем реструктуризації та погашення взаємної заборгованості за електроенергію суб'єктами ОРЕ.

3. Законодавче врегулювання питання визначення джерел фінансування пільг, що надаються категоріям споживачів, яких неможливо відключити від електропостачання. Впорядкування процедури застосування пільг та субсидій та поступовий перехід до повного відшкодування населенням витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії.

4. Удосконалення діючої нормативно-правової бази, що регламентує умови функціонування ОРЕ (в першу чергу Договору та додатків до нього, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності, типових договорів купівлі-продажу електричної енергії, а також Правил користування електричною енергією). Розробка методологічного забезпечення щодо процедур здійснення експорту-імпорту та транзиту електроенергії в Україні. Поступова розробка методологічної бази функціонування повномасштабного конкурентного ринку електричної енергії.

5. Робота щодо оптимізації методології ціно- та тарифоутворення на ОРЕ та подальшого поглиблення конкурентних засад діяльності на ОРЕ. Здійснення заходів щодо оптимізації цін на електроенергію, яка виробляється на атомних і теплових станціях.

6. Розробка та затвердження програми поетапного впровадження систем комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну в ОРЕ.

3. Цінова і тарифна політика

НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) економічних суб'єктів в паливно-енергетичному комплексі України (ПЕК), керуючись принципами регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх продукції та послуг.

Реалізація цього принципу передбачає, з однієї сторони, встановлення економічно обґрунтованих, тобто компенсуючих поточні та інвестиційні витрати природних монополій, тарифів і цін, а з іншої сторони - врахування економічних можливостей споживачів, рівня їх платоспроможного попиту.

У рамках правового поля регулювання здійснюється детальний аналіз фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів регулювання, економічної обґрунтованості їх витрат. На основі аналізу практики застосування чинних нормативно-методологічних документів з питань державного регулювання провадиться їх вдосконалення.

Комісією створена нормативно-правова база, яка забезпечує прозорий, передбачуваний і економічно обґрунтований режим цінового регулювання в енергетичному секторі і ґрунтується на:

поєднанні державного регулювання цін і тарифів для монопольних видів діяльності та впровадженні вільного ціноутворення при формуванні цін і тарифів в конкурентних секторах енергетики;

компенсації економічно обґрунтованих витрат суб'єктів державного регулювання, що має забезпечувати підтримання належного технічного та економічного стану підприємств електроенергетики як передумови надійного та якісного енергопостачання;

забезпеченні достатнього прибутку для розвитку виробництва, впровадження нових технологій, підвищення інвестиційної привабливості підприємств енергетики, економічної заінтересованості підприємств паливно-енергетичного комплексу і їх власників у веденні бізнесу;

постійному жорсткому контролі за доцільністю витрат і захисті споживачів від необґрунтованого, монопольного підвищення цін і тарифів.

3.1. Цінова і тарифна політика в електроенергетиці

У 2002 році НКРЕ працювала над вдосконаленням тарифного регулювання, здійснила ряд заходів, спрямованих на оптимізацію рівнів цін і тарифів на електроенергію шляхом посилення їх стимулюючої функції, направленої на зниження витрат і невиробничих витрат.

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку електроенергії України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 451-р, Комісією протягом 2002 року забезпечено виконання ряду завдань.

З березня 2002 року у відповідності до постанови НКРЕ від 27.09.2001 N 981 "Про стимулювання розвитку конкурентних відносин на Оптовому ринку електричної енергії України" реалізовано ряд заходів, спрямованих на посилення конкуренції між генеруючими компаніями теплових електростанцій (що працюють за ціновими заявками), які ведуть до зменшення рівня цінових пропозицій та збільшення кількості ціноутворюючих енергоблоків. Зокрема:

формування цінової заявки генеруючі компанії здійснюють лише на основі змінних витрат (паливна складова, частка якої у складі тарифу близько 80 %);

оплата за робочу потужність здійснюється лише за заявлену або перезаявлену потужність з урахуванням ознаки порушення графіка навантаження;

для економічного стимулювання генкомпаній ТЕС до підвищення навантаження енергоблоків в пікові та розвантаження їх в нічні години постановою Комісії від 30.04.2002 N 445 введено плату за маневреність. На виконання рішення Ради оптового ринку електричної енергії введено також додатково оплату за роботу енергоблоків відповідно до режиму енергосистеми (постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 324 та від 30.05.2002 N 545) та запроваджено ряд інших заходів.

Для забезпечення проведення ремонтних робіт, накопичення палива на складах електричних станцій у літній період та недопущення при цьому значного зменшення рівня рентабельності Комісією здійснюється відповідне коригування коефіцієнтів маневреності для збільшення грошових виплат енергокомпаніям.

Заходи, вжиті Комісією протягом 2002 року, сприяли збільшенню у порівнянні з 2001 роком рентабельності виробництва електричної енергії генеруючих компаній ТЕС з 9 % до 13,35 % та призвели до поглиблення диференціації ціни закупівлі електричної енергії у цих виробників. Так, різниця ціни закупівлі електричної енергії серед чотирьох генеруючих компаній ТЕС у 2001 році становила 0,9 грн./МВт.год., а у 2002 році серед п'яти генеруючих компаній ТЕС ця різниця склала 7,8 грн./МВт.год., що свідчить про ефективніше застосування ринкових засад при формуванні ціни закупівлі електричної енергії на ОРЕ.

Аналіз структури тарифу закупівлі електричної енергії у генеруючих компаній ТЕС показав, що у 2002 році середній тариф закупівлі електричної енергії у генеруючих компаній ТЕС зріс у порівнянні з 2001 роком з 11,97 коп./кВт.год. до 12,45 коп./кВт.год. за рахунок введення цільової надбавки на будівництво та реконструкцію Старобешівської ТЕС та підвищення частки прибутку в структурі тарифу. Слід відзначити, що внаслідок зменшення паливної складової тарифу собівартість товарної продукції зменшилась у порівнянні з 2001 роком з 10,97 коп./кВт.год. до 10,80 коп./кВт.год. Структура тарифу закупівлі електричної енергії у генеруючих компаній ТЕС в 2000 - 2002 роках наведена в додатку 3.1.1. Середній тариф закупівлі у генкомпаній - у додатку 3.1.2.

Для врегулювання проблеми збитковості енергопостачальних компаній від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами доби, Комісія постановою від 20.12.2001 N 1241 провела узгодження тривалості періодів продажу електроенергії споживачам із відповідними періодами купівлі електроенергії енергопостачальними компаніями на ОРЕ (тривалість пікового періоду була збільшена на одну годину, а напівпікового, відповідно, зменшена), а постановою від 06.12.2002 N 1358 збільшила з 1 січня 2003 року нічний тарифний коефіцієнт з 0,25 до 0,3.

Продовжувалась робота з напрацювання нормативних документів щодо поглиблення в перспективі диференціації рівня тарифів для споживачів та упорядкування тарифів по окремих видах ліцензованої діяльності. НКРЕ протягом 2001 - 2002 років розроблені:

Методика поділу споживачів на 4 класи напруги;

Методичні вказівки щодо розподілу витрат енергопостачальної компанії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії за 4 класами напруги;

Методика формування балансу електроенергії за класами напруги, визначення обсягів передачі електроенергії, розподілу технологічних витрат електроенергії між ліцензіатами та розрахунку роздрібних тарифів на електроенергію за 4 класами напруги;

Методика визначення нормативних витрат на передачу електричної енергії при розрахунку роздрібних тарифів на електроенергію.

Комісія наказом від 19.02.2002 N 8 затвердила план впровадження розрахунків тарифів за 4 класами напруги за новою методологією, визначила терміни опрацювання методики енергопостачальними компаніями та перехід до здійснення у паралельному режимі розрахунків із споживачами за тарифами, диференційованими за 4 класами напруги.

Проведений згідно з планом для представників енергопостачальних компаній семінар на тему "Встановлення нових тарифів, алгоритм та розрахунки в електроенергетичному комплексі". За результатами семінару було доручено ВАТ "ЛЬВІВОРГРЕС" і Українському науково-дослідному, проектно-вишукувальному та конструкторсько-технологічному інституту "Укрсільенергопроект" доопрацювати розроблені ними методики з урахуванням висловлених на семінарі зауважень. Проте перехід до розрахунків тарифів за чотирма класами напруги доцільно здійснити лише після забезпечення повного відшкодування населенням витрат на виробництво, передачу та постачання електроенергії та ліквідації пільгових тарифів для промислових споживачів.

Встановлено, що всі ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність, надають НКРЕ відомчу статистичну звітність за формами, які були приведені у відповідність з національними стандартами бухгалтерського обліку і затверджені постановою НКРЕ від 30.01.2002 N 103. При цьому інформація щодо витрат на виробництво, передачу та постачання електроенергії подається за кожним видом ліцензованої діяльності окремо (форма N 6-НКРЕ).

Провадився постійний аналіз витрат енергетичних підприємств на здійснення ними ліцензованої діяльності, і при затвердженні тарифів на відпуск електричної енергії (для НАЕК "Енергоатом", генеруючих компаній ГЕС, ТЕЦ та ВЕС), тарифів на передачу електроенергії локальними (місцевими) електромережами та її постачання здійснюється коригування структури та величини статей витрат з урахуванням вимог Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та "Про оподаткування прибутку підприємств", що дозволяє уникнути необґрунтованого підвищення тарифів і забезпечити подальше ефективне функціонування і розвиток підприємств енергетики.

Розгляд пропозицій ліцензіатів НКРЕ щодо зміни рівнів цін і тарифів на регульовані види послуг (продукції і роботи) здійснювався на відкритих засіданнях Комісії за участю виробників, представників органів центральної і місцевої виконавчої влади, громадськості, засобів масової інформації, всіх бажаючих.

Формування прогнозованої та фактичної оптової ринкової ціни у 2002 році

При плануванні щомісячної прогнозованої ціни на електроенергію у 2002 році НКРЕ направляла зусилля на стабілізацію її рівня протягом року, враховуючи змінність структури відпуску електричної енергії генеруючими потужностями, пов'язану з сезонним характером роботи гідроелектростанцій та сезонними коливаннями попиту на електроенергію. Зменшення цінових коливань і наближення рівня оптової ціни до стабільного протягом року надає можливість підприємствам-споживачам електричної енергії оптимально планувати свою фінансово-економічну діяльність.

В результаті проведеної роботи за підсумками 2002 року у порівнянні з 2001 роком відбулось зростання фактичної оптової ціни продажу електроенергії на ОРЕ енергопостачальним компаніям (з врахуванням дотаційних сертифікатів) лише на 0,05 коп./кВт.год., або на 0,43 % (з 11,191 коп./кВт.год. до 11,239 коп./кВт.год.). У порівнянні з ростом оптових цін в промисловості - 5,6 % до рівня 2001 року - ріст цін на ОРЕ за минулий рік є значно меншим.

Зазначене зростання оптової ціни зумовлене такими основними факторами:

1. Збільшення на 2,1 % обсягу відпуску більш дорогої електроенергії ТЕС (від 58,5 до 59,74 млрд. кВт.год.). Відповідно питома вага ТЕС у загальній структурі виробництва зросла з 40,46 до 40,85 %;

2. Зменшення відпуску дешевої електроенергії ГЕС на 21 % (з 11,57 до 9,18 млрд. кВт.год.). Питома вага відпуску електричної енергії зменшилась з 8 до 6,35 %.

3. Зростання на 41 % тарифу на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами (включаючи плату за централізоване диспетчерське управління ОЕС України) в основному за рахунок виділення коштів на будівництво ПЛ 330 кВ Хмельницька АЕС - Хмельницький та фінансування Держенергонагляду;

4. Збільшення обсягів компенсації втрат енергопостачальних компаній від постачання електроенергії пільговим категоріям споживачів через зростання обсягу дотаційних сертифікатів на 437,4 млн. грн., або на 30,42 % (з 1437,6 до 1875 млн. грн.). Таке значне зростання відбулось за рахунок збільшення дотацій:

населенню (в результаті підвищення для деяких енергопостачальних компаній тарифів на передачу та постачання електроенергії);

споживачам, що розраховуються за електричну енергію за диференційованими роздрібними тарифами;

підприємствам з виробництва первинного алюмінію, його сплавів і титану (на виконання рішення Уряду).

Без урахування сум дотацій оптова ринкова ціна у 2002 році зменшилась на 0,27 коп./кВт.год., або на 2,63 % (з 10,159 до 9,892 коп./кВт.год.) (додаток 3.1.3).

Постійне збільшення в структурі оптової ціни ринку сум компенсацій втрат енергопостачальних компаній від постачання електроенергії пільговим категоріям споживачів поглиблює одну з найбільш гострих проблем сьогодення - перехресного субсидіювання одних категорій споживачів за рахунок інших через оптову ціну, що призводить до підвищення цін на продукцію вітчизняних промислових виробників і робить її неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках, що не відповідає прийнятій в Україні концепції ринкового формування цін на електроенергію.

Для зменшення обсягу перехресного субсидіювання Комісією постановою від 31.07.2002 N 854 внесено зміни у Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії побутовим споживачам, згідно з якими при розрахунку суми компенсації втрат коефіцієнт понаднормативних втрат електричної енергії не враховується. Це дозволило не допустити економічно необґрунтованого зростання обсягу дотацій і, відповідно, оптової ринкової ціни більш ніж на 2 %.

Комісія також вважає доцільним в подальшому вирішувати питання підвищення конкурентоспроможності окремих підприємств промисловості (зокрема, підприємств з виробництва первинного алюмінію, його сплавів та титану) не за рахунок запровадження пільгового тарифу, що призводить до необхідності збільшення дотацій енергопостачальним компаніям та, відповідно, оптової ціни на електричну енергію, а через впровадження підприємствами енергозберігаючих технологій для зменшення споживання електричної енергії на одиницю продукції.

Необхідність якнайшвидшого врегулювання зазначеної проблеми набуває особливого значення з огляду на те, що у 2003 році за умови збереження існуючих рівнів тарифів на електроенергію для генеруючих компаній та продовження тенденції зростання дотаційних сертифікатів, що склалась останнім часом, очікується підвищення оптової ринкової ціни більше ніж на 5 %.

Структура оптової ринкової ціни у 2000 - 2002 рр. наведена у додатку 3.1.4.

Формування тарифів на виробництво електричної енергії

Національна комісія регулювання електроенергетики України згідно з Законом України "Про електроенергетику" забезпечує формування та затвердження тарифів для ліцензіатів, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва електричної енергії та не працюють за ціновими заявками:

НАЕК "Енергоатом";

теплоелектроцентралей (ТЕЦ);

генкомпаній ГЕС;

вітрових електростанцій;

блок-станцій і малих ГЕС та ТЕЦ.

У 2002 році затвердження тарифів на відпуск виробленої електричної енергії відбувалося на відкритих засіданнях Комісії. При затвердженні тарифів на відпуск електричної енергії здійснювався аналіз структури тарифу та величини статей витрат, їх обґрунтування і фінансового результату від операційної та звичайної діяльності з урахуванням вимог Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та "Про оподаткування прибутку підприємств", що дозволило уникнути необґрунтованого підвищення тарифів і забезпечило подальше ефективне функціонування і розвиток цих підприємств. Крім того, Комісією при визначенні тарифів враховувалися інвестиційні програми модернізації та реконструкції діючих теплоелектроцентралей.

Так, в січні 2002 року постановою НКРЕ від 24.01.2002 N 87 було затверджено тариф на відпуск електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України для НАЕК "Енергоатом" - 7,23 коп./кВт.год. (без ПДВ).

З 1 червня 2002 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 282 "Про забезпечення завершення будівництва та прийняття в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому" постановою НКРЕ від 13.05.2002 N 461 затверджено тариф на відпуск електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України для НАЕК "Енергоатом" - 7,45 коп./кВт.год. (без ПДВ) (у тому числі цільову надбавку 0,22 коп./кВт.год. для фінансування завершення будівництва і введення в експлуатацію Запорізької АЕС).

В серпні 2002 року постановою від 19.08.2002 N 904 затверджено тариф на відпуск електричної енергії НАЕК "Енергоатом": 6,50 коп./кВт.год. (без ПДВ) (у тому числі цільову надбавку 0,16 коп./кВт.год. для добудови енергоблоків N 2 Хмельницької і N 4 Рівненської АЕС, цільову надбавку 0,25 коп./кВт.год. для завершення будівництва Ташлицької ГАЕС та цільову надбавку 0,21 коп./кВт.год. для фінансування завершення будівництва і введення в експлуатацію Запорізької АЕС), з урахуванням щомісячного постатейного контролю результатів діяльності Компанії з боку НКРЕ та Міністерства палива та енергетики України.

При затвердженні тарифу для НАЕК "Енергоатом" Комісія передбачила 100 % оплати за продану Компанією в Оптовий ринок електричної енергії України. Такий захід дає можливість суттєво збільшити реальні надходження коштів у порівнянні з 2001 роком, запобігти зростанню заборгованості Оптового ринку за продану НАЕК "Енергоатом" електричну енергію, зростанню заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед державним бюджетом та забезпечити виконання Компанією завдання з виробництва електричної енергії з урахуванням безпечної роботи атомних станцій.

Постановою від 11.10.2002 N 1126 Комісія затвердила Методологічні підходи до формування тарифу для НАЕК "Енергоатом" на час дії Кредитної угоди щодо добудови енергоблоків ХАЕС-2, РАЕС-4. Методологічні підходи розроблені з урахуванням вимог ЄБРР щодо надання кредиту для фінансування добудови енергоблоків N 2 Хмельницької АЕС та N 4 Рівненської АЕС. НКРЕ постановою від 19.11.2002 N 1266 затвердила Процедуру затвердження і перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних станціях України з метою встановлення прозорості та доступності щодо процедури прийняття рішень про затвердження і перегляд тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних станціях України.

Протягом 2002 року тарифи на відпуск електричної енергії для ДАГК "Дніпрогідроенерго" затверджувались НКРЕ сім разів у зв'язку із зміною рівня водності басейну річки Дніпро та з урахуванням таких чинників: забезпечення обслуговування кредиту Світового банку та Уряду Швейцарської Конфедерації на реконструкцію основних виробничих засобів Компанії; поточних капіталовкладень Компанії. Протягом 2002 року тариф коливався від 1,50 до 4,37 коп./кВт.год. (без ПДВ).

У зв'язку із зміною рівня водності басейну річки Дністер у 2002 році тариф для ДАЕК "Дністрогідроенерго" на відпуск електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії затверджувався НКРЕ шість разів. Величина тарифу коливалася від 2,00 до 4,66 коп./кВт.год. (без ПДВ).

З 1 січня 2002 року з тарифу на виробництво електричної енергії ДАГК "Дніпрогідроенерго" та ДАЕК "Дністрогідроенерго" була виключена цільова надбавка 1 коп. за 1 кВт.год. для забезпечення державної частки у фінансуванні першої черги Дністровської ГАЕС у зв'язку із закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 733. При цьому постановою від 21.01.2002 N 66 НКРЕ встановила щоденне перерахування за алгоритмом розподілу коштів розподільчого рахунка на будівництво Дністровської ГАЕС в рахунок погашення заборгованості по цільовій надбавці.

Комісія постановою від 22.02.2002 N 190 затвердила і впровадила Тимчасовий порядок розрахунку і затвердження тарифу на відпуск електричної енергії суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії - теплоелектроцентралями (ТЕЦ) та надання звітних даних. Порядок розроблений з метою впорядкування процедури надання і затвердження тарифу на відпуск електричної енергії, виробленої ТЕЦ. Всього за 2002 рік Комісією було встановлено тарифи для 28 ТЕЦ та 15 блок-станцій. Тарифи для ТЕЦ затверджувались на I і II квартали та на II півріччя 2002 року або за зверненням ТЕЦ чи на вимогу НКРЕ у разі такої необхідності. 

Рівень тарифів на відпуск електричної енергії для ТЕЦ залежав від обсягів виробітку електричної та теплової енергії, технічного стану станцій, режиму роботи обладнання, витрат умовного палива на виробництво одиниці продукції, ціни палива та величини умовно-постійних витрат. В опалювальний період, у зв'язку із збільшенням теплового навантаження, тарифи на відпуск електричної енергії для ТЕЦ були нижчими в порівнянні з літнім періодом. Річне коливання тарифів для ТЕЦ становило від 6,76 до 19,80 коп./кВт.год. (без ПДВ).

Тарифи на електричну енергію, вироблену на малих гідроелектростанціях (ГЕС), протягом 2002 року затверджувалися відповідно до Переліку матеріалів, що надаються в НКРЕ для затвердження тарифу на відпуск електричної енергії суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії - малими гідроелектростанціями (ГЕС), затвердженого постановою НКРЕ від 21.01.2000 N 63. Комісією були затверджені тарифи 8 малих ГЕС. Ці тарифи коливались від 3,00 до 11,16 коп./кВт.год. (без ПДВ) і залежали від обсягу відпуску електричної енергії та величини витрат на ремонт чи модернізацію (реконструкцію) цих станцій.

Тарифи на електричну енергію, вироблену вітровими електростанціями, затверджувалися відповідно до Тимчасової методики визначення витрат і тарифу на електроенергію вітрових електричних станцій, затвердженої постановою НКРЕ від 06.03.98 N 276. У 2002 році Комісією були затверджені тарифи на відпуск електричної енергії для: Актаської ВЕС: 17,62 коп./кВт.год. (без ПДВ) з 1 червня 2002 року; ДП "Донузлавська ВЕС": 17,71 коп./кВт.год. (без ПДВ) з 1 вересня 2002; Тарханкутської ВЕС: 16,00 коп./кВт.год. (без ПДВ) з 10 липня 2002 року.

В 2002 році НКРЕ здійснювала аналіз інвестиційних програм модернізації та реконструкції генеруючих підприємств та постійний моніторинг складових тарифів і у разі понаднормативного відхилення фактичних показників від планових вимагала надання відповідних роз'яснень і внесення коригувань до тарифу на відпуск електричної енергії.

Формування роздрібних тарифів на електроенергію

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" роздрібні тарифи на електроенергію формуються енергопостачальними компаніями самостійно згідно з Умовами та Правилами здійснення ліцензованої діяльності. Динаміка середніх роздрібних тарифів за 2001 - 2002 роки наведена у додатках 3.1.5 - 3.1.8.

Споживачі електроенергії оплачують у складі роздрібного тарифу вартість купованої постачальником електроенергії з урахуванням нормативних технологічних витрат електроенергії на передачу мережами відповідного класу, тариф на передачу електроенергії відповідного класу та тариф на постачання електроенергії. Рівні тарифів визначаються постачальниками самостійно і публікуються у засобах масової інформації за п'ять днів до введення в дію. Кінцеві рівні роздрібних тарифів не підлягають затвердженню Комісією.

Структура середнього роздрібного тарифу по всіх ліцензіатах з постачання електроенергії за регульованим тарифом в Україні в 2002 році наведена у додатку 3.1.9.

Протягом першого півріччя 2002 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 N 514-р Комісія здійснювала тимчасове регулювання роздрібних тарифів для споживачів Житомирської, Київської, Рівненської, Кіровоградської, Херсонської областей та міста Севастополя. Це дозволило здійснити поетапний перехід до ринкових рівнів цін в цих регіонах, не допустити їх різкого одномоментного зростання.

З 1 липня 2002 року ринковий принцип формування роздрібних тарифів на електроенергію діє для всіх споживачів, крім населення, для якого встановлені єдині на території України фіксовані рівні тарифів.

