НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2004 року N 294

Щодо затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2003 році

Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2003 році (додається).

 

Голова Комісії 

Ю. Продан 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 30 березня 2004 р. N 294 


ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2003 році

1. Коротка інформація про Національну комісію регулювання електроенергетики України

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) - орган державного регулювання діяльності природних монополій, утворений Указом Президента України від 8 грудня 1994 року N 738 з метою забезпечення ефективності функціонування енергетичної галузі країни.

У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України, Законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про нафту і газ" та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000 НКРЕ визначено центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України. Цим Указом на НКРЕ додатково покладено обов'язки із співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями щодо участі у підготовці міжнародних договорів та питань, віднесених до компетенції НКРЕ, а також здійснення заходів щодо адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу.

Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань, визначених Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213/95, зокрема це:

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо функціонування оптового та роздрібних ринків електричної енергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів;

забезпечення ефективності функціонування ринків електроенергії та газу при збалансуванні інтересів суб'єктів природних монополій та їх споживачів;

координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків енергоносіїв;

сприяння конкуренції у сфері виробництва й постачання електричної енергії, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів;

провадження цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

розроблення і впровадження правил користування електричною енергією та газом;

видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу і постачання електричної енергії, зберігання та постачання природного газу, транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування газу, нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

здійснення контролю за ліцензіатами щодо дотримання Умов та Правил підприємницької діяльності в енергетиці на території України;

захист прав споживачів електричної енергії та газу природного;

інші завдання, визначені законодавчими та нормативними актами.

До складу Комісії входять Голова і чотири члени Комісії з рівними правами у сферах їх діяльності. Роботу Комісії забезпечує апарат (станом на 01.01.2004 - 275 спеціалістів), до складу якого входять функціональні та обслуговуючі структурні підрозділи, а також територіальні представництва, що діють у всіх областях України та Автономній Республіці Крим. Структура НКРЕ наведена в додатку 1.

НКРЕ постійно співпрацює з іншими органами державної влади, вітчизняними та міжнародними організаціями та засобами масової інформації.

2. Оптовий ринок електричної енергії України

2.1. Основні правові та організаційні засади Оптового ринку електричної енергії

Основні правові та організаційні засади, які визначають загальні умови функціонування діючої моделі Оптового ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ), визначені Конституцією України, Законом України "Про електроенергетику", Рішенням Конституційного Суду України від 12 лютого 2002 р. N 3-рп/2002 (справа про електроенергетику), нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії регулювання електроенергетики України. В додатку 2.1 наведена функціональна схема ринку електричної енергії України.

Правовою базою функціонування ОРЕ є Закон України "Про електроенергетику", прийнятий Верховною Радою України 16 жовтня 1997 року. Відповідно до положень цього Закону Оптовий ринок електричної енергії України створюється на підставі договору між членами Оптового ринку електричної енергії України. Враховуючи, що значна частина учасників ОРЕ є суб'єктами природних монополій або займають домінуюче становище на Оптовому ринку, функціонування ОРЕ здійснюється з урахуванням положень Законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про захист економічної конкуренції".

На забезпечення ефективної роботи ОРЕ значно вплинув прийнятий 22 червня 2000 року Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про електроенергетику".

Цим Законом було встановлено, що відносини щодо купівлі-продажу електроенергії оформлюються двосторонніми договорами між учасниками ринку та ДП "Енергоринок", розрахунки на ОРЕ проводяться через поточні рахунки із спеціальним режимом використання та виключно в грошовій формі, закріплено право НКРЕ встановлювати алгоритм розподілу коштів, отриманих від споживачів як оплата електричної енергії.

З прийняттям змін до зазначеного Закону більшість проблем неефективної роботи ОРЕ було розв'язано, намітилися відчутні позитивні зрушення щодо фінансових розрахунків в ОРЕ. Завершено перехід до виключно грошових форм розрахунків, ліквідовано бартерні форми розрахунків, значно скоротилося число посередників, посилилася конструктивна співпраця НКРЕ з органами місцевого самоврядування стосовно їх участі у розгляді питань щодо встановлення рівнів тарифів на передачу і постачання електричної енергії для обласних енергопостачальних компаній та сприяння повноті розрахунків за спожиту електричну енергію.

Результатом зусиль, спрямованих органами державної влади на удосконалення нормативно-правової бази функціонування Оптового ринку електричної енергії та реалізацію її положень, стало значне покращання взаємовідносин між суб'єктами ринку, а рівень розрахунків за куповану (спожиту) електроенергію на Оптовому ринку грошовими коштами зріс з 8 % на початку 2001 року до рівня близько 100 % у червні 2003 року. У цілому за 2003 рік рівень розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію склав всього по Україні 93,2 % у порівнянні з 89,6 % за 2002 рік.

2.2. Державне регулювання діяльності ОРЕ

У звітному періоді НКРЕ продовжувала здійснювати державне регулювання діяльності ОРЕ. НКРЕ проводила моніторинг роботи ОРЕ і, в першу чергу, умов конкуренції на Оптовому ринку, встановлювала алгоритм розподілу коштів, проводила роботу з удосконалення нормативної бази функціонування ОРЕ та інше.

Постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921 введено в дію з 1 жовтня 2003 року Правила Оптового ринку електроенергії України в редакції, затвердженій Радою ринку від 4 вересня 2003 року.

В новій редакції Правил Оптового ринку електроенергії України удосконалений механізм формування ціни за маневреність та поглиблена диференціація платежів за робочу потужність. Крім того, виведені із числа ціноутворюючих енергоблоки Бурштинської ТЕС, що знаходяться в режимі паралельної роботи з європейським енергооб'єднанням CENTREL/USTE/"острів Бурштинської ТЕС"/. Внесені до Правил Оптового ринку електричної енергії України зміни та доповнення вдосконалюють механізм формування оптових цін на електричну енергію та платежів для виробників, які працюють за ціновими заявками, що створює передумови для посилення конкуренції між ними.

Проведена також робота щодо поглиблення диференціації тарифу продажу електроенергії в ОРЕ виробниками електроенергії, що працюють за ціновими заявками. Так, різниця ціни закупівлі електричної енергії серед генеруючих компаній ТЕС збільшена у 2003 році до 20,1 грн./МВт·год. порівняно з 14,2 грн./МВт·год. у 2002 році.

НКРЕ виявила ряд випадків недобросовісної конкуренції серед виробників, які працюють за ціновими заявками. Зокрема, з метою включення ряду блоків до графіка навантаження виробники, що працюють за ціновими заявками, ВАТ "Дніпроенерго", ТОВ "Східенерго", ВАТ "Донбасенерго", ВАТ "ДЕК "Центренерго", ДП "Харківська ТЕЦ-5" надавали Розпоряднику системи розрахунків невиправдано занижені цінові пропозиції, що зумовило неправомірне виведення з роботи більш економічних енергоблоків ряду електростанцій. Своїми діями наведені вище виробники електричної енергії порушили нормативні акти НКРЕ, а саме:

- пункт 3.2.2 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, відповідно до якого виробник має гарантувати, що заявлена ним ціна на вироблену електроенергію сформована на підставі його витрат за відповідний період часу;

- пункт 1.1 постанови НКРЕ від 27.09.2001 N 981 "Про стимулювання розвитку конкурентних відносин на ОРЕ", відповідно до якого цінова заявка, що подається Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України генеруючими компаніями ТЕС, формується лише на основі змінних витрат блоків.

НКРЕ на відкритих засіданнях розглянула виявлені порушення виробниками Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії та своїми постановами застерегла ліцензіатів щодо неприпустимості надання недостовірної інформації.

Крім того, НКРЕ тимчасово, до впровадження механізму протидії недобросовісної конкуренції серед виробників, що працюють за ціновими заявками, постановою НРКЕ від 18.12.2003 N 1381 "Про нарахування платежів блокам, які невиправдано занижують рівень цінових заявок" застосувала економічні важелі впливу до ряду виробників, що занижували цінові пропозиції. НКРЕ встановила, що енергоблокам, питома вартість яких згідно з ціновими заявками дорівнює або нижча за 65,8 грн./МВт·год., під час розрахунку платежів за продану в ОРЕ електроенергію замість граничної ціни системи слід враховувати розрахункову заявлену ціну енергоблоку.

Щодо недобросовісної конкуренції серед постачальників електричної енергії на ОРЕ

Здійснюючи моніторинг діяльності постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом на ОРЕ, НКРЕ у червні 2003 року виявила, що рядом найбільших постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом - УІ МСП "Алвест ЛТД", ТОВ "Макі" тощо - до ДП "Енергоринок" надавалась недостовірна інформація про погодинний обсяг купівлі електроенергії. Виявлено факти завищення обсягів купівлі електроенергії у нічному періоді зони доби (у якому ціни в 2,5 - 3 рази нижче цін у пікові години споживання електроенергії) та відповідне їх заниження у напівпікові та пікові години, що в кінцевому рахунку призводило до значного зниження для них ціни купівлі електроенергії на енергоринку та відповідного невиправданого зростання тарифів на електроенергію для всіх інших споживачів постачальників електроенергії за регульованим тарифом, на території яких працювали зазначені незалежні постачальники. При цьому більшість споживачів цих постачальників були забезпечені приладами погодинного обліку електроенергії, а в окремих випадках - автоматизованими системами комерційного обліку (АСКОЕ).

Факти порушення законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов рядом постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом, а також ВАТ "Дніпрообленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ВАТ "Запоріжжяобленерго" були розглянуті на відкритих засіданнях НКРЕ. Рішенням НКРЕ застосовано штрафні санкції до ВАТ "Дніпрообленерго" та ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", призупинено дію ліцензії ТОВ "Макі", анульовано дію ліцензії УІ МСП "Алвест ЛТД".

За результатами виявлених зловживань були проведені спільні разом із Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та співробітниками Служби безпеки України перевірки. За рішенням НКРЕ ДП "Енергоринок" здійснило перерахунки реальної вартості купівлі електричної енергії на ОРЕ зазначеними незалежними постачальниками за період з січня 2003 по липень 2003 року.

Водночас, в порядку здійснення моніторингу роботи незалежних постачальників в ОРЕ у 2003 році НКРЕ направила понад 30 запитів незалежним постачальникам на надання необхідної для аналізу інформації. Територіальними представництвами НКРЕ проведено спільні перевірки діяльності незалежних постачальників за участю представників Держенергонагляду, ДП "Енергоринок" та відповідних обласних енергопостачальних компаній.

З метою недопущення зловживань постачальниками під час формування та передачі в ДП "Енергоринок" погодинних обсягів купівлі електроенергії на ОРЕ НКРЕ здійснила ряд заходів, спрямованих на забезпечення погодинного обліку купованої на енергоринку електроенергії. Зокрема, за безпосередньою участю НКРЕ було розроблено умови додаткових угод між ДП "Енергоринок" та незалежними постачальниками щодо порядку та термінів встановлення необхідних приладів обліку, які були введені в дію з серпня 2003 року. НКРЕ також доручила ДП "Енергоринок" (постанови НКРЕ від 09.07.2003 N 671 та від 23.07.2003 N 723) забезпечити виконання умов укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з постачальниками за нерегульованим тарифом в частині забезпечення належного обліку купованої електроенергії та розробити Концепцію поступового впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) у споживачів електроенергії, що працюють з постачальниками електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом. Крім того, за результатами спільної перевірки ДП "Енергоринок" і НКРЕ за участю представників Служби безпеки України, Держенергонагляду було визнано незадовільною роботу Розпорядника системи розрахунків Оптового ринку. За результатом перевірки було прийнято постанову НКРЕ від 17.12.2003 N 1378 "Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електроенергії", якою зобов'язано ДП "Енергоринок" підготувати проекти змін до нормативних документів, які б унеможливили зловживання постачальників електричної енергії щодо надання недостовірної інформації про погодинні обсяги купівлі електроенергії на ОРЕ.

Для врегулювання проблемних питань, пов'язаних з роботою незалежних постачальників на ОРЕ, постановою НКРЕ від 23.12.2003 N 1393 схвалено примірний договір купівлі-продажу електроенергії між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, який виключає можливості зловживань серед постачальників цієї категорії. Зокрема, визначено терміни впровадження приладів погодинного обліку електричної енергії як необхідної передумови забезпечення достовірності формування цін купівлі-продажу електроенергії в Оптовому ринку. Запроваджений також порядок контролю (перевірок) правильності формування погодинних даних щодо обсягів купівлі електроенергії незалежними постачальниками та визначена відповідальність за достовірність інформації, що надається оптовому постачальнику електроенергії.

З метою приведення зазначених змін у відповідність до діючих нормативно-правових актів НКРЕ розпочала роботу щодо перегляду Умов та Правил ліцензованої діяльності та Правил користування електричною енергією.

2.3. Стан розрахунків на ОРЕ (платежі, борги, відрахування). Напрями удосконалення

Розрахунки Оптового ринку з кредиторами

У 2003 році продаж електричної енергії в Оптовий ринок здійснювали 30 виробників електроенергії, у тому числі - НАЕК "Енергоатом", 5 компаній теплових електростанцій, 2 гідрогенеруючі компанії, 1 ГАЕС, 16 теплоелектроцентралей, 5 вітрових електростанцій та дві газотурбінні установки. У 2003 році кількість виробників, які відпускали електроенергію в ОРЕ, у порівнянні з 2002 роком залишилась незмінною.

Обсяг проданої електроенергії в Оптовий ринок збільшився з 146478,08 млн. кВт·год. до 152909,87 млн. кВт·год., або на 4,39 %. Зокрема, обсяг електричної енергії, проданої НАЕК "Енергоатом" збільшився з 73389,35 млн. кВт·год., до 76704,94 млн. кВт·год., або на 4,52 %, компаніями теплових електростанцій (ТЕС) - збільшився з 59738,9 млн. кВт·год. до 61065,74 млн. кВт·год., або на 2,2 %, компаніями гідроелектростанцій - зменшився з 9184,41 млн. кВт·год. до 8890,45 млн. кВт·год., або на 3,20 %, теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - збільшився з 3917,5 млн. кВт·год. до 5931,92 млн. кВт·год., або на 51,42 %, вітровими електростанціями - збільшився з 16,9 млн. кВт·год. до 29,40 млн. кВт·год., або на 73,91 %.

Загальна сума товарного відпуску електроенергії виробниками в Оптовий ринок в 2003 році (з урахуванням ПДВ) становила 16755,57 млн. грн. при загальній сумі оплати 15807,39 млн. грн., тобто виробникам за продану електроенергію в ОРЕ сплачено було 94,3 % від товарного відпуску (додаток 2.3.1).

Оплата за відпущену в Оптовий ринок електроенергію у 2003 році становила:

- НАЕК "Енергоатом" - 5884,09 млн. грн., або 98,7 % (у 2002 році - 5270,4 млн. грн., або 84,7 %), тобто збільшилась на 613,70570 млн. грн.;

- тепловим електростанціям ТЕС - 8663,05 млн. грн., або 91,3 % (у 2002 році - 8217,5 млн. грн., або 92,1 %), тобто збільшилась на 445,58 млн. грн.;

- гідроелектростанціям - 382,6 млн. грн., або 116,9 % (у 2002 році - 424,7 млн. грн., або 127,5 %), тобто відбулось зменшення на 42,14 млн. грн.; 

- теплоелектроцентралям - 896,73 млн. грн., або 99,3 % (у 2002 році - 699,71 млн. грн., або 126,72 %), тобто відбулось зменшення на 197,02 млн. грн.; 

- вітроелектростанціям - 5,68 млн. грн., або 96,3 % (у 2002 році - 3,50 млн. грн. або 100,2 %), тобто відбулось зменшення на 2,18 млн. грн.; 

- НЕК "Укренерго" - 645,42 млн. грн., або 84,0 % (у 2002 році - 576,4 млн. грн., або 87,6 %), тобто збільшилась на 68,99 млн. грн.

У 2003 році порівняно з 2002 роком загальна оплата всіма видами платежів зросла з 91,1 % до 94,0 %, тобто на 2,9 відсоткового пункту. Сума оплати кредиторам Оптового ринку в 2003 році становила 17409,74 млн. грн. при вартості товарного відпуску електричної енергії 18519,47 млн. грн. (додаток 2.3.2).

Слід відзначити, що заборгованість Оптового ринку електроенергії перед кредиторами у 2003 році у порівнянні з 2002 роком зросла. Так, станом на 01.01.2003 заборгованість ОРЕ перед кредиторами становила 16179,56 млн. грн. у порівнянні з 17295,28 млн. грн. станом на 01.01.2004, тобто сума заборгованості за 2003 рік збільшилась на 1115,71 млн. грн. порівняно з 2002 роком, або на 6,89 %, додаток 2.3.3. 

Відповідно зросла заборгованість:

- перед НАЕК "Енергоатом" - з 7260,0 млн. грн. до 7336,27 млн. грн., або на 1,05 %;

- перед тепловими електростанціями - з 7008,9 млн. грн. до 7830,65 млн. грн., або на 11,72 %; 

- перед гідроелектростанціями - з 280,04 млн. грн. до 339,54 млн. грн., або на 21,24 %; 

- перед вітроелектростанціями - з 0,087 млн. грн. до 0,304 млн. грн., або на 246,77 %; 

- перед НЕК "Укренерго" - з 1006,3 млн. грн. до 1129,1 млн. грн., або на 12,20 %.

Водночас відбулося зменшення заборгованості перед теплоелектроцентралями - з 242,78 млн. грн. до 249,14 млн. грн., або на 2,62 %.

Розрахунки дебіторів з ДП "Енергоринок"

Обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом у 2003 році становив 131156 млн. кВт·год., що на 2,36 % менше, ніж у 2002 році (додаток 2.3.4). При цьому загальна вартість електроенергії зросла на 3,3 % і становила 16398 млн. грн. Загальний рівень оплати купленої електроенергії всіма видами платежів енергопостачальників за регульованим тарифом зріс до 92,48 % і склав 15164 млн. грн. у порівнянні з 14105 млн. грн. і відповідно 88,82 % за 2002 рік, а рівень оплати всіх категорій енергопостачальників зріс до 93,2 % у порівнянні з 89,63 % у 2002 році (додаток 2.3.5).

Рівень оплати купованої на енергоринку електричної енергії на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом становив 90,88 % у порівнянні з 82,42 % за 2002 рік (додаток 2.3.6).

За 2003 рік ліцензіатами з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом було куплено 11480 млн. кВт·год., що на 156,7 % більше, ніж у 2002 році (4472,6 млн. кВт·год.).

Рівень оплати купленої електричної енергії ліцензіатами з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом у 2003 році становив 100,3 %.

Рівень оплати ДПЗД "Укрінтеренерго" електричної енергії, купованої з метою експорту, у 2003 становив 91,4 %, що нижче рівня середніх розрахунків на ОРЕ. Заборгованість ДПЗД "Укрінтеренерго" перед ОРЕ зросла за 2003 рік на 66,80 % і станом на 01.01.2004 становила 142,77 млн. грн.

Загальна оплата дебіторами по Україні за куповану електроенергію у 2003 році становила 17439,9 млн. грн., або 93,2 % від вартості товарної продукції, що на 2290,1 млн. грн., або на 13,3 %, більше, ніж у 2002 році (додаток 2.3.6). 

У 2003 році закупівля електричної енергії з ОРЕ становила 148434 млн. кВт·год., що на 6407,2 млн. кВт·год., або на 4,3 %, більше, ніж у 2002 році (додаток 2.3.6).

У звітному році збільшилася з 10 до 17 кількість енергопостачальних компаній, які мають ліцензію за регульованим тарифом, які розрахувалися за куплену електроенергію на ОРЕ з врахуванням погашення заборгованості минулих періодів, більше ніж на 100 %:

ВАТ "Севастопольенерго" - 109,1 % (у 2002 році - 106,8 %),

ВАТ "Сумиобленерго" - 106,9 % (у 2002 році - 106,3 %),

ВАТ "Кіровоградобленерго" - 106,9 % (у 2002 році - 101,1 %),

ВАТ "Черкасиобленерго" - 106,3 % (у 2002 році - 94,5 %),

ВАТ "Житомиробленерго" - 106,3 % (у 2002 році - 99,5 %),

ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" - 105,9 % (у 2002 році - 100,7 %),

ВАТ "Полтаваобленерго" - 105,9 % (у 2002 році - 99,5 %),

ВАТ "Чернігівобленерго" - 104,3 % (у 2002 році - 102,3 %),

ВАТ "Тернопільобленерго" - 102,5 % (у 2002 році - 91,3 %),

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - 102,4 % (у 2002 році - 96,7 %),

ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" - 102,4 % (у 2002 році - 106,0 %),

ВАТ "Львівобленерго" - 100,5 % (у 2002 році - 94,8 %),

ВАТ "Волиньобленерго" - 100,4 % (у 2002 році - 96,6 %),

ВАТ "Хмельницькобленерго" - 100,0 % (у 2002 році - 93,8 %),

ТОВ "Сервіс-Інвест" - 100,0 % (у 2002 році - 100,0 %),

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" - 101,99 % (у 2002 році - 107,57 %),

Південно-західна залізниця - 100,3 % (у 2002 році - 99,4 %).

Також відбулось значне покращання стану розрахунків всіма видами платежів за електричну енергію у порівнянні з рівнем 2002 року таких енергопостачальних компаній:

ВАТ "Херсонобленерго" - 96,9 % (у 2002 році - 83,8 %),

ВАТ "Чернівціобленерго" - 86,7 % (у 2002 році - 72,3 %),

АТ "Крименерго" - 86,6 % (у 2002 році - 72,20 %),

ВАТ "Харківобленерго" - 96,2 % (у 2002 році - 81,7 %),

МКДП "Розділтеплокомуненерго" - 88,5 (у 2002 році - 61,04 %).

Покращання стану розрахунків енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок" значною мірою обумовлено запровадженням НКРЕ починаючи з березня 2001 року порядку коригування відрахування коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній.

Порядком визначення відрахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861, передбачено застосування коригуючих коефіцієнтів до нормативу відрахування коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які застосовуються у випадку розрахунку за куплену на Оптовому ринку електричну енергію не в повному обсязі, а також у разі перевищення втрат електричної енергії над нормативними та перевищення граничного рівня споживання електричної енергії.

З метою додаткового стимулювання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом до зменшення понаднормативних витрат електричної енергії НКРЕ постановою від 10.06.2003 N 522 були внесені зміни до Порядку визначення відрахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, згідно з якими при розрахунку нормативу відрахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом на вересень 2003 року почали застосовуватися більш жорсткі коефіцієнти. Внаслідок застосування коригуючих коефіцієнтів у 2003 році ДП "Енергоринок" і, як наслідок, виробники електричної енергії додатково отримали понад 460 млн. грн.

Однак у деяких постачальників за регульованим тарифом рівень оплати купованої електроенергії в 2003 році у порівнянні з 2002 роком знизився, а саме:

ВАТ "Вінницяобленерго" - 88,66 % (у 2002 році - 89,86 %),

ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 98,93 % (у 2002 році - 99,60 %),

ВАТ "Донецькобленерго" - 71,21 % (у 2002 році - 78,99 %),

ВАТ ПЕМ "Енерговугілля" - 88,27 % (у 2002 році - 89,50 %),

ПСЕМ "Донецьквугілля" - 82,87 % (у 2002 році - 87,58 %),

Новояворівські МЕМ - 97,23 % (у 2002 році - 109,22 %).

Значно нижчий середнього відсотка (93,2 %) рівень оплати всіма видами платежів у 2003 році таких обласних енергопостачальних компаній:

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 76,95 % (у 2002 році - 75,75 %),

ВАТ "Закарпаттяобленерго" - 83,27 % (у 2002 році - 75,69 %),

Незважаючи на заходи, вжиті НКРЕ з метою стимулювання покращання розрахунків енергопостачальних компаній перед ОРЕ, їх заборгованість перед ОРЕ зросла з 14027 млн. грн. станом на 01.01.2003 до 15137,8 млн. грн. станом на 01.01.2004, тобто на 1110,7 млн. грн. (7,9 %) (додаток 2.3.7). При цьому темпи зростання заборгованості в минулому році знизилися майже у 2 рази у порівнянні з 2001 роком.

Слід відзначити, що при загальному зростанні заборгованості обласних енергопостачальних компаній перед ОРЕ ряд компаній забезпечили зменшення рівня заборгованості:

ВАТ "Кіровоградобленерго" - з 158,6 млн. грн. до 141,1 млн. грн.;

ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" - з 76,2 млн. грн. до 66,2 млн. грн.;

ВАТ "Чернігівобленерго" - з 88,3 млн. грн. до 80,4 млн. грн.;

ВАТ "Севастопольенерго" - з 63,5 млн. грн. до 52,9 млн. грн.;

ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" - з 47,8 млн. грн. до 32,1 млн. грн.;

ВАТ "Сумиобленерго" - з 181,9 млн. грн. до 169,1 млн. грн.;

ВАТ "Тернопільобленерго" - з 173,4 млн. грн. до 170,2 млн. грн.;

ВАТ "Черкасиобленерго" - з 230,3 млн. грн. до 215,9 млн. грн.;

ВАТ "Житомиробленерго" - з 62,8 млн. грн. до 49,5 млн. грн.;

ВАТ "Волиньобленерго" - з 67,5 млн. грн. до 66,8 млн. грн.;

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - з 144,9 млн. грн. до 139,6 млн. грн.;

ВАТ "Львівобленерго" - з 379,9 млн. грн. до 377,5 млн. грн.;

ВАТ "Полтаваобленерго" - з 135,2 млн. грн. до 118,5 млн. грн.

Джерелом суттєвого покращання рівня розрахунків енергопостачальних компаній з оптовим постачальником електричної енергії стало те, що починаючи з III кварталу 2003 року, крім повної поточної оплати, енергопостачальні компанії, приватизовані відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18.10.2000 N 404-р, N 405-р, N 406-р, N 407-р, N 408-р, N 409-р, N 410-р, зобов'язані щоквартально сплачувати 1/12 частину суми реструктуризованого боргу, загальна сума якого становить 757 млн. грн. У 2003 році ці компанії мали сплатити 126185 тис. грн. реструктуризованого боргу, але внаслідок невиконання ВАТ "Херсонобленерго" своїх інвестиційних зобов'язань сплатили лише 57294 тис. грн. (45 %).

Незважаючи на заходи, вжиті з метою зменшення заборгованості перед кредиторами ОРЕ, у 2003 році заборгованість перед виробниками електричної енергії зросла на 900,1 млн. грн., або на 6,06 %, і на 01.01.2004 становила 15762,9 млн. грн. 

Розрахунки споживачів

В результаті реалізації заходів з підвищення платіжної дисципліни на ОРЕ у звітному році покращився рівень розрахунків за спожиту електричну енергію практично всіх категорій споживачів і становив у 2003 році 94,5 % від товарного відпуску у порівнянні з 93,1 % у 2002 році.

У 2003 році повністю розрахувалися за електричну енергію споживачі організацій державного і місцевого бюджетів, сільські господарства, залізниці та інші споживачі. Значно підвищився рівень розрахунків промислових споживачів, який досяг 99,2 % від вартості спожитої електричної енергії. Нижче середнього показника розрахунків споживачів по галузі розрахувались населення (на 84,4 %) та житлово-комунальні господарства (на 80,6 %), рівень розрахунків яких покращився майже на 8 % (додатки 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10).

Разом з тим залишається гострою проблема погашення боргів споживачів за спожиту електричну енергію, сума яких у порівнянні з попереднім роком збільшилась на 749,5 млн. гривень і станом на 1 січня 2004 року становить 10308,4 млн. гривень. По суті, споживачі мають борг більше ніж за шестимісячне споживання електричної енергії.