З метою забезпечення повноти розрахунків енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок" за закуплену в ОРЕ електроенергію, зменшення їх заборгованості і стимулювання до зменшення комерційних втрат електроенергії Комісія постановою від 19.04.2002 N 398 затвердила Положення про порядок врахування частки понаднормативних витрат електроенергії при формуванні роздрібних тарифів на електричну енергію. Дія цього Положення поширюється на всіх ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які виконують хоча б одну із таких умов:

а) виконують поточні зобов'язання з повної оплати електроенергії, купованої на Оптовому ринку електричної енергії, згідно з договором між ДП "Енергоринок" та ліцензіатом протягом останніх двох місяців при першому поданні документів на розгляд НКРЕ та протягом шести останніх місяців при наступних зверненнях;

б) взяли зобов'язання щодо зниження понаднормативних витрат електроенергії протягом року та подали інвестиційну програму на поточний рік.

Комісія приділяла значну увагу контролю за цільовим використанням коштів, передбачених структурою тарифів з ліцензованих видів діяльності, а також за виконанням зобов'язань щодо закупівлі обладнання та робіт, включених до інвестиційних програм тощо.

За результатами перевірок енергопостачальних компаній, проведених наприкінці 2001 року та протягом 2002 року, НКРЕ здійснила заходи, спрямовані на оптимізацію тарифів на електроенергію і упередження непродуктивних витрат регульованих підприємств.

У 2002 році Комісія прийняла рішення щодо зниження рівнів тарифів тих енергопостачальних компаній, по яких в ході перевірок були виявлені порушення в частині нецільового використання коштів, передбачених в тарифах (ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго").

З метою запобігання нецільовому використанню коштів, закладених в тарифах, Комісія прийняла ряд рішень. Зокрема, постановою від 11.12.2002 N 1393 внесені зміни до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НКРЕ від 01.08.2001 N 801), якими передбачено підвищення відповідальності енергопостачальних компаній щодо повноти оплати за куповану в ОРЕ електроенергію, дотримання ними структури витрат, врахованих в тарифах на передачу та постачання електричної енергії, а також здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності енергопостачальних компаній з метою отримання від ліцензіатів достовірної інформації для затвердження нових рівнів тарифів.

Крім того, постановою НКРЕ від 15.04.2002 N 376 був затверджений Тимчасовий порядок придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, тарифи яких на відповідну діяльність встановлюються НКРЕ, яким визначені правила організації та проведення тендерів зазначеними ліцензіатами при придбанні товарів, робіт та послуг, незалежно від джерел їх фінансування. Метою впровадження цього Тимчасового порядку є визначення справедливої ціни на куповані товари, роботи і послуги, виключення зловживання монопольним становищем підприємств - природних монополістів, що регулюються НКРЕ без утиснення інтересів підприємств щодо їх комерційної діяльності, мінімізація витрат при здійсненні закупівель товарів робіт і послуг ліцензіатами при розрахунку тарифів на відповідну діяльність, а також створення прозорих конкурентних умов для постачальників товарів та виконавців робіт і послуг, що сприяє більш економному і прозорому використанню коштів ліцензіатами. Постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455 зазначений Порядок запроваджено на постійній основі.

Порядок розроблено та впроваджено на виконання доручення Кабінету Міністрів України у відповідності до статті 18 Закону України "Про електроенергетику" за погодженням з Антимонопольним комітетом України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінпаливенерго. Міністерство юстиції повідомило, що порядок придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни на відповідну діяльність яких встановлює НКРЕ, реєстрації у Міністерстві юстиції не підлягає.

Протягом 2002 року здійснено перегляд тарифів 23 енергопостачальних компаній. Необхідність перегляду за ініціативою ліцензіатів обґрунтовувалася в основному необхідністю включення в тарифи витрат на реалізацію погоджених Мінпаливенерго інвестиційних програм, відновлення мереж, пошкоджених внаслідок стихійних явищ та зміною корисного відпуску електроенергії або витрат на здійснення ліцензованої діяльності, що призводять до зміни тарифів більше ніж на 5 % від затвердженого рівня.

Слід відзначити, що ряд енергопостачальних компаній підійшли до формування своїх інвестиційних програм поверхово, без урахування платоспроможного попиту на електроенергію, що викликало необхідність їх коригування.

Динаміка тарифів на передачу та постачання електроенергії, а також дані щодо рентабельності наведені у додатках 3.1.9 і 3.1.10.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2002 N 795 "Про забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва первинного алюмінію, його сплавів і титану" НКРЕ за поданням Мінпромполітики щомісяця встановлює тарифи на електроенергію для ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат" на рівні, нижчому від роздрібного тарифу для споживачів першого класу ВАТ "Запоріжжяобленерго" на 30 - 35 %. Компенсація ВАТ "Запоріжжяобленерго" різниці в тарифах забезпечується відповідно до Положення, затвердженого постановою НКРЕ від 10.07.2002 N 757, шляхом включення відповідної суми в розрахунок оптової ринкової ціни електроенергії. При цьому додаткове навантаження на оптову ринкову ціну становить 0,5 %. З серпня 2002 року ВАТ "Запоріжжяобленерго" надано дотацій на суму близько 46,6 млн. грн.

В Україні для побутових споживачів тарифи на електроенергію фіксовані і є однаковими на всій території України (додаток 3.1.11).

Діючі тарифи на електроенергію для населення встановлені у березні 1999 року (постанова НКРЕ від 10.03.99 N 309) і з кожним роком відшкодовують все меншу частку економічно обґрунтованих витрат енергокомпаній на виробництво, передачу та постачання електроенергії цій категорії споживачів. Так, діючий середній рівень тарифів для побутових споживачів становить 12,4 коп./кВт.год., тоді як середній рівень ринкового тарифу з урахуванням повних витрат становив: у січні 2002 року - 18,7 коп./кВт.год., у грудні 2002 року - 20,5 коп./кВт.год. Тобто, рівень відшкодування тарифами для населення обґрунтованих витрат у грудні минулого року становив 60 %.

НКРЕ відповідно до Законів України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво" і Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184) протягом 2002 року надала дотацій на населення та населені пункти на 1,5 млрд. грн. Різниця в тарифах на електроенергію для побутових споживачів (між діючим і ринковим рівнями) включається до розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії і збільшує її на 10 - 15 %. При цьому промислові та інші споживачі сплачують за електроенергію збільшену вартість, що знижує конкурентоспроможність товарів національної економіки, а також збільшує збитковість окремих підприємств галузей економіки, зокрема, підприємств житлово-комунального господарства.

При незмінних рівнях тарифів на електроенергію для населення обсяги дотацій мають тенденцію до збільшення. Так, у 2002 році обсяг дотацій на населення зріс на 25,8 % у порівнянні з 2001 роком, а загальна сума всіх видів дотацій у 2002 році склала 1,86 млрд. грн., що на 30,4 % більше ніж у 2001 році. З метою зменшення обсягів перехресного субсидіювання Комісія постановою від 31.07.2002 N 854 внесла зміни у Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, згідно з якими при розрахунку суми компенсації втрат коефіцієнт комерційних втрат електроенергії не враховується. При цьому вдалося не допустити збільшення обсягу дотацій і, внаслідок цього, оптової ринкової ціни на 2 %.

У 2003 році планується:

розробити методику визначення витрат і формування тарифу на електричну енергію, вироблену на гідроелектростанціях;

затвердити порядок розрахунку і затвердження тарифів на електричну енергію, вироблену теплоелектроцентралями;

доопрацювати методику визначення витрат і тарифу на електричну енергію, вироблену на вітрових електричних станціях;

погодити методику розподілу витрат палива на теплових електростанціях на відпущену електричну і теплову енергію при їх комбінованому виробництві.

Виходячи з необхідності забезпечення умов економічного зростання в подальшому, доцільно здійснювати політику стримування тарифів природних монополій. При цьому стабільний рівень тарифів, який дозволяє досягнути прийнятної рентабельності регульованих організацій і реалізацію інвестиційних програм, повинен бути забезпечений реалізацією суб'єктами програм зниження витрат у регульованих видах діяльності.

Пріоритетним в діяльності НКРЕ щодо цінового (тарифного) регулювання в електроенергетиці в 2003 році є стимулювання ліцензіатів до запровадження організаційних, технічних і економічних програм зниження витрат при виробництві, передачі, розподілі і постачанні електричної енергії. На цій основі планується досягти оптимізації цін і тарифів, рівнів рентабельності, забезпечити стабільність рівнів цін і тарифів, довгострокові тарифні гарантії інвесторам в електроенергетиці.

3.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі

Національна комісія регулювання електроенергетики свою діяльність у сфері ціноутворення в нафтогазовому комплексі здійснює відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

У нафтогазовому комплексі Комісія встановлює:

граничний рівень оптових цін на газ природний, що використовується для потреб населення та бюджетних організацій;

роздрібні ціни на газ природний для населення;

тарифи на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами;

тарифи на зберігання природного газу;

тарифи на постачання природного газу;

тарифи на транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку магістральними трубопроводами.

НКРЕ встановлює та регулює ціни на газ природний лише для населення та бюджетних організацій. Ціни на газ природний для інших споживачів вільні (договірні). Вони мають право купувати природний газ як у НАК "Нафтогаз України" за відпускними цінами компанії, так і в незалежних постачальників природного газу.

Слід зазначити, що ціни на природний газ для населення, бюджетних організацій та підприємств комунальної теплоенергетики не відшкодовують повністю витрат, пов'язаних із видобутком (закупівлею), транспортуванням та постачанням природного газу. Комісією створюються умови для лібералізації ринку природного газу, що передбачає поступовий перехід на повне відшкодування витрат всіма категоріями споживачів.

Населення, бюджетні організації та підприємства комунальної теплоенергетики сплачують за газ природний за ціною, яка значно нижча відпускної ціни для промислових підприємств. Різницю в цінах по зазначених категоріях споживачів компенсує НАК "Нафтогаз України" за рахунок вартості природного газу, отриманого в оплату за транзит російського газу. Всі інші споживачі сплачують вартість газу повністю за відпускними цінами постачальників природного газу.

Ціни на газ природний для населення та бюджетних організацій протягом 2002 року не змінювались і становлять для населення: при наявності лічильників - 175,0 грн. за 1000 м3 (з ПДВ), при відсутності лічильників - 190,0 грн. за 1000 м3 (з ПДВ); для бюджетних установ - 231,0 грн. за 1000 м3 (з ПДВ) - додаток 3.2.1.

Функціонування дієвого ринку природного газу в Україні можливе лише при повному відшкодуванні ціни на газ природний усіма категоріями споживачів. Ціни на газ природний для всіх споживачів мають повністю відшкодовувати витрати, що несуть газовидобувні, газотранспортні та газопостачальні організації. Підвищення цін для населення та бюджетних організацій до рівня повного покриття ними витрат є на сьогодні досить непопулярним заходом і може значно вплинути на добробут населення. Однак, здійснення перехресного субсидіювання вартості спожитого природного газу за рахунок НАК "Нафтогаз України" є також невиправданим і суперечить Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2000 - 2004 роки.

НКРЕ вважає доцільним рівень оптової ціни на газ природний для населення поетапно підвищити до повного відшкодування витрат по мірі стабілізації економіки України та зростання реальних доходів населення.

Необхідно також відзначити, що протягом останніх років газовий сектор економіки України недоодержував необхідних капіталовкладень, що призвело до погіршення ситуації в галузі: значно знизилися обсяги геологорозвідувальних робіт, зменшилися обсяги видобутку власного газу, недостатньо фінансувалася газотранспортна система. Усе це суттєво вплине у майбутньому на подальший розвиток галузі.

Щодо тарифів на транспортування, зберігання та постачання природного газу, то починаючи з 2000 року НКРЕ встановлює окремі тарифи для вказаних видів діяльності, виходячи з витрат відкритих акціонерних товариств з газифікації та газопостачання (додатки 3.2.2, 3.2.3).

Таким чином, споживачі природного газу сплачують вартість послуг лише з відповідних видів діяльності, і є змога проконтролювати рівень тарифів, виходячи з витрат та обсягів транспортування (зберігання, постачання) природного газу.

Стосовно тарифів на транспортування природного газу слід зазначити, що всі споживачі незалежно від місця розташування (крім споживачів, що отримують природний газ безпосередньо з магістральних трубопроводів) сплачують за транспортування природного газу за однаковим загальним тарифом, який розраховано, виходячи з витрат газотранспортної системи України та обсягів транспортування нею природного газу по ній. Загальний тариф на транспортування природного газу сьогодні становить 52,5 грн. за 1000 м3 з урахуванням ПДВ.

Зазначені тарифи у переважній більшості регіонів сьогодні не відображають рівня витрат з транспортування газу розподільними трубопроводами. Тарифи були введені з 1 лютого 2001 року і є незмінними протягом двох років (згідно з методикою розраховуються на один календарний рік).

На результати діяльності газотранспортних підприємств вплинуло:

зменшення величин обсягів транспортування природного газу;

збільшення рівня витрат по окремих статтях, які неможливо було передбачити при затвердженні тарифів у 2001 році.

Існуючий сьогодні в Україні механізм встановлення тарифів на транспортування природного газу потребує змін та вдосконалення. Основними аргументами, що вказують на необхідність його зміни, є такі:

діючі тарифи в регіонах не відображають рівня витрат з транспортування газу магістральними трубопроводами;

диференціація величин обсягів транспортування природного газу (від 20 млн. м3 до 5 млрд. м3 на рік) призводить до значної диференціації розмірів тарифів, які практично неможливо поєднати з величиною загального тарифу (в окремих випадках розмір тарифу на транспортування газу розподільними трубопроводами перевищує розмір загального тарифу на транспортування газу);

з появою нових ліцензіатів з транспортування природного газу розподільними трубопроводами виникає ситуація, коли природний газ до споживачів транспортується мережами декількох газотранспортних підприємств. Тариф по маршруту транспортування природного газу у цьому випадку, як правило, перевищує розмір загального тарифу на транспортування;

при діючому механізмі тарифоутворення практично неможливо здійснювати перегляд розміру тарифів для окремих ліцензіатів без зміни розміру загального тарифу.

Враховуючи вищезазначене, настала необхідність переходу до формування окремих, не пов'язаних із загальним, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами. Доцільно встановити єдиний тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а для підприємств, що транспортують газ розподільними мережами (ВАТів), встановити диференційовані по регіонах тарифи, виходячи з їх витрат та обсягів транспортування. В результаті запровадження такого механізму розмір тарифів на транспортування розподільними трубопроводами коливатиметься у різних регіонах від 46 грн. до 67 грн. за 1000 м3 (з ПДВ).

Для споживачів, які сплачують за газ природний за ринковими цінами, диференціація тарифів на транспортування незначною мірою вплине на рівень ціни на газ. В деяких регіонах (в основному східних та центральних - там, де розподільними мережами транспортуються значні обсяги газу) ціни на газ природний знизяться в середньому за рахунок зменшення тарифу на транспортування на 3 - 6 грн., або на 1 - 2 %, а в інших регіонах (в основному західних, де мережами транспортуються середні та малі обсяги газу) вони зростуть в середньому за рахунок збільшення тарифу на транспортування на 12 - 15 грн., або на 4 - 5 %.

Тарифи на постачання природного газу розраховані для кожного газопостачального підприємства окремо, виходячи з витрат і обсягів постачання. Середній розмір тарифу на постачання природного газу зріс на 4,5 грн. за 1000 м3 і сьогодні становить близько 12,0 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ). З 1 лютого 2001 року розміри тарифів на транспортування та постачання природного газу залишаються незмінними.

Згідно з повноваженнями, наданими НКРЕ, та у зв'язку із зменшенням обсягів транспортування природного газу і зміною структури витрат, визначених при розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу, Комісія з 1 вересня 2002 року затвердила нові розміри зазначених тарифів для ВАТ "Донецькоблгаз". Матеріали та розрахунки тарифів по інших підприємствах з газопостачання та газифікації знаходяться на розгляді в НКРЕ.

Вартість зберігання природного газу у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 12,0 грн. за 1000 м3 з урахуванням ПДВ. Зазначений тариф розраховано, виходячи з витрат на утримання ПСГ та обсягів закачування і відбору газу із сховищ. Розмір тарифу залишається незмінним з 2000 року.

НКРЕ встановлює тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України. Тарифи встановлені по маршрутах транспортування, виходячи з витрат нафтотранспортних підприємств та обсягів транспортування нафти.

У 2002 році розміри тарифів на послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів не переглядались. Рівень питомих тарифів на послуги з транспортування нафти нафтотранспортними підприємствами коливається за маршрутами в межах 2,2 - 3,9 грн. за 100 ткм нафти без урахування ПДВ. Питомий тариф на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами становить 4,8 грн. за 100 ткм без урахування ПДВ.

Національна комісія регулювання електроенергетики проводить постійну роботу, спрямовану на перегляд цін на природний газ, тарифів на послуги з транспортування газу природного, нафти, нафтопродуктів, тарифів на зберігання та постачання природного газу з метою встановлення економічно обґрунтованих показників, які б дозволяли підприємствам нафтогазового комплексу нормально функціонувати і підтримувати газовидобувну галузь, газотранспортну і нафтотранспортну системи у нормальному фінансовому та технічному стані.

Основними завданнями удосконалення цінової політики в нафтогазовому комплексі на 2003 рік є:

поетапний перегляд рівнів цін на газ природний для населення (по мірі зростання реальних доходів) та для бюджетних організацій до повного відшкодування витрат на видобуток, закупівлю, транспортування та постачання природного газу;

приведення у відповідність тарифів на транспортування та постачання природного газу по підприємствах з газопостачання та газифікації;

опрацювання механізму встановлення тарифів на транспортування природного газу для споживачів України.

4. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі

У 2002 році НКРЕ проводила цілеспрямовану роботу по створенню правової бази щодо поліпшення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в нафтогазовому комплексі, сприянню розвитку конкуренції з постачання газу, захисту прав споживачів, поліпшення розрахунків за спожитий природний газ.

Функціонування ринку газу України в 2002 році було регламентоване Порядком забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729, та ліцензійними умовами здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженими НКРЕ.

Забезпечення природним газом усіх споживачів України, окрім населення та бюджетних організацій, здійснювалось на засадах конкурентних ринкових умов за прямими договорами з постачальниками газу.

З метою підвищення економічної ефективності діяльності природних монополій, сприяння конкуренції, забезпечення суспільних інтересів та належного державного контролю у сфері природних монополій Комісією разом з Мінпаливенерго розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу". Проектом передбачається удосконалити систему регулювання діяльності в нафтогазовому секторі економіки, відокремити ринки розвідки та видобутку нафти та природного газу, закріпити на законодавчому рівні положення, що потребують законодавчого підґрунтя, привести у відповідність законодавство України з законодавством ЄС.

Відповідно до Законів України "Про трубопровідний транспорт", "Про нафту і газ", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" розроблено проект Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України та проект Правил підключення до газотранспортної системи та методика розрахунку плати за підключення до газотранспортної системи. Введення цих нормативних актів у дію забезпечить єдині принципи і процедури доступу до газотранспортної системи та газорозподільних мереж України, вимірювання та обліку природного газу, документального оформлення прийняття-передачі обсягів природного газу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729 "Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом" розроблено проект Порядку створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах.

Страховий запас природного газу в натуральній та грошовій формах призначається для покриття дефіциту ресурсів природного газу у постачальника, що може виникнути при постачанні природного газу споживачам. Обсяг страхового запасу природного газу створюється у розмірі 10 відсотків договірних квартальних обсягів його постачання.

З метою захисту прав споживачів природного газу, відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246, розроблено проект Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання, та проект Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання. Проекти передбачають, при яких обставинах і в яких розмірах відшкодовуються збитки. Вони узгоджені з відповідними міністерствами та відомствами. Актами законодавства не визначено орган державної влади, до повноважень якого належить затвердження вищезазначених порядків. Враховуючи те, що відповідно до Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" в редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335 на Комісію покладено завдання щодо захисту інтересів споживачів у питаннях, що стосуються цін на газ, а також надійності його постачання та якості послуг з боку постачальних організацій, НКРЕ звернулась до Кабінету Міністрів України щодо надання Комісії повноважень із затвердження вказаних нормативних актів.

Розроблено Типові договори: на постачання природного газу, на транспортування природного газу, на постачання природного газу підприємствам, установам та організаціям, що фінансуються з бюджету (договори направлено Комісією в Мінпаливенерго на затвердження).

У звітному періоді Комісія значну увагу приділяла упорядкуванню власних нормативних актів, затверджених в попередні роки, та приведенню їх у відповідність до змін чинного законодавства.

Зокрема, з метою покращання збору та аналізу інформації щодо стану розрахунків за спожитий природний газ, яка надходить до НКРЕ від ліцензіатів за регульованим тарифом, проведено упорядкування статистичної звітності по формі N 5-НКРЕ-газ "Звіт про стан розрахунків за природний газ" та інструкції по її заповненню, затверджених постановою від 30.01.2002 р. N 103 "Про відомчу статистичну звітність НКРЕ".

Разом з тим, необхідно зауважити, що в нафтогазовому комплексі:

не досягнуто повної оплати в розрахунках за спожитий природний газ у соціальній сфері, хоча рівень проплат грошовими коштами збільшився (за 2002 рік рівень розрахунків за спожитий природний газ населенням, бюджетними установами і організаціями, підприємствами комунальної теплоенергетики та підприємствами нафтогазового комплексу становить близько 94 відсотків, що в порівнянні з попереднім роком на 3 відсотки більше);

має місце неповне фінансування бюджетних організацій щодо оплати ними вартості спожитого природного газу;

повільно проводиться заміна приладів обліку, які в своїй більшості морально та фізично застарілі і мають занадто високі похибки, що обумовлює значні втрати природного газу.

Одним з напрямків діяльності Комісії в 2003 році є створення та удосконалення нормативно-правової бази для функціонування конкурентного ринку газу в Україні, контроль за ліцензованою діяльністю господарюючих суб'єктів в нафтогазовому комплексі, захист прав споживачів.

Підготовка пропозицій щодо розробки та вдосконалення законодавчих актів буде спрямована, в першу чергу, на врегулювання правового поля діяльності НКРЕ, для чого необхідним є прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу в Україні".

Передбачається найближчим часом завершити розробку та затвердити:

Порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання;

Порядок відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання;

Правила підключення до газотранспортних мереж;

Порядок створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах;

Порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України.

Впровадження зазначених нормативних актів дозволить визначити правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу, засади регулювання відносин між учасниками ринку, пов'язані з транспортуванням, зберіганням, розподілом, постачанням і використанням природного газу.

5. Ліцензійна діяльність

Ліцензування в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі є важливим напрямком державного регулювання, яке реалізується шляхом встановлення загальних для суб'єктів підприємництва вимог до здійснення ними як монопольних, так і конкурентних видів діяльності, а також визначення суб'єктів підприємництва, що відповідають цим вимогам, через надання їм відповідних ліцензій. Ліцензування здійснюється з метою захисту прав споживачів, які користуються послугами природних монополій, та сприяння конкуренції на суміжних з монопольними ринках. Саме тому ліцензування як форма державного регулювання забезпечує дієвий вплив та контроль держави за діяльністю у зазначених сферах.

У рамках проведення ліцензійної діяльності НКРЕ, зокрема, виконує такі функції:

видає суб'єктам підприємництва ліцензії на виробництво електричної енергії, передачу та постачання електричної енергії, зберігання природного газу, постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;

розробляє та затверджує інструкцію про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики, Умови та Правила здійснення ліцензованої діяльності, а також Порядок контролю за здійсненням ліцензованої діяльності ліцензіатами.

У своїй роботі з ліцензування підприємницької діяльності як у електроенергетиці, так і у нафтогазовому комплексі НКРЕ керується єдиними загальнодержавними принципами у сфері ліцензування, зокрема, забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; захист прав споживачів, забезпечення безпеки держави тощо.