Найбільше заборгували за електричну енергію енергопостачальним компаніям промислові споживачі, житлово-комунальні господарства, населення та сільські господарства. Заборгованість промислових споживачів протягом 2003 року зросла на 82,0 млн. грн. і на 01.01.2004 становить 3579,6 млн. грн., тобто вона становить 34,6 % від загальної заборгованості. Одними з найбільших боржників промислових споживачів є підприємства вугільної та металургійної галузі, заборгованість яких становить 2571,8 млн. грн. (у тому числі вугільна галузь - 1837,7 млн. грн. та металургійна галузь - 734,1 млн. грн.). Приріст заборгованості по цих галузях за звітний рік становить близько 153 млн. грн. (у тому числі вугільна галузь - 141,2 млн. грн. та металургійна галузь - близько 11,5 млн. грн.).

Житлово-комунальні господарства та підприємства водоканалу за 2003 рік збільшили заборгованість за електричну енергію на 414,5 млн. грн., та на кінець звітного періоду вона становила 2951,5 млн. грн., або 28,6 % від загальної заборгованості. При цьому більше половини вказаної заборгованості (56,8 %) допустили підприємства водоканалу.

На 392,0 млн. грн. збільшилась поточна заборгованість населення і досягла 2345,9 млн. грн., або 22,8 % від загальної заборгованості.

Сільськогосподарські споживачі за звітний рік розрахувались за електричну енергію на 107,1 % та зменшили заборгованість на 51,4 млн. грн. - їх заборгованість на 01.01.2004 року становила 857,2 млн. грн., або 8,3 % від загальної. Разом з тим, по чотирьох областях сільські господарства не розрахувались із своїми кредиторами - їх розрахунки становили від 83,8 % до 98,5 % (додатки 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10).

2.4. Розподіл коштів між членами ОРЕ. Алгоритм розподілу коштів. Динаміка змін процедури. Основні проблеми та шляхи їх вирішення

Розподіл коштів між учасниками ринку в ОРЕ забезпечувався відповідно до визначеного Законом України "Про електроенергетику" алгоритму розподілу коштів, затвердженого НКРЕ.

Алгоритм розподілу коштів складається з двох складових частин. Перша складова стосується порядку розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом. НКРЕ встановлює норматив відрахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території. Визначення нормативу здійснюється на основі планової структури споживання електричної енергії та електричної енергії, купованої поза Оптовим ринком, роздрібного тарифу, тарифів на передачу та постачання електричної енергії.

Друга складова стосується порядку розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії. В 2003 році діяв алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ від 10.01.2003 N 20, згідно з яким з коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, відокремлювалися кошти, що надійшли як оплата ПДВ (розпорядження Кабінету Міністрів України N 105-р), та кошти, що надійшли на виконання окремих рішень Уряду та постанов НКРЕ (погашення заборгованості, яка виникла на 01.01.2003), а з решти коштів першочергово здійснювалися пріоритетні перерахування:

- на спеціальний рахунок НЕК "Укренерго" для повернення кредиту, отриманого НЕК "Укренерго", та відсотків за ним Міжнародному банку реконструкції та розвитку;

- на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат в межах кошторису ДП "Енергоринок";

- на 100-відсоткову оплату електричної енергії, відпущеної вітровими електростанціями від обсягу товарної продукції;

- на поточний рахунок НАЕК "Енергоатом" для забезпечення 100-відсоткової оплати електричної енергії, виробленої атомними електростанціями;

- на поточний рахунок ВАТ "Донбасенерго" для забезпечення 97-відсоткової оплати електричної енергії, виробленої Компанією, в тому числі на спеціальний рахунок ВАТ "Донбасенерго" для забезпечення фінансування реконструкції Старобешівської ТЕС;

- на спеціальний рахунок ВАТ "ДЕК "Центренерго" для фінансування української частини проекту реконструкції енергоблоку N 8 Зміївської ТЕС "Заміщення ЧАЕС, Зміївська ТЕС" та забезпечення виконання зобов'язань по кредитних угодах.

Решта коштів розподілялась між виробниками електричної енергії пропорційно до обсягу товарної продукції, яка підрахована наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки електричної енергії, згідно з Графіком платежів, затвердженим Радою Оптового ринку електричної енергії України та постановою НКРЕ від 29.12.2002 N 1497 "Про затвердження Графіка платежів".

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 1098 "Про затвердження порядку зарахування та використання коштів цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та переліку енергоблоків атомних і гідроакумулюючих електростанцій, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету" НКРЕ постановою від 22.07.2003 N 705 "Про фінансування інвестиційних проектів" зобов'язала ДП "Енергоринок" кожного банківського дня з коштів, які надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, першочергово здійснювати перерахування до спеціального фонду державного бюджету на фінансування інвестиційних проектів. Станом на 01.01.2004 до спеціального фонду державного бюджету було перераховано 741 млн. грн., або 92,9 % від запланованої суми перерахувань.

У листопаді 2003 року Радою ОРЕ було прийняте рішення щодо скасування всіх пріоритетних платежів та здійснення оплати виробникам електричної енергії пропорційно до обсягів виробництва товарної продукції.

Після розгляду та аналізу інформації щодо очікуваних фінансових наслідків, наданих Міністерством палива та енергетики України та ДП "Енергоринок", НКРЕ прийняла постанову від 12.11.2003 N 1168, якою були скасовані майже всі пріоритетні платежі. Залишені лише пріоритетні перерахування коштів на спеціальний рахунок ВАТ "Донбасенерго" для забезпечення повернення суми кредиту, відсотків за користування ним та відсотків щодо української складової проекту реконструкції Старобешівської ТЕС за зобов'язаннями Кредитної угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку і ВАТ "Донбасенерго", на оплату в повному обсязі електричної енергії, виробленої вітровими електростанціями, як це передбачено Законом України "Про електроенергетику", та на фінансування ДП "Енергоринок" в межах кошторису витрат.

З метою забезпечення розрахунків за субвенціями на проведення видатків з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2003 N 113 НКРЕ прийняла постанову від 24.01.2003 N 61 "Про алгоритм перерахування коштів". Згідно з цією постановою виробникам електроенергії було перераховано 797,7 млн. грн. для розрахунків за спожитий природний газ.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2003 року N 163 та у зв'язку із затвердженням 18.02.2003 Державним казначейством України Порядку проведення у 2003 році розрахунків НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників Ту-160, Ту-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання НКРЕ була прийнята постанова від 20.02.2003 N 152 "Про затвердження алгоритму розподілу коштів", по якій у 2003 році було проведено розрахунки на суму 178 млн. грн.

З метою покращання стану розрахунків підприємств паливно-енергетичного комплексу з бюджетом та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 N 709 "Про проведення підприємствами паливно-енергетичного комплексу розрахунків з бюджетом та відшкодування податку на додану вартість підприємствам - експортерам електричної енергії" була прийнята постанова НКРЕ від 28.05.2003 N 457 "Про алгоритм перерахування коштів", згідно з якою проведено розрахунки на суму 118 млн. грн.

На виконання пункту 5 Порядку проведення розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1228 "Про проведення розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію", постановою НКРЕ від 29.10.2003 N 1086 "Про алгоритм перерахування коштів" було затверджено алгоритм розподілу коштів, що надходять від підприємств кінцевих споживачів електричної енергії для погашення заборгованості за електричну енергію, спожиту до 1 січня 2003 року. Згідно із зазначеною постановою було проведено розрахунки на суму 18,4 млн. грн.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 417-р "Про розрахунки з погашення заборгованості між підприємствами установ кримінально-виконавчої системи та підприємствами паливно-енергетичного комплексу" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 450-р "Про розрахунки з погашення заборгованості за енергоносії та послуги з водопостачання і водовідведення між підприємствами вугільної промисловості та підприємствами, що надають послуги з водопостачання і водовідведення" прийнято постанову НКРЕ від 25.07.2003 N 730 "Про перерахування коштів". Згідно із зазначеною постановою було проведено розрахунків на суму 16,6 млн. грн.

З метою погашення взаємної заборгованості, яка виникла між ДП "Енергоринок", генеруючими компаніями ТЕС та ДПЗД "Укрінтеренерго", та враховуючи рішення Ради Оптового ринку електричної енергії, НКРЕ прийняла постанову від 11.04.2003 N 316 "Про перерахування коштів", за якою проведено розрахунки на суму 297,5 млн. грн.

У той же час залишається ряд проблем, які потребують негайного вирішення. У першу чергу, це неповна поточна оплата купованої енергопостачальними компаніями на ОРЕ електричної енергії та нерівномірність надходження коштів за куповану електричну енергію від енергопостачальних компаній.

Для впровадження єдиного порядку розрахунків у 2003 році продовжувалася робота по укладенню енергопостачальними компаніями двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії на основі затвердженої постановою НКРЕ від 01.06.2001 N 597 форми типового договору купівлі-продажу електричної енергії, якою передбачена подекадна схема розрахунків за куповану на ОРЕ електричну енергію.

Крім того, у 2003 році для розрахунків з енергогенеруючими компаніями ДП "Енергоринок" було залучено 916,1 млн. грн. кредитних коштів Промінвестбанку.

З метою повернення коштів, недоотриманих НАЕК "Енергоатом" внаслідок внесення змін до алгоритму розподілу коштів та введення надзвичайних ситуацій в ОРЕ протягом 2000 - 2002 років, НКРЕ разом з Міністерством палива та енергетики України розроблений та затверджений постановою НКРЕ від 16.08.2002 N 903 графік повернення коштів, утриманих у НАЕК "Енергоатом".

Протягом 2003 року НАЕК "Енергоатом" було повернуто коштів, утриманих у компанії внаслідок внесення змін до алгоритму розподілу коштів та введення надзвичайних ситуацій в ОРЕ протягом 2000 - 2002 років, в розмірі 33,3 млн. грн., що дало можливість станом на 15.08.2003 повернути НАЕК "Енергоатом" у повному обсязі недоотримані Компанією кошти внаслідок внесення змін до алгоритму розподілу коштів та введення надзвичайних ситуацій в ОРЕ протягом 2000 - 2002 років.

У 2003 році при розрахунку нормативу відрахувань на поточні рахунки енергопостачальних компаній НКРЕ передбачила утримання коштів в Оптовий ринок електричної енергії України, раніше виділених ВАТ "АК "Вінницяобленерго" (8 млн. грн.) та ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (50 млн. грн.) на ліквідацію наслідків стихійного лиха в цих регіонах в листопаді 2000 року.

2.5. Закупівля електричної енергії на ОРЕ з метою експорту та імпорт електричної енергії

Закупівлю електричної енергії з ОРЕ з метою її подальшого експорту у 2003 році здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго".

Протягом 2003 року обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ з метою її подальшого експорту становив 5153096 МВт·год., що на 2637934 МВт·год., або на 104,8 %, більше ніж у 2002 році. До країн - учасниць UCTE обсяг закупівлі електроенергії на ОРЕ склав 4274397 МВт·год., що на 2306133 МВт·год., або на 117 %, більше ніж у минулому році. До Республіки Молдова - 878699 МВт·год., що на 331801 МВт·год., або на 60,6 %, більше ніж у 2002 році. 

Діючі на сьогодні тарифи для купованої ДПЗД "Укрінтеренерго" на ОРЕ електроенергії з метою подальшого її експорту забезпечують покриття витрат підприємства та рентабельність цієї діяльності на достатньому рівні дохідності.

Встановлений для ДПЗД "Укрінтеренерго" пільговий тариф купівлі електроенергії на ОРЕ для подальшого її експорту не враховує дотаційних сертифікатів для населення, за рахунок чого підприємство від діяльності з експорту електроенергії отримує достатній балансовий прибуток, з якого частина направляється на погашення збитків минулих років, пов'язаних з бартерними розрахунками за куповану електричну енергію, а частина - на фінансування придбання гірничошахтного устаткування, матеріалів та комплектуючих для модернізації шахтовугледобувних підприємств для підвищення роботи підприємств вугільної промисловості та переобладнання відповідних лав за Програмою "Українське вугілля".

Імпорт електричної енергії з Російської Федерації на ОРЕ протягом 2003 року продовжувало здійснювати ДП "Енергоринок" за тарифами, затвердженими постановою НКРЕ від 22.08.2001 N 844. Обсяг імпортованої електроенергії в 2003 році за середньозваженим тарифом 66 грн. за 1 МВт·год. склав 213665 МВт·год., що у порівнянні з 2002 роком зменшився на 17464 МВт·год., або на 7,5 %.

У 2003 році на паритетних умовах здійснювався також транзит електричної енергії з Єдиної енергетичної системи Російської Федерації через об'єднану енергетичну систему України до енергетичної системи Республіки Молдова. Оператором такого транзиту російської електричної енергії через ОЕС України виступало ДПЗД "Укрінтеренерго". Так, протягом 2003 року зазначений транзит електроенергії становив близько 880000 МВт·год. В додатку 2.5.1 наведені обсяги закупівлі електроенергії на ОРЕ для її експорту та динаміка імпорту електроенергії з Росії в 2002 - 2003 роках.

2.6. Комерційний облік електричної енергії на ОРЕ

У звітному періоді НКРЕ провела збір інформації, систематизацію та аналіз стану комерційного обліку електричної енергії на ОРЕ.

Аналіз стану обліку електричної енергії показав, що у більшості постачальників електричної енергії за регульованим тарифом використовували для збору погодинної інформації щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ОРЕ операційно-інформаційні комплекси енергосистеми, які дозволяють на основі телевимірювань з достатньою достовірністю отримувати погодинні дані. Така система комерційного обліку електричної енергії діє тимчасово до завершення переходу на застосування автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії енергопостачальними компаніями.

У 2003 році продовжувався процес модернізації систем обліку енергопостачальних компаній. На кінець року на підстанціях енергопостачальних компаній та міждержавних лініях електропередач встановлено понад 2500 приладів погодинного обліку електричної енергії. Це дає можливість поступового переходу від користування даними операційно-інформаційних комплексів енергосистеми до ведення погодинного обліку електричної енергії, переданої суб'єктам ОРЕ на базі Автоматичної системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ).

Станом на кінець звітного року засобами погодинного обліку повністю охоплені всі міждержавні перетоки електричної енергії із Словаччиною, Угорщиною, Польщею, Росією (у напрямках Росія - Центр, Північний Кавказ), Молдова тощо.

Слід зазначити, що протягом звітного періоду робота щодо встановлення у споживачів розрахункових приладів диференційованого (погодинного) обліку та АСКОЕ велась і серед постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом. Так, НКРЕ постановою від 23.07.2003 N 723 зобов'язала ДП "Енергоринок" при укладанні договорів з постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом обов'язковою умовою договору передбачати встановлення засобів погодинного обліку на всіх точках споживання електричної енергії. Завдяки цьому наприкінці 2003 року 52 % обсягу електроенергії, що купувалась на ОРЕ постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, було охоплено засобами погодинного обліку, а 25 % - АСКОЕ, тобто майже на 80 % купованої електроенергії незалежними постачальниками на ОРЕ було встановлено комерційний облік.

Передбачається, що на кінець 2004 року на ОРЕ буде охоплено погодинним обліком на базі сучасних приладів диференційного обліку або АСКОЕ по постачальниках за регульованим тарифом майже 90 % обсягу електроенергії, купленої в ОРЕ, а в 2005 році - 100 %.

2.7. Фінансування розвитку електроенергетики з ОРЕ

У 2003 році з метою введення нових, реконструкції і модернізації фізично та морально зношених енергетичних потужностей в електроенергетичну галузь були інвестовані понад 4,19 млрд. грн.

Для забезпечення розвитку об'єднаної енергетичної системи України НКРЕ схвалила на 2003 рік інвестиційну програму розвитку електромереж НЕК "Укренерго" з обсягом фінансування 180,3 млн. грн. Джерелами фінансування програми є амортизаційні відрахування у розмірі 95,7 млн. грн. та прибуток у розмірі 84,6 млн. грн.

Крім того, за рахунок оптової ринкової ціни інвестиційні вкладення в електроенергетику у 2003 році становили:

- НАЕК "Енергоатом" - 1621 млн. грн., у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань 481 млн. грн., за рахунок прибутку 1115 млн. грн., в тому числі 526800 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1098 "Про затвердження порядку зарахування та використання коштів цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та переліку енергоблоків атомних і гідроакумулюючих електростанцій, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету";

- генеруючі компанії ГЕС - 219700 тис. грн., у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань - 75200 тис. грн., за рахунок прибутку - 144500 тис. грн., в тому числі 81200 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету;

- генеруючі компанії ТЕС - 870721 тис. грн., у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань - 50103 тис. грн., за рахунок прибутку - 820618 тис. грн.;

- теплоелектроцентралі - 196137 тис. грн., у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань - 40497 тис. грн., за рахунок прибутку - 155640 тис. грн.;

- вітроелектростанції - 107729 тис. грн., у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань - 7729 тис. грн., за рахунок прибутку - 100000 тис. грн.

Інвестиційні вкладення в обласні енергопостачальні компанії у 2003 році склали 998148 тис. грн., у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань 442753 тис. грн., за рахунок прибутку 555395 тис. грн.

2.8. Нормативно-правове забезпечення діяльності ОРЕ

З метою приведення положень Договору у відповідність до Закону України "Про електроенергетику" члени ОРЕ 21 лютого 2003 року на щорічних Загальних зборах внесли зміни та доповнення до Договору, погоджені НКРЕ постановою від 30.05.2003 N 480 "Про погодження змін та доповнень до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України". У той же час НКРЕ постановою від 26.06.2003 N 612 "Про погодження змін та доповнень до додатків до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України" не погодила як такі, що суперечать положенням Договору, прийняті у новій редакції Інструкцію про порядок здійснення розрахунків на ОРЕ, Інструкцію про порядок нарахування та обліку витрат ОРЕ та ряд документів, що забезпечують організацію та функціонування ОРЕ (проведення Загальних зборів і засідань Ради ринку, пропорційного голосування на засіданнях Ради ринку, технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України). Для доопрацювання вищезазначених документів створені робочі групи із залученням спеціалістів учасників Оптового ринку електричної енергії.

Функціонування ОРЕ у 2003 році здійснювалось під контролем Ради Оптового ринку - представницького органу членів ОРЕ. До складу Ради ринку входили 5 голосуючих директорів від енергогенеруючих компаній (3 представники від енергогенеруючих компаній теплових електростанцій, у тому числі 1 представник від приватизованої компанії, 1 представник від НАЕК "Енергоатом" та 1 представник від енергогенеруючих компаній гідроелектростанцій) і 5 голосуючих директорів від постачальників електричної енергії (у тому числі 3 від державних енергопостачальних компаній і 2 представника від приватизованих компаній), а також чотири неголосуючі директори (НКРЕ, Міністерство палива та енергетики України, НЕК "Укренерго" та ДП "Енергоринок").

У 2003 році проведено 26 засідань Ради ринку.

Окремі рішення Ради ринку у 2003 році були затверджені постановами НКРЕ і стосувалися врегулювання питань нормативно-правового характеру, платіжно-розрахункових відносин між членами ОРЕ та вирішення ряду питань з функціонування ОРЕ.

У 2003 році продовжували продуктивно працювати робочі групи експертів Ради ринку з врегулювання проблем:

а) визначення кредиторсько-дебіторської заборгованості та розробки напрямів та механізмів взаємного погашення та реструктуризації заборгованості членів ОРЕ;

б) розробки рекомендацій щодо алгоритму розподілу коштів ОРЕ;

в) розробки та вдосконалення нормативно-правової бази в ОРЕ, зокрема, з питань перегляду додатків до Договору.

У робочих групах Ради ринку активну участь брали фахівці НКРЕ.

2.9. Хід реалізації положень Концепції функціонування та розвитку ОРЕ та стан її реалізації

Метою Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України 16 листопада 2002 року N 1789, є вдосконалення організаційно-правових та економічних засад діючого Оптового ринку для забезпечення підвищення ефективності виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, надійності постачання та подальшого розвитку конкурентного середовища.

Концепцією визначено, що стратегією подальшого розвитку Оптового ринку може бути подальша його лібералізація. Процес лібералізації забезпечується шляхом покращання умов роботи в межах діючої моделі ринку з одночасним розширенням конкурентних сегментів ринку та покращанням регулювання монопольних сфер, поетапним запровадженням повномасштабного конкурентного ринку, який включатиме ринок прямих двосторонніх договорів між виробниками з одного боку, та постачальниками і споживачами з іншого, та балансуючий ринок на незавершені обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Впровадження ринку прямих двосторонніх договорів планується здійснювати в чотири етапи, поступово відкриваючи його для виробників і постачальників в обсягах та у терміни, які визначатимуться у порядку, встановленому НКРЕ.

Впровадження повномасштабного конкурентного ринку електричної енергії передбачається здійснити до 2008 - 2010 років.

З метою забезпечення виконання основних завдань щодо розвитку об'єднаної енергосистеми, покращання фінансового стану електроенергетичних підприємств, розвитку конкурентного середовища на Оптовому ринку, удосконалення тарифної та інвестиційної політики та створення умов для розвитку ринку палива для електростанцій, які визначені у Концепції і мають бути розв'язані в процесі функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії як пріоритетні, протягом 2003 року Верховною Радою України, Урядом, НКРЕ та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до Концепції здійснювалися такі заходи.

Щодо забезпечення повної поточної оплати купованої електричної енергії

З метою забезпечення підвищення рівня поточної оплати за спожиту електричну енергію споживачами і, відповідно, рівня оплати товарної продукції виробникам Законом України від 19.06.2003 N 982-IV внесені зміни до Закону України "Про електроенергетику" стосовно порядку розрахунків за електроенергію та фінансування спожитої електроенергії на рівні екологічної броні, які спрямовані на запобігання подальшому накопиченню боргів в електроенергетичній галузі. На виконання цього Закону Кабінет Міністрів України постановою від 26 грудня 2003 року N 2052 "Про затвердження Порядку складання переліку споживачів електричної енергії та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1792" затвердив Порядок складання переліку споживачів електричної енергії та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання. З коштів, отриманих до спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік, передбачено надання кредитів у розмірі 37 млн. грн. на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню.

З метою фінансової стабілізації енергогенеруючих компаній України статтею 105 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачено, що у 2004 році сплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну енергію, як складової оптового тарифу на електричну енергію ОРЕ, в кожному звітному розрахунковому періоді має здійснюватися після повної оплати електричної енергії, відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в Оптовий ринок електричної енергії. Обсяг коштів, отриманих внаслідок впровадження цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну енергію у 2004 році, становитиме 1780000 тис. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 N 2043 "Про затвердження Порядку використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію" НКРЕ постановами від 31.12.2003 N 1484 та N 1485 встановила на 2004 рік для виробників електричної енергії, що продають електричну енергію поза оптовим ринком електричної енергії України, розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію та розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергії для ДП "Енергоринок". Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію для виробників електричної енергії, що продають електричну енергію поза Оптовим ринком електричної енергії, обсяг продажу якої за 2002 рік становив понад 100 млн. кВт·год.

Щодо заходів із зменшення заборгованості за електричну енергію

З метою погашення заборгованості за електричну енергію, спожиту до 01.01.2003, Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова від 06.08.2003 N 1228 "Про проведення розрахунків з погашення заборгованості за електричну енергію". В робочій групі, створеній зазначеною постановою для вирішення питань щодо заборгованості за спожиту електричну енергію, активну участь брали представники НКРЕ. У 2003 році відбулося 9 засідань міжвідомчої робочої групи.

З метою розв'язання проблеми боргів на Оптовому ринку народними депутатами України В. Бронніковим, Л. Грачом, А. Клюєвим розроблено проект Закону України "Про погашення заборгованості за енергоносії", який схвалений Урядом. Метою цього Закону є сприяння поліпшенню фінансового становища підприємств паливно-енергетичного комплексу, запобігання їх банкрутству та підвищенню рівня інвестиційної привабливості шляхом врегулювання процедурних питань та впровадження механізмів погашення заборгованості, надання суб'єктам господарської діяльності права їх застосування, визначення порядку взаємодії державних органів, розпорядників бюджетних коштів із суб'єктами господарської діяльності щодо застосування механізмів погашення заборгованості. На цей час зазначений законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді України (реєстраційний N 3605 від 05.06.2003).

Водночас прийняття зазначених нормативних актів лише частково вирішує проблему боргів підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Щодо заходів із зменшення комерційних втрат в електромережах

Під час затвердження інвестиційних програм енергопостачальних компаній НКРЕ, в першу чергу, передбачає інвестиції для проведення закупівлі нових чи модернізації діючих засобів комерційного обліку та поліпшення збутової роботи.

Крім того, з метою стимулювання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом до зменшення понаднормативних втрат електричної енергії НКРЕ під час розрахунку коефіцієнта нормативу відрахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом застосовує жорсткі коригуючі коефіцієнти зменшення відрахування при невиконанні енергопостачальною компанією своїх планів щодо зниження понаднормативних втрат електричної енергії.

Внаслідок зазначених заходів за результатами двох останніх років спостерігається тенденція до зниження понаднормативних втрат в мережах ліцензіатів. Протягом 2003 року понаднормативні втрати зменшились на 0,81 % у порівнянні з відповідним періодом 2002 року і становили 18,51 %.

2.10. Завдання на 2004 рік щодо основних напрямів вдосконалення роботи ОРЕ

1. Продовжити роботи щодо підвищення рівня оплати електричної енергії, що продається та купується на ОРЕ, та посилювати відповідальність за невиконання зобов'язань з оплати купленої на ОРЕ електричної енергії та її несанкціоноване споживання.

2. Продовжувати поетапне та комплексне розв'язання проблеми боргів в ОРЕ: розробити механізми запобігання подальшому накопиченню боргів в межах ОРЕ, сприяти вирішенню питання реструктуризації та погашення взаємної заборгованості між учасниками ОРЕ, накопиченої за минулі періоди для послаблення тиску кредиторів на енергетичні підприємства, недопущення їх штучного банкрутства, "тіньової" приватизації.

3. Продовжити роботи з подальшого поглиблення конкурентних засад діяльності на ОРЕ, оптимізації методології ціно- та тарифоутворення та створення механізмів протидії недобросовісній конкуренції на ОРЕ. Здійснити заходи щодо оптимізації цін на електроенергію, яка виробляється на атомних і теплових станціях.

4. Розробити та затвердити програми поетапного впровадження систем комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну в ОРЕ.

5. Сприяти процесу залучення інвестицій в енергетичну галузь з метою реконструкції та модернізації генеруючого обладнання та зниження рівня понаднормативних витрат.

Одночасно слід зазначити, що попередньо визначені терміни впровадження відповідних етапів реформування та розвитку діючого ОРЕ можуть бути скориговані в залежності від етапу розробки та впровадження законодавчої та нормативно-правової бази функціонування ринку електроенергії, а також наявності джерел фінансування реформ.

3. Цінова і тарифна політика в електроенергетиці

Проведення тарифної політики в галузі електроенергетики є одним з головних напрямків роботи НКРЕ.

НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб'єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці, керуючись принципами, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип забезпечення балансу економічних інтересів виробників і споживачів продукції та послуг.

Реалізація цього принципу передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів і цін на продукцію та послуги, рівень яких має враховувати поточні та інвестиційні витрати природних монополій та відповідну величину прибутку. При визначенні величини цін і тарифів береться до уваги також економічний стан споживачів, рівень платоспроможного попиту.

Відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної енергії для виробників електричної енергії: НАЕК "Енергоатом", ТЕЦ, ГЕС, ВЕС та блок-станцій та затверджує тарифи на передачу і постачання електроенергії суб'єктами підприємницької діяльності, що займають монопольне становище на ринку електричної енергії.

Генеруючі компанії ТЕС здійснюють свою діяльність в умовах конкуренції. Вони продають вироблену електричну енергію на Оптовому ринку за ціновими заявками.

Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в договорах між постачальником і споживачем електричної енергії.

У звітному періоді під час підготовки до затвердження цін і тарифів НКРЕ проводила детальний аналіз фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів регулювання і, перш за все, аналіз техніко-економічної обґрунтованості витрат. При визначенні тарифів та цін передбачалися заходи щодо стимулювання ліцензіатів до зниження витрат і, відповідно, підвищення рівня рентабельності їх діяльності. Зокрема, в тарифах на виробництво, передачу та постачання електроенергії НКРЕ, враховуючи незадовільний стан технологічного обладнання підприємств електроенергетики, передбачала кошти для реалізації інвестиційних програм, які спрямовувалися на реконструкцію та модернізацію обладнання, покращання технічного стану енергопідприємств та зниження технологічних і комерційних втрат електроенергії.

Процедура прийняття рішень при затвердженні цін і тарифів була прозорою і здійснювалася на відкритих засіданнях НКРЕ. При розгляді питань щодо встановлення тарифів та цін на засідання НКРЕ запрошувалися заінтересовані сторони, представники органів виконавчої влади та засобів масової інформації.

3.1. Регулювання тарифів на виробництво електричної енергії

Формування тарифів продажу електричної енергії теплових електростанцій (ТЕС) в ОРЕ здійснюється згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України погодинно і складається із таких платежів:

- платіж за вироблену електроенергію в структурі тарифу становить 83,6 %;

- платіж за робочу потужність в структурі тарифу становить 10,3 %;

- платіж за маневреність в структурі тарифу становить 4,7 %;

- інші платежі в структурі тарифу складають 1,9 %;

- зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи в структурі тарифу становить - 0,5 %.

За 2003 рік тариф продажу електроенергії генеруючими компаніями ТЕС в ОРЕ зріс у порівнянні з 2002 роком з 12,45 до 12,94 коп./кВт·год., на 4,0 %. В структурі тарифу відбулося зростання цільової надбавки з 0,21 коп./кВт·год. до 0,26 коп./кВт·год. та збільшення собівартості виробництва електроенергії з 10,88 коп./кВт·год. до 11,76 коп./кВт·год., на 8,9 %. При цьому рентабельність виробництва електричної енергії зменшилась на 5,22 %, а саме з 15,32 % у 2002 році до 10,1 % у 2003 році.

Основним фактором зменшення рентабельності є зростання собівартості виробництва електроенергії за рахунок збільшення паливної складової з 8,58 коп./кВт·год. до 9,28 коп./кВт·год., на 8,2 % та збільшення умовно-постійних витрат з 2,21 коп./кВт·год. до 2,47 коп./кВт·год. на 11,7 %.

Зростання паливної складової в структурі собівартості виробництва електроенергії відбулося за рахунок зростання цін на мазут з 464 грн./т до 592,7 грн./т, на 27,7 % та вугілля з 143,3 грн./т до 155 грн./т, на 8,4 %, при цьому якість вугілля не змінилася.

Структура тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС у 2002 - 2003 роках наведена у додатку 3.1.1.

За звітний період, у процесі формування тарифів на відпуск електричної енергії генеруючими підприємствами (НАЕК "Енергоатом", ТЕЦ, ГЕС, ВЕС та блок-станціям) НКРЕ здійснила аналіз структури тарифу та статей витрат енергокомпаній, їх обґрунтування і фінансового результату від діяльності з урахуванням вимог Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та "Про оподаткування прибутку підприємств". Це дозволило уникнути необґрунтованого підвищення тарифів і забезпечити ефективне функціонування та розвиток цих підприємств.

Протягом січня - липня 2003 року тариф на відпуск електричної енергії для НАЕК "Енергоатом" становив 6,50 коп./кВт·год., у тому числі цільова надбавка до тарифу на фінансування будівництва енергоблоків N 2 Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС, Ташлицької ГАЕС та Запорізької АЕС у розмірі 0,62 коп./кВт·год. У зв'язку із зміною обсягів відпуску електричної енергії НАЕК "Енергоатом", зростанням ціни на свіже ядерне паливо, скасуванням цільових надбавок у складі тарифу на відпуск електричної енергії НАЕК "Енергоатом" та законодавчим переведенням джерела фінансування будівництва енергоблоків до спеціального фонду Державного бюджету України тариф на відпуск електричної енергії компанії "Енергоатом" з 1 серпня 2003 року був переглянутий. Постановою НКРЕ від 31.07.2003 N 754 затверджено новий тариф на відпуск електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України для НАЕК "Енергоатом" в розмірі 6,48 коп./кВт·год. без цільової надбавки (без ПДВ). Динаміка зміни тарифу НАЕК "Енергоатом" протягом 2002 - 2003 років наведена у додатку 3.1.2.

До складу тарифу включені обґрунтовані витрати на виробництво електричної енергії НАЕК "Енергоатом", створення умов безпечної роботи атомних станцій та фінансування розвитку компанії. Зокрема, за рахунок тарифу передбачається здійснювати:

1) фінансування заходів по реалізації паливної програми на 2003 рік з урахуванням підвищення ціни на свіже ядерне паливо в сумі 1489,6 млн. грн.;

2) фінансування заходів з підвищення безпеки атомних станцій в сумі 709 млн. грн. згідно із затвердженим Міністерством палива та енергетики України Планом заходів з модернізації та підвищення безпеки на 2003 рік;

3) повернення кредиту для закупівлі ядерного палива для нових блоків в сумі 142 млн. грн.;

4) відрахування у 2003 році до фонду ядерно-паливного циклу в обсязі 120 млн. грн.

НКРЕ також прийняла рішення щодо включення до тарифу непередбачених витрат в сумі 90 млн. грн. Ці кошти компанія повинна була спрямувати у 2003 році на розрахунки з кредиторами за рішеннями суду, у тому числі з Ощадним банком України.

Такий підхід до формування тарифу спрямований на підвищення фінансової стабільності НАЕК "Енергоатом" та збільшення можливості отримання компанією кредитів інших банків.

Слід відзначити, що до введення в дію змін в акти законодавства щодо фінансування добудови атомних блоків N 2 на Хмельницькій і N 4 на Рівненській АЕС із спеціального фонду Державного бюджету України, з січня по липень 2003 року фінансування добудови енергоблоків здійснювалось за рахунок цільової надбавки у складі тарифу НАЕК "Енергоатом". За 7 місяців 2003 року обсяг фінансових ресурсів, нарахованих і сплачених НАЕК на добудову енергоблоків за рахунок цільової надбавки у складі тарифу на електричну енергію НАЕК "Енергоатом", становив 70,0 млн. грн. Починаючи із серпня 2003 року фінансування добудови енергоблоків Хмельницької та Рівненської АЕС проводилося із спеціального фонду Державного бюджету України. Станом на 1 січня 2004 року на фінансування добудови енергоблоків Хмельницької та Рівненської АЕС із спеціального фонду Державного бюджету на 2003 рік отримано коштів у сумі 363,2 млн. грн., з них реалізовано на добудову енергоблоку N 2 Хмельницької АЕС - 147,1 млн. грн., а енергоблоку N 4 Рівненської АЕС - 195,3 млн. грн. (додаток 3.1.3).

Протягом 2003 року тариф на відпуск електроенергії гідроелектростанціями (ГЕС) ДАГК "Дніпрогідроенерго" переглядався НКРЕ вісім разів. Основними причинами перегляду тарифів були: зміна рівня водності басейну річки Дніпро, необхідність фінансового забезпечення обслуговування кредиту Світового банку на реконструкцію основних виробничих засобів Компанії, поточне фінансування діяльності Компанії. У 2003 році величина тарифу змінювалася від 2,04 до 5,38 коп./кВт·год. (без ПДВ). Середній тариф у 2003 році становив 3,42 коп./кВт·год. у порівнянні з 2,65 коп./кВт·год. у 2002 році. Зростання тарифу обумовлено, в основному, зменшенням у поточному році водності басейну річки Дніпро та, відповідно, обсягу виробітку електричної енергії.

У 2003 році тариф для ДАЕК "Дністрогідроенерго" на відпуск електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України коливався від 2,04 до 7,50 коп./кВт·год. (без ПДВ). Основною причиною перегляду тарифу була зміна рівня водності басейну річки Дністра. Середній тариф на відпуск електричної енергії для ДАЕК "Дністрогідроенерго" у 2003 році становив 4,51 коп./кВт·год. у порівнянні з 3,18 коп./кВт·год. у 2002 році. Зростання тарифу пояснюється суттєвим зменшенням у звітному році водності басейну річки Дністра, що призвело до зменшення виробітку електричної енергії (додаток 3.1.4.).

Тарифи на електричну енергію, вироблену на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), протягом 2003 року встановлювались відповідно до Тимчасового порядку розрахунку і затвердження тарифу на відпуск електричної енергії суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії - теплоелектроцентралями (ТЕЦ) та надання звітних даних, затвердженого постановою НКРЕ від 22.02.2002 N 190. У 2003 році НКРЕ встановлювала тарифи на відпуск електричної енергії для 28 ТЕЦ та 18 блок-станцій.

Рівень тарифів для ТЕЦ визначався залежно від обсягів виробництва електричної та теплової енергії, технічного стану електростанцій, режиму роботи обладнання, витрат умовного палива на виробництво електро- та теплоенергії, вартості палива та величини умовно-постійних витрат. В опалювальний період, у зв'язку зі збільшенням теплового навантаження, тарифи на відпуск електроенергії для ТЕЦ були нижчими в порівнянні з літнім періодом. Річне коливання тарифів для ТЕЦ, які продають електричну енергію в ОРЕ, становило від 11,35 коп./кВт·год. для Дочірнього підприємства "Черкаська теплоелектроцентраль" до 18,55 коп./кВт·год. Харківської ТЕЦ-2 "Есхар". При цьому середній тариф для ТЕЦ у 2003 році становив 13,44 коп./кВт·год. у порівнянні з 12,07 коп./кВт·год. у 2002 році. Зростання тарифу викликане, в першу чергу, включенням у поточному році до нього інвестиційної складової для забезпечення фінансування реконструкції та модернізації технологічного обладнання теплоелектроцентралей (додаток 3.1.5).

Для підвищення рівня конкуренції на Оптовому ринку електричної енергії, на виконання заходів щодо реалізації Концепції розвитку та функціонування Оптового ринку електроенергії, затвердженої Урядом України, НКРЕ постановою від 03.04.2003 N 294 "Про затвердження рішення Ради ринку від 27.03.2003" затвердила рішення Ради ОРЕ про перехід ДП "Харківська ТЕЦ-5" на роботу за ціновими заявками згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України.

Тарифи на електричну енергію, вироблену на малих гідроелектростанціях (ГЕС) протягом 2003 року, визначались відповідно до затвердженого постановою НКРЕ від 21.01.2000 N 63 Переліку матеріалів, що надаються в НКРЕ для затвердження тарифу на відпуск електричної енергії суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії - малими гідроелектростанціями (ГЕС). НКРЕ затвердила тарифи для 7 малих ГЕС. Величини тарифів коливались від 3,37 коп./кВт·год. для ГЕС ВАТ "Закарпаттяобленерго" до 11,10 коп./кВт·год. для ГЕС ЗЕА "Новосвіт" залежно від обсягу відпуску електроенергії та величини витрат на ремонт і модернізацію (реконструкцію) електростанцій.

Тарифи на електричну енергію, вироблену вітровими електростанціями (ВЕС), визначалися відповідно до Тимчасової методики визначення витрат і тарифу на електроенергію вітрових електричних станцій, затвердженої постановою НКРЕ від 06.03.98 N 276. З 1 травня 2003 року НКРЕ затвердила тариф на відпуск електроенергії для ДП "Донузлавська ВЕС", який становив 18,28 коп./кВт·год. (без ПДВ).

3.2. Формування оптової ринкової ціни

Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії від усіх виробників, що продають електричну енергію в Оптовий ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (фінансування інвестиційних проектів, розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, в першу чергу населення, та ін.).

У звітному періоді НКРЕ спрямувала свої зусилля в основному на оптимізацію та недопущення зростання оптової ринкової ціни електричної енергії.

У 2003 році у порівнянні з 2002 роком відбулось збільшення фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ енергопостачальним компаніям на 9,51 коп./МВт·год., на 8,46 %, з 112,46 коп./МВт·год. у 2002 році до 121,95 коп./МВт·год. у 2003 році. У додатку 3.2.1 наведена динаміка помісячних змін прогнозованої та фактичної оптової ринкової ціни у 2000 - 2003 роках.

Зазначене зростання оптової ринкової ціни у 2003 році обумовлено такими основними факторами:

- у 6 разів (з 157,10 до 957,50 млн. грн.) збільшився обсяг фінансування інвестиційних проектів (будівництво енергоблоків атомних і гідроакумулюючих електростанцій, фінансування реконструкції Старобешівської ТЕС та ін.). У зв'язку із зміною джерел фінансування, відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1098 "Про затвердження порядку зарахування та використання коштів цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та переліку енергоблоків атомних і гідроакумулюючих електростанцій, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету" фінансування інвестиційних проектів будівництва атомних та гідроакумулюючих електростанцій з II півріччя 2003 року здійснювалося із спеціального фонду державного бюджету, джерелом наповнення якого визначена цільова надбавка до оптової ринкової ціни на електричну енергію. У зв'язку з введенням цього положення рішенням НКРЕ було затверджено суми коштів цільової надбавки до оптового тарифу на електричну енергію обсягом 798 млн. грн. При цьому питома вага інвестиційної складової у структурі оптової ринкової ціни зросла з 1,13 грн./МВт·год. в 2002 році до 6,7 грн./МВт·год. (додаток 3.2.2):

- на 29,9 % (з 1875 до 2435 млн. грн.) збільшився обсяг дотаційних сертифікатів. Питома вага дотаційних сертифікатів у структурі оптової ринкової ціни зросла з 13,47 грн./МВт·год. до 17,04 грн./МВт·год.;

- на 5,93 % (з 7310 до 7744 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, що продається в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС. Це зростання обумовлено збільшенням обсягів відпуску електроенергії в ОРЕ на 2,22 % (з 59739 до 61066 тис. МВт·год.) та зростанням середнього тарифу продажу електроенергії в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС на 3,63 % (з 122,37 до 126,82 грн./МВт·год.). Питома вага вартості електричної енергії, що продається в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС, у структурі оптової ринкової ціни збільшилась з 52,5 грн./МВт·год. до 54,2 грн./МВт·год.;

- на 64,55 % (з 462 до 761 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, що продається в ОРЕ ТЕЦ, що обумовлено збільшенням обсягів відпуску електроенергії в ОРЕ на 53,22 % (з 3919 до 6005 тис. МВт·год.) та зростанням середнього тарифу продажу електроенергії в ОРЕ ТЕЦ на 7,4 % (з 117,99 до 126,72 грн./МВт·год.). Питома вага вартості електричної енергії, що продається в ОРЕ ТЕЦ у структурі оптової ринкової ціни, збільшилась з 3,32 грн./МВт·год. до 5,32 грн./МВт·год.

У додатку 3.2.3 наведено середній тариф закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС у 2002 - 2003 роках.

3.3. Ціноутворення на роздрібному ринку електричної енергії

Роздрібна ціна на електричну енергію формується постачальниками електричної енергії згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за ринковою формулою.

Середній фактичний роздрібний тариф на електроенергію у 2003 році складався з оптової ринкової ціни на електроенергію (74,9 %), тарифів на передачу місцевими (локальними) мережами (15,3 %) і на постачання (1,5 %). Крім того, роздрібний тариф враховував відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в мережах при її транспортуванні (8,4 %).

Структура середнього роздрібного тарифу на електроенергію для непобутових споживачів у 2003 році наведена у додатку 3.3.1.

Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом 2003 року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого завищення складових роздрібних тарифів на електроенергію, в першу чергу оптової ринкової ціни, яка в структурі роздрібного тарифу є найвагомішою складовою та роздрібних тарифів в цілому.

Динаміка зміни середніх фактичних рівнів роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів у 2003 році у порівнянні з 2002 роком показує їх зростання:

на 1 класі напруги - до 133,5 грн./МВт·год., у порівнянні з 121,3 грн./МВт·год. у 2002 році, зростання на 10 %;

на 2 класі напруги - до 194,5 грн./МВт·год., у порівнянні з 174,6 грн./МВт·год. у 2002 році, зростання на 11,4 %.

Середні фактичні роздрібні тарифи на електричну енергію для непобутових споживачів за класами напруги по енергопостачальних компаніях за 2002 - 2003 роки наведені у додатку 3.3.2.

Зростання роздрібних тарифів на електроенергію у 2003 році в межах 10 - 12 % значною мірою обумовлене змінами величини оптової ринкової ціни. При цьому слід врахувати, що зростання цін виробників товарної продукції в цілому по промисловості України в 2003 році склало 11,1 % до рівня 2002 року.

Протягом року найвищі рівні роздрібних тарифів на електроенергію були у III кварталі 2003 року. Завдяки заходам НКРЕ щодо оптимізації оптової ціни електроенергії у IV кварталі 2003 року вдалося поступово зменшити оптову ринкову ціну і роздрібні тарифи на електроенергію за останні місяці року. Позитивна тенденція зниження роздрібних тарифів спостерігалася протягом листопада - грудня 2003 року практично в усіх областях України. Середній роздрібний тариф у грудні 2003 року становив 17,28 коп./кВт·год., проти 18,11 коп./кВт·год. у серпні, тобто зменшився на 4,6 %.

Інші складові роздрібних тарифів у 2003 році змінювалися таким чином:

- середній рівень фактичних тарифів на передачу електроенергії у 2003 році становив: на 1 класі напруги - 10,23 грн./МВт·год., проти 8,28 грн./МВт·год. у 2002 році (зростання на 23,55 %); на 2 класі напруги - 40,62 грн./МВт·год., проти 32,35 грн./МВт·год. у 2002 році (зростання на 25,56 %);

- середній рівень фактичних тарифів на постачання електроенергії для споживачів 1 групи (всі споживачі, крім населення та населених пунктів) у 2003 році становив 2,31 грн./МВт·год., у порівнянні з 1,94 грн./МВт·год. у 2002 року, тобто зріс на 19 %.

Динаміка середніх фактичних тарифів на передачу та постачання електроенергії за 2002 - 2003 роки наведена у додатку 3.3.3.

Протягом 2003 року проведена значна робота щодо регулювання тарифів на передачу та постачання електричної енергії. Зокрема, НКРЕ переглянуто тарифи на передачу електричної енергії 22 енергопостачальним компаніям, з них - 16 обленерго, та на постачання електроенергії 17 енергопостачальним компаніям, з них - 12 обленерго.

Основні причини, що обумовили необхідність перегляду тарифів на передачу та постачання електроенергії для ряду обленерго у 2003 році, такі:

- включення в розрахунки тарифів коштів для впровадження схвалених Міністерством палива та енергетики України інвестиційних програм, спрямованих, передусім, на зниження втрат електроенергії в мережах;

- збитковість господарської діяльності протягом тривалого часу;

- зниження обсягів і зміна структури споживання електроенергії в окремих регіонах;

- зростання витрат підприємств енергетики внаслідок зростання цін на продукцію, яку використовують підприємства енергетики, передусім, продукцію базових галузей економіки.

Для більшості енергопостачальних компаній тарифи переглянуті у сторону збільшення, що створює умови для отримання ними достатніх прибутків для технічного переоснащення компаній. Загальний обсяг фінансування інвестиційних програм, передбачений в тарифах обласних енергопостачальних компаній на 2003 рік, становить близько 1 млрд. грн.

Розгляд питань про зміну тарифів на передачу та постачання електроенергії протягом 2003 року здійснювався згідно з Процедурою встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженою постановою НКРЕ від 01.08.2001 N 801, на відкритих засіданнях НКРЕ, з обговоренням питань на попередніх слуханнях. Жодне з рішень про підвищення тарифів не приймалось без врахування думки обласних державних адміністрацій.

Завдяки впровадженим НКРЕ заходам покращився фінансово-господарський стан енергопостачальних компаній. За результатами роботи у 2003 році звітували про рентабельну роботу 14 компаній у порівнянні з 6 компаніями у 2002 році. Довідка щодо рівня рентабельності енергопостачальних компаній у 2002 - 2003 роках наведена у додатку 3.3.4.

Разом з тим, на фінансовий стан енергопостачальних компаній у 2003 році негативно впливали такі фактори:

- високі понаднормативні втрати електричної енергії обумовлені, у першу чергу, позаобліковим споживанням побутовими споживачами електроенергії;

- велика заборгованість підприємств житлово-комунального господарства і відсутність джерел оплати спожитої електричної енергії екологічно небезпечними підприємствами та підприємствами, відключення яких від енергопостачання законодавчо заборонене;

- несвоєчасне і недостатнє фінансування поточних видатків бюджетних підприємств, установ і організацій на оплату електричної енергії в межах затверджених кошторисів;

- зменшення обсягів і зміна структури споживання електричної енергії через відчуження мереж компаній.

У грудні 2003 року НКРЕ переглянула структури тарифів всіх енергопостачальних компаній з урахуванням змін з 1 січня 2004 року норм діючого законодавства в частині зменшення до 25 % ставки податку на прибуток з відповідним спрямуванням коштів, виведених із оподаткування, на поповнення обігових коштів енергокомпаній для розрахунків з ОРЕ.

Відзначене вище зростання цін на електроенергію для промислових споживачів, крім зазначених факторів, обумовлене також субсидіюванням промисловими споживачами вартості електричної енергії, що відпускається населенню (перехресним субсидіюванням споживачів).

Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними з березня 1999 року (додаток 3.3.5). Тривале штучне стримування рівнів тарифів на електроенергію для побутових споживачів через низький рівень соціального захисту малозабезпечених верств населення призвело до того, що у середньому за 2003 рік ними відшкодовувалося лише 58 % реальної вартості електроенергії (63 % на початку року, а з серпня і до кінця року - 55 %). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від постачання електроенергії населенню у 2003 році збільшився до 2,05 млрд. грн. порівняно з 1,5 млрд. грн. у 2002 році (додаток 3.3.6). При цьому питома вага дотаційних сертифікатів зросла з 11,98 % у 2002 році до 13,97 % у 2003 році. У 2004 році при збереженні діючих тарифів і цін на енергоносії обсяг перехресного субсидіювання населення орієнтовно зросте до 2,5 млрд. грн.

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку електроенергії України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 451-р, передбачено здійснення поетапного підвищення тарифів на електроенергію для населення до повного відшкодування ними вартості електроенергії протягом 2001 - 2004 років. В червні - липні 2003 року з метою зниження рівня перехресного субсидіювання споживачів енергоносіїв НКРЕ ініціювала розгляд відповідними міністерствами і відомствами питання щодо поетапного підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Однак недосконала система соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, побудована, по-перше, на цінових дотаціях всіх без винятку побутових споживачів через занижені ціни для населення і, по-друге, на пільгах для окремих груп населення, замість адресної підтримки лише тих, хто цього потребує, не дозволяє узгодити з Федерацією професійних спілок України питання щодо наближення тарифів на електроенергію для населення до повного відшкодування вартості електричної енергії. Введення нових тарифів на електроенергію для населення потребує здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення і збільшення реальних доходів громадян, а також вирішення питання переходу від надання пільг в оплаті за енергоносії до системи адресної підтримки малозабезпечених верств населення.

Встановлення пільгових тарифів на електроенергію для окремих споживачів та/або галузей також призводить до поглиблення обсягів перехресного субсидіювання споживачів.

Протягом 2003 року НКРЕ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2002 N 795 "Про забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва первинного алюмінію, його сплавів і титану", враховуючи Порядок визначення роздрібних цін на електроенергію для забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва первинного алюмінію та його сплавів, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від 10.07.2002 N 312, встановлювала тарифи на електроенергію для технологічних потреб ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат" в залежності від коливань цін на продукцію зазначених підприємств на Лондонській біржі металів. При цьому невідшкодована різниця в тарифах (між ринковим і встановленим НКРЕ) враховувалася у оптовій ринковій ціні і, відповідно, в роздрібних тарифах для всіх споживачів України.

Середні за 2003 рік тарифи на електроенергію для ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" і КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат" становили відповідно 9,11 коп./кВт·год. та 8,82 коп./кВт·год., що значно нижче середнього роздрібного тарифу, що діяв в той же період для промислових споживачів. ВАТ "Запоріжжяобленерго" у 2003 році було надано компенсації для покриття втрат від постачання електроенергії зазначеним підприємствам майже на 125 млн. грн., у зв'язку з чим оптова ринкова ціна підвищувалася в середньому на 1 %, а роздрібні тарифи - на 0,75 %. Таким чином, конкурентоспроможність продукції зазначених підприємств забезпечувалася за рахунок інших споживачів електричної енергії - підприємств промисловості, сільського та житлово-комунального господарств, бюджетних установ і організацій і т. п. Зважаючи на це, НКРЕ в липні 2003 року ініціювала розгляд Кабінетом Міністрів України питання щодо припинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2002 N 795 "Про забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва первинного алюмінію, його сплавів і титану". На цей час це питання перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України.

Законодавча та нормативно-методологічна база тарифоутворення забезпечує роздрібним споживачам електричної енергії можливість здійснювати розрахунки за електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами доби.

При застосовуванні тарифів, диференційованих за періодами доби, споживачі значно зменшують витрати на оплату електроенергії, оскільки ціна купівлі електроенергії у нічні години становить 30 % від рівня діючого роздрібного тарифу. Споживачам, які мають диференційований облік, у 2003 році вдалося зменшити вартість купованої ними електроенергії майже на 263 млн. грн.

Для оптимізації витрат на електроенергію споживачі також мають змогу використовувати інші форми покриття потреби в електричній енергії: будувати та експлуатувати власні генеруючі потужності (блок-станції), брати в оперативний лізинг чи оренду генеруючі потужності (блоки теплових електростанцій, ТЕЦ та інш.) та здійснювати закупівлю електроенергії безпосередньо на Оптовому ринку на власні виробничі потреби, отримавши ліцензію на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.

3.4. Контроль за дотриманням ліцензіатами витрат згідно із встановленою структурою тарифів

З метою недопущення здійснення ліцензіатами необґрунтованих витрат НКРЕ забезпечувався контроль за дотриманням структури витрат відповідно до затверджених тарифів.

У звітному періоді при перегляді рівнів тарифів НКРЕ проводила перевірку обґрунтованості використання коштів, передбачених у діючих тарифах, а також аналіз прогнозованих витрат за наданими компаніями підтверджуючими матеріалами. При виявленні у компаній порушень умов ліцензованої діяльності, нецільового та неефективного використання коштів, невиконання інвестиційних програм НКРЕ застосовувала відповідні санкції, в тому числі знижувала тарифи компаній.

НКРЕ за участю представників Міністерства палива та енергетики України і Державної інспекції з контролю за цінами була проведена перевірка Державного підприємства НАЕК "Енергоатом" щодо дотримання ліцензіатом законодавства про електроенергетику і ліцензійних умов з виробництва та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Після розгляду матеріалів перевірки на відкритому засіданні НКРЕ прийняла постанову від 16.04.2003 N 329 "Про усунення порушень законодавства України у сфері електроенергетики Державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", якою встановлено конкретні терміни усунення виявлених порушень, перш за все щодо: проведення оснащення об'єктів електроенергетики лише на тендерних засадах; розроблення та реалізації програми управління витратами виробництва електроенергії та впровадження програми з оптимізації чисельності персоналу згідно з постановою НКРЕ від 19.08.2002 N 904 та розрахунків з фондом ядерно-паливного циклу в повному обсязі.

Протягом року проводилися перевірки обґрунтованості розрахунку тарифів та витрат енергопостачальних компаній. В результаті перевірок, зокрема, було виявлено, що ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" і ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" здійснили витрати на послуги менеджменту, які не були передбачені тарифами, і тому ці витрати визнані НКРЕ необґрунтованими. Крім того, НКРЕ при перегляді тарифів ВАТ ЕК "Житомиробленерго", ВАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" відповідно до нової Методології здійснила коригування базових рівнів експлуатаційних витрат, передбачених в тарифах на передачу та постачання електроенергії, з урахуванням фактичного індексу інфляції, а також упорядкувала структуру тарифів за окремими статтями операційних витрат та витрати з прибутку.