Процес ліцензування в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, здійснюваний НКРЕ, є об'єктивним і прозорим. Питання ліцензування розглядаються виключно на відкритих засіданнях Комісії, порядок денний яких публікується у засобах масової інформації. Рішення Комісії з питань ліцензування оформлюються у вигляді постанов згідно з Регламентом Комісії.

Ліцензійна діяльність в електроенергетиці

Підприємницька діяльність в електроенергетиці ліцензується згідно з Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", Положенням про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753, та Інструкцією про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженою постановою НКРЕ від 06.10.99 N 1305 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції.

Керуючись повноваженнями, наданими законодавством, і у відповідності до процедур, передбачених нормативною базою щодо ліцензування, у 2002 році Комісія продовжувала започатковану у 1996 році діяльність з видачі (анулювання, зупинення, поновлення, переоформлення) ліцензій на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці, результати якої наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Ліцензовані види діяльності 

Загальна кількість виданих/анульованих ліцензій
(1996 - 2002) 

Кількість виданих/анульованих ліцензій у 2002 році 

Кількість зупинених ліцензій на 31.12.2002 

Кількість переоформлених ліцензій у 2002 році 

Виробництво електроенергії 

208/74 

22/20 

Постачання електроенергії за регульованим тарифом 

46/3 

2/0 

Постачання електроенергії за нерегульованим тарифом 

965/402 

65/110 

15 

21 

Передача електроенергії місцевими (локальними) електромережами 

55/3 

1/0 

Передача електроенергії магістральними та міждержавними електромережами 

2/1* 

Оптове постачання електроенергії 

3/2** 

Всього: 

1279/485 

90/130 

21 

34 


____________
* Ліцензію на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами, видану ДЕК "Укрелектропередача", було анульовано у зв'язку із видачею ліцензії ДП "НЕК "Укренерго".

** Ліцензію на оптове постачання електроенергії, видану НДЦ України, було анульовано у зв'язку із видачею ліцензії ДП "НЕК "Укренерго"; ліцензію на оптове постачання електроенергії, видану ДП "НЕК "Укренерго", було анульовано у зв'язку з видачею ліцензії ДП "Енергоринок".

У зв'язку з розвитком ринкових перетворень та процесів, що відбуваються в державі та суспільстві, нормативна база ліцензування постійно розвивається та удосконалюється. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці протягом останніх років неодноразово коригувалися відповідно до внесення змін і доповнень до актів законодавства України та при зміні умов діяльності ліцензіатів на оптовому ринку електричної енергії.

У 2002 році також було внесено зміни до ліцензійних умов з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Необхідність цих змін була викликана розвитком тенденції щодо появи декількох ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на одній адміністративній території - у той час, коли порядок внесення змін до ліцензії щодо території здійснення ліцензованої діяльності не був нормативно врегульований.

Тому до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та до Умов та Правил з постачання електричної енергії за регульованим тарифом в установленому порядку були внесені відповідні уточнення, згідно з якими, зокрема, ліцензіат (заявник на отримання ліцензії) зобов'язаний надати географічну карту території здійснення ліцензованої діяльності з контурним нанесенням кордонів його електромереж, а також пооб'єктний перелік місцевих (локальних) електричних мереж, що перебувають у власності ліцензіата, із зазначенням взаємно узгоджених з іншими власниками об'єктів точок розмежування балансової належності.

Відповідні уточнення внесено також до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, що затверджено постановою НКРЕ, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України.

Усе це дозволяє до певної міри усунути неврегульованість питання навколо діяльності декількох власників місцевих (локальних) електромереж на території однієї області, особливо якщо контури наявних у них електромереж перетинаються.

Вдосконалення діяльності НКРЕ відповідно до ринкових умов потребує подальшого удосконалення нормативно-правової бази функціонування та механізмів регулювання і контролю за роботою підприємницьких структур в електроенергетиці, що відображено у розділі 7.2 Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 16.11.2002 N 1789. Перш за все це стосується назрілої необхідності законодавчого закріплення порядку ліцензування в спеціальному законі про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі, пропозиції до якого підготовлені НКРЕ і погоджені рядом міністерств та відомств.

Серед нормативних документів, розроблених НКРЕ у звітному році на виконання завдань, покладених на НКРЕ в рамках проведення ліцензійної діяльності в електроенергетиці, слід також назвати Порядок розгляду Національною комісією регулювання електроенергетики України питання обмеження ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та/або з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у здійсненні іншого, крім ліцензованого, виду діяльності (далі - Порядок). Згідно з Порядком, розробленим у відповідності до Законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії", НКРЕ встановлює такі вимоги до ліцензіатів, щоб здійснення іншого, крім ліцензованого, виду діяльності не завдало шкоди для ліцензованого виду діяльності. При цьому НКРЕ керується необхідністю пріоритетного забезпечення реалізації інтересів держави та споживачів у частині якості і вартості отриманих послуг, не допускаючи порушення встановлених діючим законодавством прав суб'єктів підприємницької діяльності.

Порядок затверджено постановою НКРЕ, яка погоджена Мінпаливенерго та Антимонопольним комітетом України і зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

Ліцензійна діяльність у нафтогазовому комплексі

Видача ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності у нафтогазовому комплексі була започаткована у 1999 році. Статистика щодо виданих, анульованих та переоформлених ліцензій за весь період ліцензування діяльності у нафтогазовому комплексі наведена у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Ліцензовані види діяльності 

Кількість виданих/анульованих ліцензій у 1999 - 2002 рр. 

Кількість виданих/анульованих ліцензій у 2002 році 

Кількість переоформлених ліцензій у 2002 році 

Кількість замінених бланків ліцензій за 2001 - 2002 роки 

Постачання природного газу за нерегульованим тарифом  

1043/235 

257/87 

35 

394 

Постачання природного газу за регульованим тарифом  

52/2 

3/1 

41 

Транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами

54/1 

5/1 

42 

Транспортування нафти магістральними трубопроводами

Транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами

Транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Зберігання природного газу

Всього: 

1155/238 

265/89 

39 

479 


Починаючи з 1999 року ліцензування підприємницької діяльності у нафтогазовому комплексі здійснювалося відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 та постанови НКРЕ від 06.10.99 N 1305. Проте, після набуття чинності Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", прийнятого 1 червня 2000 року, ліцензування видів господарської діяльності у нафтогазовому комплексі, перелічених у статті 9 Закону, здійснюється згідно з нормами цього Закону та ряду постанов Кабінету Міністрів України з питань запровадження єдиного в Україні порядку ліцензування господарської діяльності. При цьому НКРЕ певним чином привела ліцензійну діяльність у відповідність до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: скориговані форми ведення діловодства з питань ліцензування та терміни прийняття рішень щодо видачі та переоформлення ліцензій, проведено заміну бланків виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка, налагоджено процес надання звітності по коштах за видачу (переоформлення) ліцензій НКРЕ, що надходять до Державного бюджету України, звітності по використаних бланках ліцензій єдиного зразка, подаються відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.

З метою удосконалення системи ліцензування у нафтогазовому комплексі НКРЕ неодноразово зверталася до Держпідприємництва та Кабінету Міністрів України щодо необхідності прискорення прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" стосовно виведення ліцензування діяльності у нафтогазовому комплексі зі сфери його дії, оскільки окремі норми цього Закону не узгоджуються між собою та з нормами інших законів, які передбачають особливості ліцензування діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках. Основними суперечностями є передбачений Законом обмежений перелік документів, що подаються разом із заявою про видачу ліцензії, на підставі яких неможливо визначити, чи в змозі заявник виконувати певну діяльність в цій стратегічній сфері без ризиків для всього ринку, а також відсутність заходів впливу на порушників ліцензійних умов, крім анулювання ліцензії, що неприйнятно для суб'єктів природної монополії.

Зазначений проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" зареєстрований у Верховній Раді України за N 1053 від 22.05.2002 і прийнятий у першому читанні 24.10.2002.

6. Організація та ефективність реалізації контрольних функцій щодо регулювання господарської діяльності в паливно-енергетичному комплексі. Підсумки роботи територіальних представництв

Функції контролю за дотриманням ліцензіатами Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності здійснюються управлінням ліцензійного контролю та територіальних представництв (УЛКТП) та територіальними представництвами (ТП) НКРЕ на місцях.

Перевірки ліцензованої діяльності ліцензіатів, які здійснювали діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, постачання та зберігання природного газу, транспортування газу та нафтопродуктів, здійснюються територіальними представництвами НКРЕ відповідно до затверджених планів перевірок, на виконання доручень Президента України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, окремих завдань Комісії на підставі звернень державних органів влади, Антимонопольного комітету України, скарг ліцензіатів та споживачів. У випадках виявлення порушень ліцензійних умов чи законодавства про електроенергетику НКРЕ на відкритих засіданнях приймає рішення про застосування відповідних санкцій до таких ліцензіатів.

НКРЕ проводить контроль ліцензованої діяльності як один з основних напрямків контролю діяльності ліцензіатів шляхом аналізу відомчої статистичної звітності, яка введена постановою НКРЕ від 30.01.2002 N 103 "Про відомчу статистичну звітність НКРЕ". Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв через територіальні представництва здійснює контроль за її надходженням до НКРЕ, а також слідкує за наданням форм звітності у встановлені терміни.

Перевірки ліцензованої діяльності ліцензіатів НКРЕ проводить відповідно до програм перевірок, які включають такі основні питання:

дотримання ліцензіатами Законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про нафту і газ", Указу Президента України "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій" та інших законодавчих актів;

виконання рішень та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;

своєчасне надання відомчої статистичної звітності НКРЕ та додаткової інформації, яку НКРЕ вважає необхідною для виконання своїх обов'язків;

цільове використання коштів відповідно до складових частин затверджених тарифів на виробництво, передачу та постачання електроенергії, транспортування, зберігання та постачання природного газу;

перевірка обсягів пільгового споживання електроенергії, на які НКРЕ видає дотаційні сертифікати;

наявність перехресних субсидій між різними видами ліцензованої діяльності;

відокремлення бухгалтерського обліку ліцензіата по різних видах ліцензованої діяльності;

дотримання порядку розрахунку з Оптовим ринком електроенергії (ОРЕ) України за куповану електроенергію;

дотримання ліцензіатами нормативів достатності власних активів;

порядок постачання відкритими акціонерними товариствами по газопостачанню та газифікації обсягів природного газу промисловим споживачам;

додержання ліцензіатами державної дисципліни цін у частині розрахунку і застосування роздрібних цін на природний газ та електричну енергію;

дотримання ліцензіатами Правил користування електричною енергією;

створення страхового запасу природного газу ліцензіатами нафтогазового комплексу відповідно до актів законодавства;

надання НКРЕ копій публікацій в засобах масової інформації даних щодо роздрібних цін природного газу та тарифів на транспортування розподільними трубопроводами природного газу, роздрібних тарифів на електричну енергію.

За 2002 рік НКРЕ проведено 1035 перевірок ліцензіатів, які здійснювали діяльність в електроенергетичному комплексі, в т. ч. 4 перевірки ліцензіатів з виробництва електроенергії, 107 з передачі електроенергії, 269 з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом та 565 з постачання електроенергії за регульованим тарифом. За результатами перевірок ліцензіатам були направлені 222 повідомлення про усунення виявлених порушень ліцензійних умов, з яких 132 порушення було усунуто, що становить 59 %.

НКРЕ у 2002 році розглянула на відкритих засіданнях Комісії порушення ліцензійних умов ліцензіатами з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом та з виробництва електроенергії, за якими прийняла 62 постанови про усунення ліцензіатами порушень Умов та Правил, 22 постанови про зупинення дії ліцензій, з яких 12 ліцензій залишаються зупиненими станом на 01.01.2003, а також анулювала 57 ліцензій. Найчастіше Комісією розглядались питання про порушення ліцензіатами ліцензійних умов у частині ненадання відомчої статистичної звітності, ненадання інформації, необхідної НКРЕ для виконання своїх обов'язків, та недотримання законодавства України і вимог нормативно-технічних документів щодо встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів, затверджених постановою НКРЕ від 29.07.99 N 983.

НКРЕ постійно проводить роботу щодо контролю за здійсненням ліцензованої діяльності обласними енергокомпаніями в частині захисту прав споживачів електричної енергії, обмеження випадків зловживання компаніями своїм монопольним становищем. З початку 2002 року були здійснені перевірки ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ "Чернігівобленерго" та ВАТ "Херсонобленерго" щодо цільового використання ними коштів відповідно до затверджених НКРЕ структур тарифів на передачу та постачання електроенергії за регульованим тарифом. Так, зокрема, на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 26.02.2002 до N 498, від 21.03.2002, 31.03.2002 та 26.04.2002 до N 3442/46 була створена робоча група за участю представників НКРЕ, ГоловКРУ, ДПА, Мінпаливенерго, Держкомзв'язку та СБУ, яка перевірила ВАТ "Запоріжжяобленерго" щодо використання коштів на реалізацію проектів та програмного забезпечення SAP R/3, Smart Util:Energy, ОІК MicroSCADA, закупівлю та впровадження корпоративної мережі оптико-волоконного зв'язку (ВОЛЗ) і приладів (систем) обліку тощо. Робоча група виявила, що загалом ВАТ "Запоріжжяобленерго" здійснило необґрунтовані перевитрати коштів на суму понад 80 млн. грн. Комісія неодноразово розглядала роботу цієї енергокомпанії (засідання від 11 та 22 березня 2002 року та 14 червня 2002 року). За результатами перевірки та обґрунтованими висновками вищевказаної робочої групи ряд керівників компанії було звільнено, а Запорізька обласна прокуратура порушила кримінальну справу проти службових осіб компанії за статтями 209 (відмивання грошей) та 364 (халатність) Кримінального кодексу України.

За результатами перевірок енергокомпанії були заслухані на відкритих засіданнях Комісії, на яких було встановлено, що закупівля приладів та обладнання за вищезазначеними проектами проводилась не на тендерній основі, а також, в більшості випадків, без погодження Технічними радами компаній. Необґрунтовані витрати коштів енергокомпаніями на впровадження даних проектів становили понад 180 млн. грн., що є порушеннями Закону України "Про електроенергетику" та ліцензійних умов у частині здійснення оснащення об'єктів електроенергетики на тендерних засадах з наданням пріоритету вітчизняним виробникам і діяльності за принципом економічної доцільності та забезпечення досягнення найнижчої можливої вартості електроенергії для споживачів.

За вказані порушення ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго" та ВАТ "Львівобленерго" були знижені тарифи з передачі та постачання електричної енергії.

За порушення Закону України "Про електроенергетику" та ліцензійних умов НКРЕ застосувала до енергопостачальної компанії ВАТ "Полтаваобленерго" штрафні санкції у розмірі 50 тис. грн.

Разом з тим, Національна комісія регулювання електроенергетики України на відкритому засіданні 27 листопада 2002 року розглянула питання про порушення ДП Міноборони України "102 ПЕМ" Закону України "Про електроенергетику" та Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом та з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами в частині неналежного проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії, а також із суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу належної енергопостачальнику електроенергії, якщо електроенергія поставляється мережами, які не є його власністю, і прийняла рішення про анулювання ліцензії з постачання електроенергії за регульованим тарифом, виданої ДП Міноборони України "102 ПЕМ".

Всього за 2002 рік НКРЕ прийняла 11 постанов із застереженням про усунення порушень Закону України "Про електроенергетику" та ліцензійних умов енергопостачальними компаніями, а також 4 постанови про неефективне та нецільове використання коштів, передбачених у тарифах на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами.

Крім того, за 2002 рік НКРЕ здійснила 611 перевірок ліцензіатів, які здійснювали діяльність в нафтогазовому комплексі, в т. ч. 74 перевірки щодо дотримання ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, 49 перевірок щодо дотримання ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами, 486 перевірок щодо дотримання ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, 2 перевірки щодо дотримання ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу в підземних сховищах газу.

За результатами цих перевірок НКРЕ на відкритих засіданнях прийняла 95 постанов щодо усунення порушення ліцензійних умов, прийняла 15 постанов про продовження терміну усунення порушення ліцензійних умов, прийнято 59 рішень щодо зупинення процедури розгляду порушень ліцензійних умов у зв'язку з усуненням цих порушень.

Зокрема, було здійснено перевірку 47 підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом, а саме: 42 відкритих акціонерних товариства з газопостачання та газифікації (ВАТ), сільськогосподарського ВАТ "Птахокомбінат Тульчинський", ДП сільськогосподарського ВАТ "Браїлівське", ЗАТ "Джурчі", ЗАТ "Теодосія" та Чернівецької філії ДК "Газ України" щодо постачання природного газу промисловим споживачам та створення страхового запасу. Аналіз діяльності цих ліцензіатів щодо постачання природного газу промисловим споживачам відповідно до умов укладених договорів показав, що з 47 підприємств здійснюють постачання споживачам 28 підприємств, а частина з них (ВАТ "Криворіжгаз", ВАТ "Полтавагаз", ВАТ "Маріупольгаз", ВАТ "Харківміськгаз", ВАТ "Житомиргаз", ВАТ "Коростишівгаз" та Чернівецька філія ДК "Газ України") допускають різні порушення ліцензійних умов у частині додержання державної дисципліни цін щодо правильного розрахунку і застосування роздрібних цін на природний газ для споживачів. НКРЕ зобов'язала вказаних ліцензіатів усунути порушення ліцензійних умов з постачання природного газу за регульованим тарифом у частині правильного розрахунку і застосування цін на природний газ для споживачів та дотримання державної дисципліни цін. Вказані порушення були усунуті повністю.

За порушення ліцензіатами Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, а саме недостатність нормативів власних активів, недодержання фінансових зобов'язань щодо оплати природного газу відповідно до умов укладених договорів, нестворення страхового запасу, ненадання інформації щодо ліцензованої діяльності та про зміну даних відомостей, зазначених у ліцензіях та в установчих документах, НКРЕ анулювала 37 ліцензій.

7. Нормативно-правове регулювання роздрібного ринку електроенергії та газу

Державне регулювання роздрібного ринку електричної енергії було спрямоване на удосконалення нормативно-правової бази, і, перш за все, на урегулювання взаємовідносин суб'єктів ринку - енергопостачальних організацій та споживачів електричної енергії. Протягом року опрацьовано проект нової редакції Правил користування електричною енергією, яку затверджено постановою НКРЕ від 22.08.2002 N 928 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.11.2002 за N 903/7191.

Впровадження нової редакції Правил сприяє встановленню більш прозорих відносин між суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії. Конкретизує відносини між постачальником електричної енергії, основним споживачем та субспоживачем, чітко визначає права, обов'язки та відповідальність сторін. Визначає процедури приєднання до електричних мереж електропередавальної організації, переходу споживача від постачальника електричної енергії за регульованим тарифом до постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом та навпаки тощо.

Нова редакція Правил користування електричною енергією (далі - Правила) для юридичних осіб розроблена для приведення їх у відповідність до змін у чинному законодавстві та реальних змін взаємовідносин в процесі розвитку ринку електричної енергії. В новій редакції Правил користування електричною енергією введені положення регулюють взаємовідносини енергопостачальної компанії і споживача, які не були відображені в попередній редакції Правил. Основні з цих положень полягають у тому, що:

застосована нова структура Правил, якою передбачено більш чітке розмежування норм за окремими розділами Правил, введені додаткові розділи, які регламентують права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії, електропередавальної організації та споживача електричної енергії;

значно доповнений перелік визначень окремих термінів, які застосовуються у Правилах;

введено новий розділ "Укладення договорів", у якому передбачені суттєві та обов'язкові вимоги до договору про користування електричною енергією, який укладається між споживачем та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом;

введено розділ Правил, який впорядковує взаємовідносини суб'єктів господарювання на етапі будівництва або реконструкції електроустановок;

при постачанні споживачу електричної енергії постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом Правилами передбачені процедури переходу від одного постачальника електроенергії до іншого;

норми, які регламентують впорядкування взаємовідносин між постачальником електричної енергії, основним споживачем та субспоживачем, приведено у відповідність до законодавства України, а саме - у основного споживача вилучено право на господарську діяльність з постачання електричної енергії, оскільки у відповідності до Закону України "Про електроенергетику" та Закону України "Про природні монополії" така діяльність може здійснюватися лише на підставі отримання відповідного дозволу на здійснення такої діяльності (ліцензії);

вилучені положення, які регламентували порядок застосування абонентної плати за надання доступу до електричних мереж, як такі, що не відповідають діючим нормативно-правовим актам;

встановлено умову, за якою зняття показів систем та приладів комерційного обліку електричної енергії має здійснюватися безпосередньо електропередавальною організацією.

Розділом 6 "Укладення договорів" детально передбачені всі суттєві та обов'язкові умови, які мають бути визначені у договорах та не суперечити вимогам чинного законодавства. Із потужними споживачами договори укладаються індивідуально відповідно до норм розділу 6 Правил.

У Правилах розроблені рекомендації щодо термінів та способів оплати за електроенергію. Запропоновано порядок здійснення споживачами проміжних платежів відповідно до величини місячного обсягу споживання електричної енергії, а також передбачено застосування попередньої плати та авансових платежів, у тому числі за рівні аварійної броні електропостачання підприємства.

Доопрацьовано розділ щодо режимів споживання електричної енергії, який ув'язано з порядком розрахунків (знято обмеження у договірних обсягах споживання електроенергії при застосуванні попередньої оплати).

У новій редакції Правил передбачається відображення у договорі необхідності дотримання параметрів та показників якості, які є суттєвими для споживача.

Правила доповнені також новими розробленими розділами, які регламентують права, обов'язки та відповідальність сторін при постачанні електричної енергії.

Розроблена процедура застосування відповідальності енергопостачальника у частині недовідпуску електричної енергії для споживачів, що здійснюють попередню оплату (п'ятикратні нарахування за недодану електроенергію). Це питання розроблено на виконання Закону України "Про електроенергетику" та численні звернення промислових підприємств, у тому числі Української спілки промисловців і підприємців, а також на вимогу Антимонопольного комітету.

Розділи 2 та 3 попередньої редакції Правил ("Технічні умови на підключення електроустановок споживачів" та "Допуск до експлуатації електроустановок споживачів") доопрацьовані за участю Держенергонагляду України, ВАТ "Київпромелектропроект", ВАТ "Львівобленерго" відповідно до чинного законодавства (доповнені типовим договором про приєднання до електромереж та типовими бланками технічних умов на приєднання для населення та юридичних осіб).

До Правил користування електричною енергією внесено визначення реактивної електричної енергії та плати за неї з економічної точки зору як плати за вимушену послугу постачальника електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальної організації), що дозволило усунути неоднозначність в трактуванні форми платежу за реактивну енергію рядом міністерств та відомств (зокрема, ДПА України вважала таку плату штрафом). Вирішення цього питання дозволило зменшити податковий тиск на споживачів.

Таким чином, введення в дію нової редакції Правил користування електричною енергією сприятиме встановленню більш прозорих відносин між суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії. Дозволить конкретизувати відносини між постачальником електричної енергії, основним споживачем та субспоживачем, чітко визначити права, обов'язки та відповідальність сторін. Нові положення Правил визначають процедуру приєднання споживачів до електромереж електропередавальної організації, переходу споживача від одного постачальника електричної енергії до іншого тощо.

Комісія надавала значну увагу розв'язанню питання взаємовідносин основних суб'єктів роздрібного ринку електричної енергії: енергопостачальної організації, основного споживача та субспоживача. Постановою від 30.07.2002 N 830 затверджено План заходів щодо переходу постачальників електричної енергії за регульованим тарифом до формування єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію для всіх споживачів та субспоживачів, розташованих на закріпленій території.

У випадку успішного виконання Плану заходів мають бути створені абсолютно однакові умови користування електричною енергією основним споживачем та субспоживачем.