За результатами перегляду рівні тарифів на передачу та постачання електроенергії зменшилися у порівнянні з раніше затвердженими тарифами:

ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" на передачу - на 1 класі на 4 %, на 2 класі на 5,1 %, на постачання - на 42,5 %;

ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" на передачу - на 1 класі на 2,5 %, на 2 класі на 0,9 %, на постачання - 32,9 %;

ВАТ ЕК "Житомиробленерго" на передачу - на 1 класі на 1,5 %, на 2 класі на 1,2 %, на постачання - 2 %;

ВАТ "Дніпрообленерго" на передачу - на 2 класі на 4,8 %;

ВАТ "Миколаївобленерго" на передачу - на 1 класі на 36,7 %, на 2 класі на 13,6 %;

ВАТ "Луганське енергетичне об'єднання" на передачу - на 1 класі на 2 %, на 2 класі на 4,6 %;

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" на передачу - на 1 класі на 7,9 %, на 2 класі на 1,1 %.

З метою підтримання балансу економічних інтересів суб'єктів ринку електричної енергії НКРЕ проводила також удосконалення методологічної бази ціно- та тарифоутворення. Так, для створення умов виконання в повному обсязі інвестиційних планів енергопостачальних компаній та недопущення нецільового використання коштів НКРЕ посилила вимоги щодо формування та виконання інвестиційних програм шляхом внесення відповідних змін до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 15.01.2003 р. N 36. Постановою визначені склад та джерела фінансування інвестиційних програм, введені форми надання матеріалів на розгляд НКРЕ.

Змінами, внесеними постановою НКРЕ від 15.12.2003 N 1311, до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НКРЕ від 01.08.2001 N 801) посилено вимоги щодо оформлення та надання звітів з виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями, а також щодо проведення експертизи цільового призначення цих програм.

Постановою НКРЕ від 27.11.2003 N 1234 внесені зміни до Процедури затвердження і перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних станціях України, затвердженої постановою НКРЕ від 19.11.2002 N 1266, чим посилено контроль за цільовим використанням коштів, отриманих НАЕК "Енергоатом" від перевиконання плану відпуску електричної енергії.

Постановою НКРЕ від 26.12.2003 N 1456 затверджено Процедуру встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами, що забезпечує прозорість процесу прийняття НКРЕ відповідних рішень. Згідно з цією Процедурою витрати на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними мережами переглядаються раз на рік і річний тариф затверджується з розбивкою по кварталах. Процедура містить вимоги щодо оформлення і надання на розгляд НКРЕ інвестиційних програм реконструкції і розвитку електричних мереж, а також передбачає можливість здійснення моніторингу та контролю за дотриманням структури тарифу і виконанням інвестиційних програм.

3.5. Регулювання діяльності суб'єктів роздрібного ринку електричної енергії, спрямованої на зменшення технологічних витрат електричної енергії в мережах

Протягом 2003 року продовжувалося здійснення заходів щодо формування економічних стимулів для скорочення втрат електроенергії в електричних мережах.

НКРЕ приділяє значну увагу питанню запровадження на роздрібному ринку сучасних засобів комерційного обліку електричної енергії. У звітному році був проведений збір інформації щодо стану комерційного обліку на роздрібному ринку електричної енергії. Аналіз інформації показав, що на сьогодні для комерційного обліку як не побутових, так і побутових споживачів електричної енергії застосовуються значною мірою застарілі типи засобів обліку. Особливо негативний стан склався в системі обліку електричної енергії, яку споживають побутові споживачі. Середня похибка індукційних лічильників, які використовують побутові споживачі і які експлуатуються переважно більше ніж 15 років, становить від 6 % до 10 %. Тому при розгляді інвестиційних програм енергопостачальних компаній НКРЕ враховує пропозиції щодо заміни засобів обліку, беручи до уваги необхідність встановлення засобів обліку з похибкою не більше 2,0 %. При розгляді інвестиційних програм модернізації засобів обліку у споживачів електричної енергії НКРЕ поєднує питання впровадження нових засобів обліку із питанням зниження понаднормативних втрат енергокомпаній у відповідних періодах.

З метою забезпечення повноти розрахунків енергопостачальними компаніями з ДП "Енергоринок" за закуплену в ОРЕ електроенергію, зменшення їх заборгованості і стимулювання до зменшення комерційних втрат електроенергії НКРЕ постановою від 19.04.2002 N 398 затвердила Положення про порядок врахування частки понаднормативних витрат електроенергії при формуванні роздрібних тарифів на електричну енергію. У 2003 році постановою НКРЕ від 15.01.2003 N 23 внесені зміни до зазначеного Положення з посиленням вимог щодо дотримання енергопостачальними компаніями умов забезпечення 100 відсоткової оплати купованої в ОРЕ електроенергії і передбачено зменшення частки понаднормативних витрат електроенергії, що враховується в роздрібних тарифах, на величину невиконаних зобов'язань щодо зниження понаднормативних витрат електроенергії.

НКРЕ постановами від 24.01.2003 N 66 і від 11.03.2003 N 203 внесла зміни до Порядку визначення відрахувань на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861, згідно з якими НКРЕ може застосувати коригуючі коефіцієнти до нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальника у разі невиконання ним своїх зобов'язань щодо зменшення понаднормативних втрат. При цьому коригуючий коефіцієнт за понаднормативні технологічні витрати застосовувався у 2003 році до тих енергопостачальників, у яких рівень оплати був менше 100 % і мало місце перевищення фактичних технологічних витрат електричної енергії над нормативними (з урахуванням тенденції їх зміни протягом року) з липня 2002 року більше ніж на 30 %, а з липня 2003 року більше ніж на 20 %.

Динаміка змін понаднормативних витрат електричної енергії у період з 1996 по 2003 рік наведена у додатку 3.5.1.

В результаті впровадження стимулюючих заходів, а також проведення в ряді енергопостачальних компаній роботи щодо оптимізації технологічних витрат в минулому році була закріплена тенденція попереднього року до зменшення звітних технологічних витрат в електричних мережах енергопостачальних компаній. За 2003 рік звітні технологічні витрати електроенергії становлять 18,51 %, що на 1,38 %, або 1284 млн. кВт·год., менше ніж за 2002 рік.

Найбільші технологічні витрати електричної енергії в мережах мають ВАТ "Крименерго" - 33,42 %, ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" - 32,20 %, ВАТ "АК "Вінницяобленерго" - 31,03 %, ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - 30,95 %, ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - 30,85 %, ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - 30,56 %, ВАТ "Донецькобленерго" - 28,86 %. У той же час в ряді обленерго в результаті впровадження технічних та режимних заходів вдалося суттєво знизити понаднормативні витрати електричної енергії, а деякі приватизовані компанії досягли рівня витрат, що нижчий нормативного (Сумиобленерго, Житомиробленерго, Полтаваобленерго, Чернігівобленерго).

Динаміка змін витрат електричної енергії наведена у додатку 3.5.2.

3.6. Інвестиційна діяльність та контроль за виконанням інвестиційних програм. Оптимізація закупівель товарів, робіт та послуг

У 2003 році НКРЕ розглянула та схвалила інвестиційні програми більш ніж для 30 ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом на загальну суму близько 1,4 млрд. грн.

Політика НКРЕ в питаннях схвалення інвестиційних програм ґрунтується на принципах економічної ефективності та технічної доцільності запропонованих компанією заходів. НКРЕ зобов'язала всі енергетичні компанії звітувати щодо виконання заходів інвестиційної програми щоквартально та за підсумками року.

В цілому по енергопостачальних компаніях у 2003 році реалізовано інвестиційних програм на суму більше 600 млн. грн. В результаті жорсткої політики до боржників і запровадження ефективних заходів по боротьбі з понаднормативними втратами електричної енергії 12 компаній виконали інвестиційну програму на 100 %. В основному це приватизовані компанії, у яких є фінансовий стимул для запровадження ефективного менеджменту.

Борг, який виникає в енергопостачальних компаніях в результаті невиконання інвестиційних програм попередніх періодів, НКРЕ реструктуризує на наступні періоди з врахуванням об'єктивних факторів та причин цієї заборгованості. Зокрема, станом на 01.01.2004 проведено реструктуризацію заборгованості по 10 енергопостачальних компаніях обсягом 249,3 млн. грн. на період до 2006 року.

Вісімнадцять компаній розробили свої інвестиційні плани на період з 01.01.2004 по 31.12.2004, тобто з прив'язкою до календарного року, що має на меті спрощення процедури підготовки звітів, фінансування заходів інвестиційних програм та полегшення роботи НКРЕ при розгляді звітів та нових інвестиційних планів.

Для запобігання зловживанню монопольним становищем підприємств (природних монополістів), визначення оптимальної ціни на куповані товари, роботи і послуги, мінімізації витрат при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг ліцензіатами, а також з метою створення прозорих конкурентних умов для постачальників товарів, робіт і послуг НКРЕ у 2003 році здійснювала відповідні перевірки енергокомпаній згідно з Порядком придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ, затвердженим постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455. Перевірками встановлено, що закупівля приладів та обладнання для забезпечення проектів окремими ліцензіатами здійснювалася з порушеннями Закону України "Про електроенергетику" та ліцензійних умов у частині здійснення оснащення об'єктів електроенергетики на тендерних засадах з наданням пріоритету вітчизняним виробникам і діяльності за принципом економічної доцільності та забезпечення досягнення найнижчої можливої вартості електроенергії для споживачів, без погодження з технічними радами компаній. Необґрунтовані витрати коштів на впровадження енергокомпаніями цих проектів становили понад 50 млн. грн.

За результатами перевірок на відкритих засіданнях НКРЕ розглянуто 49 питань з пропозиціями щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за процедурою закупівлі у одного виконавця на загальну суму понад 430 млн. грн., 15 питань щодо проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за процедурою з обмеженою участю виконавців та 2 питання щодо розгляду пропозицій іншими видами процедур всього на суму понад 100 млн. грн. У зв'язку з тим, що пропозиції деяких ліцензіатів не відповідали вимогам нормативних актів щодо порядку закупівлі товарів, робіт та послуг, було відмовлено в погодженні закупівель товарів, робіт та послуг на суму близько 3,8 млн. грн.

3.7. Нормативно-правове регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку електроенергії. Правила користування електричною енергією для юридичних осіб та населення

Взаємовідносини суб'єктів роздрібного ринку регулюються:

1) нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України:

- Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357;

- Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 441;

2) нормативно-правовими актами НКРЕ:

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ N 28 від 31.07.96;

- Методика обчислення недоврахованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією, затверджена постановою НКРЕ N 1197 від 05.12.2001;

- План заходів щодо переходу постачальників електричної енергії за регульованим тарифом до формування єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію для всіх споживачів та субспоживачів, розташованих на закріпленій території, затверджений постановою НКРЕ від 30.07.2002 N 830 (план заходів 2002 - 2006 роки);

- Порядок визначення класів споживачів, затверджений постановою НКРЕ від 13.08.98 р. N 1052;

- Методика обчислення збитків внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, затверджена постановою НКРЕ від 22 листопада 1999 року N 1416;

3) нормативно-правовими актами Міністерства палива та енергетики України:

- Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 17 січня 2002 року N 19;

- Інструкція про порядок складання акта аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 17 січня 2002 року N 18.

Протягом звітного періоду НКРЕ здійснювався аналіз пропозицій та зауважень суб'єктів господарювання з метою визначення доцільності внесення змін та доповнень до відповідних нормативно-правових документів НКРЕ або ініціювання внесення змін відповідними органами виконавчої влади.

Зусилля НКРЕ в основному були спрямовані на удосконалення діючого роздрібного ринку електричної енергії та максимальне наближення механізмів його функціонування до умов функціонування конкурентних товарних ринків.

Конкурентні засади ринку електричної енергії базуються на положеннях, встановлених Законом України "Про електроенергетику", іншими законодавчими актами. Положеннями статті 25 Закону України "Про електроенергетику" задекларовано право споживача на вибір постачальника електричної енергії. Реалізується це право через впровадження інституту незалежних постачальників. Таким чином, споживач має право вибору між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, який здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, та постачальником за нерегульованим тарифом, який постачає електричну енергію споживачам за договірними цінами. В Автономній Республіці Крим, Донецькій і Дніпропетровській та інших областях ліцензію на постачання за регульованим тарифом отримали більше ніж один суб'єкт господарської діяльності, що дає можливість споживачам, електроустановки яких розташовані на території зазначених вище областей і межують з мережами різних ліцензіатів, обирати постачальника електричної енергії за регульованим тарифом. Крім того, на сьогоднішній день НКРЕ розглядається питання видачі ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом державним територіально-галузевим об'єднанням Державної адміністрації залізничного транспорту України ("регіональним залізницям").

З метою встановлення рівних умов для споживачів, які отримують електричну енергію від різних постачальників електричної енергії (за регульованим та нерегульованим тарифом), в Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, постановою НКРЕ від 11 грудня 2003 року N 1305 внесені зміни, відповідно до яких до споживачів висуваються однакові вимоги щодо встановлення засобів обліку.

З метою приведення Правил користування електричною енергією у відповідність до вимог Господарського кодексу України та запровадження екологічної броні, відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" НКРЕ розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил користування електричною енергією для суб'єктів господарської діяльності, підприємств та організацій". При опрацюванні проекту були враховані результати практичного застосування протягом року Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28.

З метою врегулювання взаємовідносин між суб'єктами господарювання у випадках постачання електричної енергії населеним пунктам та з метою врегулювання взаємовідносин, які виникають всередині населеного пункту, Правила доповнені новим розділом "Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів".

До Правил користування електричною енергією для населення протягом 2003 року зміни не вносились. НКРЕ прийняте рішення щодо необхідності розробки нової редакції Правил користування електричною енергією для населення. Відповідні пропозиції були надані Кабінету Міністрів України для врахування у плані діяльності на 2004 рік.

Пріоритетним у діяльності НКРЕ щодо цінового (тарифного) регулювання в електроенергетиці на 2004 рік є:

- виконання Плану заходів щодо реалізації довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку електричної енергії України;

- створення передумов впровадження нової моделі ефективного ринку електроенергії, забезпечення поєднання елементів діючого ОРЕ з основними засадами конкурентного ринку, зокрема, поступове переведення генеруючих компаній ТЕЦ на роботу за ціновими заявками;

- впровадження економічних коефіцієнтів оцінки ефективності діяльності енергопостачальних компаній (розширення їх переліку);

- поетапне припинення перехресного субсидіювання споживачів енергоносіїв, зокрема, підготовка до розгляду Урядом питання щодо припинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2002 N 795 "Про забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва первинного алюмінію, його сплавів і титану";

- подальше удосконалення нормативно-методологічної бази щодо регулювання відносин учасників роздрібного ринку електричної енергії, а також щодо підвищення відповідальності споживачів і постачальників електроенергії щодо повної оплати спожитої та купованої електроенергії.

4. Нормативно-правове регулювання та цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі

4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі

Відповідно до Указів Президента України від 19 серпня 1997 року N 853 "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій" та від 19 листопада 2001 року N 1097/2001 "Про Основні напрями конкурентної політики на 2000 - 2004 роки" НКРЕ у 2003 році проводила послідовну роботу з поліпшення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в нафтогазовому комплексі, сприяння розвитку конкуренції з постачання газу, захисту прав споживачів природного газу, удосконалення чинного законодавства в нафтогазовому комплексі.

Функціонування ринку газу в Україні здійснюється згідно з Порядком забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729, та ліцензійними умовами здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженими НКРЕ.

У 2003 році ситуація на газовому ринку змінилася: суттєво зменшилась частка природного газу, що постачався не з ресурсів НАК "Нафтогаз України" незалежними постачальниками (з 10 - 15 % у 2002 році до 3 - 5 % у 2003 році від загального обсягу постачання природного газу по Україні). НАК "Нафтогаз України" залишився єдиним монополістом на ринку послуг постачання природного газу. На сьогодні більше 95 % природного газу постачається споживачам безпосередньо НАК "Нафтогаз України" або з її ресурсів. З метою надійного забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, контролю за рівнем цін на газ природний для промислових споживачів, підвищення відповідальності за своєчасне проведення розрахунків за пропозицією НКРЕ, Мінпаливенерго та НАК "Нафтогаз України" Кабінетом Міністрів України було внесено зміни до Порядку забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом (постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2003 N 104). Це дозволило затвердити розподіл ресурсів природного газу, запровадити державне регулювання цін на природний газ, який постачається для промислових споживачів з ресурсів НАК "Нафтогаз України", нормативно визначити процедуру відключення від газопостачання споживачів-боржників. Все це дало можливість більш раціонально розподіляти ресурси природного газу, встановити обґрунтований рівень цін для промислових споживачів, підвищити вимоги до споживачів природного газу, які несвоєчасно розраховуються за спожитий природний газ та надані послуги з його транспортування.

З метою підвищення надійності постачання природного газу споживачам та врегулювання відносин між суб'єктами господарської діяльності щодо створення та використання страхового запасу природного газу розроблено та затверджено Порядок створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах (наказ Мінпаливенерго від 05.08.2002 N 469, погоджений постановою НКРЕ від 03.02.2003 N 99).

Постановами НКРЕ від 29.05.2003 N 475 "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання" та N 476 "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання" впорядковано питання відшкодування збитків, завданих споживачам природного газу або газопостачальній (газотранспортній) організації внаслідок порушення Правил надання населенню послуг з газопостачання.

НКРЕ розроблені та направлені на узгодження до заінтересованих міністерств та відомств проекти Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України та Правил підключення до газотранспортної системи та методики розрахунку плати за підключення до газотранспортної системи. Прийняття цих нормативних актів забезпечить єдині принципи і процедури доступу до газотранспортної системи та газорозподільних мереж України, вимірювання та обліку природного газу.

У звітному періоді НКРЕ значну увагу приділяла упорядкуванню власних нормативних актів, що регулюють діяльність суб'єктів господарської діяльності у нафтогазовому комплексі, затверджених в попередні роки, та приведенню їх у відповідність до змін чинного законодавства.

Разом з тим, в нафтогазовому комплексі ще існує низка проблемних питань. Нагальною проблемою, що потребує особливої уваги, є реформування ринку природного газу. Сьогодні газова галузь України характеризується високим ступенем монополізації, недостатньою прозорістю та недосконалою організаційною структурою управління. Існуючі нормативно-правові акти не забезпечують комплексного законодавчого регулювання, не відповідають окремим вимогам законодавства Європейського Союзу, а ряд важливих питань в галузі взагалі не врегульовано на законодавчому рівні. До таких питань, в першу чергу, належать: відсутність закону про ринок газу, процедури доступу до газотранспортної системи тощо. Виходячи з вищенаведеного та з урахуванням досвіду функціонування ринку газу в розвинених країнах Міністерством палива та енергетики України за участю НКРЕ розроблено проект Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу в Україні", в якому визначено правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу, засади регулювання відносин між учасниками ринку, пов'язані з транспортуванням, зберіганням, розподілом, постачанням і використанням природного газу. При розробці цього акта було враховано відповідні положення законодавства ЄС. Прийняття цього Закону дозволить удосконалити та закріпити на законодавчому рівні систему регулювання діяльності у газовому секторі економіки, створити умови для ефективного функціонування газотранспортної системи України, гармонізувати законодавство України з законодавством ЄС щодо ринку газу.

Підготовка пропозицій щодо розробки та вдосконалення нормативних актів буде спрямована, в першу чергу, на врегулювання правового поля діяльності НКРЕ, для чого необхідним є прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу в Україні".

Основними напрямками діяльності НКРЕ в частині регулювання нафтогазового комплексу у 2004 році є продовження розпочатої роботи із створення та удосконалення нормативно-правової бази для функціонування конкурентного ринку газу в Україні, контроль за ліцензованою діяльністю господарюючих суб'єктів в нафтогазовому комплексі, захисту прав споживачів.

Найближчим часом передбачається:

завершити розробку і ввести в дію Правила підключення до газотранспортної системи та Методику розрахунку плати за підключення до газотранспортної системи;

розробити разом з Міністерством палива та енергетики України та НАК "Нафтогаз України" нові нормативно-правові акти: Правила надання послуг з газопостачання суб'єктами господарської діяльності та Правила користування природним газом; 

привести у відповідність до законодавства Європейського Союзу ліцензійні умови з регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.

Впровадження зазначених нормативних актів дозволить визначити правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу та сприяти врегулюванню відносин між учасниками ринку, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, постачанням і використанням природного газу.

4.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі

Національна комісія регулювання електроенергетики свою діяльність у сфері ціноутворення в нафтогазовому комплексі здійснює згідно з повноваженнями, наданими Указами Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", від 30.10.2000 N 1167 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", від 19.08.97 N 853 "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій", відповідно до Закону України "Про природні монополії", постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", від 27.12.2001 N 1729 "Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом".

У нафтогазовому комплексі НКРЕ встановлює:

- граничний рівень оптових цін на газ природний, що використовується для потреб населення та бюджетних організацій;

- граничний рівень оптової ціни на газ природний для підприємств комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та котелень суб'єктів господарювання (далі - підприємства), в тому числі блочних (модульних) котелень (в обсягах, що використовуються на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних установ, за умови ведення цими підприємствами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води для зазначених споживачів) за погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України;

- граничний рівень цін на газ природний, який поставляється для промислових споживачів НАК "Нафтогаз України" та її дочірньою компанією "Газ України", за погодженням з Мінекономіки (зазначені повноваження були делеговані НКРЕ у зв'язку з монопольним становищем НАК "Нафтогаз України" на ринку природного газу);

- роздрібні ціни на газ природний для населення;

- тарифи на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами;

- тарифи на зберігання природного газу;

- тарифи на постачання природного газу;

- тарифи на транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку магістральними трубопроводами.

Необхідно відзначити, що ціни на природний газ для потреб населення, бюджетних установ та підприємств комунальної теплоенергетики є незмінними з квітня 1999 року. Сьогодні граничний рівень оптової ціни на природний газ для населення становить 185 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та тарифів на транспортування та постачання природного газу), для бюджетних установ і організацій - 231 грн. за 1000 м3. Для підприємств комунальної теплоенергетики, які є платниками податку на додану вартість, діючий рівень ціни на природний газ становить 210 грн. за 1000 м3 та 241,5 грн. за 1000 м3 - для підприємств, які не є платниками податку на додану вартість.

Ціна на природний газ з ресурсів НАК "Нафтогаз України" (без урахування тарифу на транспортування природного газу) для промислових споживачів та інших суб'єктів господарської діяльності станом на 1 січня 2004 року становила 276,25 грн. за 1000 м3.

Діючі роздрібні ціни на природний газ для населення становлять: при споживанні за лічильником 17,5 коп. за 1 м3, при споживанні за відсутності лічильника 19,0 коп. за 1 м3 (додаток 4.2.1).

Сьогодні населення, бюджетні установи та підприємства комунальної теплоенергетики сплачують за природний газ не повну його вартість, відповідно, населення - 54 %, бюджетні установи - 70 %, підприємства комунальної теплоенергетики - 64 %. Різницю в цінах для соціальних категорій споживачів компенсує НАК "Нафтогаз України" за рахунок коштів, отриманих від реалізації природного газу, отриманого за транзитні послуги природного газу. Лише промислові споживачі та інші суб'єкти господарської діяльності сплачують за газ по реальній ціні, яка повністю відшкодовує витрати, пов'язані з його реалізацією.

Компанія, компенсуючи різницю в цінах на газ природний, фактично субсидує соціальні категорії споживачів. Проте цих коштів сьогодні недостатньо для здійснення компенсації в повному обсязі, тому Компанія змушена субсидіювати ціни для цих споживачів за рахунок галузі (обмеження фінансування видобувної галузі та газотранспортної системи). Все це ставить під сумнів виконання Національної програми "Нафта і газ України до 2010 року", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 665.

Функціонування дієвого ринку природного газу в Україні можливе тільки при повному відшкодуванні ціни на газ природний усіма категоріями споживачів.

Лібералізація цін на природний газ для споживачів соціальної сфери є одним з основних завдань, які необхідно вирішувати в газовій галузі.

Національна комісія регулювання електроенергетики України пропонує здійснити її поетапно, для чого на першому етапі змінити ціну на природний газ для населення до рівня 231,0 грн. за 1000 м3. Для підприємств комунальної теплоенергетики та бюджетних організацій рівень цін на першому етапі пропонуємо не змінювати.

Наступним кроком пропонуємо встановити єдину ціну на природний газ для всіх соціальних категорій споживачів на рівні 252,0 грн. за 1000 м3.

На кінцевому етапі ціни для всіх категорій споживачів підвищити до рівня повного покриття ними рівня витрат.

Таке поступове підвищення цін на природний газ необхідно та доцільно запроваджувати лише за умови зростання реальних доходів населення, передбачення в державному бюджеті видатків на покриття додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням цін.

У 2003 році розроблено та затверджено на відкритому засіданні НКРЕ Порядки розрахунку граничних рівнів оптових цін на газ природний для окремих категорій споживачів (крім населення). Протягом року опрацьовувалися матеріали та розрахунки, надані НАК "Нафтогаз України" щодо граничних рівнів ціни на природний газ для споживачів України. Відповідні матеріали, обґрунтування та розрахунки граничних рівнів цін на газ природний для підприємств комунальної теплоенергетики та промислових споживачів перебувають на погодженні в Мінекономіки.

Найближчим часом ціни на природний газ для зазначених категорій споживачів будуть затверджені.

Щодо тарифів на транспортування, зберігання та постачання природного газу, слід зазначити, що починаючи з 2000 року НКРЕ встановлює окремі тарифи по кожному виду діяльності.

Діючий сьогодні механізм встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного загального тарифу на транспортування природного газу для всіх споживачів України, за виключенням споживачів, які отримують природний газ безпосередньо з магістральних трубопроводів. Такі споживачі сплачують за зазначену послугу за середнім тарифом на транспортування газу магістральними трубопроводами, встановленим для ДК "Укртрансгаз" (додаток 4.2.2).

Протягом 2003 року було переглянуто величину тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами лише для декількох підприємств (для ВАТ "Полтавагаз", ВАТ "Маріупольгаз", ДКП "Київгаз", ВАТ "Кременчукгаз" та ВАТ "Макіївкагаз"). Це пов'язане, перш за все, з тим, що перегляд тарифів для одного із ліцензіатів призводить до зміни розрахункового тарифу по всій системі розподільних газопроводів, а це, у свою чергу, змінює співвідношення розподілу загального тарифу або призводить до зміни його загальної величини. Враховуючи викладене, перегляд тарифів на транспортування природного газу за умов діючого механізму тарифоутворення доцільно здійснювати одночасно для всіх ліцензіатів.

За період дії тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами (2001 - 2003 роки) на їх величину вплинув ряд факторів, пов'язаних як із зміною обсягів транспортування газу, так і зі зміною величин витрат по окремих статтях.

У 2001 - 2002 роках відбувалося загальне зменшення обсягів транспортування природного газу по газотранспортній системі. Проте у 2003 році у порівнянні з минулим роком обсяги транспортування природного газу значно зросли (за I півріччя поточного року - на 18 відсотків). Збільшення обсягів транспортування природного газу відбулося як через зростання споживання газу населенням, так і у зв'язку зі збільшенням його споживання промисловими та іншими категоріями споживачів, в основному у столичному та промислово розвинутих регіонах України.

Збільшення обсягів транспортування природного газу позитивно вплинуло на економічну діяльність підприємств, проте рівень експлуатаційних витрат по підприємствах значно зріс і призвів до необхідності перегляду розмірів тарифів на транспортування газу для більшості підприємств галузі.

Зростання рівня витрат обумовлене, перш за все, додатковими витратами, пов'язаними із прийняттям на баланс та на обслуговування нових мереж і споруд, збільшенням числа газифікованих квартир (зросли витрати за такими складовими тарифу, як: "технологічні витрати", "амортизація", "оплата праці"), зростанням вартості матеріалів у зв'язку зі зростанням цін на них (стосується, перш за все, скрапленого газу, що використовується автотранспортом), появою складової "інші витрати" в структурі собівартості, які не були враховані під час затвердження діючих тарифів (витрати, пов'язані з плановою повіркою приладів обліку та законодавчо визначених протягом 2001 - 2003 років витрат, зокрема обов'язкові виплати з прибутку).

Тарифи на постачання природного газу розраховані для кожного газопостачального підприємства окремо виходячи з витрат і обсягів постачання. Середній розмір тарифу на постачання природного газу сьогодні становить 10,0 грн. за 1000 м3 без урахуванням ПДВ (додаток 4.2.3). У 2003 році було переглянуто розмір тарифів на постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Полтавагаз", ДКП "Київгаз", ВАТ "Волиньгаз", ВАТ "Маріупольгаз" та затверджено цільові надбавки до тарифів на постачання природного газу, відповідно до впровадження Програми оснащення житлового фонду лічильниками газу для ВАТ "Донецькоблгаз", ВАТ "Луганськгаз", ВАТ "Житомиргаз", ВАТ "Харківгаз", ВАТ "Полтавагаз", ВАТ "Лубнигаз".

У зв'язку із вищезазначеним та зверненнями підприємств з газопостачання та газифікації з приводу перегляду величин встановлених тарифів було прийнято рішення про проведення відкритих слухань НКРЕ з зазначеного питання. Такі слухання відбулися в листопаді - грудні 2003 року (проведено 5 слухань та розглянуто матеріали по 33 компаніях).

У I кварталі 2004 року буде розглянуте питання щодо зміни величини тарифів на транспортування та постачання природного газу та приведення у відповідність тарифів на транспортування та постачання природного газу для окремих ліцензіатів.

НКРЕ встановлює тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами на вітчизняні нафтопереробні заводи для споживачів України. Тарифи встановлені по маршрутах транспортування, виходячи з витрат нафтотранспортних підприємств та обсягів транспортування нафти.

Сьогодні діє Методика розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, яка затверджена постановою НКРЕ від 30.07.99 N 993. Діюча Методика передбачає розрахунок маршрутних тарифів виходячи з розміру питомого тарифу, розрахованого на основі загальних витрат в цілому по підприємству та обсягу виконаної товаротранспортної роботи по підприємству.

Такий підхід до розрахунку тарифів на транспортування нафти передбачає контроль за рівнем витрат в цілому на підприємстві (на основі наданих звітних даних) та однакові умови сплати споживачами за послуги на різних маршрутах.

З 1 березня 2003 року рівень тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами на нафтопереробні заводи України був приведений у відповідність до діючої Методики, затвердженої постановою НКРЕ від 22.01.2003 N 56 "Про тарифи на транспортування нафти магістральними нафтопроводами ВАТ "Укртранснафта" для споживачів України". Рівень питомого тарифу на послуги з транспортування нафти нафтотранспортними підприємствами коливається за маршрутами в межах 3,17 - 3,29 грн. за 100 ткм нафти без урахування ПДВ.

Згідно з наданими повноваженнями НКРЕ встановлює також тарифи на транспортування рідкого аміаку українського виробництва, виготовленого із давальницької та власної сировини, магістральними трубопроводами залежно від рівня індикативних цін на аміак, який склався на світовому ринку. Встановлення розміру таких тарифів було обумовлено необхідністю підтримки вітчизняних виробників аміаку, оскільки собівартість виробництва вітчизняного аміаку значно вища за собівартість імпортованого.

В Україні діє шкала тарифів на транспортування рідкого аміаку українського виробництва, виготовленого з давальницької та власної сировини, магістральним аміакопроводом залежно від рівня індикативних цін на аміак для УДП "Укрхімтрансаміак", затверджених постановою від 27.09.2002 N 1067 "Про тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами" (додаток 4.2.4). Питомий тариф при нижній шкалі індикативних цін на аміак становить 4,00 грн. за 100 ткм (без ПДВ) для розрахунків з резидентами України і відповідно 0,90 дол. США (з ПДВ) для розрахунків з нерезидентами, по верхній шкалі відповідно - 8,9 грн. за 100 ткм і 2 дол. США.

Сьогодні рівень індикативної ціни становить 198 - 205 дол. США за 1 тонну, а тариф на транспортування аміаку українського виробництва знаходиться на рівні транзитного тарифу (2 дол. США за 1 тонну в розрахунку на 100 км). Діючий механізм формування рівня тарифів на транспортування аміаку українського виробництва магістральними трубопроводами залежно від рівня індикативної ціни є сьогодні виправданим і дієвим.

Національна комісія регулювання електроенергетики проводить постійну роботу, спрямовану на перегляд рівнів цін на природний газ для споживачів, тарифів на послуги з транспортування газу природного, нафти, нафтопродуктів, рідкого аміаку, тарифів на зберігання та постачання природного газу з метою встановлення економічно обґрунтованих показників, які б дозволяли підприємствам нафтогазового комплексу нормально функціонувати і підтримувати газовидобувну галузь, газотранспортну і нафтотранспортну системи у належному фінансовому та технічному стані.

Основними завданнями удосконалення цінової політики в нафтогазовому комплексі на 2004 рік є:

- встановлення граничного рівня ціни на газ природний для промислових споживачів;

- перегляд рівня ціни на газ природний для населення до рівня, який би повніше відшкодовував витрати, пов'язані з його реалізацією;

- приведення у відповідність тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації;

- зміна механізму встановлення тарифів на транспортування природного газу для споживачів України.

5. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

5.1. Нормативно-правові засади ліцензування в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

Відповідно до Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213.

Одним з основних завдань НКРЕ є видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу, постачання електричної енергії, зберігання та постачання природного газу, транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування газу, нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

Підприємницька діяльність в електроенергетиці ліцензується НКРЕ відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.95 N 516 "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності", а також постанов НКРЕ, якими затверджено Інструкцію про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності і Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, з оптового постачання електричної енергії.

У звітному році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2002 N 744-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році" з метою реалізації Плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році та Плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в 2003 році, затверджених вищезазначеним розпорядженням, на виконання статті 3 Указу Президента України від 14.09.2000 N 1072 "Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу" НКРЕ провела аналіз ліцензійної діяльності і ролі регулюючих органів у функціонуванні ринків електричної енергії у певних країнах - членах ЄС.

НКРЕ дійшла висновку, що нормативно-правова база ліцензування діяльності, зокрема в електроенергетиці, має ряд недоліків, і визначила необхідність здійснення комплексу заходів щодо вдосконалення правового забезпечення ліцензування в електроенергетиці за такими напрямами:

- вдосконалення механізму видачі, зупинення та поновлення дії ліцензій, анулювання ліцензій;

- створення правових підстав та механізмів, спрямованих на врегулювання відносин між оптовим постачальником електричної енергії з постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом та ліцензіатами з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, зокрема, при передачі до оптового постачальника інформації щодо обсягів погодинної закупівлі електричної енергії постачальниками;

- законодавче визначення граничних показників щодо обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, нижче рівня яких дозволяється працювати без ліцензії (через велику кількість власників електричних мереж, що утворюються внаслідок реструктуризації промислових підприємств, вплив яких на роботу об'єднаної енергетичної системи України є несуттєвим);

- законодавче визначення критеріїв оцінки можливості суб'єкта підприємництва здійснювати діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території здійснення ліцензованої діяльності іншого постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

В результаті проведеного аналізу, враховуючи досвід, набутий при здійсненні державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів, що діють на суміжних ринках в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, НКРЕ підготувала пропозиції щодо внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, якими передбачено обов'язковість забезпечення енергопостачальником погодинного обліку електричної енергії, закупленої на оптовому ринку електричної енергії, а також відповідальність ліцензіатів з передачі електричної енергії за достовірність переданої до оптового постачальника інформації щодо обсягів погодинної закупівлі електричної енергії енергопостачальниками за нерегульованим тарифом. Крім того, було розпочато підготовку пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності".

Таким чином, у звітному році НКРЕ створено підґрунтя для удосконалення нормативно-правової бази ліцензування в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі. Планами на наступний рік передбачено внесення в установленому порядку змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності", а також до постанов НКРЕ, якими затверджено ліцензійні умови та Інструкцію про порядок видачі ліцензій.

Господарська діяльність у нафтогазовому комплексі ліцензується НКРЕ відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про нафту і газ" та розробленої НКРЕ нормативно-правової бази ліцензування діяльності у нафтогазовому комплексі, в тому числі постанов НКРЕ, якими затверджено Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, з постачання природного газу за регульованим тарифом, з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, із зберігання природного газу, з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з транспортування нафти магістральними трубопроводами.

У процесі здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів, що діють на суміжних ринках в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, виявлено ряд проблем в системі ліцензування діяльності в нафтогазовому комплексі. Основною з них є те, що окремі положення щодо порядку ліцензування, передбаченого Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", зокрема заявницький характер та обмежений термін розгляду матеріалів заяви на отримання ліцензії, не узгоджуються з нормами чинного законодавства, насамперед, із нормами Закону України "Про природні монополії".

Усунення перелічених недоліків передбачалося з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Однак проект Закону України від 22.05.2002 N 1053 "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 20 листопада 2003 року Верховною Радою України не був прийнятий. Враховуючи вищезазначене, робота з підготовки та внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" має бути продовжена.

5.2. Характеристика суб'єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

Електроенергетика

Керуючись повноваженнями, наданими законодавством, і у відповідності до процедур, передбачених нормативною базою щодо ліцензування, НКРЕ здійснює діяльність з видачі (анулювання, зупинення, поновлення) ліцензій на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці, результати якої наведені в таблиці 5.2.1.

На оптовому ринку електричної енергії України нині працює єдиний ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами ДП "НЕК "Укренерго", яке отримало ліцензію одночасно з анулюванням ліцензії, виданої ДЕК "Укрелектропередача".

Єдиним ліцензіатом з оптового постачання електричної енергії на сьогодні є ДП "Енергоринок". Першим ліцензіатом з оптового постачання був НДЦ України, ліцензію якого було анульовано у зв'язку із видачею ліцензії ДП "НЕК "Укренерго", яка, в свою чергу, була анульована одночасно з видачею ліцензії ДП "Енергоринок".

Таблиця 5.2.1

N
з/п 

Види діяльності 

Загальна кількість виданих ліцензій / ліцензій, що втратили чинність або анульовані
(1996 - 2003) 

Кількість виданих ліцензій / ліцензій, що втратили чинність або анульовані у 2003 році 

Кількість зупинених ліцензій на 31.12.2003 

1. 

Виробництво електроенергії 

222/94 

14/20 

2. 

Постачання електроенергії за регульованим тарифом 

47/4 

1/1 

3. 

Постачання електроенергії за нерегульованим тарифом 

1040/713 

75/310 

17 

4. 

Передача електроенергії місцевими (локальними) електромережами 

59/8 

4/3 

5. 

Передача електроенергії магістральними та міждержавними електромережами 

2/1 

6. 

Оптове постачання електроенергії 

3/2 

7. 

Всього: 

1373/822 

94/334 

 


Загальна кількість виданих ліцензій на виробництво електричної енергії становить 222, проте чинними на сьогодні є 128 ліцензій.

Найбільш значний обсяг електричної енергії в Україні виробляється електростанціями 8 генеруючих компаній. Встановлена генеруюча потужність електростанцій кожної з компаній становить понад 1000 МВт (НАЕК "Енергоатом", генеруючі теплові електростанції, ДАГК "Дніпрогідроенерго", АЕК "Київенерго").

Встановлену генеруючу потужність електростанцій понад 100 МВт кожна мають 13 генеруючих компаній (теплові електростанції, теплоелектроцентралі, ДАГК "Дністрогідроенерго").

Встановлену генеруючу потужність електростанцій від 20 до 100 МВт мають 25 ліцензіатів, що виробляють електричну енергію на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях та блок-станціях крупних промислових підприємств, в основному малі ГЕС і ТЕЦ, блок-станції.

Серед суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на виробництво електричної енергії, також 82 юридичні особи, встановлена генеруюча потужність електростанцій яких не перевищує 20 МВт, - це, в основному, малі ГЕС і ТЕЦ, блок-станції та вітрові електростанції.

Ліцензії з постачання електричної енергії за регульованим тарифом мають 43 юридичні особи. Серед них - 27 обласних енергопостачальних компаній (обленерго) та 16 компаній, територія здійснення діяльності яких визначається територією розташування власних місцевих (локальних) електромереж, розташованих на території відповідних областей України. У Донецькій області, наприклад, такими ліцензіатами є ТОВ "Сервіс-Інвест", ПЕМ "Енерговугілля", ДП "Укренерговугілля", у Львівській області - МДКП "Розділтеплокомуненерго", Новояворівське комунальне підприємство "Міські електричні мережі", ДП "Укренерговугілля" тощо.

Ліцензії на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на сьогодні має 51 юридична особа. Серед них вищезазначені ліцензіати з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та власники електричних мереж, що виникли в результаті реструктуризації галузей промисловості і основною діяльністю яких є передача електричної енергії (без здійснення функцій постачання електроенергії споживачам).

Найбільша кількість ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці за весь період здійснення ліцензування була видана НКРЕ постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом - 1040. Але чинними на 01.01.2004 є лише 327 ліцензій, оскільки решта ліцензій анульовані або втратили чинність у зв'язку з закінченням терміну дії.

Нафтогазовий комплекс

Дані щодо виданих ліцензій на право здійснення господарської діяльності в нафтогазовому комплексі та ліцензій, що втратили чинність або анульовані, наведена у таблиці 5.2.2.

Ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом має 51 суб'єкт господарювання, у тому числі 42 ВАТ з газопостачання та газифікації (25 облгазів та 17 міськгазів). Найбільша кількість регіональних газопостачальних організацій, які працюють за регульованим тарифом, зосереджена в Автономній Республіці Крим та в Донецькій області. Так, на території Автономної Республіки Крим працює 6 суб'єктів господарювання: ВАТ "Кримгаз", ВАТ "Севастопольгаз", ВАТ "Керчгаз", ЗАТ "Теодосія", ЗАТ "Джурчі", підприємство "УКРГАЗПРОМ"; на території Донецької області працюють 5 суб'єктів господарювання: ВАТ "Донецькоблгаз", ВАТ "Донецькміськгаз", ДК "Укртрансгаз", ВАТ "Макіївкагаз", ВАТ "Маріупольгаз".

Ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами мають 53 суб'єкти господарювання, з яких 42 ВАТ з газопостачання та газифікації. Крім них, ліцензіатами є крупні промислові підприємства, такі як Сєверодонецьке державне виробниче підприємство "Об'єднання "Азот", Роздільське державне гірничо-хімічне підприємство "Сірка", Донецький металургійний завод, які для транспорту газу використовують свої промислові мережі.

Ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами та зберігання природного газу мають 2 ліцензіати: ДК "Укртрансгаз "НАК "Нафтогаз України" та ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами має ВАТ "Укртранснафта".

Ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами має ДП "Прикарпатзахідтранс" Південно-західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів.

Таблиця 5.2.2

N
з/п 

Види діяльності 

Загальна кількість виданих ліцензій / ліцензій, що втратили чинність або анульовані
(1999 - 2003) 

Загальна кількість виданих ліцензій / ліцензій, що втратили чинність або анульовані у 2003 році 

Постачання природного газу за нерегульованим тарифом

1217/658 

174/423 

Постачання природного газу за регульованим тарифом

55/4 

2/1 

Транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами

56/3 

1/1 

Транспортування нафти магістральними трубопроводами

3/2 

- 

Транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами

2/1 

- 

Транспортування природного газу магістральними трубопроводами

5/3 

- 

Зберігання природного газу

4/2 

- 

 

Всього: 

1342/673 

177/425 


Постачальникам природного газу за нерегульованим тарифом НКРЕ було видано 1217 ліцензій. На цей час є чинними 559 ліцензій, решта 658 були анульовані або втратили чинність у зв'язку з закінченням терміну дії.

5.3. Реалізація контрольних функцій щодо регулювання господарської діяльності ліцензіатів. Підсумки роботи територіальних представництв

У звітному періоді НКРЕ впровадила в практику систему контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіатів електроенергетичного та нафтогазового комплексів. Контроль здійснюється у напрямках дотримання ліцензіатами законодавства та ліцензійних умов, державної дисципліни цін та порядку формування роздрібних цін та тарифів, дотримання ліцензіатами затвердженої структури тарифів, затвердженого НКРЕ порядку закупівлі товарів, робіт та послуг на тендерних умовах, виконання правил користування електроенергією та природним газом та ін.

Контроль здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, в тому числі і спільні з представниками Міністерства палива та енергетики України, Державної податкової адміністрації, Державної інспекції з контролю за цінами, Головного контрольно-ревізійного управління, прокуратури, СБ України, УБОП, Антимонопольного комітету, органів виконавчої влади, та аналізу відомчої і державної статистичної звітності ліцензіатів.

Планові перевірки провадяться відповідно до затвердженого графіка планових перевірок 1 раз на рік. Позапланові перевірки здійснюються у випадках виявлення порушень чи невідповідностей у звітності ліцензіатів, звернень органів виконавчої влади чи правоохоронних органів, скарг споживачів чи ліцензіатів, а також у випадках звернення ліцензіатів до НКРЕ щодо перегляду рівнів затверджених раніше тарифів на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, зберігання та постачання природного газу, транспортування природного газу, нафти та нафтопродуктів.

У 2003 році територіальними представництвами НКРЕ було здійснено 1640 перевірок ліцензіатів, з яких 1074 в електроенергетичному та 566 в нафтогазовому комплексі, в т. ч. 110 перевірок ліцензіатів з виробництва електроенергії, 127 - з передачі електроенергії, 477 - з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом та 359 - з постачання електроенергії за регульованим тарифом, 1 - з оптового постачання електроенергії, 59 - з постачання природного газу за регульованим тарифом і 439 - за нерегульованим тарифом, 62 - з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами, 2 - із транспортування природного газу магістральними трубопроводами, 3 - із зберігання природного газу, 1 - з транспортування нафти магістральними трубопроводами.

Виявлені під час проведення перевірок порушення ліцензіатами ліцензійних умов діяльності в електроенергетичному та нафтогазовому комплексах НКРЕ розглянула на відкритих засіданнях, в результаті чого були прийняті 5 застережень про усунення порушень, 251 постанова про усунення порушень, анульовано 161 ліцензію та зупинено за порушення в електроенергетичному комплексі 8 ліцензій. Крім того, НКРЕ накладено на ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим та нерегульованим тарифом 11 штрафів за порушення законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов, п'ять з яких - на ВАТ "Сумиобленерго", АК "Харківобленерго", ВАТ "Донецькобленерго", ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" та ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання". Рішення НКРЕ щодо накладених штрафів були направлені до податкових адміністрацій за місцезнаходженням ліцензіатів.

НКРЕ постійно проводить роботу щодо контролю за здійсненням ліцензованої діяльності обласними енергопостачальними компаніями в частині виявлення випадків зловживання ними своїм монопольним становищем, перевірки фактів нецільового використання коштів розподільними та енергогенеруючими компаніями. Протягом 2003 року були здійснені перевірки та розглянуті на відкритих засіданнях НКРЕ виявлені порушення законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов в НАЕК "Енергоатом", ВАТ "Сумиобленерго", АК "Харківобленерго", ВАТ "Донецькобленерго", ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (двічі), ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Луганськобленерго" та ВАТ "ЕК "Одесаобленерго". Зокрема, НКРЕ були встановлені факти подання ВАТ "Сумиобленерго" завідомо недостовірної інформації в частині закупівлі, впровадження та використання систем і приладів обліку електроенергії SMART IMS, корпоративної мережі зв'язку (ВОЛЗ); проведення НАЕК "Енергоатом" закупівлі приладів та обладнання не на тендерній основі; неукладення договорів купівлі-продажу електричної енергії з оптовим постачальником електричної енергії, неналежного проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії (АК "Харківобленерго", ВАТ "Донецькобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" та ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"); непроведення розрахунків енергокомпаніями ВАТ "Донецькобленерго" та ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" за передачу електричної енергії електромережами інших ліцензіатів, погодження енергокомпаніями ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" недостовірних графіків погодинної купівлі електроенергії на ОРЕ, наданих постачальниками електроенергії за нерегульованим тарифом щодо своїх споживачів. Так, постачальник УІ МСП "Алвест ЛТД" завищував обсяги купівлі електроенергії у нічному періоді та занижував у пікові години споживання. Таке свідоме заниження обсягів купівлі призвело до заниження реальної вартості купівлі електричної енергії УІ МСП "Алвест ЛТД" для своїх споживачів та відповідного завищення вартості купівлі електроенергії іншим споживачам Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей. За вказане порушення НКРЕ постановою від 08.10.2003 N 1003 анулювало ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності за нерегульованим тарифом, видану УІ МСП "Алвест ЛТД".

Акціонерна компанія "Харківобленерго" допустила необґрунтовані перевитрати коштів на суму більше 3 млн. грн. при здійсненні закупівлі комплектів супутникових станцій у компанії ЗАТ "Датасат" щодо побудови корпоративної системи зв'язку, в результаті чого на ліцензіата було накладено штраф у розмірі 85 тис. грн. Перевитрати в розмірі 3 млн. грн. враховані при визначенні джерел фінансування інвестиційної програми компанії на 2004 рік.

У 2003 році НКРЕ здійснювала жорсткий контроль за надходженням до державного бюджету поточної плати за ліцензії в електроенергетиці. За несплату ліцензіатами поточної плати до державного бюджету за 2003 рік було анульовано більше 60 ліцензій.

Основними порушеннями ліцензіатів нафтогазового комплексу в 2003 році було невиконання фінансових зобов'язань перед ДК "Газ України" та ДК "Укртрансгаз" за отримані обсяги природного газу та надані послуги з транспортування його магістральними трубопроводами, нестворення страхового запасу природного газу, нерозроблення та непогодження з НАК "Нафтогаз України, ДК "Газ України" та НКРЕ Програми розвитку газорозподільних мереж 2002 - 2007 рр., невиконання вимог постанови НКРЕ від 25.12.2002 N 1455 щодо придбання матеріалів, робіт і послуг на тендерних умовах, недотримання законодавчих актів та нормативних документів у частині невідповідності Договору про надання послуг з газозабезпечення Правилам надання населенню послуг з газопостачання, затвердженим постановою КМ України від 09.12.99 N 2246, та Типовому договору про надання послуг з газопостачання, затвердженому постановою НКРЕ N 1 від 04.01.2000, невиконання встановлених нормативів достатності власних активів, ненадання інформації щодо ліцензованої діяльності та щодо зміни даних, зазначених у ліцензіях та в установчих документах.

Зокрема, були проведені перевірки підприємств, які входять до складу НАК "Нафтогаз України" - ВАТ "Укртранснафта" та ДК "Укртрансгаз", щодо порядку придбання товарів, робіт та послуг на тендерних умовах, за результатами яких на відкритих засіданнях НКРЕ прийняла постанови про усунення порушень ліцензійних умов в частині приведення діяльності даних підприємств у відповідність до вимог постанови НКРЕ від 25.12.2002 N 1455.

Виконання функцій НКРЕ в усіх областях України та Автономній Республіці Крим здійснюють територіальні представництва НКРЕ відповідно до Положень про ТП НКРЕ, затверджених Головою Комісії на підставі Положення про НКРЕ, затвердженого Указом Президента від 14.03.95 N 213. Основними функціями ТП НКРЕ є контроль ліцензованої діяльності ліцензіатів електроенергетичного та нафтогазового комплексів за напрямками, вказаними вище, захист прав споживачів (юридичних та фізичних осіб) електричної енергії та природного газу, прийняття участі у вдосконаленні механізму ціноутворення в електроенергетичному та нафтогазовому комплексах, співпраця з місцевими органами виконавчої влади та контролюючими і правоохоронними органами тощо. При цьому у територіальних представництвах НКРЕ працюють 105 працівників, в середньому 3 - 5 працівників в кожному.

Свою діяльність ТП НКРЕ здійснюють відповідно до планів робіт та затверджених графіків планових перевірок, а також виконують окремі завдання НКРЕ. В 2003 році територіальними представництвами було здійснено всього 1634 перевірки ліцензованої діяльності ліцензіатів та виконано 1221 окреме завдання, попередньо розглянуто 136 заяв та документів на отримання та переоформлення ліцензій, взято участь у 50 зустрічах із представниками засобів масової інформації, а також у 710 нарадах, засіданнях, конференціях обласного рівня. У 2003 році територіальними представництвами НКРЕ розглянуто 1393 письмові скарги, заяви, звернення, з яких 358 - від промислових споживачів, 279 - від ліцензіатів, 405 - від громадян, 216 - від органів державної влади, 135 - від інших. На користь заявників вирішено питання у 1283 випадках, що становить 92 % від загальної кількості звернень.

6. Захист прав споживачів електроенергії та газу

Відповідно до Закону України "Про природні монополії" та Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" захист прав споживачів електричної енергії та природного газу є одним з основних завдань НКРЕ.

У 2003 році до НКРЕ надійшло 696 звернень громадян. У багатьох випадках було залучено територіальні представництва для здійснення перевірок фактів, викладених у зверненнях, з виїздом на місце.

Дані щодо звернень громадян, які надійшли до Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2003 році

Таблиця 6.1

N
з/п 

Звідки надійшли звернення 

Кількість звернень 

З них* 

Кількість звернень громадян до органу влади 

10 

11 

12 

13 

14 

1. 

Від громадян поштою 

149 

17 

26** 

12 

106 

49 

115 

10 

26 

499 

2. 

Від громадян на особистому прийомі 

17*** 

10 

17 

43 

3. 

Від Кабінету Міністрів України 

12 

153 

4. 

Від інших органів 

26 

10 

20 

Разом 

204 

22 

26 

26 

131 

66 

161 

10 

30 

696 


____________
* 1. Колективних, 2. Повторних, 3. Від героїв, інвалідів ВВВ, 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, 5. Пропозиції, 6. Заяви, клопотання, 7. Скарги, 8. Інформаційні запити, 9. Надано роз'яснення, необхідну інформацію, 10. Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи організації, 11. Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту, скарги), 12. У стадії розгляду (вирішення), 13. Розглянуто, надано відповідь з порушеннями термінів, 14. Вирішено позитивно.

** З них 22 повторних звернення не є обґрунтованими, бо по суті стосуються додаткових обставин або надіслані повторно до закінчення терміну надання відповіді;

*** Всі звернення надані власноруч громадянами до загального відділу, а не на особистому прийомі у керівництва та не надіслані поштою.

Основними причинами повторних звернень є:

- некоректно поставлені запитання першого звернення і, як наслідок, відповіді, які потребували з'ясування додаткових обставин;

- відсутність у споживачів достатньої інформації щодо законодавчих норм, вимог нормативно-технічних документів;

- надання повторного звернення у термін, визначений законодавством для розгляду першого звернення;

- повторні звернення з інших питань, не викладених у першому зверненні.

Основні питання, які ставлять громадяни у своїх зверненнях:

- щодо надання допомоги у розв'язанні конфліктних ситуацій, що виникали між споживачами та енерго(газо)постачальними компаніями при визначенні порушень, відключень, застосуванні штрафних санкцій;

- щодо порядку надання пільг та нарахування субсидій для населення;

- щодо порядку укладання договорів на постачання електричної енергії, газу;

- щодо порядку оплати електричної енергії, спожиту на загальнобудинкові потреби та технічні цілі;

- щодо перерахунку норм споживання природного газу у разі встановлення електроводонагрівачів та відсутності гарячого водопостачання;

- щодо порядку розрахунків за електричну енергію, газ та врегулювання правовідносин із енергопостачальниками для садових товариств, гаражних кооперативів, об'єднань співвласників багатоповерхових будинків;

- внесення пропозицій;

- щодо надання роз'яснень нормативно-правових актів, зокрема, Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357;

- щодо тарифів на електроенергію, цін на газ для населення.

В кожному випадку НКРЕ надає детальні обґрунтовані роз'яснення із посиланням на відповідні акти законодавства і допомагає споживачам впорядкувати правовідносини із енергопостачальниками та газопостачальними компаніями. Також здійснюються конкретні заходи на місцях із залученням органів місцевої влади, обленерго в напрямку віднайдення компромісів щодо громадян з тяжким матеріальним станом - найчастіше це реструктуризація заборгованості, застосування терміну позовної давності при визначенні величини боргу споживача, клопотання про надання органами місцевої влади разової цільової допомоги тощо.