Постановою НКРЕ від 11.01.2002 N 40 (із доповненнями, внесеними постановою НКРЕ від 15.05.2002 N 490) затверджений Порядок застосування тарифів на електричну енергію, що використовується на потреби опалення та гарячого водопостачання, який більш чітко та повно регламентує застосування тарифів на електроенергію, що постачається ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на потреби опалення та гарячого водопостачання, у порівнянні з Порядком, який був затверджений постановою НКРЕ від 01.12.2000 N 1186. Зазначений Порядок має чотири розділи: основні визначення; сфера застосування тарифів; порядок визначення рівнів тарифів; порядок визначення обсягів електроенергії, спожитої на потреби опалення та гарячого водопостачання. Важливими моментами Порядку є те, що тарифи на електроенергію, яка використовується на потреби опалення та гарячого водопостачання, застосовуються: незалежно від потужності електронагрівальних приладів; у разі зменшення за ініціативою споживача теплового навантаження системи центрального опалення; на потреби електротермічних установок саун (лазень), крім електротермічних установок саун (лазень) на підприємствах (організаціях), які здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, займаються медичною практикою (якщо здійснення цих видів діяльності підтверджене відповідними ліцензіями, отриманими в установленому порядку).

При вирішенні питань регулювання роздрібного ринку природного газу основні зусилля Комісії були спрямовані на опрацювання ряду нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання взаємовідносин суб'єктів підприємницької діяльності в нафтогазовому комплексі.

Основним нормативним документом, що регулює взаємовідносини між громадянами - споживачами газу, газопостачальними та газотранспортними організаціями, є Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246. Комісією разом із заінтересованими міністерствами та відомствами розроблено проект Порядку обчислення розміру відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем Правил надання населенню послуг з газопостачання. Проектом Порядку передбачається відшкодування збитків у разі самовільного використання споживачем природного газу, пошкодження споживачем лічильника газу, зриву пломб на лічильнику тощо.

Підготовлений також проект Порядку обчислення розміру відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання. Проектом Порядку передбачається відшкодування збитків у разі перерви в газопостачанні споживачів, постачання споживачам природного газу, якість та тиск якого не відповідають нормативним документам тощо.

Введення в дію зазначених документів дозволить підвищити взаємну відповідальність надавачів послуг - газопостачальних та газотранспортних організацій та споживачів газу - фізичних осіб.

У звітному році Комісія тісно співпрацювала з іншими міністерствами та відомствами у напрямку розробки нових нормативно-правових та нормативно-технічних документів щодо регулювання роздрібного ринку природного газу; зокрема Комісією розглянуті і надані зауваження та пропозиції до таких документів: проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників", "Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)", а також проекту Правил підключення до газотранспортної системи та порядок розрахунку плати за підключення до газотранспортної системи.

8. Захист прав споживачів електроенергії та газу

Відповідно до Закону України "Про природні монополії" та Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" захист прав споживачів електричної енергії та природного газу є одним з основних завдань НКРЕ.

У 2002 році Національна комісія регулювання електроенергетики України брала участь у засіданнях Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів при Кабінеті Міністрів України, якою було розроблено проект Програми захисту прав споживачів на 2003 - 2005 роки. Програму було погоджено та затверджено Указом Президента України від 11 грудня 2002 року за N 1148/2002. Вона передбачає комплекс дієвих заходів щодо удосконалення захисту прав та інтересів споживачів, створення належних умов для насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, роботами, послугами, підвищення рівня захисту здоров'я та безпеки споживачів, удосконалення законодавства України у сфері захисту прав споживачів, зокрема адаптації її законодавства до законодавства Європейського Союзу та створення належних умов для реалізації громадянами-споживачами своїх законних інтересів і прав на території України.

На виконання Указу Президента України від 13.08.2002 N 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" було прийнято розпорядження НКРЕ від 09.09.2002 N 27, яким впорядковано роботу та посилено контроль за розглядом звернень громадян, що надходять до Комісії.

У 2002 році до НКРЕ надійшло 120 звернень громадян. У багатьох випадках було залучено територіальні представництва для здійснення перевірок фактів, викладених у зверненнях, з виїздом на місце.

У 2002 році до територіальних представництв надійшло 3074 звернення, з яких від:

промислових споживачів - 767;

ліцензіатів - 943;

громадян - 726;

органів влади - 328;

інших - 310.

На користь заявників вирішено питання у 2797 випадках, що становить 90 %.

Близько двадцяти п'яти відсотків звернень споживачів стосувалися непорозумінь з окремих питань та конфліктних ситуацій, що виникали між ними та енергопостачальними компаніями з вини тієї або іншої з сторін. Для розв'язання цих конфліктів проводилися численні перевірки територіальними представництвами НКРЕ для детального вивчення усіх обставин.

Івано-Франківським ТП проводилась спільна перевірка з Івано-Франківським територіальним відділенням Антимонопольного комітету ВАТ "Прикарпаттяобленерго" щодо порядку застосування тарифів на електроенергію для релігійних установ та правильності виставлення рахунків за видачу технічних умов, розглядалися скарги споживачів з виїздом на місце (акт від 24.07.2002 N 22).

Розглянута колективна скарга мешканців будинку за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 15/23, щодо якості напруги в їхньому будинку. В результаті проведеної роботи службою кабельних мереж АЕК "Київенерго" було відремонтовано пошкоджений кабель та були відремонтовані кабельні збірки, в результаті чого споживачі отримали якісну електроенергію.

Опрацьовано скаргу гр. Островської Л. М. (м. Чернівці) на Чернівецьку філію ДК "Газ України" щодо неправильно нарахованої плати за спожитий природний газ. Чернівецьким ТП була здійснена позапланова перевірка, яка підтвердила законність претензій споживача, про що і був складений відповідний акт. В результаті проведеної роботи Чернівецька філія визнала факт порушення актів законодавства та нормативних документів і задовольнила вимоги споживача, списавши з нього всю грошову заборгованість.

Ситуація, що склалася у місті Конотоп Сумської області, потребувала втручання НКРЕ, оскільки, за повідомленням громадянина Бабенко А. І., рішенням Конотопської міської ради було встановлено, що оплата електроенергії, спожитої на загальнобудинкові потреби, провадитиметься окремо від квартплати і її буде включено до рахунків на оплату електроенергії, спожитої у квартирах. Це суперечить Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій, затвердженому наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 03.09.99 N 214, згідно з яким оплата споживання електроенергії у місцях загального користування мешканців будинків (під'їздів, сходових клітинах тощо) та енергозабезпечення ліфтів здійснюється разом з квартплатою, входить до її складу. В результаті переговорів це рішення Конотопської міської ради було скасовано.

Велика кількість непорозумінь, що виникають між споживачем і енергопостачальником, пов'язані із недостатньою обізнаністю споживачів з питань нормативного регулювання правовідносин у сфері електроенергетики та газопостачання, а також у сфері захисту прав споживачів. Це спонукає споживачів до звернення в органи державної влади за правовою допомогою. В кожному випадку НКРЕ надає детальні обґрунтовані роз'яснення із посиланням на відповідні акти законодавства і допомагає споживачам впорядкувати правовідносини із енергопостачальниками та газопостачальними компаніями. Найбільше розглянуто звернень і надано роз'яснень з приводу:

порядку укладання договору на користування електричною енергією відповідно до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (далі - ПКЕЕН);

порядку розрахунків за спожиту електроенергію, у тому числі на перехідний період, протягом якого населення укладає договори про користування електричною енергією із електропостачальниками, а документом, який засвідчує правовідносини між споживачами та постачальниками, є розрахункова книжка чи інші платіжні документи;

щодо відповідальності за збереження приладів обліку електроенергії;

порядку користування пільгами;

порядку складання та пред'явлення претензії енергопостачальнику (згідно з ПКЕЕН);

укладення договорів про надання послуг з газопостачання та вимог до них у частині права споживача вимагати від газопостачальної компанії укласти договір, у якому буде досягнуто згоди з усіх істотних умов, та відсутності права у газопостачальної компанії звужувати коло прав споживача, обумовлених Типовим договором (затверджений постановою НКРЕ від 04.01.2000 N 1 та зареєстрований в Мін'юсті 01.02.2000 за N 57/4278);

перерахунку норм споживання природного газу у разі встановлення електроводонагрівачів та відсутності централізованого гарячого водопостачання, а також у разі зміни розміру опалювальної площі (у разі відсутності у споживачів лічильників природного газу);

заміни газових приладів та пристроїв, встановлених у споживачів;

порядку здійснення розрахунків за надані послуги з газопостачання у разі тимчасової відсутності у споживача лічильника газу;

відключення опалювальних газових приладів.

У звітному році до Комісії зверталося багато споживачів природного газу, у яких відсутнє централізоване гаряче водопостачання та які встановили електроводонагрівачі.

Комісією було зазначено, що газопостачальні організації мають брати до уваги факт наявності та можливість використання споживачем в опалювальний період інших видів опалення, крім газового, та опломбовувати лише опалювальні газові прилади.

Слід окремо відзначити розглянуті звернення з приводу застосування нормативно-правових актів у галузі електроенергетики у відносинах між садівничими товариствами та енергопостачальними компаніями, частка яких становить близько 14 відсотків загальної кількості листів громадян. Оскільки такі правовідносини не мають достатньої законодавчої бази, то у кожному окремому випадку Комісія розглядала можливі шляхи їх врегулювання та надавала свої роз'яснення та рекомендації.

У 10 відсотках випадків звернення, що надходили до Комісії, містили питання, розгляд яких поза повноваженнями НКРЕ. Вони були направлені у відповідні інстанції у встановлений законодавством термін.

Комісія уважно і кваліфіковано розглядала скарги та звернення громадян, не допускала затримки з вирішення питань, що відносяться до її компетенції.

9. Стан та розвиток законодавчо-правової бази регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу

За період своєї діяльності Національною комісією регулювання електроенергетики України було напрацьовано та впроваджено певну нормативно-правову базу регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу. Одночасно з розробкою нових нормативних актів Комісія працювала над вдосконаленням існуючої правової бази, а також брала участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції.

Розроблялись та вносились на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства, давались висновки на проекти законів та інших нормативних актів.

Здійснювалось супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності", який було прийнято у першому читанні.

Нагальною проблемою, що потребує уваги, є реформування ринку природного газу. З метою визначення основних напрямків реформування газової галузі України, забезпечення системного підходу у створенні умов для стабільного функціонування ринку природного газу та його подальшого розвитку за участю Комісії розроблений проект Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу України", який визначатиме правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу і регулюватиме відносини між учасниками ринку, пов'язані з видобуванням, транспортуванням, зберіганням, розподілом, постачанням і споживанням природного газу, встановлюватиме конкурентні та рівноправні умови діяльності для всіх учасників ринку, гарантуватиме захист прав усіх учасників ринку природного газу, встановлюватиме відповідальність учасників ринку природного газу за порушення в сфері газопостачання. Прийняття цього Закону дозволить забезпечити ефективне функціонування суб'єктів газового ринку шляхом створення конкурентного, прозорого та відкритого ринку природного газу, встановлення економічно обґрунтованих цін і тарифів на газ та послуги з його транспортування, розподілу, зберігання та постачання.

Для забезпечення належного виконання своїх функцій - досягнення прозорості та незалежності рішень, які приймаються НКРЕ - необхідне законодавче визначення її правового положення, врегулювання відносин Комісії з органами влади, забезпечення незалежності у здійсненні її функцій. Тому НКРЕ було розроблено і погоджено з усіма заінтересованими органами проект Закону України "Про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків". Прийняття цього Закону дозволить впорядкувати законодавство з питань регулювання у паливно-енергетичному комплексі України.

Протягом звітного року проводилася також робота щодо адаптації нормативно-правової бази, яка регулює діяльність НКРЕ, до законодавства Європейського Союзу. Було опрацьовано проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику", розроблений Міністерством палива та енергетики України на виконання абзацу 31 пункту 7 Плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС в 2002 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 року N 34-р. Необхідність розробки проекту обумовлена розбіжностями змісту актів законодавства України та директив Європейського Союзу у сфері електроенергетики, а саме: Директиви 96/92/СС від 19 грудня 1996 року стосовно загальних правил на внутрішньому ринку електричної енергії, Директиви Ради 90/377/ЄЕС від 29 червня 1990 року щодо процедури підвищення прозорості цін на газ та електричну енергію для кінцевих промислових споживачів і Директиви N 2001/77/ЄС від 27 вересня 2001 року про стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних енергоджерел на внутрішньому ринку електричної енергії. Ряд питань відповідно до вимог зазначених директив в енергетичному законодавстві України не урегульовані або не повністю урегульовані. Зокрема, не знайшли відображення цілі, на досягнення яких спрямовані директиви, а саме: забезпечення лібералізації ринку електричної енергії, безпосереднього доступу споживачів, постачальників та виробників до національних ринків електроенергії. Можливість діяти у межах ринку електроенергії України не поширюється на тих суб'єктів електроенергетичного сектора, які не є членами Оптового ринку електроенергії України. Не передбачено призначення уповноваженого органу для врегулювання суперечок, що стосуються контрактів та переговорів щодо доступу до системи суб'єктів. Не встановлено, яка процедура обрана для будівництва нових генеруючих потужностей на території України - процедура санкціонування чи тендерна процедура. Відповідно, не визначені критерії для надання санкцій на будівництво генеруючої потужності. Не передбачено, що при диспетчеризації генеруючих потужностей від оператора системи вимагається надавати перевагу генеруючим об'єктам, що використовують поновлювані джерела енергії, відходи, або таким, що виробляють одночасно тепло та електроенергію. Не передбачено, що у разі несподіваної кризи на ринку електроенергії або загрози цілісності системи тимчасово вживаються заходи безпеки, застосування яких має створювати якомога менші порушення у функціонуванні внутрішнього ринку. Положення щодо стимулювання виробництва електроенергії з поновлюваних джерел енергії мають фрагментарний характер, не визначені основні засади і перелік можливих засобів такого стимулювання.

Врегулювання зазначених питань необхідне як з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, так і для удосконалення внутрішньої структури енергетичного законодавства України. Законопроект було ретельно розглянуто і НКРЕ надало до нього суттєві зауваження та пропозиції.

У 2002 році НКРЕ виступила ініціатором розробки Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії. Відповідно до розпорядження Уряду від 24.01.2002 N 25-р була створена Міжвідомча комісія з розробки зазначеного документа. В результаті було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 "Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України".

Розроблена та затверджена постановою НКРЕ від 22.08.2002 N 928 друга редакція Правил користування електричною енергією (для юридичних осіб), у якій передбачені норми, що регулюють відносини суб'єктів підприємницької діяльності на роздрібному ринку електричної енергії і відповідають сучасному рівню законодавства та розвитку ринкових відносин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.96 N 619 затверджені норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників.

Вищевказані норми враховують наявність або відсутність у споживача централізованого гарячого водопостачання.

Сьогодні у багатьох регіонах України підприємства теплових мереж припиняють централізоване гаряче водопостачання населення на довготривалий період у зв'язку із заборгованістю населення за спожиту гарячу воду та з інших причин, тому населення вимушене встановлювати у квартирах електроводонагрівачі. При встановленні у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання майже у два рази більшої ніж у разі наявності централізованого гарячого водопостачання норми споживання природного газу передбачалося, що населення буде використовувати природний газ для підігріву води. Але у випадку встановлення електроводонагрівачів для підігріву води використовується електрична енергія, а не природний газ. У споживачів виникає справедливе питання: чому вони мають сплачувати за споживання подвійної норми газу, сплачуючи одночасно за електричну енергію, що використовується для підігріву води?

Тому Комісія звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням доручити НАК "Нафтогаз України" за участю заінтересованих міністерств та відомств внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.96 N 619, якими передбачити використання споживачами електроводонагрівачів.

Протягом року Комісія працювала над розробкою таких документів, як Порядок обчислення розміру відшкодування збитків, завданих споживачу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організаціями Правил надання населенню послуг з газопостачання, та Порядок обчислення розміру відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організаціям внаслідок порушення споживачем Правил надання населенню послуг з газопостачання.

Комісія брала участь у розробці проекту Правил підключення до газотранспортної системи та порядку розрахунку плати за підключення до газотранспортної системи.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 року N 104 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1729 "Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом", якими передбачається встановлення граничного рівня цін на газ природний для промислових споживачів. У зв'язку з цим необхідно внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" щодо повноважень НКРЕ в частині регулювання цін на газ природний.

На 2003 рік НКРЕ планує такі заходи: здійснювати моніторинг законодавства у електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; продовжувати роботу із вдосконалення законодавчо-правової бази в цій сфері та її адаптації до законодавства Європейського Союзу; здійснювати подальше опрацювання законопроектів, що були розроблені та внесені на розгляд у 2002 році, зокрема проекти Законів України "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності", "Про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків", "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" тощо; продовжувати співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, а також з Кабінетом Міністрів України, Міністерством палива та енергетики України у сфері подальшої законодавчої роботи.

10. Співробітництво з міжнародними організаціями

Участь НКРЕ у заходах щодо реалізації державної політики у сфері зовнішньої діяльності характеризується, в першу чергу, реалізацією державної Програми інтеграції України до Європейського Союзу. Відповідно до затвердженого Плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС у 2002 році діяльність Комісії була спрямована на удосконалення системи ціноутворення в енергетиці, вирішення питань поступового скасування пільг на оплату енергоносіїв для певних категорій споживачів, забезпечення розрахунків за енергоносії банківськими коштами, створення ефективної нормативно-правової бази функціонування лібералізованих енергетичних ринків України та системи їх державного регулювання з урахуванням вимог законодавства ЄС. Відповідно до Плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 2002 році НКРЕ брала активну участь у приведенні законодавства України у відповідність до директив ЄС. Крім того, НКРЕ брала активну участь у розробці проекту Плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС у 2003 році та Плану адаптації законодавства України до законодавства ЄС у 2003 році.

Впродовж року було проведено ряд робочих зустрічей членів Комісії з представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

В 2002 році НКРЕ згідно з Меморандумом про співробітництво між Україною та США продовжила співробітництво з консультаційною компанією "Хантон енд Уільямс", яка працює на замовлення Агентства з міжнародного розвитку США (USAID), щодо розроблення ряду рекомендацій для практичного застосування при підготовці нормативних актів НКРЕ.

Важливим напрямком співробітництва з розвиненими країнами є обмін досвідом з органами регулювання інших країн. За допомогою Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) спеціалісти НКРЕ мали можливість співпрацювати у Програмах партнерства в енергетиці між Комісіями з регулювання комунальних підприємств США та НКРЕ з метою обміну досвідом з питань регулювання енергетичної галузі. У звітному періоді представники НКРЕ взяли участь у міжнародних конференціях, форумах та засіданнях щодо питань приватизації, інвестування, формування тарифів в енергетиці тощо.

Важливого значення у звітний період набула діяльність в рамках програми Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ЕРРА). Створена в грудні 2000 року з метою удосконалення процесу регулювання в країнах - членах ЕРРА та поліпшення співробітництва між органами регулювання енергетики, Асоціація налагодила тісні зв'язки та обмін інформацією, результатами досліджень та досвідом між членами Асоціації, забезпечила більш широкий доступ до інформації та досвіду, накопиченого різними країнами світу в галузі регулювання.

11. Робота з засобами масової інформації та органами державної влади

Основними принципами інформування про діяльність Комісії є відкритість, доступність, прозорість і гласність. Втілюються ці принципи шляхом проведення систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо функціонування оптового ринку електричної енергії, формування цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим використанням коштів, отриманих від споживачів, захисту прав споживачів тощо.

Висвітлення діяльності НКРЕ здійснюється у відповідності до Законів України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про природні монополії" в частині інформування громадськості про власну діяльність та діяльність суб'єктів природних монополій, а також Указу Президента України від 01.08.2002 N 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" та інших нормативно-правових актів.

Діяльність Комісії систематично широко висвітлювалася на сторінках газет і журналів "День", "Киевские ведомости", "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Бизнес", "Українська інвестиційна газета", "Зеркало недели", "Енергетична політика", "Нафта і газ", "Енергетика та ринок" та на телебаченні.

Інформування громадськості про діяльність НКРЕ в 2002 році здійснювалося через провадження ряду заходів.

Голова Комісії регулярно брав участь у прямій телефонній лінії "Проблеми економічної реформи" ("гаряча лінія"), про що повідомлялося в газеті "Урядовий кур'єр". Під час цих заходів відбувалося безпосереднє спілкування із споживачами всіх регіонів України з актуальних питань, які стосуються енергетичної галузі. В "гарячій лінії" також брали участь представники засобів масової інформації з відповідним подальшим відображенням проблем у періодичних виданнях.

Для здійснення своєчасних розрахунків споживачів за куповану електричну енергію було опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" перелік і зміни поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній та їх структурних підрозділів.

Для забезпечення прозорості проведення розрахунків між учасниками оптового ринку електроенергії та інформованості громадськості з питання функціонування ринку електричної енергії в "Урядовому кур'єрі" систематично публікувались постанови НКРЕ щодо внесення змін до алгоритму оптового ринку електричної енергії та здійснення контролю за його дотриманням.

Щотижня у всеукраїнській газеті Держкомінформу "Говорить і показує Україна" розміщувались повідомлення про місце і час проведення відкритих засідань Комісії, питання порядку денного.

Щотижня Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, прес-службі Кабінету Міністрів України та іншим заінтересованим організаціям надавалась інформація про основні заходи, що здійснювалися Комісією, та прийняті рішення.

Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, обласним енергопостачальним компаніям, генеруючим компаніям систематично надсилався "Вісник НКРЕ", в якому публікуються всі рішення, прийняті Комісією протягом місяця.

В 2002 році Комісією організовано і проведено науково-практичну конференцію, на якій керівники Комісії презентували розроблений створеною Кабінетом Міністрів України Міжвідомчою робочою групою за безпосередньої участі НКРЕ проект Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України. В процесі обговорення проекту Концепції були отримані і враховані зауваження та пропозиції фахівців енергетичної галузі всіх рівнів, представників громадських організацій та підприємств. Інформація про хід цієї конференції була оприлюднена в засобах масової інформації та проведена прес-конференція за участю Голови Комісії.

З метою покращання інформаційної забезпеченості як співробітників НКРЕ, так і інших державних органів та підприємницьких структур в НКРЕ створена та постійно поповнюється електронна база даних розпорядчих документів НКРЕ (постанов, наказів, розпоряджень).

У співпраці з Управлінням комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України та Інформаційно-аналітичним центром "ЛІГА" на взаємовигідних умовах проводиться обмін правовою інформацією, яка розповсюджується в регіонах країни, оперативно надаються тексти постанов Комісії до електронних правових баз даних, що ведуть ці установи. Територіальні представництва НКРЕ в своїй роботі використовують інформаційно-пошукову систему (ІПС) "Законодавство", а її центральний апарат - також і ІПС "ЛІГА:Закон".

Набула подальшого розвитку у 2002 році інформаційна діяльність Комісії. Так, забезпечено видання друкованого щомісячного "Інформаційного бюлетеня НКРЕ" обсягом 200 - 400 сторінок з відображенням нормативно-правових актів Комісії, а також нормативних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України з питань регулювання паливно-енергетичного комплексу.

Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 року N 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", на виконання постанови КМУ від 4 січня 2002 року N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", згідно зі спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року N 327/225 "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади" в 2002 році в НКРЕ розроблено та впроваджено веб-сайт (www.nerc.gov.ua).

Видано 5-й випуск "Збірника нормативно-правових актів з питань регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу України" за 2001 рік обсягом 600 сторінок, який безкоштовно поширювався серед заінтересованих організацій, у т. ч. серед центральних та місцевих органів влади.