Майже половину звернень громадян, що розглядалися управліннями НКРЕ у 2003 році, становлять листи із проханням надати роз'яснення щодо застосування нормативно-правових актів у сфері постачання електроенергії і газу населенню, а саме питання щодо укладання договорів на ці послуги, щодо порядку застосування тарифів, порядку підключення до електро- і газопостачання та встановлення, заміни, ремонту обладнання, а також роз'яснення до застосування Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357, та Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246.

Надходження таких запитів до НКРЕ обумовлено поступовим усвідомленням громадян необхідності бути обізнаним у правових питаннях, які стосуються їх повсякденного життя. Нерідко надходять повторні звернення від тих самих громадян, оскільки, отримавши детальну і обґрунтовану відповідь із посиланнями на відповідні нормативно-правові акти один раз, громадянин має впевненість, що він й надалі може отримувати в НКРЕ уточнену інформацію з тих чи інших питань.

Значна частина звернень, що стосувалися порушень, допущених посадовими особами у відношенні до громадянина при визначенні порушень з боку останнього (здійснення відключень, нарахування штрафних санкцій), потребувала невідкладного вжиття заходів в межах компетенції НКРЕ для припинення неправомірних дій, скасування незаконних рішень та поновлення порушених прав споживача. З метою реалізації цих завдань НКРЕ направляла листи до обленерго з вимогою привести свої дії у відповідність до чинного законодавства, надавала клопотання до держадміністрації тощо.

Для розв'язання питань, що піднімалися у зверненнях споживачів, НКРЕ застосовувала такі заходи:

1. Зверталася до енергопостачальних компаній щодо надання додаткових матеріалів або пояснень з питань, що піднімалися у конкретних випадках, а також щодо усунення порушень вимог нормативно-технічних документів.

2. Давала завдання територіальним представництвам щодо детальної перевірки скарг та вжиття необхідних заходів за місцем звернення.

3. У випадку незгоди енергопостачальної компанії усунути порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом НКРЕ ставить питання про порушення ліцензійних умов на розгляд на відкритому засіданні.

7. Діяльність НКРЕ щодо формування законодавчо-правової бази регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу

У 2003 році Національною комісією регулювання електроенергетики України було напрацьовано та впроваджено певну нормативно-правову базу регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу. Одночасно з розробкою нових нормативно-правових актів НКРЕ працювала над вдосконаленням існуючої правової бази, а також брала участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції.

Європейське законодавство значну увагу приділяє питанням функціонування системи регулювання енергетики країн - членів ЄС.

Таким чином, необхідно визначити законодавчі рамки та засади здійснення державного регулювання в енергетиці.

З метою удосконалення державного регулювання природних монополій необхідно законодавчо закріпити основні принципи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України. Необхідність прийняття такого Закону викликана переходом від адміністративного управління в паливно-енергетичному комплексі до практики застосування нових важелів державного впливу на діяльність суб'єктів господарювання різних форм власності та організаційно-правових форм з метою збалансування інтересів монопольних утворень, суспільства в цілому і конкретного споживача, а також підвищення ролі регулювання в умовах розвитку ринкових відносин в енергетиці. Законом необхідно впорядкувати та вдосконалити систему державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі, визначити особливості регулювання у зазначеній сфері, специфіку правового статусу органу державного регулювання, забезпечити фінансову та адміністративну незалежність регулюючого органу.

Враховуючи наведене, наказом НКРЕ від 08.09.2003 N 51 в НКРЕ було створено робочу групу з питань доопрацювання проекту Закону України "Про регулювання природних монополій та суміжних ринків в ПЕК".

Нагальною проблемою, що потребує уваги, є реформування ринку природного газу. З метою визначення основних напрямків реформування газової галузі України, забезпечення системного підходу у створенні умов для стабільного функціонування ринку природного газу та його подальшого розвитку за участю НКРЕ розроблений проект Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу України", який визначатиме правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу і законодавчо закріпить положення щодо державного регулювання відносин між учасниками ринку, пов'язаних з видобуванням, транспортуванням, зберіганням, розподілом, постачанням і споживанням природного газу, встановлюватиме конкурентні та рівноправні умови діяльності для всіх учасників ринку, гарантуватиме захист прав усіх учасників ринку природного газу, встановлюватиме відповідальність учасників ринку природного газу за порушення в сфері газопостачання. Прийняття цього Закону дозволить забезпечити ефективне функціонування суб'єктів газового ринку шляхом створення конкурентного, прозорого та відкритого ринку природного газу, встановлення економічно обґрунтованих цін і тарифів на газ та послуги з його транспортування, розподілу, зберігання та постачання.

Врегулювання зазначених питань необхідно як з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, так і для удосконалення внутрішньої структури енергетичного законодавства України. Законопроект було ретельно розглянуто і НКРЕ надала до нього суттєві зауваження та пропозиції.

Протягом звітного року НКРЕ було опрацьовано значну кількість законопроектів, прийняття яких справить суттєвий вплив на врегулювання відносин в галузі енергетики, та проведена робота щодо адаптації нормативно-правової бази, яка регулює діяльність в ПЕК, до законодавства Європейського Союзу.

Так, було опрацьовано проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії". Цей законопроект було розроблено з урахуванням основних положень Директив Європейського Союзу, що регулюють відносини в нафтовій та газовій галузях, а саме Директиви 98/30 ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 22 червня 1998 року про єдині правила для внутрішнього ринку природного газу.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо визначення гарантованих джерел фінансування екологічної броні електропостачання споживача було опрацьовано в НКРЕ.

Результатом опрацювання стало прийняття зазначеного Закону України Верховною Радою України 19.06.2003 року.

З метою врегулювання взаємовідносин, що виникають у зв'язку із виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії, державним наглядом за режимами споживання теплової енергії, безпечною експлуатацією теплоенергетичного обладнання та безпечним виконанням робіт на об'єктах у сфері теплопостачання суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності, було розроблено проект Закону України "Про теплопостачання", до якого НКРЕ було надано ряд суттєвих зауважень.

У зв'язку із надзвичайно високим фізичним та моральним старінням тепло- та електрогенеруючого обладнання, гострим дефіцитом власних первинних енергоносіїв, важким становищем економіки країни виникла нагальна необхідність законодавчого врегулювання питань державної підтримки галузі когенерації в комунальному теплопостачанні.

У зв'язку із вищенаведеним було розроблено та ретельно опрацьовано за участю НКРЕ проект Закону України "Про комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерацію)".

Велика увага приділялася у 2003 році питанню взаємодії НКРЕ з Верховною Радою України.

На виконання Указу Президента України від 25.03.2003 р. N 267/2003 "Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з Верховною Радою України" та з метою реалізації положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2003 р. N 123-р "Про додаткові заходи щодо забезпечення ефективної співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України" НКРЕ було прийнято розпорядження від 17.03.2003 р. N 6 "Про додаткові заходи щодо забезпечення ефективної співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України", яким передбачається започаткувати попереднє вивчення та опрацювання висновків Головного науково-експертного управління та інших підрозділів Апарату Верховної Ради України до законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, забезпечити своєчасне інформування Кабінету Міністрів України про хід та результати розгляду у Верховній Раді України поданих НКРЕ законопроектів. У разі прийняття Комітетом Верховної Ради України рішення про відхилення таких законопроектів невідкладно подавати конкретні пропозиції щодо подальшого їх розгляду (доопрацювання, відкликання тощо).

Відповідно до абзацу третього пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2003 р. N 123-р в НКРЕ з 1 вересня 2003 р. в складі юридичного управління створено сектор адаптації законодавства України до законодавства ЄС та взаємодії з Верховною Радою України.

Для удосконалення, більш чіткого обґрунтування доцільності прийняття проектів Законів України НКРЕ співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

На 2004 рік НКРЕ планує такі заходи: здійснювати моніторинг законодавства у електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; продовжувати роботу із вдосконалення законодавчо-правової бази в цій сфері та її адаптації до законодавства Європейського Союзу; здійснювати подальше опрацювання законопроектів, що були розроблені та внесені на розгляд у 2003 році, зокрема, проекти Законів України "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності", "Про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків", "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" тощо; продовжувати співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, а також з Кабінетом Міністрів України, Міністерством палива та енергетики України у сфері подальшої законодавчої роботи.

Одним із стратегічних напрямків діяльності НКРЕ стане подальше вдосконалення регуляторної політики в паливно-енергетичному комплексі, практична реалізація першочергових заходів, затверджених Указом Президента України від 05.09.2001 N 797/2001 "Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі" та Указом Президента України від 05.02.2002 р. N 104/2002 "Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі" щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі, завершення процесу інституалізації економіки України, адаптації законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює діяльність НКРЕ, до законодавства Європейського Союзу відповідно до Державних програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки, затверджених Указом Президента України від 13.12.2003 року N 1433/2003, для чого, в першу чергу, необхідно:

- завершити роботу щодо приведення ряду законодавчих та нормативних актів у відповідність до Директив Європейського Союзу у сфері електроенергетики та газу, зокрема Закону України "Про електроенергетику";

- здійснити доопрацювання проекту Закону України "Про регулювання природних монополій та суміжних ринків в ПЕК";

- провадити подальше вдосконалення діючої системи правового регулювання в ПЕК.

Пріоритетним напрямком діяльності НКРЕ в програмах міжнародного співробітництва залишається участь у реалізації Плану дій на 2003 - 2004 роки щодо реалізації основних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу, а також створення сприятливих умов для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в розвиток галузі.

Крім того, відповідно до Плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 2004 році НКРЕ буде розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії".

8. Євроінтеграція та співробітництво з міжнародними організаціями

З метою створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі НКРЕ в межах її компетенції протягом року здійснювалися заходи, спрямовані на виконання завдань, визначених Планом дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2002 N 744-р.

Пріоритетними напрямками діяльності НКРЕ на 2003 рік в рамках співпраці України з ЄС були визначені удосконалення системи ціноутворення в енергетиці та створення ефективної нормативно-правової бази функціонування лібералізованих енергетичних ринків України та системи їх державного регулювання з урахуванням вимог законодавства ЄС.

Реалізація пріоритету удосконалення системи ціноутворення в енергетиці НКРЕ забезпечувалася шляхом виконання положень Плану заходів щодо реалізації довгострокової тарифної політики на оптовому ринку електроенергії України на 2001 - 2004 роки.

З метою створення ефективної нормативно-правової бази функціонування та державного регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу НКРЕ проведено аналіз ліцензійної діяльності і ролі регулюючих органів у функціонуванні ринків електричної енергії в окремих країнах - членах ЄС, на основі якого з урахуванням власного досвіду державного регулювання у сфері електроенергетики та нафтогазового комплексу визначено конкретні напрямки вдосконалення правового забезпечення ліцензування в цих сферах. Серед них: удосконалення механізму видачі та анулювання ліцензій, розробка пропозицій щодо створення правових підстав та механізмів врегулювання відносин між ліцензіатами, моніторинг у правовій та фінансовій системах тощо.

Для роз'яснення євроінтеграційних процесів з питань співробітництва між Україною та ЄС в частині державного регулювання паливно-енергетичного комплексу та на виконання Плану заходів щодо інформування громадськості стосовно цілей, завдань і етапів європейської інтеграції України на 2003 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 79, розгляд та прийняття рішень з вищезазначених та інших питань здійснювався на відкритих слуханнях та засіданнях НКРЕ, в яких брали участь представники засобів масової інформації та інші заінтересовані юридичні та фізичні особи.

У 2003 році було розпочато реалізацію проекту технічної допомоги Європейської Комісії Тасіс "Підтримка та зміцнення ринкових реформ та оцінка сталості розвитку енергетичної галузі", спрямованого на удосконалення і розвиток інституційної та правової бази енергетичного сектора, реформування ринку електроенергії та створення основ ринку газу, розробку коротко- та середньотермінових заходів в паливно-енергетичному комплексі України. В рамках цього проекту з метою підвищення кваліфікаційного рівня фахівців проведено семінари з питань юридичних аспектів реформування ринку газу в Україні, фінансово-економічного аналізу діяльності енергетичних підприємств, енергетичної політики ЄС та його законодавства, тарифної методології в електроенергетиці, директив ЄС щодо енергетики і газу та впровадження у країнах - членах Європейського Союзу.

В рамках міжнародної технічної допомоги НКРЕ відповідно до своїх повноважень здійснювала заходи, спрямовані на реалізацію завдань, визначених програмами Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Програмна системна позика" та Міжнародного валютного фонду "Попереджувальний стенд-бай". На виконання урядових доручень представники НКРЕ під час перебування місій МВФ та МБРР відповідно до програми зустрічей активно співпрацювали з їх представниками, надавали вичерпну інформацію та необхідні матеріали для проведення досліджень, спрямованих на підтримку та здійснення урядових реформ в енергетичній сфері України.

Одним з важливих напрямків діяльності НКРЕ є співпраця з Регіональною асоціацією органів регулювання енергетики (ERRA), що об'єднує незалежні органи регулювання енергетики країн Центральної і Східної Європи та Євразії, членом-засновником якої з 2000 року є НКРЕ.

Протягом звітного періоду НКРЕ брала активну участь в роботі комітетів ERRA з питань ліцензування і конкуренції та з питань тарифів та ціноутворення, на засіданнях яких розглядалися питання щодо моніторингу та забезпечення умов конкуренції на ринках електроенергії і газу, реструктуризації, приватизації та лібералізації енергетичного сектора, ролі регуляторних органів в процесі тарифоутворення, захисту прав споживачів тощо. Слід зазначити, що одне із засідань Комітету з питань тарифів та ціноутворення в паливно-енергетичному комплексі було успішно організоване за безпосередньою участю НКРЕ в м. Києві. У 2003 році член НКРЕ була обрана членом Президії ERRA - керівного органу асоціації.

У травні 2003 року представники НКРЕ взяли участь у Другій щорічній Конференції з питань інвестицій та регулювання енергетики, основна увага якої була зосереджена на розгляді питань щодо участі приватного капіталу в паливно-енергетичному комплексі, конкуренції в електроенергетиці та газовому секторі, міжнародній енерготоргівлі та ціновій політиці.

У липні 2003 року молоді спеціалісти НКРЕ навчалися в Першій Міжнародній Літній Школі для молодого та початкуючого персоналу повноправних членів ERRA з питань регулювання енергетичного сектора, організованій ERRA спільно з Центральним Європейським Університетом (CEU).

В рамках програм обміну досвідом між країнами - членами ERRA НКРЕ приймала працівників регулюючих органів електроенергетики Грузії та Латвії для ознайомлення їх з основними питаннями діяльності НКРЕ України.

З метою обміну інформацією та досвідом між країнами - членами ERRA щодо вдосконалення державної системи регулювання енергетики у країнах - членах асоціації в 2004 році НКРЕ планує брати активну участь у її запланованих заходах.

9. Взаємодія НКРЕ з державними органами, засобами масової інформації та громадськістю

Основними принципами функціонування НКРЕ в частині інформування про її діяльність є відкритість, доступність, прозорість і гласність. Втілюються ці принципи шляхом проведення систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо здійснення розрахунків в Оптовому ринку електричної енергії, формування цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим використанням коштів, отриманих від споживачів, захисту прав споживачів тощо.

Висвітлення діяльності НКРЕ здійснюється у відповідності до Законів України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про природні монополії" в частині інформування громадськості про власну діяльність та діяльність суб'єктів природних монополій, а також Указу Президента України від 01.08.2002 року N 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" та інших нормативно-правових актів.

З метою забезпечення виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" в частині залучення громадськості до процесу підготовки і прийняття рішень з питань, які належать до компетенції НКРЕ і мають суспільне значення, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 79 "Про затвердження плану заходів щодо інформування громадськості стосовно цілей, завдань і етапів європейської інтеграції України на 2003 рік" НКРЕ здійснювалися такі заходи.

Систематично проводились відкриті засідання НКРЕ, до участі в яких запрошувались представники громадськості, засобів масової інформації та інші заінтересовані юридичні та фізичні особи. Повідомлення про місце і час проведення засідання, а також питання, що будуть розглядатись, регулярно публікувалися в пресі.

Крім того, проведенню відкритих засідань з питань перегляду тарифів для енерго- та газопостачальних компаній, удосконалення порядку ліцензування в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі з урахуванням специфіки діяльності у сфері природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі передували відкриті слухання, запроваджені НКРЕ з початку 2003 року. Проведення таких відкритих слухань дозволяє приймати більш виважені та оптимальні рішення з посталих проблем.

Після завершення відкритих засідань та слухань НКРЕ, як правило, проводилися брифінги з представниками засобів масової інформації за участю Голови та членів Комісії.

Інформація про місце, час та питання порядку денного відкритих засідань та слухань щотижня доводилася до відома громадськості у всеукраїнській газеті "Говорить і показує Україна".

З метою своєчасного інформування громадськості щодо прийнятих НКРЕ рішень інформаційним агентствам та ряду засобів масової інформації електронною поштою систематично надсилались повідомлення про основні підсумки роботи НКРЕ протягом тижня.

Голова Комісії брав участь у прямій телефонній лінії ("гаряча лінія"), про що було повідомлено в газеті "Урядовий кур'єр", під час якої відбувалося безпосереднє спілкування із споживачами всіх регіонів України з актуальних питань діяльності енергетичної галузі та європейської інтеграції, що належать до компетенції НКРЕ.

За участю Голови та членів Комісії в Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся "круглий стіл" з питань паливно-енергетичного комплексу, розробки концепції страхування майна на підприємствах електроенергетичної галузі. Прийнято також участь у розгляді питань Енергетичної стратегії України та в громадських слуханнях на тему "Обговорення Програми діяльності КМУ" тощо.

Діяльність НКРЕ систематично широко висвітлювалась на сторінках газет і журналів "День", "Киевские ведомости", "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Бизнес", "Українська інвестиційна газета", "Зеркало недели", "Енергетична політика", "Нафта і газ", "Енергетика та ринок" та на телебаченні.

Протягом року на веб-сайті НКРЕ оперативно розміщувалась інформація про діяльність НКРЕ.

Усі постанови НКРЕ та роз'яснення щодо звернень громадян з нагальних питань, а також нормативні акти Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України з питань регулювання паливно-енергетичного комплексу публікувалися в офіційному щомісячному друкованому виданні НКРЕ "Інформаційний бюлетень НКРЕ".

У співпраці з Апаратом Верховної Ради України та Інформаційно-аналітичним центром "ЛІГА" на взаємовигідних умовах проводиться обмін правовою інформацією, яка розповсюджується в регіонах країни, оперативно надаються тексти постанов НКРЕ до електронних правових баз, що ведуть ці установи. Територіальні представництва НКРЕ в своїй роботі використовують інформаційно-пошукову систему (ІПС) "Законодавство", а її центральний апарат - також і ІПС "ЛІГА:ЗАКОН".

Щотижня Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, прес-службі Кабінету Міністрів України та іншим заінтересованим організаціям надавалась інформація про основні заходи, що здійснювалися НКРЕ, та про прийняті рішення.

Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, обласним енергопостачальним компаніям, генеруючим компаніям систематично надсилався "Вісник НКРЕ", в якому публікуються всі рішення, прийняті НКРЕ протягом місяця.

З метою покращання інформаційної забезпеченості як співробітників НКРЕ, так і інших державних органів та підприємницьких структур в НКРЕ створена та постійно поновлюється електронна база даних розпорядчих документів НКРЕ (постанов, наказів, розпоряджень). Видано 6-й випуск щорічного Збірника нормативно-правових актів з питань регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу України.

Слід зазначити, що НКРЕ також проводиться робота із засобами масової інформації на регіональному рівні. На територіальні представництва НКРЕ покладено обов'язки щодо висвітлення діяльності НКРЕ, розгляд скарг та звернень громадян, коментарі, роз'яснення, консультації з питань тарифоутворення, ліцензованої діяльності, застосування нормативно-правових актів НКРЕ, перш за все тих, що мають пряме відношення до діяльності підприємств регіону.

В межах своєї компетенції і фінансових ресурсів НКРЕ продовжує роботу в напрямку подальшого забезпечення ефективної роботи у сфері зв'язків та взаємодії з державними органами, громадськістю, засобами масової інформації, забезпечення відкритості та систематичного інформування громадськості з питань державного регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі України.

10. Адміністративно-організаційна та фінансово-господарська діяльність

Адміністративно-організаційна діяльність

У 2003 році НКРЕ згідно з Положенням про діяльність НКРЕ та чинним законодавством приймала відповідні розпорядчі документи та нормативно-правові акти. Протягом звітного року НКРЕ було прийнято:

- постанов - 1510;

- наказів з основної діяльності - 73;

- розпоряджень - 33.

У 2003 році до НКРЕ надійшло 14644 документів, що підлягають реєстрації у загальному відділі управління справами. Від органів державної влади - 1452 документи, запитів та звернень народних депутатів - 28. У тому числі:

- від Адміністрації Президента України - 62;

- від Верховної Ради України - 158;

- від Кабінету Міністрів України - 1232 (доручень - 850; постанов - 184; розпоряджень - 71; протоколів - 36; витягів з протоколів - 53; протокольних рішень - 9; листів - 21; інших - 8).

Підлягало контролю 1292 документи, в тому числі:

- від Адміністрації Президента України - 22;

- від Верховної Ради України - 33;

- від Кабінету Міністрів України - 710.

Всі документи, що підлягали контролю, виконано в установлений термін.

Протягом 2003 року НКРЕ відправлено 5118 листів, що підлягали централізованій реєстрації, у тому числі:

- до Адміністрації Президента України - 29;

- до Верховної Ради України - 36;

- до Кабінету Міністрів України - 378.

Фінансово-господарська діяльність

Національна комісія регулювання електроенергетики України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом відповідно до Закону України від 30.06.99 N 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" у звітному році утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

Кошторисом доходів та видатків на 2003 рік на утримання НКРЕ за кодом відомчої класифікації видатків 637 затверджені асигнування по загальному фонду державного бюджету 6664,6 тис. грн. та по спеціальному фонду - 80,4 тис. грн.

Фінансові операції НКРЕ здійснювала лише через реєстраційні рахунки, відкриті в ОПЕРУ Державного казначейства України.

Фактично отримано коштів із загального фонду державного бюджету та використано - 5966,6 тис. грн. Кошти спеціального фонду в сумі 66,5 тис. грн. спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з основною діяльністю НКРЕ.

Виконання кошторису у 2003 році відповідно до затверджених показників економічної класифікації видатків характеризується наступними даними:

 

(тис. грн.) 

(%) 

- заробітна плата 

2712,1 

45 

- нарахування на заробітну плату 

922,3 

16 

- комунальні послуги та оплата за енергоносії 

136,5 

- послуги зв'язку 

223,2 

- придбання предметів та матеріалів 

224,5 

- утримання та оренда приміщень, ремонт оргтехніки 

262,2 

- відрядження 

57,5 

- утримання службового автотранспорту 

294,6 

- капітальні видатки 

546,2 

- наукові дослідження 

354,3 

- інші видатки 

233,2 


У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати по укладених договорах та за отримані товари НКРЕ брала лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом.

НКРЕ не має простроченої заборгованості по виплаті заробітної плати та по платежах до бюджету та цільових фондів.

Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків надавались своєчасно і в обсязі форм згідно із затвердженими нормативними актами.

Основні засоби, які рахуються на балансі НКРЕ, мають знос на 48 %. Капітальні видатки у звітному році склали 9 % від загальної суми витрат.

На кінець року значно зменшені залишки коштів у розрахунках в порівнянні з боргом на початок звітного року; так, кредиторська заборгованість зменшилась на 242,0 тис. грн., або в шість разів. 

Протягом 2003 року НКРЕ перерахувала до державного бюджету кошти від здачі в оренду приміщень 40,3 тис. грн. та сплачено ПДВ 9,4 тис. грн.

11. Основні завдання НКРЕ на 2004 рік

Першочерговим напрямом діяльності НКРЕ у 2004 році буде забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію Послань Президента України до Верховної Ради України: "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2000 - 2011 роки" і "Україна: поступ у XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 - 2004 роки", відповідних заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2003 - 2004 роки.

Одним із стратегічних напрямків діяльності НКРЕ стане подальше вдосконалення регуляторної політики в паливно-енергетичному комплексі, практична реалізація першочергових заходів, затверджених Указом Президента України від 05.09.2001 р. N 797/2001 "Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі" та Указом Президента України від 05.02.2002 р. N 104/2002 "Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі" щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі, адаптації законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює діяльність НКРЕ, до законодавства Європейського Союзу відповідно до Державних програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки, затверджених Указом Президента України від 13.12.2003 р. N 1433/2003. Для цього, в першу чергу, необхідно:

- завершити роботу щодо приведення ряду законодавчих та нормативних актів у відповідність до Директив Європейського Союзу у сфері електроенергетики та природного газу, зокрема Закону України "Про електроенергетику";

- доопрацювати разом з Комітетом з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України проекти Законів України "Про регулювання природних монополій та суміжних ринків в ПЕК" та "Реструктуризація заборгованості за енергоносії";

- розробити та внести до Верховної Ради України проект закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про природні монополії";

- проводити подальше вдосконалення діючої системи правового регулювання в ПЕК.

НКРЕ буде зосереджена увага на послідовній реалізації таких завдань:

1. Забезпечення виконання першочергових заходів затвердженої Кабінетом Міністрів України Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії, створення передумов впровадження нової моделі ефективного ринку електричної енергії через:

- подальше підвищення рівня оплати грошовими коштами спожитої електричної енергії, в т. ч. впорядкування бюджетного фінансування пільг, субсидій на оплату енергоносіїв бюджетними установами і організаціями, фінансування аварійної броні, підвищення економічної відповідальності споживачів та енергопостачальних компаній щодо споживання електричної енергії;

- розширення рівня конкуренції на оптовому ринку електричної енергії за рахунок оптимізації методології ціно- та тарифоутворення на оптовому ринку електричної енергії, поетапного переведення ТЕЦ генеруючих компаній на роботу за ціновими заявками.

2. Реалізація Плану заходів довгострокової тарифної політики в електроенергетиці, схваленої рішенням Кабінету Міністрів України, в т. ч. забезпечення поетапного зниження рівня перехресного субсидіювання споживачів енергоносіїв, перш за все, підготовка пропозицій Кабінету Міністрів України щодо припинення та недопущення в подальшому пільгового тарифоутворення для ряду промислових підприємств (з виробництва алюмінію, титану та інших).

3. Подальше удосконалення нормативно-методологічної бази щодо регулювання відносин учасників роздрібного ринку електроенергії, розробка та затвердження програми послідовного впровадження систем комерційного обліку електричної енергії та інформаційних технологій в Оптовому ринку електричної енергії.

4. Вдосконалення нормативно-правового забезпечення подальшого розширення інвестування в енергетичну галузь для оновлення та модернізації генеруючого обладнання, зниження втрат електроенергії в електричних мережах, посилення контролю за цільовим та ефективним використанням енергокомпаніями коштів відповідно до затвердженої структури тарифу, а також недопущенням порушень в формуванні генеруючими компаніями цінових заявок на роботу енергоблоків.

5. Законодавче та нормативно-правове врегулювання реструктуризації та погашення взаємної заборгованості між суб'єктами ОРЕ, накопиченої за минулі періоди, недопущення тиску кредиторів на енергетичні підприємства, їх штучного банкрутства та тіньової приватизації.

6. Створення та удосконалення законодавчої та нормативної бази для забезпечення функціонування конкурентного ринку природного газу в Україні, прискорення прийняття проекту Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу в Україні". Оптимізація тарифної політики на транспортування та постачання природного газу для споживачів всіх категорій.

Пріоритетним напрямом діяльності НКРЕ в програмах міжнародного співробітництва залишається участь НКРЕ у реалізації Плану дій на 2003 - 2004 роки щодо реалізації основних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу, а також створення сприятливих умов для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в розвиток галузі.

 

Додаток 1.1 


СТРУКТУРА
Національної комісії регулювання електроенергетики України

на 1 січня 2004 року

 

 

Додаток 2.1 


Функціональна схема ринку електричної енергії України

 

 

Додаток 2.3.1 


Фактичні виплати всіма видами платежів з ОРЕ генеруючим компаніям в динаміці за 2002 - 2003 роки, тис. грн.

2002 рік 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

Відхилення у % до попереднього року 

Відсоток виплат від товарної продукції 

НАЕК "Енергоатом" 

326993 

377850 

504315 

403904 

442766 

421069 

448025 

427202 

427651 

520479 

474685 

495417 

5270388 

29,82 

84,72 

ТЕС

722811 

597668 

753451 

628832 

592030 

504374 

654244 

640408 

700845 

642893 

669702 

1110211 

8217468 

0,25 

92,07 

ГЕС 

27051 

28874 

32137 

26179 

37467 

39194 

33943 

38312 

35731 

42747 

41543 

41557 

424734 

12,69 

127,51 

ТЕЦ та ВЕС 

43477 

47213 

66623 

35047 

63533 

38178 

39940 

34124 

43974 

70707 

150800 

91150 

724767 

68,93 

126,55 

РАТ "ЄЕС Росії" 

8208 

4672 

898 

618 

895 

969 

1389 

1595 

842 

474 

801 

1222 

22584 

-13,03 

148,94 

Всього по виробниках електроенергії у 2002 році 

1128539 

1056277 

1357425 

1094609 

1136691 

1003785 

1177542 

1141641 

1209043 

1277301 

1337531 

1739557 

14659940 

11,92 

91,10 


2003 рік 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

Відхилення у % до попереднього року 

Відсоток виплат від товарної продукції 

НАЕК "Енергоатом" 

568415 

543548 

484295 

523235 

424504 

533526 

493063 

471110 

434210 

456789 

470307 

481091,4 

5884093 

11,64 

98,70 

ТЕС

670878 

711035 

819319 

695797 

567083 

626872 

712662 

762563 

695521 

802402 

662875 

1026040 

8663048 

5,42 

91,30 

ГЕС 

22533 

19918 

25959 

25493 

24200 

23401 

24215 

20116 

27689 

39685 

32733 

33021 

318964 

-24,90 

88,40 

ТЕЦ та ВЕС 

79683 

88503 

90212 

73824 

55876 

44950 

62447 

47556 

81535 

70542 

103466 

128410 

927004 

27.90 

103,39 

РАТ "ЄЕС Росії" 

790 

753 

2061 

2164 

1998 

979 

1469 

906 

1000 

1248 

787 

135 

14290 

-36,72 

101,38 

Всього по виробниках електроенергії у 2003 році 

1342299 

1363757 

1421846 

1320514 

1073661 

1229729 

1293856 

1212252 

1239955 

1370666 

1270169 

1668698 

15807399 

7,83 

94,01 


 

 

Додаток 2.3.2 


Динаміка надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію всіма видами платежів по місяцях 2002 - 2003 років, тис. грн.

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

Відхилення у % до попереднього року 

Відсоток виплат від товарної продукції 

Надходження коштів від постачальників за 2002 рік 

1160517 

1194719 

1341214 

1145796 

1085043 

1054867 

1236557 

1205710 

1218491 

1299975 

1432549 

1774404 

15149843 

10,97 

89,63 

- у т. ч. від постачальників за нерегульованим тарифом 

39142 

26307 

43180 

38922 

33137 

30655 

43859 

40382 

43710 

70634 

80978 

103426 

594331 

-14,45 

102,20 

Надходження коштів від постачальників за 2003 рік 

1474118 

1414415 

1492138 

1382480 

1165352 

1233489 

1389781 

1365656 

1443802 

1588500 

1556521 

1933730 

17439983 

15,12 

93,18 

- у т. ч. від постачальників за нерегульованим тарифом 

109040 

141422 

151051 

150896 

153503 

172761 

190745 

96488 

77264 

104253 

108651 

111130 

1567204 

163,69 

100,28 


 

 

Додаток 2.3.3 


Динаміка кредиторсько-дебіторської заборгованості енергокомпаній

Станом на 

Заборгованість споживачів перед енергопостачальними компаніями
(форма 5*) 

Приріст/зниження до попереднього періоду 

Заборгованість енергопостачальних компаній перед ДПЕ
(форма 7) 

Приріст/зниження до попереднього періоду 

Дисбаланс
(ст. 5 - ст. 2) 

Заборгованість ДП "Енергоринок" перед генеруючими компаніями (дані ДПЕ) 

Приріст/зниження щодо попереднього періоду 

Дисбаланс (ст. 9 - ст. 5) 

 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

10 

11 

12 

01.01.2001 р. 

6711 

 

 

9006 

2312 

34,5 

2295 

11301 

2588 

29,7 

2295 

01.01.2002 р. 

8431 

1720 

25,6 

12264 

3258 

36,2 

3833 

14651 

3350 

29,6 

2387 

01.01.2003 р. 

9559 

1128 

13,4 

14027 

1763 

14,4 

4468 

16180 

1529 

10,4 

2153 

01.01.2004 р. 

10308 

750 

7,8 

15138 

1111 

7,9 

4829 

17295 

1115 

6,9 

2157 


____________
* Звітність за формою 5-НКРЕ (розрахунки споживачів) введена з 1 квітня 2001 року постановою НКРЕ від 28.03.2001 N 287.

  

 

Додаток 2.3.4 


Обсяги електроенергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ в 2002 - 2003 роках, млн. кВт·год.

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

Відхилення у % до попереднього року 

2002 

14061 

11754 

12321 

11319 

10113 

9954 

10500 

10300 

10527 

12495 

13053 

15629 

142027 

1,26 

2003 

14734 

13696 

14120 

12196 

10605 

10492 

10947 

10834 

10806 

12461 

13251 

14291 

148434 

4,51 


 

 

Додаток 2.3.5 


Відсоток оплати купованої на енергоринку електричної енергії всіма видами платежів ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2001 - 2003 роках

Постачальники 

2001 рік 

2002 рік 

2003 рік 

Київенерго

68,16 % 

228,60 % 

117,47 % 

Севастопольенерго 

92,39 % 

106,78 % 

109,11 % 

Кіровоградобленерго 

88,47 % 

101,08 % 

106,89 % 

Сумиобленерго 

96,48 % 

106,28 % 

106,89 % 

Житомиробленерго 

94,84 % 

99,52 % 

106,30 % 

Черкасиобленерго 

83,71 % 

94,46 % 

106,28 % 

Полтаваобленерго

100,38 % 

99,48 % 

105,88 % 

Ей-І-Ес Рівнеенерго

89,12 % 

100,74 % 

105,87 % 

Чернігівобленерго 

100,81 % 

102,30 % 

104,29 % 

Тернопільобленерго 

79,25 % 

91,32 % 

102,46 % 

Прикарпаттяобленерго 

84,17 % 

96,74 % 

102,44 % 

А.Е.С. Київобленерго 

92,75 % 

106,05 % 

102,37 % 

ДПЕМ АТ "Атомсервіс" 

116,53 % 

107,57 % 

101,99 % 

Львівобленерго 

89,41 % 

94,84 % 

100,49 % 

Волиньобленерго 

90,40 % 

96,58 % 

100,44 % 

ДТГО "Південно-західна залізниця" 

99,36 % 

100,26 % 

ТОВ "Сервіс-Інвест"

100,00 % 

100,00 % 

Хмельницькобленерго 

77,53 % 

93,76 % 

99,98 % 

Запоріжжяобленерго 

87,92 % 

99,60 % 

98,95 % 

Новояворівські МЕМ 

65,31 % 

109,22 % 

97,32 % 

Херсонобленерго 

66,72 % 

83,80 % 

96,91 % 

Дніпрообленерго 

87,32 % 

90,97 % 

96,22 % 

Харківобленерго 

70,42 % 

81,68 % 

96,19 % 

Одесаобленерго 

50,69 % 

88,50 % 

93,30 % 

Вінницяобленерго 

64,43 % 

89,86 % 

88,69 % 

МДКП "Розділтеплокомуненерго" 

33,09 % 

61,04 % 

88,49 % 

ВАТ "ПЕМ Енерговугілля" 

86,71 % 

89,50 % 

88,31 % 

Чернівціобленерго 

61,39 % 

72,27 % 

86,66 % 

АТ Крименерго 

63,69 % 

72,20 % 

86,58 % 

Миколаївобленерго 

68,56 % 

81,42 % 

84,99 % 

Закарпаттяобленерго 

69,87 % 

75,69 % 

83,30 % 

ДП "Укренерговугілля" 

82,89 % 

Луганське енергетичне об'єднання 

75,75 % 

76,97 % 

Східно-Кримська енергетична компанія 

61,51 % 

55,96 % 

72,70 % 

ПСЕМ "Донецьквугілля" 

63,82 % 

87,58 % 

72,61 % 

Донецькобленерго 

72,58 % 

78,99 % 

71,22 % 

ДП Міноборони України 102 ПЕМ 

102,03 % 

105,03 % 

Луганськобленерго 

76,13 % 

94,88 % 

Всього по дебіторах: 

79,50 % 

89,63 % 

93,18 % 


 

 

Додаток 2.3.6 


Відсоток оплати купованої на енергоринку електричної енергії на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2001 - 2003 роках

Постачальники 

2001 рік 

2002 рік 

2003 рік 

Кіровоградобленерго 

61,10 % 

93,21 % 

106,26 % 

Сумиобленерго 

89,34 % 

104,70 % 

106,21 % 

Полтаваобленерго

92,28 % 

97,23 % 

104,24 % 

Черкасиобленерго 

74,66 % 

91,58 % 

103,86 % 

ДПЕМ АТ "Атомсервіс" 

28,11 % 

81,43 % 

101,99 % 

Чернігівобленерго 

94,29 % 

100,12 % 

101,46 % 

Тернопільобленерго 

73,65 % 

90,26 % 

101,45 % 

Ей-І-Ес Рівнеенерго

76,19 % 

97,32 % 

101,16 % 

Житомиробленерго 

87,34 % 

93,56 % 

101,07 % 

Прикарпаттяобленерго 

75,19 % 

94,06 % 

101,01 % 

ДТГО "Південно-західна залізниця" 

99,36 % 

100,26 % 

ТОВ "Сервіс-Інвест"

100,00 % 

100,00 % 

А.Е.С Київобленерго 

81,47 % 

100,47 % 

99,62 % 

Запоріжжяобленерго 

80,65 % 

96,06 % 

98,70 % 

Львівобленерго 

60,21 % 

87,28 % 

98,43 % 

Волиньобленерго 

79,98 % 

92,40 % 

98,35 % 

Новояворівські МЕМ 

65,31 % 

109,22 % 

97,32 % 

Севастопольенерго 

76,87 % 

102,67 % 

97,21 % 

Хмельницькобленерго 

70,14 % 

87,93 % 

97,03 % 

Херсонобленерго 

64,44 % 

82,79 % 

96,51 % 

Дніпрообленерго 

79,07 % 

87,67 % 

95,47 % 

Харківобленерго 

55,55 % 

72,15 % 

95,07 % 

Одесаобленерго 

42,27 % 

84,15 % 

89,04 % 

МДКП "Розділтеплокомуненерго" 

33,09 % 

61,04 % 

88,49 % 

ВАТ "ПЕМ Енерговугілля" 

12,07 % 

57,90 % 

86,92 % 

Вінницяобленерго 

49,51 % 

80,47 % 

86,74 % 

АТ Крименерго 

57,61 % 

69,72 % 

84,76 % 

Чернівціобленерго 

59,53 % 

70,52 % 

84,17 % 

Миколаївобленерго 

57,34 % 

75,09 % 

83,38 % 

ДП "Укренерговугілля"

82,87 % 

Закарпаттяобленерго 

54,60 % 

70,24 % 

80,59 % 

Луганське енергетичне об'єднання 

74,66 % 

76,41 % 

Східно-Кримська енергетична компанія 

61,51 % 

55,96 % 

72,70 % 

ПСЕМ "Донецьквугілля" 

7,55 % 

65,36 % 

72,61 % 

Донецькобленерго 

48,52 % 

70,17 % 

70,47 % 

ДП Міноборони України 102 ПЕМ 

62,23 % 

90,43 % 

Луганськобленерго 

53,04 % 

64,73 % 

Київенерго

3,56 % 

Всього по дебіторах: 

64,36 % 

82,42 % 

90,88 % 


 

 

Додаток 2.3.7 


Розрахунки споживачів та енергопостачальних компаній за 2003 рік

 

Заборгованість споживачів на 01.01.2003 

Вартість електроенергії 

Сплачено споживачами електроенергії 

Заборгованість споживачів на 01.01.2004 

Заборгованість енергопостачальних компаній на 01.01.2003 

Вартість електроенергії 

Сплачено енергопостачальними компаніями 

Заборгованість енергопостачальних компаній на 01.01.2004 

Дисбаланс заборгованості споживачів та енергопостачальних компаній 

2002 

2003 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

АК "Вінницяобленерго" 

126,0 

338,9 

334,6 

98,7 

130,4 

376,1 

280,5 

248,8 

88,7 

407,9 

250,1 

277,5 

ВАТ "Волиньобленерго" 

38,5 

187,6 

188,9 

100,7 

37,1 

67,5 

154,8 

155,5 

100,4 

66,8 

29,0 

29,7 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

1339,3 

3642,2 

3562,0 

97,8 

1419,6 

2187,3 

3346,8 

3220,3 

96,2 

2313,9 

848,0 

894,3 

ВАТ "Донецькобленерго" 

2364,3 

1811,1 

1478,4 

81,6 

2697,1 

3045,3 

1842,4 

1312,2 

71,2 

3575,5 

681,0 

878,5 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

66,5 

358,9 

354,5 

98,8 

70,9 

62,8 

211,8 

225,2 

106,3 

49,5 

-3,7 

-21,4 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

168,9 

254,0 

211,7 

83,3 

211,2 

218,7 

191,8 

159,8 

83,3 

250,7 

49,8 

39,5 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

478,7 

1687,9 

1638,0 

97,0 

528,6 

872,1 

1526,1 

1476,9 

96,8 

921,3 

393,4 

392,8 

АК "Київенерго" 

111,6 

881,3 

803,4 

91,2 

189,6 

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ "Київобленерго" 

67,8 

675,4 

688,5 

101,9 

54,6 

62,9 

421,4 

429,2 

101,8 

55,1 

-4,9 

0,4 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

55,4 

377,0 

380,7 

101,0 

51,8 

89,1 

254,7 

272,2 

106,9 

71,6 

33,7 

19,8 

ВАТ "Крименерго" 

525,9 

640,6 

615,1 

96,0 

551,3 

956,8 

545,3 

472,1 

86,6 

1029,9 

430,9 

478,6 

ВАТ "Луганськобленерго" 

1266,8 

0,3 

27,0 

 

1240,2 

1850,1 

0,0 

14,0 

 

1836,0 

583,3 

595,9 

ТОВ "Луганське енерг. об'єднання" 

197,3 

1519,9 

1182,6 

77,8 

317,1 

251,8 

1330,2 

1023,4 

76,9 

333,9 

54,5 

16,8 

ВАТ "Львівобленерго" 

137,1 

671,3 

678,1 

101,0 

130,4 

145,4 

503,8 

506,3 

100,5 

143,0 

8,3 

12,6 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

207,0 

386,9 

287,6 

74,3 

150,9 

402,3 

353,0 

300,0 

85,0 

452,8 

195,2 

301,9 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

438,7 

843,3 

857,9 

101,7 

424,1 

961,0 

750,8 

700,5 

93,3 

901,3 

522,3 

477,2 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

72,7 

607,3 

610,3 

100,5 

67,6 

61,8 

284,6 

301,4 

105,9 

45,1 

-10,9 

-22,5 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

46,2 

334,1 

345,2 

103,3 

35,1 

85,9 

217,7 

223,0 

102,4 

80,6 

39,7 

45,5 

ВАТ "Рівнеенерго" 

43,5 

366,1 

379,2 

103,6 

30,3 

47,8 

267,5 

283,5 

106,0 

31,8 

4,3 

1,5 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

62,9 

168,4 

165,8 

98,5 

65,4 

63,2 

116,2 

126,7 

109,0 

52,7 

0,3 

-12,7 

ВАТ "Сумиобленерго" 

43,6 

308,8 

315,7 

102,2 

36,7 

58,6 

186,7 

199,5 

106,9 

45,8 

15,0 

9,1 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

68,8 

188,0 

190,6 

101,4 

66,3 

145,5 

129,6 

132,5 

102,3 

97,0 

76,6 

30,8 

АК "Харківобленерго" 

574,6 

940,7 

912,7 

97,0 

602,6 

706,2 

754,4 

725,6 

96,2 

734,9 

131,6 

132,3 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

378,7 

393,6 

351,5 

89,3 

420,8 

500,8 

259,4 

251,5 

96,9 

508,8 

122,2 

88,0 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

92,8 

291,9 

293,0 

100,4 

91,7 

154,1 

202,1 

202,1 

100,0 

154,1 

61,3 

62,4 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

100,3 

348,9 

368,1 

105,5 

81,0 

230,3 

229,0 

243,4 

106,3 

215,9 

130,0 

134,9 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

169,4 

182,8 

144,8 

79,2 

205,2 

213,1 

122,7 

106,3 

86,7 

229,5 

43,8 

24,3 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

32,4 

282,9 

293,4 

103,7 

21,8 

13,7 

183,5 

190,7 

104,0 

6,4 

-18,7 

-15,4 

ЖКУ Новороздільської МРНД 

3,4 

2,9 

3,0 

102,5 

3,3 

4,2 

3,3 

2,9 

88,5 

4,6 

0,8 

1,2 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

69,4 

228,2 

193,6 

84,9 

104,0 

57,7 

191,0 

168,7 

88,3 

80,0 

-11,7 

-23,9 

Східно-Кримська енерг. компанія 

4,8 

3,7 

2,4 

65,2 

5,6 

4,6 

2,5 

1,8 

72,7 

5,3 

-0,2 

-0,2 

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" 

6,2 

13,2 

13,0 

98,4 

6,5 

1,1 

10,3 

10,5 

102,0 

0,9 

-5,1 

-5,6 

102 ПЕМ ВМС України 

7,6 

- 0,1 

5,7 

 

1,8 

2,6 

0,0 

2,6 

 

0,0 

-5,1 

-1,9 

ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" 

137,0 

172,6 

119,8 

69,4 

126,7 

145,3 

105,5 

72,6 

0,0 

-10,3 

0,0 

Новояворівське КП "МЕМ" 

1,2 

3,8 

3,5 

92,4 

1,4 

0,3 

2,6 

2,5 

95,1 

0,5 

-0,8 

-1,0 

ТОВ "Сервіс-Інвест" 

2,8 

1007,1 

1001,8 

99,5 

8,1 

-0,8 

933,8 

933,2 

99,9 

-0,2 

-3,6 

-8,3 

ДФ ДП "Укренерговугілля" 

322,3 

260,9 

80,9 

248,3 

0,0 

264,4 

219,8 

83,1 

435,8 

0,0 

187,4 

Південно-західна залізниця 

0,9 

266,0 

266,8 

100,3 

0,1 

0,5 

176,6 

177,9 

100,8 

-0,9 

-0,5 

-1,0 

Разом 

9558,9 

20536,9 

19409,6 

94,5 

10308,4 

14027,1 

16396,6 

15128,1 

92,3 

15137,7 

4468,2 

4829,4 


 

Додаток 2.3.8 


Розрахунки споживачів та питома вага заборгованості за спожиту електричну енергію

Споживачі 

Рівень сплати за спожиту електроенергію 

Сума заборгованості споживачів за спожиту електроенергію 

Приріст/зниж. заборгованості за 2003 рік 

На 01.01.2003 

Питома вага 

На 01.01.2004 

Питома вага 

2002 

2003 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

Всього заборгованість
в т. ч. 

93,1 

95,9 

9558,9 

100,0 

10308,4 

100,0 

749,5 

Промисловість,
в т. ч. 

98,0 

99,2 

3497,6 

36,6 

3579,6 

34,7 

82,0 

вугільна 

89,8 

82,1 

1696,5 

17,7 

1837,7 

17,8 

141,2 

металургійна 

98,7 

99,8 

722,6 

7,6 

734,1 

7,1 

11,5 

Залізниця 

102,5 

101,6 

23,0 

0,2 

3,6 

0,0 

-19,4 

Сільські господарства 

107,5 

107,1 

908,5 

9,5 

857,2 

8,3 

-51,4 

Житлово-комунальні господарства, 
в т. ч. 

72,0 

80,6 

2537,0 

26,5 

2951,5 

28,6 

414,5 

водоканал 

67,8 

78,0 

1429,3 

15,0 

1676,2 

16,3 

246,9 

Організації д/бюджету 

92,0 

108,0 

148,8 

1,6 

95,6 

0,9 

-53,2 

Організації м/бюджету 

102,8 

102,2 

54,2 

0,6 

43,2 

0,4 

-11,0 

Населення 

78,8 

84,4 

1954,0 

20,4 

2345,9 

22,8 

392,0 

Інші 

102,0 

100,0 

435,8 

4,6 

431,8 

4,2 

-4,0 


 

Додаток 2.3.9 


Розрахунки споживачів з енергопостачальними компаніями за спожиту електричну енергію за 2003 рік

(в %)

Ліцензіати 

РАЗОМ 

Промисловість 

Залізниця 

Сільське госп. 

Житлово-ком. госп. 

Орган. держ. бюджету 

Орган. місц. бюджету 

Населення 

Інші 

АК "Вінницяобленерго" 

98,7 

99,0 

100,5 

111,9 

80,5 

106,3 

101,3 

99,9 

100,4 

ВАТ "Волиньобленерго" 

100,7 

98,2 

103,6 

121,9 

101,4 

105,4 

104,2 

95,5 

100,5 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

97,8 

100,4 

101,5 

104,4 

67,4 

111,9 

102,9 

85,9 

100,4 

ВАТ "Донецькобленерго" 

81,6 

83,1 

102,7 

105,2 

75,6 

112,5 

100,2 

59,7 

96,3 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

98,8 

100,6 

100,0 

104,2 

88,0 

98,8 

100,1 

96,6 

104,0 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

83,3 

104,2 

100,9 

115,8 

68,1 

99,2 

100,0 

64,6 

95,1 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

97,0 

99,0 

100,7 

104,2 

77,6 

113,0 

99,7 

88,3 

89,7 

АК "Київенерго" 

91,2 

99,2 

99,7 

94,8 

63,4 

109,2 

99,0 

96,7 

100,2 

ВАТ "Київобленерго" 

101,9 

100,2 

99,6 

106,7 

100,2 

107,3 

101,3 

98,9 

107,5 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

101,0 

101,0 

101,9 

103,4 

95,3 

104,4 

105,2 

100,1 

101,1 

ВАТ "Крименерго" 

96,0 

99,8 

100,1 

109,0 

82,6 

107,4 

100,4 

87,8 

103,9 

ТОВ "Луганське енерг. об'єднання" 

77,8 

81,9 

103,8 

100,2 

47,0 

96,0 

98,7 

56,0 

101,7 

ВАТ "Львівобленерго" 

101,0 

100,3 

103,9 

111,9 

99,2 

102,8 

99,5 

100,0 

102,5 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

94,4 

103,9 

103,7 

104,7 

82,7 

103,7 

99,2 

74,0 

103,3 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

101,7 

104,2 

102,4 

106,3 

111,3 

111,2 

110,2 

86,2 

103,5 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

100,5 

98,8 

100,0 

101,8 

105,7 

107,2 

104,1 

102,1 

99,2 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

103,3 

99,8 

101,7 

104,5 

92,9 

109,7 

100,3 

122,2 

102,3 

ВАТ "Рівнеенерго" 

103,6 

105,6 

103,2 

101,4 

99,1 

108,4 

100,5 

99,3 

101,7 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

98,5 

103,2 

100,0 

98,5 

94,7 

98,3 

92,4 

92,7 

103,9 

ВАТ "Сумиобленерго" 

102,2 

100,5 

120,8 

102,8 

104,4 

109,0 

104,4 

102,5 

101,6 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

101,4 

103,5 

102,0 

121,2 

89,8 

104,6 

109,2 

99,1 

100,0 

АК "Харківобленерго" 

97,0 

118,5 

100,6 

105,6 

77,7 

113,8 

101,3 

91,5 

92,4 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

89,3 

98,4 

100,2 

131,7 

79,5 

103,7 

99,2 

64,8 

109,0 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

100,4 

101,4 

0,0 

119,0 

90,9 

99,0 

104,1 

97,0 

100,5 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

105,5 

120,5 

100,1 

104,9 

91,3 

111,5 

108,1 

100,5 

99,8 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

79,2 

100,8 

102,8 

97,9 

72,2 

109,6 

110,6 

56,8 

102,6 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

103,7 

101,6 

100,0 

105,8 

107,9 

106,0 

101,3 

104,6 

103,2 

ЖКУ Новороздільської міської ради народних депутатів 

102,5 

81,3 

0,0 

0,0 

178,6 

101,9 

300,0 

104,0 

98,0 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

84,9 

81,5 

0,0 

0,0 

86,9 

123,7 

102,5 

86,6 

102,5 

Східно-Кримська ЕК 

73,3 

101,3 

0,0 

0,0 

76,8 

114,5 

116,7 

61,2 

99,9 

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" 

98,4 

81,4 

0,0 

147,1 

112,1 

504,5 

109,4 

125,7 

54,4 

ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" 

60,6 

58,1 

200,0 

0,0 

98,3 

102,3 

182,1 

100,9 

81,9 

Новояворівське КП "МЕМ" 

92,4 

120,3 

0,0 

0,0 

62,5 

147,4 

102,1 

97,7 

100,6 

ТОВ "Сервіс-Інвест" 

99,5 

99,4 

101,5 

100,0 

99,6 

101,5 

0,0 

0,0 

102,5 

ДФ ДП "Укренерговугілля" 

80,9 

80,9 

39,3 

83,8 

73,5 

138,2 

112,7 

76,6 

93,2 

Південно-західна залізниця 

100,3 

0,0 

100,0 

100,0 

104,6 

174,6 

93,1 

105,5 

103,4 

Разом

94,5 

99,2 

101,6 

107,1 

80,6 

108,0 

102,2 

84,4 

100,0 


 

Додаток 2.3.10 


Заборгованість за категоріями споживачів

станом на 1 січня 2004 року

 

 

Додаток 2.5.1 


Обсяги закупівлі електроенергії на ОРЕ для її експорту та динаміка імпорту електроенергії з Росії в 2002 - 2003 рр., МВт·год.

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

Відхилення 2003 від 2002 року, % 

2002 

Імпорт 

63451 

15552 

10688 

14890 

14802 

21088 

21643 

12344 

7315 

13785 

23069 

12500 

231129 

24,92 

Експорт 

36763 

8922 

62029 

186067 

131041 

174642 

242977 

247891 

269676 

335960 

417562 

403524 

2517056 

277,06 

2003 

Імпорт 

12928 

29699 

30831 

29654 

16744 

17800 

12989 

16344 

22056 

13465 

1879 

9275 

213665 

-7,56 

Експорт 

405312 

398625 

399146 

388177 

427691 

395008 

447647 

462141 

444423 

487274 

438461 

459190 

5153095 

104,73 


 

 

 

Додаток 3.1.1 


Структура тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС в 2002 - 2003 роках

Назва показників 

2002 рік 

2003 рік 

Відхилення величин складових тарифу, 2003 рік від 2002 року 

Величина складових тарифу 

Питома вага у тарифі 

Величина складових тарифу 

Питома вага у тарифі 

коп./кВт·год. 

коп./кВт·год. 

коп./кВт·год. 

Корисний відпуск електроенергії, тис. кВт·год. 

59738856 

 

61065749 

 

1326893 

2,2 

Товарна продукція, тис. грн. 