Слід зазначити, що Комісією також проводиться робота із засобами масової інформації на регіональному рівні. На територіальні представництва НКРЕ, які перебувають у прямих відносинах з населенням, покладено висвітлення діяльності Комісії, коментарі, роз'яснення, консультації з питань тарифоутворення, ліцензованої діяльності, застосування нормативно-правових актів НКРЕ.

Комісія продовжує роботу в напрямку подальшого забезпечення відкритості у її діяльності, висвітлення актуальних проблем енергетичної галузі, взаємодії з державними структурами, інформування громадськості з питань державного регулювання в паливно-енергетичному комплексі.

12. Адміністративна та фінансово-господарська діяльність Комісії

У 2002 році НКРЕ згідно з діючим законодавством і в межах своєї компетенції приймала розпорядчі документи: постанови, розпорядження, накази, інструкції. Протягом звітного періоду НКРЕ було прийнято: 1320 постанов, розпоряджень - 50, наказів з основної діяльності НКРЕ - 45.

З метою вдосконалення єдиної системи діловодства, яка базується на засадах комп'ютерної реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції і матеріалів, що надходять від заявників на отримання ліцензій, а також для забезпечення найбільш дієвого контролю за своєчасним і ефективним виконанням доручень вищих органів та інших документів додатково впроваджені комп'ютерні бази даних протокольних доручень відкритих засідань НКРЕ та статистичної звітності суб'єктів підприємницької діяльності перед НКРЕ.

За 2002 рік до НКРЕ надійшло 9990 документів, що підлягають реєстрації. Від органів законодавчої та виконавчої влади - 1392 документи. У тому числі від Адміністрації Президента України - 45, Верховної Ради України - 47, Кабінету Міністрів України 1300, серед них постанов - 217, розпоряджень - 88, протоколів - 137, доручень - 858.

Підлягало контролю 1404 документи, в тому числі: від Адміністрації Президента України - 18, Верховної Ради України - 15, Кабінету Міністрів України - 780. Всі документи, що підлягали контролю, виконано в установлений термін.

У 2002 році Комісією проведено 66 відкритих засідань, на яких розглянуто понад 3000 питань про видачу, анулювання і переоформлення ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності; затвердження та перегляд тарифів на виробництво, передачу та постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифами; транспортування природного газу розподільними трубопроводами, транспортування нафти, рідкого аміаку магістральними трубопроводами та порушення Умов та Правил здійснення підприємницької з цих видів діяльності та інші.

Протягом 2002 року НКРЕ відправлено 4051 лист, що підлягав централізованій реєстрації, у тому числі: до Кабінету Міністрів України - 266, Верховної Ради України - 11, Адміністрації Президента - 5.

За 2002 рік НКРЕ розглянуто 120 звернень громадян.

У 2002 році в НКРЕ організовано постійне з'єднання швидкісним каналом внутрішньої комп'ютерної мережі до Інтернет, налагоджено використання електронної пошти для 120 користувачів.

Протягом 2002 року в НКРЕ було оновлено парк комп'ютерів. Підключено до власної комп'ютерної мережі 55 робочих місць і до мережі Інтернет 110 комп'ютерів. Забезпечено захист мережі. Встановлений і настроєний сучасний маршрутизатор. Оновлювалося антивірусне програмне забезпечення. Забезпечувалася підтримка комп'ютерної мережі, програмного забезпечення, інформаційних систем. Виконувалося обслуговування серверів основного домену, баз даних, серверу пошти, серверу веб-сайта, серверів даних, оновлювалося програмне забезпечення серверів, провадився ремонт обладнання та відновлення його роботи.

Фінансово-господарська діяльність Комісії

Національна комісія регулювання електроенергетики України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом відповідно до Закону України від 30.06.99 N 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" у звітному році утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

Законом України про Державний бюджет України на 2002 рік були затверджені бюджетні асигнування Національної комісії регулювання електроенергетики України на рівні 4847,5 тис. грн., але фактичне фінансування видаткової частини кошторису НКРЕ на 2002 рік становить 3991,7 тис. грн. Утворився надзвичайно критичний стан фінансування інших видатків, пов'язаних з основною діяльністю Комісії, із загального фонду держбюджету, який становить 40 % від затвердженої суми кошторису НКРЕ на 2002 рік. Притому, що на покриття витрат, пов'язаних з основною діяльністю Комісії, було направлено також спеціальні кошти в сумі 346,2 тис. грн.

Таблиця N 1

Показники 

Загальний фонд 

Кошторис 

Профінансовано 

Недофінансовано 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

Усього, в т. ч.: 

4847,5 

3991,7 

82 

855,8 

18 

Оплата праці 

3411,3 

3411,3 

100 

0,0 

0,0 

Інші видатки 

1436,2 

580,4 

40 

855,8 

60 


Такий рівень фінансування унеможливлює виконання Комісією основної функції регулятора - контролю природних монополій за цільовим використанням коштів, а також стримує виконання Комісією інших завдань, покладених на неї рішеннями Президента України, Верховної Ради та Уряду України, зокрема виконання доручення КМУ від 13.08.2002 N 6350/31 та листа Міністерства фінансів України від 06.08.2002 N 31-021-3-3/2423 "Про заходи щодо погашення бюджетної заборгованості".

В результаті зазначеного недофінансування:

не здійснюється експертиза акредитованими при НКРЕ незалежними експертами цінових пропозицій ліцензіатів та проектів рішень Комісії щодо змін рівня тарифів та алгоритму розподілу коштів між членами Оптового ринку електричної енергії України, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 19.02.2002 N 200;

систематично відключаються зв'язок та електронна пошта, які є життєво необхідними для щоденної роботи Комісії - перш за все для моніторингу стану розрахунків на енергоринку всіх енергокомпаній України;

практично відключений зв'язок з територіальними представництвами та отримано попередження про повне його відключення при подальшій затримці оплати;

більшість автомобілів НКРЕ, в тому числі і територіальних представництв, перебувають в незадовільному стані та за відсутності пального не забезпечують роботу Комісії.

На 01.01.2003 боргові зобов'язання НКРЕ становлять 272,270 тис. грн.

Кошторисом доходів та видатків на 2002 рік на утримання Комісії за кодом відомчої класифікації видатків 637 затверджені асигнування по загальному фонду державного бюджету 4847,5 тис. грн. та по спеціальному фонду - 346,2 тис. грн.

Фінансові операції Комісія здійснювала лише через відкриті в ОПЕРУ Державного казначейства України реєстраційні рахунки.

Фактично використано коштів із загального фонду державного бюджету - 3897,5 тис. грн. Кошти спеціального фонду в сумі 332,7 тис. грн. спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з основною діяльністю Комісії.

Виконання кошторису у 2002 році відповідно до затверджених показників економічної класифікації видатків характеризується такими даними:

  

(тис. грн.) 

( %) 

заробітна плата 

2483,6 

59 

нарахування на заробітну плату 

837,3 

20 

комунальні послуги та оплата за енергоносії 

74,1 

послуги зв'язку 

178,6 

придбання предметів та матеріалів 

106,4 

утримання та оренда приміщень, ремонт оргтехніки 

73,1 

відрядження 

38,5 

утримання службового автотранспорту 

132,7 

капітальні видатки 

183,9 

інші видатки 

122,0 


Всі фінансові зобов'язання щодо оплати рахунків Комісія брала в звітному році лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом.

Негативний вплив на показники фінансового стану Комісії мало неотримання коштів, які були затверджені планом асигнувань на поточні потреби, в сумі 855,8 тис. грн., що стало причиною збільшення кредиторської заборгованості на 67 %, або в шість разів, у порівнянні з показниками попереднього року.

Комісія не має простроченої заборгованості по виплаті заробітної плати, соціальних виплатах і по платежах до бюджету та цільових фондів. Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків надавалися своєчасно і в обсязі форм згідно із затвердженими нормативними актами.

13. Основні завдання НКРЕ на 2003 рік

Основою діяльності НКРЕ в 2003 році буде здійснення заходів, спрямованих на реалізацію Послань Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ в XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 - 2004 роки", "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України в 2002 - 2011 роках" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році", відповідних рішень Уряду щодо їх реалізації та Програми діяльності Кабінету Міністрів на 2003 - 2004 роки.

Одним із стратегічних напрямів діяльності Комісії стане подальше вдосконалення регуляторної політики в паливно-енергетичному комплексі, практична реалізація першочергових заходів, затверджених Указами Президента України від 05.09.2001 та 05.02.2002, щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі, завершення процесу інституалізації економіки України, адаптації законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює діяльність НКРЕ, до законодавства Європейського Союзу, для чого в першу чергу необхідно:

завершити роботи щодо приведення ряду законодавчих та нормативних актів у відповідність до Директив Європейського Союзу у сфері електроенергетики, зокрема внесення змін та доповнень до Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику", "Про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків" та інших нормативно-правових актів;

продовжити співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, Кабінетом Міністрів України та іншими міністерствами і відомствами щодо внесення змін та доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в частині продовження пільгового оподаткування сум коштів, отриманих за рахунок пільгових надбавок в тарифі для добудови енергоблоків на електростанціях, а також Законів України "Про страхування" та "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності", подальшого вдосконалення діючої системи правового регулювання в ПЕК.

Комісією буде продовжена робота в напрямках:

1. Посилення конкурентоспроможності національної економіки на внутрішньому ринку через подальше підвищення рівня конкуренції на оптовому ринку електроенергії, у відповідності до Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002.

2. Забезпечення реалізації плану заходів Довгострокової тарифної політики в електроенергетиці, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 451-р, зокрема, поетапна ліквідація перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок інших шляхом підвищення тарифів на електроенергію для населення по мірі зростання реальних доходів та соціального захисту, а також ліквідації пільгових тарифів для окремих промислових споживачів з відповідним зменшенням дотацій енергопостачальним компаніям та оптимізацією оптової ринкової ціни на електроенергію. Вдосконалення методологічної бази і забезпечення необхідних умов для забезпечення переходу до розрахунків за 4 класами напруги.

3. Подальше вдосконалення нормативно-правових актів в енергетичному секторі економіки, спрямоване на посилення контролю за цільовим та найбільш ефективним використанням коштів відповідно до затвердженої структури тарифу на електроенергію через запровадження тендерної системи придбання товарів та послуг.

4. Для підвищення рівня рентабельності та економічної ефективності роботи енергопостачальних компаній необхідно забезпечити впровадження конкретних заходів тарифного регулювання, спрямованих на стимулювання енергопостачальних компаній до зниження технологічних втрат електроенергії в електромережах (перш за все понаднормативних). Розробити порядок розгляду та затвердження інвестиційних програм, спрямованих на покращання технічного стану електромереж та систем обліку електроенергії.

5. Створення та удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення функціонування конкурентного ринку природного газу в Україні, опрацювання та прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу в Україні". Поетапний перегляд рівнів цін на газ природний для населення по мірі зростання реальних доходів населення та бюджетних організацій до рівня, що забезпечує відшкодування втрат на видобуток, закупівлю, транспортування та постачання природного газу. Оптимізація тарифної політики на транспортування та постачання природного газу.

6. Законодавче та нормативно-правове врегулювання реструктуризації та погашення накопичених за минулі періоди боргів в паливно-енергетичному комплексі для послаблення тиску кредиторів на енергетичні підприємства, недопущення їх штучного банкрутства, "тіньової" приватизації.

Пріоритетним в діяльності НКРЕ в програмах міжнародного співробітництва залишається участь Комісії у реалізації Плану дій на 2003 - 2004 роки щодо реалізації основних положень Програми інтеграції України до ЄС, а також створення сприятливих умов для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в розвиток галузі.

 

Додаток 1 


Структура управління Національної комісії регулювання електроенергетики України

  

 

Додаток 2.1 


Функціональна схема ринку електричної енергії України

 

 

Додаток 2.2.1 


Фактичні виплати всіма видами платежів з ОРЕ генеруючим компаніям в динаміці за 2000 - 2002 роки

(тис. грн.)

2000 рік 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

 

НАЕК "Енергоатом" 

837094 

424228 

368652 

361242 

310699 

288118 

176531 

626139 

560996 

344242 

368685 

840806 

5507434 

ТЕС 

299180 

276943 

954207 

309267 

-356088 

899719 

642224 

713694 

900604 

744036 

614740 

880027 

6878552 

ГЕС 

5602 

7818 

16488 

28308 

21409 

18313 

21296 

29396 

17741 

19785 

21256 

42568 

249980 

ТЕЦ 

10721 

12852 

39660 

17279 

25572 

21551 

21252 

21692 

8119 

20564 

26087 

72681 

582781 

орендарі блоків ТЕЦ 

9008 

8086 

25263 

10617 

33346 

46671 

1387 

65870 

42096 

21116 

9720 

10609 

283791 

Оператори Російського перетоку (1998 р.) 

3632 

4706 

1470 

2910 

14838 

7066 

188 

1636 

4074 

15048 

7660 

5838 

69065 

Інші електростанції 

19729 

20938 

64923 

27896 

58918 

68222 

22639 

87563 

50215 

41680 

35807 

84251 

582780 

Всього по виробниках електроенергії у 2000 році 

1165237 

734634 

1405740 

729624 

49775 

1281438 

862879 

1458428 

1533629 

1164791 

1048147 

1853490 

13287810 

2001 рік 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

у % до попереднього року 

НАЕК "Енергоатом" 

245621 

323619 

447593 

341793 

314311 

260286 

339318 

325354 

301793 

418842 

425739 

315345 

4059612 

 

ТЕС 

508032 

655825 

693621 

643801 

624670 

544376 

604804 

661424 

692107 

728338 

663496 

1176661 

8197155 

 

ГЕС 

23786 

26308 

35848 

30482 

36195 

28900 

46043 

36959 

26317 

31924 

28992 

25146 

376901 

 

ТЕЦ та ВЕС 

34617 

22065 

20858 

28785 

16761 

29237 

31180 

24573 

39603 

35810 

45299 

100236 

429023 

 

орендарі блоків ТЕЦ 

8622 

8532 

8246 

92 

168 

153 

122 

25966 

 

Оператори Російського перетоку (1998 р.) 

2739 

960 

38 

131 

33 

65 

71 

37 

4073 

 

РАТ "ЄЕС Росії" 

300 

315 

256 

245 

237 

257 

423 

563 

1847 

1395 

5837 

 

Всього по виробниках електроенергії у 2001 році 

823417 

1037309 

1206504 

1045308 

992192 

863077 

1021739 

1048806 

1060433 

1215599 

1165372 

1618784 

13098537 

98,6 

2002 рік 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

у % до попереднього року 

НАЕК "Енергоатом" 

326993 

377850 

504315 

403904 

442766 

421069 

448025 

427202 

427651 

520479 

474685 

495417 

5270388 

 

ТЕС 

722811 

597668 

753451 

628832 

592030 

504374 

654244 

640408 

700845 

642893 

669702 

1110211 

8217468 

 

ГЕС 

27051 

28874 

32137 

26179 

37467 

39194 

33943 

38312 

35731 

42747 

41543 

41557 

424734 

 

ТЕЦ та ВЕС 

43477 

47213 

66623 

35047 

63533 

38178 

39940 

34124 

43974 

70707 

150800 

91150 

724767 

 

РАТ "ЄЕС Росії" 

8208 

4672 

898 

618 

895 

969 

1389 

1595 

842 

474 

801 

1222 

22584 

 

Всього по виробниках електроенергії у 2002 році 

1128539 

1056277 

1357425 

1094609 

1136691 

1003785 

1177542 

1141641 

1209043 

1277301 

1337531 

1739557 

14659940 

111,9 


Фактичні виплати всіма видами платежів з ОРЕ генеруючим компаніям в динаміці за 2000 - 2002 роки

(тис. грн.)

 

 

Додаток 2.2.2 


Фактичні виплати з поточного рахунка ОРЕ зі спеціальним режимом використання генеруючим компаніям в динаміці за 2000 - 2002 роки

(тис. грн.) 

2000 рік 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

 

НАЕК "Енергоатом" 

17808 

39562 

14073 

14557 

27433 

47010 

73368 

78264 

235259 

166392 

238452 

259350 

1211529 

ТЕС 

65138 

137109 

102326 

69042 

54529 

122632 

277017 

392649 

474774 

559738 

386588 

442236 

3083779 

ГЕС 

4395 

3717 

6292 

7412 

13871 

17934 

19324 

14645 

10953 

17075 

18628 

23685 

157929 

ТЕЦ 

1276 

1413 

2757 

3561 

2787 

4798 

10795 

7291 

3915 

6461 

14553 

27935 

87541 

орендарі блоків ТЕЦ 

86 

356 

152 

296 

463 

639 

1387 

652 

681 

291 

599 

838 

6440 

Оператори Російського перетоку (1998 р.) 

206 

82 

91 

167 

115 

188 

168 

127 

93 

80 

98 

1415 

Інші електростанції 

1362 

1769 

2909 

3857 

3249 

5436 

12183 

7942 

4596 

6752 

15152 

28773 

93980 

Всього по виробниках у 2000 році 

88909 

182157 

125682 

94959 

99249 

193127 

382079 

493669 

725708 

750051 

658900 

754142 

4548632 

2001 рік 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

у % до попереднього року 

НАЕК "Енергоатом" 

194580 

298611 

433513 

333072 

304128 

252473 

320605 

318779 

294304 

414887 

404460 

292130 

3860685 

 

ТЕС 

328939 

426271 

465670 

442155 

444494 

389789 

460553 

477066 

522965 

548452 

468762 

945417 

5920533 

 

ГЕС 

18562 

23608 

32242 

27806 

32784 

24669 

43628 

34707 

25430 

29983 

25852 

21584 

340855 

 

ТЕЦ та ВЕС 

19760 

15243 

18031 

12072 

14147 

21707 

24934 

18746 

22368 

32172 

39076 

56002 

294258 

 

орендарі блоків ТЕЦ 

656 

112 

92 

168 

153 

122 

1304 

 

Оператори Російського перетоку (1998 р.) 

72 

187 

33 

65 

71 

37 

464 

 

РАТ "ЄЕС Росії" 

300 

315 

256 

245 

237 

257 

423 

563 

1847 

1395 

5837 

 

Всього по виробниках у 2001 році 

562569 

764033 

949756 

815420 

795809 

688914 

850114 

849793 

865679 

1026180 

939996 

1316529 

10423935 

229,2 

2002 рік 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

у % до попереднього року 

НАЕК "Енергоатом" 

321376 

362097 

422993 

403904 

442509 

420191 

447069 

426820 

427287 

520360 

474614 

494798 

5164081 

 

ТЕС 

559311 

403243 

494492 

518278 

574630 

492144 

633653 

630269 

690765 

627284 

644436 

1048741 

7317247 

 

ГЕС 

24429 

28192 

27002 

23576 

34987 

36810 

32330 

36821 

34275 

41021 

39057 

39015 

397514 

 

ТЕЦ та ВЕС 

35908 

35725 

41028 

34131 

43533 

33178 

34940 

29124 

38974 

65707 

55529 

90901 

538679 

 

РАТ "ЄЕС Росії" 

8208 

4672 

898 

618 

895 

969 

1389 

1595 

842 

474 

801 

1222 

22584 

 

Всього по виробниках у 2002 році 

949232 

833930 

986414 

980506 

1096553 

983293 

1149383 

1124629 

1192144 

1254846 

1214436 

1674677 

13440042 

128,9 


Фактичні виплати з поточного рахунка ОРЕ зі спеціальним режимом використання генеруючим компаніям в динаміці за 2000 - 2002 роки

(тис. грн.)

 

 

Додаток 2.3 


Обсяги електроенергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ в 2001 - 2002 роках

(млн. кВт.год.) 

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

у % до 2001 р. 

2001 

13605 

12466 

12831 

11017 

10392 

9961 

10373 

10170 

10159 

11695 

12759 

14829 

140257 

 

2002 

14061 

11754 

12321 

11319 

10113 

9954 

10500 

10300 

10527 

12495 

13053 

15629 

142027 

101,3 


Обсяги електроенергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ в 2001 - 2002 роках

(млн. кВт.год.)

 

 

Додаток 2.4.1 


Динаміка надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію всіма видами платежів по місяцях 2000 - 2002 років

(тис. грн.)

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

у % до попереднього року 

надходження коштів від постачальників за 2000 рік  

1198764 

758106 

1436679 

740543 

73318 

1353117 

872966 

1571790 

1488047 

1215401 

1086098 

1864070 

13658899 

 

- у т. ч. від постачальників за нерегульованим тарифом 

921246 

397360 

416234 

425738 

479433 

496346 

5138 

269720 

135110 

108634 

99874 

81802 

3836636 

 

надходження коштів від постачальників за 2001 рік  

892727 

1112262 

1245561 

1055833 

1046865 

905754 

1053988 

1124801 

1090052 

1272629 

1246560 

1605703 

13652735 

99,95 

- у т. ч. від постачальників за нерегульованим тарифом 

81309 

55051 

60230 

48730 

46843 

33369 

49263 

52193 

53292 

67053 

70639 

76773 

694746 

18,11 

надходження коштів від постачальників за 2002 рік  

1160517 

1194719 

1341214 

1145796 

1085043 

1054867 

1236557 

1205710 

1218491 

1299975 

1432549 

1774404 

15149843 

110,97 

- у т. ч. від постачальників за нерегульованим тарифом 

39142 

26307 

43180 

38922 

33137 

30655 

43859 

40382 

43710 

70634 

80978 

103426 

594331 

85,55 


Динаміка надходження коштів на рахунок ОРЕ (всіма видами платежів) за куповану енергопостачальними компаніями електроенергію за 2000 - 2002 роки

(тис. грн.)

 

 

Додаток 2.4.2 


Динаміка надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію грошовими коштами по місяцях 2000 - 2002 років

(тис. грн.)

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

у % до попереднього року 

надходження коштів від постачальників за 2000 рік  

168734 

173334 

196976 

141605 

170907 

307125 

448083 

649416 

682339 

803944 

699136 

749622 

5191200 

 

- у т. ч. від постачальників за нерегульованим тарифом 

10 

15 

1530 

1544 

1480 

5138 

5937 

5415 

7238 

7901 

7392 

43605 

 

надходження коштів від постачальників за 2001 рік  

635424 

838709 

988144 

825434 

850188 

731241 

882352 

925640 

898121 

1083065 

1021051 

1303075 

10982086 

211,55 

- у т. ч. від постачальників за нерегульованим тарифом 

35911 

40891 

51885 

46979 

43685 

33259 

46679 

50421 

49268 

66222 

70639 

71773 

607614 

1393,46 

надходження коштів від постачальників за 2002 рік  

981211 

971927 

971331 

1031692 

1044905 

1034375 

1208398 

1188698 

1201591 

1277520 

1309455 

1709524 

13930628 

126,85 

- у т. ч. від постачальників за нерегульованим тарифом 

39142 

26307 

26099 

38922 

33137 

30655 

43859 

40382 

43710 

70634 

80978 

103426 

577251 

95,00 


Динаміка надходження коштів на рахунок ОРЕ (грошовими коштами) за куповану енергопостачальними компаніями електроенергію за 2000 - 2002 роки

(тис. грн.)

 

 

Додаток 2.5.1 


Відсоток оплати купованої на енергоринку електричної енергії всіма видами платежів ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2001 - 2002 роках

Постачальники 

2001 рік 

2002 рік 

Київенерго  

68,16 % 

228,60 % 

Новояворівські МЕМ 

65,31 % 

109,22 % 

ДПЕМ АТ "Атомсервіс" 

116,53 % 

107,57 % 

Севастопольенерго 

92,39 % 

106,78 % 

Сумиобленерго 

96,48 % 

106,28 % 

А.Е.С. Київобленерго 

92,75 % 

106,05 % 

ДП Міноборони України "102 ПЕМ" 

102,03 % 

105,03 % 

Чернігівобленерго 

100,81 % 

102,30 % 

Кіровоградобленерго 

88,47 % 

101,08 % 

Ей-І-Ес Рівнеенерго  

89,12 % 

100,74 % 

ТОВ "Сервіс-Інвест"  

100,00 % 

Запоріжжяобленерго 

87,92 % 

99,60 % 

Житомиробленерго 

94,84 % 

99,52 % 

Полтаваобленерго  

100,38 % 

99,48 % 

ДТГО "Південно-західна залізниця" 

99,36 % 

Прикарпаттяобленерго 

84,17 % 

96,74 % 

Волиньобленерго 

90,40 % 

96,58 % 

Луганськобленерго 

76,13 % 

94,88 % 

Львівобленерго 

89,41 % 

94,84 % 

Черкасиобленерго 

83,71 % 

94,46 % 

Хмельницькобленерго 

77,53 % 

93,76 % 

Тернопільобленерго 

79,25 % 

91,32 % 

Дніпрообленерго 

87,32 % 

90,97 % 

Вінницяобленерго 

64,43 % 

89,86 % 

ВАТ "ПЕМ Енерговугілля" 

86,71 % 

89,50 % 

Одесаобленерго 

50,69 % 

88,50 % 

ПСЕМ "Донецьквугілля" 

63,82 % 

87,58 % 

Херсонобленерго 

66,72 % 

83,80 % 

Харківобленерго 

70,42 % 

81,68 % 

Миколаївобленерго 

68,56 % 

81,42 % 

Донецькобленерго 

72,58 % 

78,99 % 

Луганське енергетичне об'єднання 

75,75 % 

Закарпаттяобленерго 

69,87 % 

75,69 % 

Чернівціобленерго 

61,39 % 

72,27 % 

АТ "Крименерго" 

63,69 % 

72,20 % 

МДКП "Розділтеплокомуненерго" 

33,09 % 

61,04 % 

Східно-Кримська енергетична компанія 

61,51 % 

55,96 % 

Всього по дебіторах: 

79,50 % 

89,40 % 


 


 

Додаток 2.5.2 


Відсоток оплати купованої на енергоринку електричної енергії на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2001 - 2002 роках

Постачальники 

2001 рік 

2002 рік 

Новояворівські МЕМ 

65,31 % 

109,22 % 

Сумиобленерго 

89,34 % 

104,70 % 

Севастопольенерго 

76,87 % 

102,67 % 

А.Е.С. Київобленерго 

81,47 % 

100,47 % 

Чернігівобленерго 

94,29 % 

100,12 % 

ТОВ "Сервіс-Інвест"  

100,00 % 

ДТГО "Південно-західна залізниця" 

99,36 % 

Ей-І-Ес Рівнеенерго  

76,19 % 

97,32 % 

Полтаваобленерго  

92,28 % 

97,23 % 

Запоріжжяобленерго 

80,65 % 

96,06 % 

Прикарпаттяобленерго 

75,19 % 

94,06 % 

Житомиробленерго 

87,34 % 

93,56 % 

Кіровоградобленерго 

61,10 % 

93,21 % 

Волиньобленерго 

79,98 % 

92,40 % 

Черкасиобленерго 

74,66 % 

91,58 % 

ДП Міноборони України "102 ПЕМ" 

62,23 % 

90,43 % 

Тернопільобленерго 

73,65 % 

90,26 % 

Хмельницькобленерго 

70,14 % 

87,93 % 

Дніпрообленерго 

79,07 % 

87,67 % 

Львівобленерго 

60,21 % 

87,28 % 

Одесаобленерго 

42,27 % 

84,15 % 

Херсонобленерго 

64,44 % 

82,79 % 

ДПЕМ АТ "Атомсервіс" 

28,11 % 

81,43 % 

Вінницяобленерго 

49,51 % 

80,47 % 

Миколаївобленерго 

57,34 % 

75,09 % 

Луганське енергетичне об'єднання 

74,66 % 

Харківобленерго 

55,55 % 

72,15 % 

Чернівціобленерго 

59,53 % 

70,52 % 

Закарпаттяобленерго 

54,60 % 

70,24 % 

Донецькобленерго 

48,52 % 

70,17 % 

АТ "Крименерго" 

57,61 % 

69,72 % 

ПСЕМ "Донецьквугілля" 

7,55 % 

65,36 % 

Луганськобленерго 

53,04 % 

64,73 % 

МДКП "Розділтеплокомуненерго" 

33,09 % 

61,04 % 

ВАТ "ПЕМ Енерговугілля" 

12,07 % 

57,90 % 

Східно-Кримська енергетична компанія 

61,51 % 

55,96 % 

Київенерго  

3,56 % 

0,00 % 

Всього по дебіторах: 

64,36 % 

82,42 % 


 


 

Додаток 2.6 


Динаміка кредиторсько-дебіторської заборгованості ДП "Енергоринок"

Станом на 

Кредиторська заборгованість (виробники е/е та інші сторони договору) 

Приріст/знижка до попереднього року 

Рівень розрахунків 

Дебіторська заборгованість 

Приріст/знижка відносно до попереднього року 

Рівень розрахунків 

Дисбаланс  

Приріст/знижка до попереднього року 

  

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

01.01.2000 

8713 

  

  

43,8 (77,6) 

7623 

  

  

44,9 (79,5) 

1090 

  

01.01.2001 

11301 

2588 

29,7 

32,7 (83,2) 

9869 

2246 

29,5 

32,9 (84,9) 

1432 

31,4 

01.01.2002 

14651 

3350 

29,6 

80,4 

13162 

3293 

33,4 

80,6 

1489 

4,0 

01.01.2003 

16180 

1529 

10,4 

91,1 

14915 

1753 

13,3 

89,6 

1265 

-15,0 


  

 

Додаток 2.7 


Розрахунки споживачів та питома вага в загальній заборгованості

Споживачі 

Рівень сплати за спожиту е/е 

Сума заборгованості споживачів за спожиту е/е 

Приріст/знижка заборгованості за 2002 рік 

На 01.01.2002 р. 

Питома вага 

На 01.01.2003 р. 

Питома вага 

2001 

2002 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

Всього заборгованість
в т. ч. 

90,3 

93,1 

8430,8 

100,0 

9605,3 

100,0 

1174,5 

Промисловість,
в т. ч. 

94,0 

98,0 

3135,2 

37,2 

3294,8 

34,3 

159,5 

вугільна 

82,9 

89,8 

1545,9 

18,3 

1696,5 

17,7 

150,6 

металургійна 

97,5 

98,7 

712,7 

8,5 

722,6 

7,5 

9,8 

Залізниця 

106,1 

102,5 

42,2 

0,5 

19,4 

0,2 

-22,8 

Сільські господарства 

103,6 

107,5 

1024,1 

12,1 

940,4 

9,8 

-83,7 

Житлово-комунальні господарства, в т. ч. 

64,5 

72,0 

2114,9 

25,1 

2729,7 

28,4 

614,8 

водоканал 

63,8 

67,8 

1119,8 

13,3 

1478,4 

15,4 

358,5 

Організації д/бюджету 

103,4 

92,0 

116,1 

1,4 

155,9 

1,6 

39,8 

Організації м/бюджету 

97,7 

102,8 

67,0 

0,8 

54,6 

0,6 

-12,4 

Населення 

78,9 

78,8 

1405,1 

16,7 

1952,4 

20,3 

547,3 

Інші 

100,1 

102,0 

526,2 

6,2 

458,1 

4,8 

-68,1 


 

Додаток 2.8 


Заборгованість споживачів по галузях станом на 01.01.2003

  

 

Додаток 2.9 


Рівень збору коштів споживачів за спожиту електричну енергію за 2002 рік

(в %)

Ліцензіати 

Разом 

Промисловість 

Залізниця 

Сільське госп. 

Житлово-ком. госп. 

Орган. держ. бюджету 

Орган. місц. бюджету 

Населення 

Інші 

АК "Вінницяобленерго" 

96,4 

100,2 

106,4 

112,6 

71,3 

98,4 

101,7 

90,3 

102,4 

ВАТ "Волиньобленерго" 

102,6 

105,1 

110,4 

128,1 

96,4 

85,2 

103,9 

98,1 

99,2 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

92,9 

99,6 

108,8 

101,4 

35,9 

86,2 

100,3 

72,1 

88,9 

ВАТ "Донецькобленерго" 

83,7 

90,2 

98,7 

106,9 

67,4 

82,7 

93,5 

47,6 

111,4 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

97,6 

100,4 

109,5 

105,1 

83,5 

93,7 

104,5 

89,0 

110,1 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

75,4 

100,9 

101,6 

100,6 

50,8 

94,3 

105,8 

52,2 

94,4 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

101,5 

102,2 

108,0 

120,2 

67,4 

89,3 

93,0 

96,3 

124,3 

АК "Київенерго" 

93,9 

99,8 

102,6 

85,0 

83,8 

90,7 

99,9 

93,5 

99,6 

ВАТ "Київобленерго" 

100,0 

101,0 

100,0 

111,9 

99,3 

91,1 

107,4 

91,6 

106,2 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

107,5 

117,9 

106,5 

104,7 

97,0 

98,5 

104,5 

98,9 

101,8 

ВАТ "Крименерго" 

89,9 

100,0 

102,9 

92,2 

68,2 

98,1 

103,0 

80,1 

103,2 

ВАТ "Луганськобленерго" 

98,2 

117,3 

126,2 

79,7 

28,1 

97,3 

86,2 

65,7 

96,3 

ТОВ "Луганське енерг. об'єднання" 

81,9 

86,8 

93,7 

96,5 

44,3 

76,8 

89,4 

64,9 

94,0 

ВАТ "Львівобленерго" 

99,8 

100,6 

95,8 

115,5 

98,3 

104,0 

100,1 

98,0 

101,0 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

95,2 

108,9 

102,7 

126,4 

78,6 

92,6 

99,0 

74,6 

100,0 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

96,1 

100,8 

99,5 

108,8 

104,4 

85,9 

135,3 

79,3 

96,9 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

99,7 

100,8 

102,0 

102,7 

87,7 

95,3 

104,5 

99,5 

101,5 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

98,6 

100,2 

101,5 

96,3 

90,5 

88,9 

99,3 

100,3 

97,7 

ДАЕК "Рівнеобленерго" 

100,2 

102,4 

96,2 

103,0 

97,3 

97,1 

103,7 

91,7 

103,8 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

94,0 

106,9 

100,0 

103,9 

93,1 

84,5 

99,7 

91,2 

88,7 

ВАТ "Сумиобленерго" 

100,0 

100,2 

108,3 

101,6 

101,5 

92,8 

102,1 

99,5 

83,6 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

100,9 

104,0 

97,9 

110,4 

94,7 

95,7 

102,4 

99,0 

102,0 

АК "Харківобленерго" 

92,9 

99,5 

100,6 

109,5 

65,7 

82,4 

103,7 

99,3 

104,0 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

82,3 

105,2 

106,4 

122,9 

71,8 

95,1 

121,8 

51,9 

100,5 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

96,9 

98,2 

108,9 

97,8 

78,7 

124,3 

104,8 

94,3 

120,7 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

98,5 

102,4 

101,0 

108,1 

73,0 

86,1 

95,8 

95,6 

97,9 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

72,9 

95,6 

120,6 

103,0 

68,7 

94,5 

94,2 

49,5 

100,7 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

99,7 

100,3 

100,0 

105,7 

101,5 

100,8 

100,3 

94,2 

101,9 

МДКП "Розділкомуненерго" 

81,6 

36,8 

0,0 

0,0 

77,5 

89,9 

149,4 

125,5 

86,4 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

88,0 

86,5 

0,0 

0,0 

86,4 

90,8 

100,3 

84,4 

100,1 

Східно-Кримська енерг. компанія 

63,6 

107,3 

0,0 

0,0 

41,0 

15,9 

95,3 

55,1 

100,1 

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" 

120,7 

92,8 

0,0 

125,1 

133,7 

103,3 

100,6 

110,8 

151,4 

102 ПЕМ ВМС України 

99,4 

91,9 

0,0 

0,0 

50,0 

88,5 

0,0 

91,3 

106,4 

ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" 

87,1 

84,7 

131,1 

0,0 

74,7 

70,0 

93,2 

246,8 

95,4 

Новояворівське КП "МЕМ"+A22 

102,4 

91,3 

0,0 

0,0 

80,4 

159,1 

97,6 

118,4 

100,6 

Разом  

93,1 

98,0 

102,5 

107,5 

72,0 

92,0 

102,8 

78,8 

102,0 


 

Додаток 2.10 


Розрахунки споживачів та енергопостачальних компаній

  

Заборгованість споживачів на 01.01.2002 

Вартість електроенергії 

Сплачено споживачами електроенергії 

Заборгованість споживачів на 01.01.2003 

Заборгованість енергопостачальних компаній на 01.01.2002 

Вартість електроенергії 

Сплачено енергопостачальними компаніями 

Заборгованість енергопостачальних компаній на 01.01.2003 

Дисбаланс заборгованості споживачів та енергопостачальних компаній 

2001 

2002 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

АК "Вінницяобленерго" 

112,9 

364,3 

351,1 

96,4 

126,0 

345,5 

302,1 

271,5 

89,9 

376,1 

232,6 

250,1 

ВАТ "Волиньобленерго" 

42,9 

168,7 

173,0 

102,6 

38,5 

62,5 

145,7 

140,7 

96,6 

67,5 

19,6 

29,0 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

1171,9 

3349,2 

3111,4 

92,9 

1409,7 

1904,6 

3130,2 

2847,4 

91,0 

2187,3 

732,7 

777,6 

ВАТ "Донецькобленерго" 

1939,7 

2632,1 

2202,2 

83,7 

2369,6 

2514,8 

2524,6 

1994,0 

79,0 

3045,3 

575,0 

675,7 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

65,6 

337,7 

329,4 

97,6 

73,8 

61,9 

199,9 

199,0 

99,5 

62,8 

-3,7 

-11,0 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

112,6 

228,8 

172,4 

75,4 

168,9 

175,7 

176,8 

133,8 

75,7 

218,7 

63,1 

49,8 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

502,5 

1570,1 

1594,0 

101,5 

478,7 

866,4 

1447,0 

1441,3 

99,6 

872,1 

363,8 

393,4 

АК "Київенерго" 

63,7 

785,0 

737,1 

93,9 

111,6 

  

  

  

  

  

  

  

ВАТ "Київобленерго" 

75,0 

634,2 

634,0 

100,0 

75,2 

100,1 

396,2 

433,4 

109,4 

62,9 

25,1 

-12,3 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

81,4 

345,3 

371,3 

107,5 

55,4 

91,7 

243,2 

245,8 

101,1 

89,1 

10,3 

33,7 

ВАТ "Крименерго" 

469,8 

567,8 

510,2 

89,9 

527,4 

799,9 

564,6 

407,6 

72,2 

956,8 

330,1 

429,4 

ВАТ "Луганськобленерго" 

1259,9 

388,8 

381,9 

98,2 

1266,8 

1830,7 

377,4 

358,1 

94,9 

1850,1 

570,8 

583,3 

ТОВ "Луганське енерг. об'єднання" 

0,0 

1092,8 

895,4 

81,9 

197,3 

0,0 

1038,5 

786,7 

75,8 

251,8 

0,0 

54,5 

ВАТ "Львівобленерго" 

136,3 

564,2 

563,3 

99,8 

137,1 

121,3 

467,9 

443,8 

94,8 

145,4 

-15,0 

8,3 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

190,0 

354,5 

337,5 

95,2 

207,0 

339,4 

338,0 

275,2 

81,4 

402,3 

149,4 

195,2 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

408,7 

767,1 

737,3 

96,1 

438,5 

879,8 

706,5 

625,2 

88,5 

961,0 

471,1 

522,5 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

70,6 

662,2 

660,0 

99,7 

72,7 

59,9 

370,2 

368,3 

99,5 

61,8 

-10,7 

-10,9 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

42,6 

269,3 

265,7 

98,6 

46,2 

79,6 

199,8 

193,2 

96,7 

86,1 

37,0 

39,9 

ДАЕК "Рівнеобленерго" 

44,2 

324,7 

325,5 

100,2 

43,5 

49,5 

224,5 

226,2 

100,7 

47,8 

5,3 

4,3 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

58,5 

121,9 

114,6 

94,0 

65,8 

69,3 

84,9 

91,1 

107,2 

63,2 

10,8 

-2,6 

ВАТ "Сумиобленерго" 

43,7 

304,7 

304,8 

100,0 

43,6 

69,9 

179,9 

191,2 

106,3 

58,6 

26,2 

15,0 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

70,4 

168,1 

169,6 

100,9 

68,8 

134,7 

134,7 

123,9 

92,0 

145,5 

64,3 

76,6 

АК "Харківобленерго" 

511,8 

890,0 

827,2 

92,9 

574,6 

550,4 

835,7 

680,0 

81,4 

706,2 

38,6 

131,6 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

316,8 

349,2 

287,4 

82,3 

378,7 

457,1 

270,2 

226,4 

83,8 

500,8 

140,2 

122,2 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

84,4 

271,4 

263,1 

96,9 

92,8 

141,6 

201,0 

188,5 

93,8 

154,1 

57,2 

61,3 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

98,2 

427,3 

420,9 

98,5 

104,7 

210,7 

352,1 

332,6 

94,5 

230,3 

112,5 

125,6 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

126,8 

157,4 

114,8 

72,9 

169,4 

176,4 

132,6 

95,8 

72,3 

213,1 

49,6 

43,8 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

32,1 

272,6 

271,8 

99,7 

32,9 

17,9 

184,5 

188,7 

102,3 

13,7 

-14,1 

-19,2 

ЖКУ НМРНД 

3,0 

2,3 

1,9 

81,6 

3,4 

2,9 

3,3 

2,0 

61,0 

4,2 

0,0 

0,8 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

46,9 

188,4 

165,8 

88,0 

69,5 

40,1 

167,6 

150,0 

89,5 

57,7 

-6,8 

-11,8 

Східно-Кримська енерг. компанія 

3,6 

3,4 

2,2 

63,6 

4,8 

3,2 

3,2 

1,8 

56,0 

4,6 

-0,4 

-0,2 

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" 

8,9 

13,0 

15,7 

120,7 

6,2 

1,9 

10,4 

11,2 

107,6 

1,1 

-7,1 

-5,1 

102 ПЕМ ВМС України 

7,6 

27,8 

27,7 

99,4 

7,8 

3,7 

22,2 

23,3 

105,0 

2,6 

-4,0 

-5,2 

ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" 

106,2 

239,3 

208,4 

87,1 

137,1 

100,3 

207,1 

180,7 

87,2 

126,7 

-5,9 

-10,3 

Новояворівське КП "МЕМ" 

1,2 

3,2 

3,3 

102,4 

1,2 

0,6 

2,6 

2,8 

109,2 

0,4 

-0,6 

-0,8 

Разом 

8310,4 

18847,0 

17552,1 

93,1 

9605,3 

12264,0 

15645,0 

13881,2 

88,7 

14027,7 

3953,6 

4422,5 


 

Додаток 2.11 


Обсяги закупівлі електроенергії на ОРЕ для її експорту та динаміка імпорту електроенергії з Росії в 2001 - 2002 рр.

(МВт.год.)

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

у % до 2001 р. 

2001 

 

 

 

Імпорт 

3838 

4035 

3282 

3147 

3072 

3341 

5276 

10008 

26650 

21125 

101252 

185026 

 

Експорт 

1720 

17675 

54327 

64991 

68530 

80684 

141994 

51391 

41299 

53908 

49538 

41497 

667554 

 

2002 

 

 

 

Імпорт 

63451 

15552 

10688 

14890 

14802 

21088 

21643 

12344 

7315 

13785 

23069 

12500 

231129 

124,9 

Експорт 

36763 

8922 

62029 

186067 

131041 

174642 

242977 

247891 

269676 

335960 

417562 

403524 

2517056 

377,1 


Динаміка імпортованої електроенергії з Росії у 2001 - 2002

(МВт.год.) 

  

Динаміка обсягів купівлі електроенергії на ОРЕ для її експорту у 2001 - 2002

(МВт.год.)

  

 

Додаток 3.1.1 


Структура тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС в 2000 - 2002 роках

Назва показників  

2000 рік 

2001 рік 

Відхилення
2000 - 2001 рр. 

2002 рік 

Відхилення
2001 - 2002 рр. 

 

Величина складових тарифу 

Питома вага у тарифі 

Величина складових тарифу 

Питома вага у тарифі 

Величина складових тарифу 

Питома вага у тарифі 

Величина складових тарифу 

Питома вага у тарифі 

Величина складових тарифу 

Питома вага у тарифі 

 

коп./кВт.год. 

коп./кВт.год. 

коп./кВт.год. 

коп./кВт.год. 

коп./кВт.год. 

Відпуск електричної енергії (тис. кВт.год.) 

57217872 

 

56481697 

 

736175 

 

59738856 

 

-3257159 

 

Товарна продукція (тис. грн.) 

6378850 

 

6758148 

 

-379298 

 

7437802 

 

-679654 

 

Собівартість товарної продукції, у т. ч.: 

10,70 

96,00 

10,97 

91,65 

-0,26 

4,34 

10,80 

86,71 

0,17 

4,94 

Виробничі послуги 

0,05 

0,41 

0,25 

2,08 

-0,20 

-1,67 

0,25 

1,99 

0,00 

0,08 

Сировина та матеріали 

0,26 

2,34 

0,61 

5,13 

-0,35 

-2,79 

0,32 

2,57 

0,29 

2,56 

Паливо зі сторони 

9,01 

80,85 

8,80 

73,51 

0,22 

7,35 

8,58 

68,95 

0,21 

4,56 

Енергія зі сторони 

0,06 

0,56 

0,07 

0,56 

0,00 

0,00 

0,06 

0,45 

0,01 

0,11 

Витрати на оплату праці 

0,22 

1,99 

0,34 

2,83 

-0,12 

-0,84 

0,47 

3,76 

-0,13 

-0,93 

Відрахування на соцстрах 

0,08 

0,71 

0,12 

1,03 

-0,05 

-0,33 

0,17 

1,38 

-0,05 

-0,34 

Амортизація  

0,29 

2,62 

0,38 

3,20 

-0,09 

-0,58 

0,72 

5,75 

-0,33 

-2,55 

Ремонтне обслуговування*

0,38 

3,40 

 

 

 

 

 

Інші витрати 

0,35 

3,12 

0,40 

3,31 

-0,05 

-0,19 

0,23 

1,87 

0,16 

1,44 

Витрати на послуги і роботи, які не входять у валову продукцію 

0,08 

0,74 

0,04 

0,36 

0,04 

0,38 

 

 

Разом витрат 

10,62 

95,26 

10,92 

91,29 

-0,30 

3,96 

10,80 

86,71 

0,13 

4,58 

Цільова надбавка 

 

 

 

0,21 

1,71 

 

 

Прибуток з електроенергії 

0,53 

4,74 

1,04 

8,71 

-0,51 

-3,96 

1,44 

11,57 

-0,40 

-2,87 

Середній тариф з надбавкою 

11,15 

 

11,97 

 

-0,82 

 

12,45 

 

-0,48 

0,00 

Середній тариф без надбавки 

 

 

 

12,24 

 

 

 


Примітка. * Згідно з новими стандартами бухгалтерського обліку стаття "Ремонтне обслуговування" в 2001 році не відображається.

 

Додаток 3.1.2 


Середній тариф закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС в 2000 - 2002 роках

(грн./МВт.год.)

 

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

за рік 

ВАТ "Дніпроенерго" 

2000 

110,8 

109,1 

108,1 

106,9 

107,4 

107,9 

108,6 

106,8 

110,2 

111,5 

118,0 

119,6 

110,8 

2001 

121,7 

119,9 

117,5 

118,2 

121,3 

119,8 

119,5 

119,6 

120,6 

119,0 

117,4 

118,5 

119,3 

2002 

117,6 

119,4 

122,9 

123,3 

115,7 

122,2 

127,3 

125,0 

126,3 

121,5 

115,5 

113,8 

120,1 

ВАТ "ДЕК "Центренерго" 

2000 

111,0 

109,3 

108,3 

107,2 

107,7 

107,7 

108,6 

106,9 

110,1 

111,3 

118,3 

120,1 

111,6 

2001 

121,7 

120,1 

118,0 

118,2 

121,2 

119,9 

119,8 

119,3 

120,6 

119,8 

118,5 

119,2 

119,7 

2002 

119,3 

120,3 

114,6 

117,7 

118,0 

126,1 

127,0 

122,0 

124,0 

120,6 

119,1 

114,6 

119,8 

ВАТ "Західенерго" 

2000 

113,2 

113,0 

112,0 

110,8 

111,8 

111,9 

110,9 

106,6 

109,6 

111,0 

117,8 

120,0 

112,7 

2001 

121,4 

119,8 

116,8 

118,0 

120,7 

120,1 

119,5 

118,8 

120,1 

118,1 

116,7 

117,9 

119,1 

2002 

119,1 

119,8 

112,1 

125,3 

116,2 

130,1 

137,6 

138,1 

136,7 

132,4 

127,4 

123,2 

126,9 

ВАТ "Донбасенерго" 

2000 

111,1 

109,4 

111,5 

107,5 

107,7 

108,1 

108,6 

107,2 

109,8 

111,7 

118,2 

119,8 

111,5 

2001 

122,1 

120,6 

118,0 

118,8 

121,7 

120,2 

119,9 

119,4 

120,5 

119,7 

119,2 

119,1 

120,0 

2002
(без надбавки) 

118,8 

120,0 

114,8 

126,1 

124,1 

132,0 

133,0 

124,1 

120,8 

123,6 

117,2 

110,9 

120,4 

2002
(з надбавкою) 

118,8 

120,0 

126,5 

183,8 

187,9 

166,2 

155,7 

138,9 

133,5 

135,2 

126,1 

119,3 

134,0 

ТОВ "Східенерго" 

2002 

- 

- 

- 

115,0 

119,4 

131,3 

143,5 

134,9 

134,7 

130,6 

124,3 

118,2 

127,6 

Всього ГК ТЕС 

2000 

111,4 

109,9 

109,8 

107,8 

108,3 

108,6 

108,9 

107,0 

110,0 

111,4 

118,1 

119,9 

111,5 

2001 

121,8 

120,2 

117,7 

118,4 

121,3 

120,0 

119,7 

119,3 

120,5 

119,3 

118,2 

118,8 

119,6 

2002
(без надбавки) 

118,6 

119,9 

116,3 

121,0 

118,0 

127,3 

132,4 

128,5 

129,1 

125,6 

120,8 

116,1 

122,4 

2002
(з надбавкою) 

118,6 

119,9 

120,0 

127,7 

124,7 

131,1 

135,1 

130,1 

130,7 

127,0 

121,9 

116,9 

124,5 


Середньозважений тариф закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС в 2000 - 2002 роках

  

 

Додаток 3.1.3 


Динаміка прогнозованої оптової ринкової ціни на енергоринку за 2000 - 2002 роки

Місяць 

2000 рік 

2001 рік 

2002 рік 

січень 

112,00 

119,80 

113,49 

лютий 

109,00 

120,70 

113,32 

березень 

109,00 

116,20 

112,11 

квітень 

109,00 

104,20 

109,43 

травень 

102,00 

98,50 

109,15 

червень 

99,50 

107,70 

110,05 

липень 

94,80 

113,70 

113,47 

серпень 

100,00 

111,60 

115,20 

вересень 

98,40 

113,40 

115,25 

жовтень 

100,00 

114,80 

115,30 

листопад 

108,40 

118,20 

118,62 

грудень 

114,50 

119,20 

121,08 


 

Динаміка фактичної оптової ринкової ціни на енергоринку за 2000 - 2002 роки

Місяць 

2000 рік 

2001 рік 

2002 рік 

січень 

105,70 

118,51 

109,86 

лютий 

103,43 

117,31 

106,40 

березень 

101,80 

102,89 

104,79 

квітень 

99,22 

97,68 

106,18 

травень 

94,99 

100,30 

106,39 

червень 

92,86 

107,07 

111,64 

липень 

98,16 

110,67 

119,29 

серпень 

97,79 

111,00 

115,46 

вересень 

99,36 

115,47 

115,10 

жовтень 

99,79 

114,15 

115,50 

листопад 

111,80 

117,06 

117,39 

грудень 

113,38 

119,72 

119,91 

В цілому за рік  

102,78 

111,91 

112,39 


 

 

Додаток 3.1.4 


Структура оптової ринкової ціни на енергоринку за 2000 - 2002 роки

(%)

 

2000 

2001 

2002 

Генкомпанії ТЕС 

44,90 % 

44,91 % 

46,70 % 

НАЕК "Енергоатом" 

38,74 % 

38,92 % 

33,19 % 

Генеруючі компанії ГЕС  

2,26 % 

2,27 % 

1,77 % 

Теплоелектроцентралі 

4,13 % 

2,06 % 

2,95 % 

Вітроелектростанції 

0,00 % 

0,01 % 

0,02 % 

Зовнішні перетоки 

-2,63 % 

-0,52 % 

-1,76 % 

Інфраструктура ринку 

2,72 % 

2,56 % 

3,66 % 

Інші 

0,57 % 

0,58 % 

1,48 % 

Дотаційні сертифікати 

9,29 % 

9,23 % 

11,98 % 


 

 

Додаток 3.1.5 


Динаміка середніх фактичних роздрібних тарифів по енергопостачальних компаніях за 1998 - 2002 роки

Найменування об'єктiв 

Промислові та прирівняні до них, комерційні, сільськогосподарські споживачі-виробники, непромислові споживачі 

1998 рік 

1999 рік 

2000 рік 

2001 рік 

2002 рік 

Всього тариф, коп./кВт.год.  

Всього тариф, коп./кВт.год. 

Всього тариф, коп./кВт.год. 

Всього тариф, коп./кВт.год. 

Всього тариф, коп./кВт.год. 

Вiнницяобленерго 

10,82 

13,52 

13,86 

17,26 

18,91 

Волиньобленерго 

11,18 

13,81 

14,96 

18,12 

19,08 

Днiпрообленерго 

9,30 

11,39 

10,80 

11,30 

12,14 

Донецькобленерго 

9,41 

12,33 

12,64 

13,22 

13,58 

Житомиробленерго 

9,98 

13,83 

15,29 

17,11 

19,98 

Закарпаттяобленерго 

11,12 

14,35 

15,15 

16,12 

17,42 

Запорiжжяобленерго 

9,73 

11,72 

11,94 

12,92 

12,79 

Київенерго 

11,26 

13,37 

11,99 

12,94 

12,27 

Київобленерго 

10,11 

13,24 

14,53 

16,99 

19,56 

Кiровоградобленерго 

9,71 

12,71 

13,35 

15,44 

17,59 

Крименерго 

10,79 

13,63 

14,80 

15,86 

17,28 

Луганськобленерго 

9,36 

11,77 

12,26 

13,03 

13,35 

Луганське енергетичне об'єднання* 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14,34 

Львiвобленерго 

10,88 

13,79 

14,25 

16,28 

17,23 

Миколаївобленерго 

10,72 

13,46 

13,66 

15,32 

16,88 

Одесаобленерго 

11,14 

13,86 

14,25 

16,38 

16,93 

Полтаваобленерго 

11,27 

13,18 

13,63 

15,83 

15,41 

Прикарпаттяобленерго 

11,48 

13,34 

13,79 

16,47 

16,94 

Рiвнеенерго 

10,29 

12,97 

14,07 

14,58 

16,80 

Севастопольенерго 

11,66 

14,45 

14,90 

16,16 

19,89 

Сумиобленерго 

10,80 

14,05 

14,43 

17,01 

17,37 

Тернопiльобленерго 

10,47 

13,79 

15,07 

17,64 

18,63 

Харкiвобленерго 

10,69 

14,10 

14,68 

16,43 

16,60 

Херсонобленерго 

10,57 

13,45 

14,31 

16,85 

18,33 

Хмельницькобленерго 

10,62 

13,76 

14,75 

16,77 

18,90 

Черкасиобленерго 

9,84 

12,59 

13,68 

14,88 

16,06 

Чернiвцiобленерго 

11,05 

14,48 

15,66 

17,28 

19,90 

Чернiгiвобленерго 

10,13 

13,09 

14,51 

17,46 

18,54 

Всього по обленерго 

10,00 

12,68 

12,82 

13,74 

14,51 


____________
* ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" утворене у 2002 році.

 

Додаток 3.1.6 


Динаміка середніх фактичних роздрібних тарифів за класами напруги по енергопостачальних компаніях за 1999 - 2002 роки

Найменування об'єктiв 

Промислові та прирівняні до них, комерційні, сільськогосподарські споживачі-виробники, непромислові споживачі 

1999 рік 

2000 рік 

2001 рік 

2002 рік 

1 клас, коп./кВт.год. 

2 клас, коп./кВт.год. 

1 клас, коп./кВт.год. 

2 клас, коп./кВт.год. 

1 клас, коп./кВт.год. 

2 клас, коп./кВт.год. 

1 клас, коп./кВт.год. 

2 клас, коп./кВт.год. 

Вiнницяобленерго 

12,63 

13,79 

11,22 

15,17 

12,98 

18,81 

12,98 

21,26 

Волиньобленерго 

13,31 

13,85 

11,73 

15,33 

12,69 

18,87 

12,88 

20,03 

Днiпрообленерго 

10,78 

12,44 

9,92 

13,42 

10,73 

13,89 

11,50 

15,20 

Донецькобленерго 

12,08 

12,53 

11,45 

13,75 

11,98 

14,69 

12,15 

15,80 

Житомиробленерго 

11,70 

14,14 

11,94 

16,08 

12,82 

18,71 

13,15 

23,14 

Закарпаттяобленерго 

12,44 

15,19 

11,77 

16,40 

12,57 

17,57 

12,71 

19,30 

Запорiжжяобленерго 

11,10 

12,03 

10,84 

12,44 

11,39 

13,64 

10,98 

14,77 

Київенерго 

11,72 

13,52 

10,94 

12,12 

11,06 

13,31 

10,17 

12,66 

Київобленерго 

11,37 

13,75 

11,94 

15,30 

13,81 

18,21 

14,45 

22,29 

Кiровоградобленерго 

11,95 

13,64 

11,91 

15,22 

13,56 

19,08 

14,31 

22,92 

Крименерго 

11,77 

14,31 

12,04 

15,76 

12,48 

17,13 

12,41 

18,87 

Луганськобленерго 

10,96 

12,40 

11,30 

13,50 

11,82 

14,75 

12,03 

14,89 

Луганське енергетичне об'єднання 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12,77 

16,81 

Львiвобленерго 

12,12 

14,77 

11,76 

15,98 

12,83 

18,56 

13,19 

19,95 

Миколаївобленерго 

12,62 

14,01 

11,45 

14,86 

12,73 

17,41 

13,15 

19,31 

Одесаобленерго 

12,43 

14,35 

11,68 

15,41 

12,86 

18,20 

13,15 

19,06 

Полтаваобленерго 

11,82 

14,11 

12,35 

15,50 

14,12 

18,66 

13,46 

18,65 

Прикарпаттяобленерго 

12,22 

14,52 

11,74 

15,62 

12,98 

18,78 

13,06 

20,44 

Рiвнеенерго 

11,50 

13,76 

11,47 

15,26 

12,55 

16,88 

13,55 

20,82 

Севастопольенерго 

12,11 

14,45 

11,53 

14,92 

12,71 

16,31 

13,28 

20,22 

Сумиобленерго 

13,14 

14,51 

12,10 

15,81 

13,63 

19,00 

13,88 

19,83 

Тернопiльобленерго 

12,88 

13,93 

12,15 

15,54 

13,20 

18,55 

13,74 

19,88 

Харкiвобленерго 

13,33 

14,35 

12,22 

15,94 

13,86 

17,90 

13,52 

18,46 

Херсонобленерго 

12,28 

13,83 

11,52 

15,03 

12,87 

17,81 

12,70 

20,09 

Хмельницькобленерго 

12,33 

14,01 

11,93 

15,54 

11,84 

18,22 

12,05 

21,01 

Черкасиобленерго 

11,32 

13,71 

11,91 

14,99 

12,80 

17,78 

13,28 

19,79 

Чернiвцiобленерго 

11,85 

14,50 

12,45 

15,71 

12,88 

17,55 

13,92 

20,42 

Чернiгiвобленерго 

11,56 

13,63 

11,97 

15,33 

13,79 

18,92 

14,20 

19,92 

Всього по обленерго 

11,60 

13,35 

11,05 

14,29 

11,74 

15,94 

12,13 

17,46 


 

Додаток 3.1.7 


Середні роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів України за 2001 - 2002 роки

 

 

Додаток 3.1.8 


Структура середнього за 2002 рік роздрібного тарифу на електроенергію для непобутових споживачів України

 

 

Додаток 3.1.9 


Динаміка тарифів на передачу та постачання електроенергії для споживачів України за 2001 - 2002 роки

 

Місяць 

2001 рік 

2002 рік 

Середнiй тариф (передача), грн. 

Середнiй тариф (постачання), грн. 

Середнiй тариф (передача), грн. 

Середнiй тариф (постачання), грн. 

сiчень 

16,29 

1,48 

17,28 

1,71 

лютий 

16,61 

1,58 

16,84 

1,71 

березень 

18,34 

1,67 

16,56 

1,69 

квiтень 

17,79 

1,57 

16,96 

1,72 

травень 

16,15 

1,58 

16,82 

1,72 

червень 

16,10 

1,60 

17,58 

1,89 

липень 

15,49 

1,56 

18,08 

2,03 

серпень 

15,39 

1,56 

18,38 

2,03 

вересень 

15,44 

1,58 

18,92 

2,13 

жовтень 

15,94 

1,61 

19,47 

2,24 

листопад 

16,27 

1,65 

19,89 

2,27 

грудень 

18,16 

1,77 

20,48 

2,23 


 


 

Додаток 3.1.10 


Рентабельність енергопостачальних компаній у 2001 - 2002 роках

Найменування об'єктiв 

рентабельність, % 

2001 р. 

2002 р. 

ВАТ "АК "Вінницяобленерго" 

-15,77 

-8,12 

ВАТ "Волиньобленерго" 

-11,27 

-10,44 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

-4,35 

-1,34 

ВАТ "Донецькобленерго" 

-9,14 

-4,92 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

1,55 

20,54 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

-17,72 

-1,82 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

-5,57 

-1,96 

АЕК "Київенерго" 

36,97 

32,88 

ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" 

-2,30 

17,18 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

-9,13 

-0,98 

ВАТ "Крименерго" 

-19,62 

-16,68 

ВАТ "Луганськобленерго" 

-9,39 

-10,86 

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 

0,00 

-3,45 

ВАТ "Львівобленерго" 

-11,58 

-3,59 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

-14,18 

-13,70 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

-18,70 

-9,28 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

-0,48 

-3,08 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 

-9,53 

-4,49 

ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 

-3,07 

11,74 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

-4,55 

21,57 

ВАТ "Сумиобленерго" 

-4,35 

-3,60 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

-18,26 

-17,63 

АК "Харківобленерго" 

-9,99 

-10,95 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

-3,52 

2,12 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

-9,81 

3,27 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

-11,40 

-6,79 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

-20,38 

-1,47 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

5,73 

-1,87 


 

Додаток 3.1.11 


Тарифи на електроенергію для населення та населених пунктів

Категорії споживачів 

Тариф, затверджений постановою НКРЕ
від 10.03.99
N 309,
коп./кВт.год. 

ПДВ,
коп./кВт.год. 

Вартість електричної енергії з ПДВ,
коп./кВт.год. 

Електроенергія, що відпускається: 

  

  

  

1. Населенню  

13,0 

2,6 

15,6 

1.1. Населенню, яке проживає у сільській місцевості  

12,0 

2,4 

14,4 

1.2. Населенню, яке проживає у будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (в тому числі у сільській місцевості) 

10,0 

2,0 

12,0 

2. Населеним пунктам  

12,6 

2,5 

15,1 

2.1. Населеним пунктам у сільській місцевості  

11,6 

2,3 

13,9 

2.2. Населеним пунктам із будинками, обладнаними кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (в тому числі у сільській місцевості) 

9,6 

1,9 

11,5 


Населенню та населеним пунктам в 30-км зоні АЕС електрична енергія відпускається із знижкою до тарифів у розмірі 30 %.

 

Додаток 3.2.1 


Роздрібні ціни на газ природний, що використовується населенням на комунально-побутові потреби

(коп. за 1 м3 з ПДВ)

Газ природний для побутових потреб та індивідуального опалення будинків, за наявності газових лічильників 

17,5 

Газ природний для побутових потреб та індивідуального опалення будинків, за відсутності газових лічильників 

19,0 


 

Додаток 3.2.2 


Тарифи на транспортування газу природного в динаміці

(грн. за 1000 м3 з ПДВ)

Показники 

1999 р. 

2000 р. 

2001 р.
2002 р. 

1. Загальний тариф для споживачів України 

42,0 

42,0 

52,5* 

2. Тариф на транспортування магістральними трубопроводами 

24,7 

29,1 

3. Тариф на транспортування розподільними трубопроводами 

17,3 

23,4 

Довідково:
Найменший розмір тарифу на транспортування розподільними трубопроводами 

 

 
12,2 

 
14,7 

Найбільший розмір тарифу на транспортування розподільними трубопроводами 

40,8 

51,0 


____________
* Тариф затверджений з 01.02.2001.

 

Додаток 3.2.3 


Тарифи на постачання газу природного в динаміці

(грн. за 1000 куб. м з ПДВ)

Показники 

2000 р.* 

2001 р. 

Середній тариф на постачання природного газу за регульованим тарифом 

5,5 

10,0** 


____________
* Тарифи на постачання природного газу на 2000 рік затверджені вперше.

** Тариф затверджений з 01.02.2001.

 

Додаткова інформація до річного звіту про діяльність НКРЕ у 2002 році

1. Основні показники роботи електроенергетичної галузі за 2002 рік

Станом на 01.01.2002 року встановлена потужність електростанцій України становила 51046 МВт.

Станом 

АЕС 

ТЕС 

ГЕС 

Промстанції 

на 01.01.2000 

12818,0 

31249,0 

4709,0 

3190,0 

на 01.01.2001 

11818,0 

31249,0 

4700,0 

4600,0 

на 01.01.2002 

11818,0 

31249,0 

4693,0 

5139,9 

на 01.01.2003 

11835,0 

31710,0 

4693,0 

5139,9 


Протягом 2002 року енергокомпанії та підприємства електроенергетичної галузі продовжували працювати в складних умовах, зумовлених недостатніми розрахунками споживачів за електроенергію, занадто високими загальними технологічними витратами електроенергії на її передачу електричними мережами 0,4 - 800 кВ, високою різницею між кредиторською та дебіторською заборгованістю в енергетичному секторі економіки. Кабінетом Міністрів України, НКРЕ і Мінпаливенерго України вживалися необхідні заходи щодо стабілізації енергозабезпечення населення і економіки України, а також збору коштів за спожиту електроенергію (розділ 2 Звіту).

У січні - грудні звітного року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до об'єднаної енергетичної системи України, становив 172954,1 млн. кВт.год., що на 786,0 млн. кВт.год. більше, ніж за відповідний період 2001 року. Електростанціями Мінпаливенерго за дванадцять місяців 2002 року вироблено 165513,7 млн. кВт.год., що на 724,5 млн. кВт.год., або на 0,4 %, менше, ніж за відповідний період минулого року; атомними електростанціями вироблено 77989,5 млн. кВт.год., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 1820,3 млн. кВт.год., або на 2,4 %; гідравлічними електростанціями з початку року вироблено 9665,0 млн. кВт.год., що на 2444,4 млн. кВт.год. або на 20,2 %, менше, ніж виробленої за 2001 рік.

Як видно з вищенаведеного, структура виробництва електроенергії електростанціями Мінпаливенерго в загальному виробництві відносно минулого року дещо змінилась. Так, виробіток ТЕС за січень - грудень поточного року від загального по ОЕС становив 45,0 %, виробіток електроенергії АЕС становив 45,1 %, а виробіток ГЕС - 5,6 %. За дванадцять місяців 2001 року частка виробітку ТЕС, АЕС і ГЕС становила відповідно 45,3 %, 44,2 % і 7,0 %.

Слід зауважити, що виробництво електроенергії електростанціями інших відомств (блок-станціями і комунальними ТЕЦ) у січні - грудні 2002 року становило 7440,4 млн. кВт.год., що на 1510,5 млн. кВт.год., або 25,5 %, більше, ніж за відповідний період 2001 року.

За дванадцять місяців 2002 року тепловими та атомними електростанціями і районними котельними Мінпаливенерго відпущено 28500 тис. Гкал, що на 105,7 тис. Гкал, або на 0,4 %, більше, ніж за 2001 рік.

Динаміка і структура виробництва електричної енергії за січень - грудень 2002 року

Виробіток електричної енергії 

12 місяців 

Відхилення (+, -) проти 2001 року 

млн. кВт.год. 

у % до загального виробництва 

млн. кВт.год. 

Всього  

172954,1 

100,0 

786,0 

0,5 

У тому числі: 

  

  

  

  

1. Електростанціями Мінпаливенерго 

165513,5 

95,7 

-724,5 

-0,4 

З них: ТЕС  

7751,8 

45,0 

1100,8 

-0,1 

ГЕС  

9665,0 

5,6 

-2444,4 

-20,2 

АЕС  

77989,5 

45,1 

1820,3 

2,4 

2. Блок-станціями і комунальними ТЕЦ 

7440,4 

4,3 

1510,5 

25,5 


У звітному періоді ситуація із забезпеченням електростанцій паливом була стабільною. На початок 2002 року обсяги запасів палива на електростанціях складали: вугілля - 1726,9 тис. т, мазуту - 254,5 тис. т (на початок 2001 року відповідно 2218 тис. тонн та 248 тис. тонн).

Всього за 12 місяців 2002 року спожито 8685,2 млн. куб. м.

Протягом 2002 року спостерігалося незначне зростання електроспоживання. Споживання електроенергії (брутто) у січні - грудні 2002 року становило 169881,5 млн. кВт.год., що на 743,5 млн. кВт.год., або на 0,4 %, більше, ніж за відповідний період 2001 року. Споживання електроенергії (нетто) за галузями національної економіки та населення в січні - грудні 2002 року становило 123342,3 млн. кВт.год. Відносно відповідного періоду 2001 року відпуск електроенергії споживачам збільшився на 826,5 млн. кВт.год., або на 0,7 %.

Динаміка і структура споживання електроенергії за січень - грудень 2002 року
(оперативна інформація)

Група споживачів 

Електроспоживання за 12 місяців 2002 р.
млн. кВт.год. 

+, -
до 2001 р.
млн. кВт.год. 

+, -
до 2001 р.

Питома вага, %
2001 р. 

Питома вага, %
2002 р. 

Споживання електричної енергії (брутто) 

169881,5 

743,5 

0,4 

  

Споживання електричної енергії (нетто) 

123342,3 

826,5 

0,7 

100 

100 

У тому числі: 

  

  

  

  

  

1. Промисловість 

69706,9 

-98,3 

-0,1 

57,0 

56,5 

У тому числі: 

  

  

  

  

  

Паливна 

10470,0 

-233,6 

-2,2 

8,7 

8,5 

Металургійна 

36339,7 

-297,2 

-0,8 

29,9 

29,5 

Хімічна та нафтогазова 

6382,2 

-131,0 

-2,0 

5,3 

5,2 

Машинобудування 

6431,6 

50,9 

0,8 

5,2 

5,2 

Інша 

10083,3 

512,6 

5,4 

7,8 

8,2 

2. Сільгоспспоживачі 

3841,4 

-313,5 

-7,5 

3,4 

3,1 

3. Транспорт 

8933,9 

45,8 

0,5 

7,3 

7,2 

4. Будівництво 

711,8 

22,0 

3,2 

0,6 

0,6 

5. Комунально-побутові споживачі 

13806,8 

464,5 

3,5 

10,9 

11,2 

6. Інші непромислові споживачі 

3366,5 

192,6 

6,1 

2,6 

2,7 

7. Населення 

22975,5 

513,4 

2,3 

18,3 

18,6 


За січень - грудень 2002 року за оперативними даними споживачам відпущено електричної та теплової енергії на суму 200278,2 млн. грн., фактична оплата становила 18815,8 млн. грн., або 92,8 %, а безпосередньо банківськими коштами 17547,9 млн. грн., або 86,5 %.

За 12 місяців 2002 року Державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" експортовано 2812,9 млн. кВт.год. електроенергії, що на 199,9 млн. кВт.год., або на 7,3 %, більше, ніж за 2001 рік.

2. Технологічні втрати електроенергії в мережах енергопостачальних компаній та заходи щодо їх оптимізації

Втрати електроенергії в електричних мережах - найважливіший показник економічної роботи енергокомпаній, наочний індикатор стану системи обліку електроенергії, ефективності енергозбутової діяльності компаній.

Протягом останніх років в Україні спостерігається зростання втрат електроенергії, як нормативних, так і понаднормативних (комерційних). Сьогодні вони майже в 2,5 рази перевищують рівень 1991 року і є основною причиною збитковості більшості енергопостачальних компаній.

Для стимулювання зниження понаднормативних втрат НКРЕ постановою від 17.07.2001 N 733 "Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення відрахувань на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861" передбачила застосування коригуючих коефіцієнтів до нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальника у разі перевищення нормативних технологічних втрат в електромережах за місяць, що передував попередньому розрахунковому місяцю.

Практична реалізація вказаних та інших важливих заходів сприятиме зниженню понаднормативних втрат електроенергії в мережах енергопостачальних компаній, що дозволить відповідно підняти рівень їх рентабельності.

В результаті впровадження цих та інших заходів, а також проведення в ряді енергопостачальних компаній відповідної роботи щодо оптимізації технологічних втрат за минулий рік досягнуто зменшення фактичних витрат в електричних мережах енергопостачальних компаній. За звітний рік у 15 енергопостачальних компаніях, зокрема у ВАТ "Полтаваобленерго" технологічні втрати в електричних мережах знизилися з 13,21 % до 11,73 %, а в Сумиобленерго - з 17,77 % до 14,03 %.

Нормування технологічних втрат електроенергії на передачу електричної енергії електричними мережами (ТВЕ) на 2002 рік здійснювалось на підставі балансу електроенергії за 2001 рік за даними форми звітності 1-Б ТВЕ та бази технічних даних електромереж станом на 01.01.2002. Фактично ТВЕ у 2002 році є одним із основних показників діяльності енергокомпаній та енергетичної галузі в цілому у минулому році.

Порядок затвердження нормативних технологічних втрат для всіх обленерго (як і в минулих роках) передбачає:

а) розрахунок нормативних технологічних втрат електроенергії в електричних мережах обленерго;

б) перевірку розрахунків АТ "ЛьвівОРГРЕС" та АТ "ДонОРГРЕС";

в) погодження в Мінпаливенерго вихідних даних та результатів розрахунку нормативних технологічних втрат електроенергії для обленерго;

г) затвердження НКРЕ коефіцієнтів нормативних технологічних втрат електроенергії (КНТВЕ) після виконання процедур "а", "б" і "в".

Основні причини збільшення НТВЕ такі:

1. Низький технічний стан електромереж.

2. Електричні мережі не відповідають існуючим рівням навантаження.

3. Незадовільний стан систем комерційного обліку електричної енергії та низькі темпи їх заміни.

4. Невідповідність ряду параметрів електроенергії діючим стандартам якості.

5. Недостатня увага в ряді обленерго до впровадження економічних режимів роботи електричних мереж.

НКРЕ при затвердженні інвестиційних програм вимагає забезпечення оптимізації електромереж у відношенні до існуючих рівнів навантаження, що має забезпечувати зниження технічних втрат електроенергії.

Залишається одним із першочергових напрямків якнайшвидшого зниження втрат як комерційних, так і нормативних - удосконалення обліку відпущеної в електричну мережу і корисно спожитої електроенергії.

При створенні та проведенні модернізації систем обліку за рахунок тарифу на електричну енергію необхідно здійснювати:

заміну старих, що відпрацювали свій ресурс, індукційних лічильників класу точності 2,5 на нові більш високого класу, що дозволить у середньому підвищити корисну віддачу електроенергії, що враховується, на 10 - 12 %;

проведення перевірки і метрологічної атестації трансформаторів струму та напруги у робочих умовах експлуатації, створення і впровадження відповідних перевірочних засобів для вимірювальних трансформаторів усіх ступенів напруги;

активізацію впровадження автоматизованих систем контролю й обліку електроенергії (АСКОЕ) на електричних станціях, підстанціях, у великих споживачів з поступовим переходом до впровадження АСКОЕ побутового споживання; 

створення автоматизованих баз даних по споживачах електроенергії (юридичних і фізичних особах) з прив'язкою їх до електричних мереж для: контролю за динамікою обсягу споживання електроенергії по місяцях і роках, її відповідності динаміці обсягу продукції, що випускається, розрахунку й аналізу фактичних і допустимих небалансів електроенергії в електричних мережах.

Практична реалізація цих та інших заходів вимагає значних капіталовкладень і часу, проте дозволяє зменшити як технологічні, так і комерційні втрати електроенергії. Найбільш повно така робота була проведена при аналізі та затвердженні інвестиційних програм компаній, що приватизувались.

Попередній аналіз технологічних втрат в електричних мережах енергопостачальних компаній за 2002 рік показав, що найбільші їх обсяги допустили Крименерго (35,19 %), Чернівціобленерго (34,45 %), Миколаївобленерго (32,35 %), Одесаобленерго (32,27 %), Вінницяобленерго (31,58 %), Херсонобленерго (30,67 %), Закарпаттяобленерго (30,58 %) та ряд інших енергопостачальних компаній. При цьому у Крименерго, Миколаївобленерго та Херсонобленерго відбулося збільшення фактичних витрат електроенергії. За звітний період технологічні втрати зросли в 11 енергопостачальних компаніях, особливо у Херсонобленерго (з 24,35 % до 30,67 %) та Луганськобленерго (з 18,07 % до 22,53 %).

В той же час в ряді обленерго в результаті впровадження технічних та режимних заходів вдалося знизити втрати електричної енергії нижче нормативних (Сумиобленерго, Чернігівобленерго), а по ряду енергопостачальних компаній суттєво знижені понаднормативні втрати.

3. Робота щодо приватизації в електроенергетичній галузі

Необхідність інвестиційних надходжень до енергетичної галузі України зростає, оскільки за останні роки практично не надходило коштів не тільки для розвитку енергетики в цілому, але і для підтримання в належному стані існуючих потужностей генерації та магістральних і розподільних електричних мереж.

Успіх приватизації енергетичних компаній значною мірою визначається тим, наскільки ефективно вони будуть підготовлені до приватизації. Слід відмітити, що вирішення проблеми боргів в електроенергетичній галузі є основною передумовою продовження процесу приватизації енергопостачальних, а в подальшому, і енергогенеруючих компаній.

З метою вирішення проблеми заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та врегулювання питань, пов'язаних з використанням палива державного матеріального резерву і розрахунками за нього, Комісією надані зауваження, які враховано у прийнятій постанові Кабінету Міністрів України від 28.12.2002 N 2045 "Про погашення заборгованості та впорядкування розрахунків підприємств електроенергетики з Державним комітетом з державного матеріального резерву". Це частково врегулювало проблеми з кредиторами генеруючих компаній. Крім того, надані зауваження до проекту Закону України "Про порядок погашення заборгованості за електричну енергію" (внесений народним депутатом України В. В. Литвином).

Для підвищення економічної ефективності приватизації наступних 12 енергетичних компаній в 2003 році необхідно вирішити першочергові питання:

проведення реструктуризації боргів 12 обленерго;

визначення джерел оплати за спожиту електричну енергію за аварійною бронею. Для відпрацювання цього питання доцільно створити робочу групу з представників Мінпаливенерго, НКРЕ, Мінпромполітики, Мінфіну, Мінекономіки та ДП "Енергоринок".

При подальшій приватизації енергокомпаній необхідно забезпечити посилення заходів щодо безумовного виконання інвесторами вимог щодо 100 % оплати за куповану електричну енергію на Оптовому ринку, оскільки приватизовані в квітні 2001 року деякі енергокомпанії (ВАТ "Херсонобленерго") не забезпечують належний рівень оплати за електричну енергію. З метою безумовного виконання в подальшому взятих інвестором зобов'язань НКРЕ пропонує Фонду державного майна разом із заінтересованими міністерствами та відомствами розробити дієвий механізм відповідальності інвесторів за виконання прийнятих зобов'язань, аж до розірвання договору купівлі-продажу.

Крім того, при проведенні подальшої приватизації в 2003 році 12 обленерго доцільно приватизувати їх групами по 3 - 4 разом із приватизацією хоча б однієї генеруючої компанії, що забезпечить збалансування інтересів виробників і постачальників у процесі підготовки їх до приватизації та створить умови для покращання роботи з потенційними покупцями генеруючих компаній.

 

Додаток 1_і 


Динаміка технологічних втрат енергопостачальних компаній за 2000 - 2002 рік

 

 

2000 

2001 

2002 

N
з/п 

Енергопостачальна компанія 

факт. 

норм. 

понаднорм. 

факт. 

норм. 

понаднорм. 

факт. 

норм. 

понаднорм. 

Вінницяобленерго 

30,47 

16,06 

14,41 

33,84 

17,43 

16,41 

31,58 

16,16 

15,42 

Волиньобленерго 

34,03 

15,13 

18,90 

32,91 

16,98 

15,93 

31,01 

17,86 

13,15 

Дніпрообленерго 

9,66 

5,64 

4,02 

10,31 

5,45 

4,86 

10,78 

6,38 

4,40 

Донецькобленерго 

15,44 

10,63 

4,81 

17,92 

11,15 

6,77 

17,92 

11,92 

6,00 

Житомиробленерго 

24,91 

21,24 

3,67 

20,95 

20,42 

0,53 

20,44 

19,05 

1,39 

Закарпаттяобленерго 

37,03 

23,52 

13,51 

38,71 

23,14 

15,57 

30,58 

22,52 

8,06 

Запоріжжяобленерго 

13,42 

8,66 

4,76 

15,04 

9,70 

5,34 

13,39 

9,97 

3,42 

Київобленерго 

20,66 

16,19 

4,47 

25,28 

16,75 

8,53 

22,36 

16,66 

5,70 

Кіровоградобленерго 

23,49 

13,36 

10,13 

20,80 

15,79 

5,01 

23,08 

17,10 

5,98 

10 

Крименерго 

27,84 

13,83 

14,01 

33,15 

15,48 

17,67 

35,19 

16,17 

19,02 

11 

Луганськобленерго 

16,88 

9,30 

7,58 

18,07 

10,85 

7,22 

22,53 

11,63 

10,90 

12 

Львівобленерго 

25,11 

17,82 

7,29 

28,97 

18,50 

10,47 

26,95 

17,43 

9,52 

13 

Миколаївобленерго 

31,90 

15,40 

16,50 

35,99 

15,62 

20,37 

32,35 

15,63 

16,72 

14 

Одесаобленерго 

31,61 

14,20 

17,41 

32,05 

15,48 

16,57 

32,27 

16,80 

15,47 

15 

Полтаваобленерго 

13,67 

8,58 

5,09 

13,21 

10,28 

2,93 

11,73 

11,55 

0,18 

16 

Прикарпаттяобленерго 

22,30 

14,09 

8,21 

26,18 

15,54 

10,64 

24,69 

15,40 

9,29 

17 

Рівнеобленерго 

21,18 

13,25 

7,93 

20,65 

13,75 

6,90 

18,11 

13,81 

4,30 

18 

Севастопольенерго 

27,71 

14,38 

13,33 

23,13 

13,92 

9,21 

23,90 

13,84 

10,06 

19 

Сумиобленерго 

21,21 

16,32 

4,89 

17,77 

16,71 

1,06 

14,03 

17,09 

-3,06 

20 

Тернопільобленерго 

32,78 

20,65 

12,13 

33,18 

23,31 

9,87 

28,92 

21,52 

7,40 

21 

Харківобленерго 

19,49 

15,03 

4,46 

26,35 

16,68 

9,67 

29,11 

16,91 

12,20 

22 

Херсонобленерго 

32,36 

16,70 

15,66 

24,35 

17,73 

6,62 

30,67 

19,28 

11,39 

23 

Хмельницькобленерго 

24,14 

16,58 

7,56 

28,56 

16,91 

11,65 

28,95 

19,17 

9,78 

24 

Черкасиобленерго 

23,65 

13,79 

9,86 

23,12 

13,23 

9,89 

22,28 

13,89 

8,39 

25 

Чернівціобленерго 

28,72 

20,12 

8,60 

38,89 

22,30 

16,59 

34,45 

22,60 

11,85 

26 

Чернігівобленерго 

17,40 

15,00 

2,40 

16,49 

15,73 

0,76 

17,24 

17,24 

0,00 

27 

Луганське ЕО 

 

 

 

 

 

 

19,05 

12,48 

6,57 

 

Всього по обленерго 

18,56 

11,59 

6,97 

20,14 

12,30 

7,84 

19,87 

12,80 

7,07 


 

Додаток 2_і 


Технологічні втрати в електричних мережах енергопостачальних компаній в 2000 році

 

 

Додаток 3_і 


Технологічні втрати в електричних мережах енергопостачальних компаній в 2001 році

 

 

Додаток 4_і 


Технологічні втрати в електричних мережах енергопостачальних компаній в 2002 році

 

 

Додаток 5_і 


Хід приватизації в акціонерних енергетичних компаніях

Станом на 01.01.2003

N
з/п 

Перелік акціонерних товариств 

Статутний фонд акціонерних товариств (грн.) 

Всього акцій (шт.) 

Номінальна ціна акцій (грн.) 

Розмір частки (паї, акції), що закріплені в державній власності (%) 

Пільговий продаж у 1996 - 1997 рр. (%) 

Факт продажу акцій на конкурентних засадах на 01.01.2003, у т. ч.: 

План продажу на конкурсних засадах у 2002 році 

Не реалізовано на 01.01.2003 (знаходиться у державній власності) 

Пакетами на конкурсах 

Пакетом 

Через біржу 

  

Генеруючі компанії 

1 

"Донбасенерго" 

236443010 

23644301 

10 

50 % + 1 акція 

14.23 % 

  

  

0.77 % 

85.77 % 

2 

"Дніпроенерго" 

98099950 

3923998 

25 

50 % + 1 акція 

22.84 % 

  

  

1.12 % 

76.04 % 

3 

"Центренерго" 

480229240 

369407108 

0,25 

50 % + 1 акція 

21.71 % 

  

  

2.29 % 

78.29 % 

4 

"Західенерго" 

127905410 

12790541 

10 

50 % + 1 акція 

20.24 % 

  

  

  

79.76 % 

5 

"Дніпрогідроенерго" 

99610950 

9961095 

10 

100 

Не підлягає приватизації 

  

  

  

100 % 

6 

"Дністрогідроенерго" 

18942000 

75768000 

0,25 

100 

Не підлягає приватизації 

  

  

  

100 % 

  

"Дністровська ГАЕС" 

475329410 

47532941 

10 

86,37 % 

  

  

  

  

86,37 % 

  

РАЗОМ 

1148682507 

543027984 

  

  

  

  

  

  

  

  

Енергопостачальні компанії 

  

ВАТ, де контрольний пакет акцій продано приватним власникам 

  

  

  

7 

"Прикарпаттяобленерго" 

25908875 

2072710 

12.5 

25 % + 1 акц. 

15.63 % 

35 % 

  

  

25 % 

8 

"Луганськобленерго" 

52030730 

5203073 

10.00 

25 % + 1 акц. 

  

  

  

  

25 % 

9 

"Львівобленерго" 

48493080 

193972320 

0.25 

25 % + 1 акц. 

16.96 % 

35 % 

  

1.98 % 

26.98 % 

10 

"Одесаобленерго" 

52123890 

5212389 

10 

25 % + 1 акц. 

17.52 % 

35 % 

  

  

25.01 % 

11 

"Полтаваобленерго" 

55240000 

22096000 

2.5 

25 % + 1 акц. 

16.14 % 

36 % 

  

  

25 % 

12 

"Сумиобленерго" 

44281374 

44281371 

25 % + 1 акц. 

15.20 % 

36 % 

  

  

25 % 

13 

"Житомиробленерго" 

30599635 

122398540 

0.25 

  

13.68 % 

75,56 % 

  

  

  

14 

"Кіровоградобленерго" 

29844000 

119376000 

0.25 

  

15.92 % 

51,00 % 

  

 

  

15 

"Київобленерго" 

52043780 

5204378 

10 

  

12.97 % 

75 % + 1 ак. 

  

  

  

16 

"Рівнеобленерго" 

20827480 

2082748 

10 

  

16.07 % 

75 % + 1 ак. 

  

  

  

17 

"Севастопольенерго" 

6722400 

2688960 

2.5 

  

16.95 % 

70,00 % 

  

  

  

18 

"Чернігівобленерго" 

29829506 

29829506 

25 % + 1 акц. 

16.83 % 

35 % 

  

  

25 % 

19 

"Херсонобленерго" 

23743760 

94975040 

0.25 

  

16.54 % 

65,00 % 

  

  

  

  

Компанії, управління якими здійснює Мінпаливенерго 

20 

*"Тернопільобленерго" 

15272040 

61088160 

0.25 

25 % + 1 акц. 

16.48 % 

20 % 

51 % 

  

51 % 

21 

*"Вінницяобленерго" 

30973660 

3097366 

10 

25 % + 1 акц. 

21.58 % 

  

75 % 

  

75 % 

22 

*"Волиньобленерго" 

23863800 

95455200 

0.25 

25 % + 1 акц. 

15.39 % 

  

75 % 

  

75 % 

23 

*"Дніпрообленерго" 

59916170 

5991617 

10 

25 % + 1 акц. 

18.96 % 

  

75 % 

  

75 % 

24 

*"Донецькобленерго"** 

81896469 

65517175 

1.25 

25 % + 1 акц. 

18.36 % 

  

65 % 

  

65 % 

25 

*"Закарпаттяобленерго" 

31150810 

124603240 

0.25 

25 % + 1 акц. 

12.85 % 

  

75 % 

  

75 % 

26 

*"Запоріжжяобленерго" 

44840000 

4484000 

10 

25 % + 1 акц. 

17.18 % 

  

60 % 

  

75 % 

27 

*"Крименерго" 

43241880 

4324188 

10 

25 % + 1 акц. 

18.01 % 

  

70 % 

1.81 % 

71.81 % 

28 

*"Миколаївобленерго"** 

39660000 

19830000 

  

11.53 % 

  

70 % 

  

70 % 

29 

*"Черкасиобленерго"** 

37098333 

148393332 

0.25 

25 % + 1 акц. 

18.48 % 

  

46 % 

  

71 % 

30 

"Чернівціобленерго" 

14195170 

2703842 

5.25 

25 % + 1 акц. 

10.21 % 

  

70 % 

  

70 % 

31 

*"Харківобленерго" 

64135190 

6413519 

10 

25 % + 1 акц. 

20.58 % 

  

65 % 

  

65 % 

32 

*"Хмельницькобленерго" 

33637840 

3363784 

10 

25 % + 1 акц. 

17.00 % 

  

70 % 

  

70 % 

  

Компанії, які знаходяться в управлінні держадміністрацій 

33 

"Київенерго" 

27091070 

108364280 

0.25 

50 % + 1 акц. 

33.77 % 

  

  

12.74 % 

62.73 % 

  

РАЗОМ 

641893687 

  

  

  

  

  

  

  

  


Примітки:

* 12 - енергетичних компаній, які відповідно до Держпрограми мали бути приватизовані в 2002 році.

** Не завершені судові справи.

 

Додаток 6_і 


Перелік акціонерів, власників, які володіють більше ніж 25 % часток (акцій, паїв) активів ліцензіатів з виробництва та постачання електроенергії за регульованим тарифом

Станом на 01.01.2003

Назва ліцензіата 

Назва акціонерів, власників, які володіють більше ніж 25 % часток (акцій, паїв) активів ліцензіата 

Відсоток часток (акцій, паїв) активів ліцензіата від їх загальної кількості 

Дата придбання відповідного пакета часток (акцій, паїв) активів ліцензіата 

АК "Вінницяобленерго" 

ФДМ 

75 + 2 акції 

20.11.95 

ВАТ "Волиньобленерго" 

ФДМ 

75 

22.08.95 

ВАТ "Дніпроенерго" 

ФДМ 

76,04 

28.03.2000 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

ФДМ 

75 

1996 

ВАТ "Донбасенерго" 

ФДМ 

85,77 

29.10.98 

ВАТ "Донецькобленерго" 

ФДМ 

65,06 

01.08.96 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

Yychodoslovenske energeticke zavody (VSE) 

75,56 

22.03.2002 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

ФДМ 

75 % + 2 акції 

14.12.95 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

ФДМ 

60,24755 

20.02.99 

ВАТ "Західенерго" 

ФДМ 

70,1 

  

АК "Київенерго" 

ФДМ 

50 + 1 акція 

  

ВАТ "Київобленерго" 

AES Washington Holding B.V. 

75 + 1 акція 

04.05.2001 

ВАТ "Крименерго" 

ФДМ 

70 

  

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

ВС Енерджі Інтернешинал Н. В. (VC Energy International N. V.) 

51 

15.07.2002 

ВАТ "Львівобленерго" 

ФДМ 

26,9842 

  

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

99,01 

31.10.2001 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

ФДМ 

25,010 

18.09.95 

Компанія "Оверкон Ентерпрайзис Лімітед" 

35 

20.09.2001 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

83,757726 

26.06.2002 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"  

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

87,608406 

02.08.2002 

ДАЕК "Рівнеобленерго" 

ТзОВ "Вашингтон Холдінгз Бі.Ві." 

75 

21.05.2001 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

25 

  

BC Енерджі Інтернешінал група" VS Enerdgy International N.V.) 

70 

30.07.2002 

ВАТ "Сумиобленерго" 

ФДМ 

25 + 1 акція 

  

ВАТ "Тернопільобленерго" 

ФДМ 

50,999015 

26.01.96 

АК "Харківобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

96,83 

  

в тому числі ФДМ 

65 

25.06.2001 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

АТ "Виходословенська енергетика" 

65 % + 1 акція 

28.05.2001 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

ФДМ 

70 

03.07.96 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

72,76 

26.09.2001 

в т. ч. ФДМ 

46 

25.11.98 

ЗАТ "Українська Енергозберігаюча сервісна компанія" 

25 

25.11.98 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

ФДМ 

70 

14.02.98 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

91,1324 

02.08.2002 

ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 

ФДМ 

54 

пакет засновника 

ВАТ "Крименерго" 

46 

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" 

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" 

82 

06.96 

ВАТ "Дністровська ГАЕС" 

ФДМ 

87,40115 

09.10.2000 


____________