7437802 

 

7903565 

 

465762 

6,3 

Собівартість товарної продукції 

10,80 

86,7 

11,76 

90,8 

0,96 

8,9 

Паливо

8,58 

68,9 

9,28 

71,7 

0,70 

8,2 

Умовно-постійні витрати 

2,21 

17,8 

2,47 

19,1 

0,26 

11,7 

Виробничі послуги 

0,25 

2,0 

0,20 

1,5 

-0,05 

-21,3 

Сировина і допоміжні матеріали 

0,32 

2,6 

0,31 

2,4 

-0,01 

-4,4 

Енергія зі сторони 

0,06 

0,4 

0,04 

0,3 

-0,01 

- 20,4 

Витрати на оплату праці 

0,47 

3,8 

0,55 

4,3 

0,09 

18,4 

Відрахування на соціальні заходи 

0,17 

1,4 

0,20 

1,6 

0,03 

17,2 

Амортизаційні відрахування 

0,72 

5,7 

0,68 

5,2 

-0,04 

-5,4 

Інші витрати 

0,23 

1,9 

0,49 

3,8 

0,26 

112,1 

Прибуток з електроенергії 

1,44 

11,6 

0,93 

7,2 

-0,51 

-35,7 

Цільова надбавка 

0,21 

1,7 

0,26 

2,0 

0,05 

22,5 

Тариф 

12,45 

 

12,94 

 

0,49 

4,0 

Тариф без надбавки 

12,24 

 

12,68 

 

0,44 

3,6 

Рентабельність з цільовою надбавкою, % 

15,32 

 

10,10 

 

-5,22 

 

Рентабельність без цільової надбавки, % 

13,35 

 

7,88 

 

-5,47 

 


 

Додаток 3.1.2 


Динаміка тарифу НАЕК "Енергоатом" на відпуск електроенергії в ОРЕ у 2002 - 2003 роках

Тариф 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

2002 рік

7,94 

7,23 

7,23 

7,23 

7,23 

7,45 

7,45 

7,06 

6,50 

6,50 

6,50 

6,50 

2003 рік (з цільовою надбавкою)

6,50 

6,50 

6,50 

6,50 

6,50 

6,50 

6,50 

8,34 

8,34 

8,34 

8,34 

8,34 

липень - грудень 2003 року (без цільової надбавки) 

 

 

 

 

 

 

6,50 

6,48 

6,48 

6,48 

6,48 

6,48 


 

Протягом періоду вересень 2002 - липень 2003 років до складу тарифу 6,50 коп. за 1 кВт·год. включена цільова надбавка 0,62 коп. за 1 кВт·год. З серпня 2003 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1098 фінансування добудови енергоблоків здійснюється за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України, наповненням якого є цільова надбавка до оптової ринкової ціни на електроенергію.

____________
* 8,34 коп. за 1 кВт·год. - це тариф НАЕК плюс цільова надбавка до оптової ринкової ціни на добудову атомних енергоблоків.

 

Додаток 3.1.3 


Динаміка інвестицій для добудови блоків на ХАЕС та РАЕС за 2003 рік

Місяць 

Цільова надбавка у складі тарифу, млн. грн. 

Кошти спеціального фонду Державного бюджету на 2003 рік, млн. грн. 

січень 

10,9 

лютий 

11,0 

березень 

12,1 

квітень 

10,0 

травень 

9,2 

червень 

10,1 

липень 

6,7 

серпень 

34,9 

вересень 

71,9 

жовтень 

71,0 

листопад 

71,4 

грудень 

114,0 

Всього 

70,0 

363,2 


 

Додаток 3.1.4 


Динаміка середніх тарифів ГК ГЕС на відпуск електроенергії в ОРЕ в 2002 - 2003 роках

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Рік 

2003 рік 

3,57 

3,53 

3,04 

1,90 

2,95 

3,87 

5,45 

4,45 

4,47 

4,46 

3,13 

3,03 

3,48 

2002 рік 

1,68 

2,25 

1,55 

1,81 

2,09 

2,93 

2,93 

4,42 

4,41 

4,41 

3,79 

3,42 

2,72 


 

 

Додаток 3.1.5 


Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електроенергії в ОРЕ в 2002 - 2003 роках

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Рік 

2003 рік  

12,70 

12,80 

13,10 

13,25 

13,78 

13,74 

14,34 

13,40 

12,45 

12,60 

12,97 

13,28 

13,44 

2002 рік 

11,80 

10,70 

11,85 

11,96 

12,02 

11,91 

11,57 

11,57 

12,34 

12,86 

12,95 

12,70 

12,08 


 

 

Додаток 3.2.1 


Динаміка прогнозованої оптової ринкової ціни на енергоринку за 2000 - 2003 роки, грн./МВт·год. 

місяць 

2000 рік 

2001 рік 

Відхилення 2001 від 2000 року, % 

2002 рік 

Відхилення 2002 від 2001 року, % 

2003 рік 

Відхилення 2003 від 2002 року, % 

Відхилення 2003 від 2000 року, % 

січень 

112,00 

119,80 

6,96 

113,49 

-5,27 

118,49 

4,41 

5,79 

лютий 

109,00 

120,70 

10,73 

113,32 

-6,11 

118,00 

4,13 

8,26 

березень 

109,00 

116,20 

6,61 

112,11 

-3,52 

114,03 

1,71 

4,61 

квітень 

109,00 

104,20 

-4,40 

109,43 

5,02 

111,41 

1,81 

2,21 

травень 

102,00 

98,50 

-3,43 

109,15 

10,81 

110,71 

1,43 

8,54 

червень 

99,50 

107,70 

8,24 

110,05 

2,18 

111,14 

0,99 

11,70 

липень 

94,80 

113,70 

19,94 

113,47 

-0,20 

119,57 

5,38 

26,13 

серпень 

100,00 

111,60 

11,60 

115,20 

3,23 

134,25 

16,54 

34,25 

вересень 

98,40 

113,40 

15,24 

115,25 

1,63 

134,26 

16,49 

36,44 

жовтень 

100,00 

114,80 

14,80 

115,30 

0,44 

133,38 

15,68 

33,38 

листопад 

108,40 

118,20 

9,04 

118,62 

0,36 

133,25 

12,33 

22,92 

грудень 

114,50 

119,20 

4,10 

121,08 

1,58 

131,20 

8,36 

14,59 


 

Динаміка фактичної оптової ринкової ціни на енергоринку за 2000 - 2003 роки, грн./МВт·год. 

місяць 

2000 рік 

2001 рік 

Відхилення 2001 від 2000 року, % 

2002 рік 

Відхилення 2002 від 2001 року, % 

2003 рік 

Відхилення 2003 від 2002 року, % 

Відхилення 2003 від 2000 року, % 

січень 

105,70 

118,51 

12,12 

109,86 

-7,30 

116,64 

6,17 

10,35 

лютий 

103,43 

117,31 

13,42 

106,40 

-9,30 

117,12 

10,08 

13,24 

березень 

101,80 

102,89 

1,07 

104,79 

1,85 

112,52 

7,38 

10,53 

квітень 

99,22 

97,68 

-1,55 

106,18 

8,70 

111,68 

5,18 

12,56 

травень 

94,99 

100,30 

5,59 

106,39 

6,07 

109,35 

2,78 

15,12 

червень 

92,86 

107,07 

15,30 

111,64 

4,27 

114,01 

2,12 

22,78 

липень 

98,16 

110,67 

12,74 

119,29 

7,79 

122,23 

2,46 

24,52 

серпень 

97,79 

111,00 

13,51 

115,46 

4,02 

135,76 

17,58 

38,83 

вересень 

99,36 

115,47 

16,21 

115,10 

-0,32 

132,07 

14,74 

32,92 

жовтень 

99,79 

114,15 

14,39 

115,50 

1,18 

132,68 

14,87 

32,96 

листопад 

111,80 

117,06 

4,70 

117,39 

0,28 

130,81 

11,43 

17,00 

грудень 

113,38 

119,72 

5,59 

119,91 

0,16 

130,76 

9,05 

15,33 

Рік 

102,78 

111,91 

8,88 

112,39 

0,43 

121,96 

8,51 

18,66 


 

 

Додаток 3.2.2 


Структура фактичної оптової ринкової ціни за 2000 - 2003 роки, %

 

2000 

2001 

2002 

2003 

Генкомпанії ТЕС 

44,90 

44,91 

46,70 

44,42 

НАЕК "Енергоатом" 

38,66 

38,86 

33,19 

28,49 

Генеруючі компанії ГЕС

2,26 

2,12 

1,77 

1,80 

Теплоелектроцентралі 

4,13 

2,06 

2,95 

4,32 

ГТУ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,05 

Вітроелектростанції 

0,00 

0,01 

0,02 

0,03 

Зовнішні перетоки 

-2,63 

-0,52 

-1,76 

-3,13 

НЕК "Укренерго" 

2,72 

2,47 

3,50 

3,67 

Інші 

0,04 

0,09 

0,01 

0,29 

Інвестиційна складова 

0,64 

0,78 

1,63 

6,09 

Дотаційні сертифікати 

9,29 

9,23 

11,98 

13,97 


 

 

Додаток 3.2.3 


Середній тариф закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС у 2002 - 2003 роках

(грн./МВт·год.)

 

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

рік 

Відхилення до попереднього року, % 

ВАТ "Дніпроенерго" 

2002 

117,6 

119,4 

122,9 

123,3 

115,7 

122,2 

127,3 

125,0 

126,3 

121,5 

115,5 

113,8 

120,1 

0,6 

2003 

113,5 

121,7 

125,4 

117,5 

114,8 

123,8 

131,3 

132,5 

130,4 

124,7 

121,9 

121,4 

122,6 

2,1 

ВАТ "ДЕК "Центренерго" 

2002 

119,3 

120,3 

114,6 

117,7 

118,0 

126,1 

127,0 

122,0 

124,0 

120,6 

119,1 

114,6 

119,8 

0,1 

2003 

116,4 

120,9 

125,6 

119,0 

115,9 

121,6 

132,7 

132,6 

134,5 

126,4 

122,3 

119,8 

123,4 

3,0 

ВАТ "Західенерго" 

2002 

119,1 

119,8 

112,1 

125,3 

116,2 

130,1 

137,6 

138,1 

136,7 

132,4 

127,4 

123,2 

126,9 

6,5 

2003 

131,0 

135,6 

139,1 

133,3 

138,3 

141,9 

145,0 

146,6 

145,1 

141,8 

138,8 

137,5 

139,0 

9,6 

ВАТ "Донбасенерго" 

2002
(без надбавки) 

118,8 

120,0 

114,8 

126,1 

124,1 

132,0 

133,0 

124,1 

120,8 

123,6 

117,2 

110,9 

120,4 

0,3 

2002
(з надбавкою) 

118,8 

120,0 

126,5 

183,8 

187,9 

166,2 

155,7 

138,9 

133,5 

135,2 

126,1 

119,3 

134,0 

11,6 

2003
(без надбавки) 

114,0 

117,0 

122,1 

116,7 

119,9 

124,4 

136,6 

128,5 

126,4 

124,7 

119,8 

118,3 

121,5 

1,0 

2003
(з надбавкою) 

121,7 

125,6 

166,5 

152,0 

154,7 

179,6 

164,9 

149,1 

150,8 

133,2 

126,3 

122,8 

142,7 

6,5 

ТОВ "Східенерго" 

2002 

115,0 

119,4 

131,3 

143,5 

134,9 

134,7 

130,6 

124,3 

118,2 

127,6 

2003 

119,4 

127,2 

130,0 

123,0 

124,9 

131,6 

135,4 

135,6 

129,6 

126,3 

123,0 

124,6 

127,3 

-0,2 

Всього ГК ТЕС 

2002
(без надбавки) 

118,6 

119,9 

116,3 

121,0 

118,0 

127,3 

132,4 

128,5 

129,1 

125,6 

120,8 

116,1 

122,4 

2,3 

2002
(з надбавкою) 

118,6 

119,9 

120,0 

127,7 

124,7 

131,1 

135,1 

130,1 

130,7 

127,0 

121,9 

116,9 

124,5 

4,1 

2003
(без надбавки) 

118,5 

125,0 

128,7 

122,0 

122,7 

129,1 

135,8 

135,4 

134,0 

128,8 

125,0 

124,5 

126,8 

3,6 

2003
(з надбавкою) 

119,2 

125,8 

134,1 

127,8 

127,8 

134,7 

138,6 

138,1 

136,8 

130,0 

126,1 

125,1 

129,4 

4,0 


 

 

Додаток 3.3.1 


Структура середнього за 2003 рік роздрібного тарифу на електроенергію для непобутових споживачів України

 

Середній роздрібний тариф становить 162,8 грн./МВт·год.

 

Додаток 3.3.2 


Середні фактичні роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги по енергопостачальних компаніях за 2002 - 2003 роки

Найменування об'єктів 

Промислові та прирівняні до них, комерційні, сільськогосподарські споживачі-виробники, непромислові споживачі 

2002 рік 

2003 рік

Відхилення 2003 року у порівнянні з 2002 роком, % 

1 клас, коп./кВт·год.

2 клас, коп./кВт·год.

Всього тариф, коп./кВт·год.

1 клас, коп./кВт·год.

2 клас, коп./кВт·год.

Всього тариф, коп./кВт·год.

1 клас 

2 клас 

Всього 

Вінницяобленерго 

12,98 

21,26 

18,91 

14,84 

23,33 

21,78 

14,3 

9,8 

15,2 

Волиньобленерго 

12,88 

20,03 

19,08 

13,71 

21,54 

20,37 

6,4 

7,6 

6,7 

Дніпрообленерго 

11,50 

15,20 

12,14 

12,98 

17,52 

13,75 

12,9 

15,3 

13,2 

Донецькобленерго 

12,15 

15,80 

13,58 

13,50 

18,31 

15,99 

11,2 

15,9 

17,7 

Житомиробленерго 

13,15 

23,14 

19,98 

14,42 

24,71 

21,03 

9,7 

6,8 

5,2 

Закарпаттяобленерго 

12,71 

19,30 

17,42 

14,25 

21,15 

19,18 

12,1 

9,6 

10,1 

Запоріжжяобленерго 

10,98 

14,77 

12,79 

11,55 

15,05 

13,14 

5,1 

1,9 

2,7 

Київенерго 

10,17 

12,66 

12,27 

10,59 

13,20 

12,83 

4,1 

4,3 

4,5 

Київобленерго 

14,45 

22,29 

19,56 

15,23 

23,36 

21,05 

5,4 

4,8 

7,6 

Кіровоградобленерго 

14,31 

22,92 

17,59 

15,54 

25,21 

19,21 

8,6 

10,0 

9,2 

Крименерго 

12,41 

18,87 

17,28 

14,42 

21,94 

20,13 

16,2 

16,3 

16,5 

Луганське енергетичне об'єднання 

12,77 

16,81 

14,34 

14,57 

18,71 

16,63 

14,1 

11,3 

16,0 

Львівобленерго 

13,19 

19,95 

17,23 

14,58 

22,49 

19,38 

10,5 

12,8 

12,5 

Миколаївобленерго 

13,15 

19,31 

16,88 

14,10 

21,32 

18,19 

7,2 

10,4 

7,8 

Одесаобленерго 

13,15 

19,06 

16,93 

14,29 

21,78 

18,87 

8,7 

14,3 

11,4 

Полтаваобленерго 

13,46 

18,65 

15,41 

14,47 

21,26 

17,98 

7,5 

14,0 

16,7 

Прикарпаттяобленерго 

13,06 

20,44 

16,94 

14,42 

23,06 

18,43 

10,4 

12,8 

8,8 

Рівнеенерго 

13,55 

20,82 

16,80 

14,64 

22,25 

18,04 

8,0 

6,9 

7,4 

Севастопольенерго 

13,28 

20,22 

19,89 

14,27 

21,67 

21,43 

7,5 

7,2 

7,7 

Сумиобленерго 

13,88 

19,83 

17,37 

14,55 

21,40 

18,85 

4,8 

7,9 

8,5 

Тернопільобленерго 

13,74 

19,88 

18,63 

15,19 

22,73 

21,47 

10,6 

14,3 

15,3 

Харківобленерго 

13,52 

18,46 

16,60 

14,70 

20,81 

18,44 

8,8 

12,7 

11,1 

Херсонобленерго 

12,70 

20,09 

18,33 

13,77 

23,33 

20,85 

8,4 

16,1 

13,8 

Хмельницькобленерго 

12,05 

21,01 

18,90 

13,56 

22,81 

20,33 

12,5 

8,5 

7,5 

Черкасиобленерго 

13,28 

19,79 

16,06 

14,60 

23,12 

21,37 

9,9 

16,8 

33,1 

Чернівціобленерго 

13,92 

20,42 

19,90 

15,46 

23,63 

22,70 

11,1 

15,7 

14,1 

Чернігівобленерго 

14,20 

19,92 

18,54 

15,31 

21,81 

20,26 

7,8 

9,5 

9,3 

Всього по обленерго 

12,13 

17,46 

14,51 

13,35 

19,45 

16,28 

10,1 

11,3 

12,2 


 

Додаток 3.3.3 


Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання електроенергії за 2002 - 2003 роки

місяць 

2002 рік 

2003 рік 

Середній тариф (передача), коп./кВт·год. 

Середній тариф (постачання), коп./кВт·год. 

Середній тариф (передача), коп./кВт·год. 

Середній тариф (постачання), коп./кВт·год. 

січень 

17,28 

1,71 

23,57 

2,28 

лютий 

16,84 

1,71 

23,98 

2,27 

березень 

16,56 

1,69 

23,86 

2,25 

квітень 

16,96 

1,72 

24,04 

2,24 

травень 

16,82 

1,72 

22,71 

2,16 

червень 

17,58 

1,89 

23,03 

2,17 

липень 

18,08 

2,03 

23,15 

2,22 

серпень 

18,38 

2,03 

23,04 

2,22 

вересень 

18,92 

2,13 

21,90 

2,18 

жовтень 

19,47 

2,24 

22,54 

2,22 

листопад 

19,89 

2,27 

24,29 

2,65 

грудень 

20,48 

2,23 

24,10 

2,67 

Рік 

18,11 

1,94 

23,40 

2,31 


 

 

Додаток 3.3.4 


Рівні рентабельності енергопостачальних компаній за 2002 - 2003 роки

Найменування об'єктів 

2002 

2003 

% 

% 

Вінницяобленерго 

-7,87 

-6,72 

Волиньобленерго 

-10,44 

-3,83 

Дніпрообленерго 

-7,29 

-1,29 

Донецькобленерго 

-6,89 

-12,77 

Житомиробленерго 

21,52 

15,82 

Закарпаттяобленерго 

-2,32 

1,74 

Запоріжжяобленерго 

-3,11 

0,43 

Київенерго 

34,32 

19,09 

Київобленерго 

16,94 

16,65 

Кіровоградобленерго 

-0,72 

-3,60 

Крименерго 

-17,64 

-7,45 

Луганське енергетичне об'єднання 

-3,45 

0,97 

Львівобленерго 

-2,57 

2,09 

Миколаївобленерго 

-16,82 

-12,14 

Одесаобленерго 

-9,28 

-7,34 

Полтаваобленерго 

-12,26 

-9,14 

Прикарпаттяобленерго 

-5,83 

-1,90 

Рівнеенерго 

11,74 

9,61 

Севастопольенерго 

21,57 

15,33 

Сумиобленерго 

-5,73 

0,86 

Тернопільобленерго 

-17,63 

-5,30 

Харківобленерго 

-8,86 

-9,61 

Херсонобленерго 

-27,33 

12,95 

Хмельницькобленерго 

3,27 

3,07 

Черкасиобленерго 

-6,79 

3,52 

Чернівціобленерго 

-3,49 

19,03 

Чернігівобленерго 

1,36 

1,07 

Всього по обленерго 

-5,64 

-1,2 


 

Додаток 3.3.5 


Тарифи на електроенергію для населення та населених пунктів

Категорії споживачів 

Тариф, затверджений постановою НКРЕ N 309 від 10.03.99,
коп./кВт·год. 

ПДВ,
коп./кВт·год. 

Вартість 1 кВт·год. електроенергії з ПДВ, коп. 

Електроенергія, що відпускається: 

 

 

 

1. Населенню

13,0 

2,6 

15,6 

1.2. Населенню, яке проживає у сільській місцевості

12,0 

2,4 

14,4 

1.3. Населенню, яке проживає у будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (в тому числі у сільській місцевості) 

10,0 

2,0 

12,0 

2. Населеним пунктам 

12,6 

2,5 

15,1 

2.1. Населеним пунктам у сільській місцевості 

11,6 

2,3 

13,9 

2.2. Населеним пунктам із будинками, обладнаними кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (в тому числі у сільській місцевості)

9,6 

1,9 

11,5 


Населенню та населеним пунктам в 30-км зоні АЕС електрична енергія відпускається із знижкою до тарифів у розмірі 30 %.

 

Додаток 3.3.6 


Довідка щодо розміру дотацій, які надавалися енергопостачальним компаніям за 12 місяців 2003 року

N з/п 

Енергопостачальні компанії 

Дотація на населення та населені пункти (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн. 

Дотація на споживачів, які розрах. за диф. тарифами (постанова НКРЕ від 31.08.2001 N 888), грн. 

Дотація на металургів (постанова КМУ від 10.07.2002 N 757), грн. 

Загальна сума дотацій, грн. 

1. 

ВАТ "АК "Вінницяобленерго" 

79137512 

1970056 

81107568 

2. 

ВАТ "Волиньобленерго" 

30459350 

625201 

31084551 

3. 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

92501835 

126573376 

219075211 

4. 

ВАТ "Донецькобленерго" 

153434223 

16787926 

170222149 

5. 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

69232139 

7740532 

76972671 

6. 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

75337721 

164276 

75501997 

7. 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

43986706 

30457102 

124643802 

199087610 

8. 

ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" 

109474895 

2863611 

112338506 

9. 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

62515032 

1317440 

63832472 

10. 

ВАТ "Крименерго" 

134547958 

3241550 

137789508 

11. 

ВАТ "Львівобленерго" 

87174469 

8946658 

96121127 

12. 

ТОВ "Луганське ен. об'єднання" 

91898613 

11127689 

103026302 

13. 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

70590518 

2954512 

73545030 

14. 

ВАТ "Одесаобленерго" 

147127401 

1994201 

149121602 

15. 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

64852032 

2359492 

67211524 

16. 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 

46922225 

4786606 

51708831 

17. 

ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 

43571061 

5683621 

49254682 

18. 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

22822075 

415864 

23237939 

19. 

ВАТ "Сумиобленерго" 

50863254 

1683634 

52546888 

20. 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

42324667 

746083 

43070750 

21. 

АК "Харківобленерго" 

148106585 

2490029 

150596614 

22. 

ВАТ "Херсонобленерго" 

108311170 

4110515 

112421685 

23. 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

75007140 

6985787 

81992927 

24. 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

64017847 

1892906 

65910753 

25. 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

66741315 

503845 

67245160 

26. 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

50848597 

1028704 

51877301 

27. 

МДКП "Розділтеплокомуненерго" 

530609 

175 

530784 

28. 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

1655404 

2099477 

3754881 

29. 

ДП "Укренерговугілля" 

5883034 

6979189 

12862223 

30. 

ЗАТ "Східно-Кримська ен. компанія" 

2091367 

28882 

2120249 

31. 

ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" 

2807597 

2807597 

32. 

Новояворівське комун. підпр. "МЕМ" 

899021 

17939 

916960 

33. 

ДТГО "Південно-західна залізниця" 

1880609 

1880609 

34. 

ТОВ "Сервіс-Інвест" 

629651 

4394064 

5023715 

*Всього: 

2048183633 

262970942 

124643802 

2435798377 


____________
* Зростання рівня дотацій в 2003 році у порівнянні з 2002 роком - 540,74 млн. грн., або на 28,5 %, в тому числі: на населення або населені пункти зростання на 541,8 млн. грн., або на 36 %; на компенсацію розрахунків за диф. тарифами зниження на 64,3 млн. грн., або на -19,7 %.

 

Додаток 3.5.1 


Динаміка зміни понаднормативних витрат електричної енергії в Україні, %

Найменування об'єктів 

1996 р. 

1997 р. 

1998 р. 

1999 р. 

2000 р. 

2001 р. 

2002 р. 

2003 р. 

Всього по обленерго 

3,12 

4,97 

7,21 

6,79 

6,97 

7,84 

7,09 

5,97 

Вінницяобленерго 

8,88 

8,56 

16,02 

18,25 

14,41 

16,41 

15,42 

14,91 

Волиньобленерго 

10,09 

14,21 

18,19 

19,18 

18,90 

15,93 

13,15 

12,15 

Дніпрообленерго 

-0,03 

-0,07 

-0,08 

1,35 

4,02 

4,86 

4,40 

3,95 

Донецькобленерго 

5,32 

6,38 

7,07 

5,62 

4,81 

6,77 

6,00 

12,3 

Житомиробленерго 

-2,53 

-0,29 

5,21 

10,35 

3,67 

0,53 

1,39 

0,4 

Закарпаттяобленерго 

17,83 

25,71 

24,17 

20,73 

13,51 

15,57 

8,06 

8,9 

Запоріжжяобленерго 

0,13 

0,71 

2,02 

3,08 

4,76 

5,34 

3,42 

1,99 

Київенерго 

-0,92 

-0,03 

-0,11 

-0,12 

-0,13 

-0,02 

2,50 

2,62 

Київобленерго 

2,75 

5,51 

6,55 

4,58 

4,47 

8,53 

5,70 

4,16 

Кіровоградобленерго 

-0,17 

-0,26 

-0,02 

2,57 

10,13 

5,01 

5,98 

2,82 

Крименерго 

10,06 

13,23 

14,74 

13,76 

14,01 

17,67 

19,02 

16,21 

Луганськобленерго 

4,29 

6,42 

8,12 

10,14 

7,58 

7,22 

10,90 

Луганське енергетичне 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6,57 

5,4 

Львівобленерго 

4,15 

6,85 

13,32 

7,73 

7,29 

10,47 

9,52 

6,49 

Миколаївобленерго 

1,37 

13,26 

18,93 

19,56 

16,50 

16,57 

16,72 

16,17 

Одесаобленерго 

10,14 

18,80 

21,47 

12,82 

17,41 

20,37 

15,47 

16 

Полтаваобленерго 

1,27 

-1,18 

3,66 

7,39 

5,09 

2,93 

0,96 

-0,2 

Прикарпаттяобленерго 

0,00 

10,08 

15,79 

7,67 

8,21 

10,64 

9,29 

4,61 

Рівнеенерго 

4,04 

9,50 

8,25 

6,42 

7,93 

6,90 

4,30 

2,89 

Севастопольенерго 

-0,12 

6,40 

12,17 

10,31 

13,33 

9,21 

10,06 

4,22 

Сумиобленерго 

1,53 

-0,96 

1,19 

1,41 

4,89 

1,06 

-3,06 

-2,1 

Тернопільобленерго 

3,86 

5,94 

6,72 

8,82 

12,13 

9,87 

7,40 

4,23 

Харківобленерго 

0,40 

1,15 

7,94 

5,79 

4,46 

9,67 

12,20 

7,16 

Херсонобленерго 

3,41 

6,28 

20,73 

16,98 

15,66 

6,62 

11,39 

8,61 

Хмельницькобленерго 

2,48 

3,21 

2,26 

6,01 

7,56 

11,65 

9,78 

7,95 

Черкасиобленерго 

4,41 

6,02 

9,43 

7,94 

9,86 

9,89 

8,39 

4,49 

Чернівціобленерго 

0,56 

15,72 

16,88 

3,25 

8,60 

16,59 

11,85 

10,02 

Чернігівобленерго 

-0,32 

-0,01 

1,33 

3,32 

2,40 

0,76 

0,00 


 

Додаток 3.5.2 


Динаміка зміни втрат електричної енергії при її передачі в цілому по Україні, %

Найменування об'єктів 

1996 р. 

1997 р. 

1998 р. 

1999 р. 

2000 р. 

2001 р. 

2002 р. 

2003 р. 

факт. 

норм. 

факт. 

норм. 

факт. 

норм. 

факт. 

норм. 

факт. 

норм. 

факт. 

норм. 

факт. 

норм. 

факт. 

норм. 

Всього по обленерго 

12,95 

9,83 

15,43 

10,46 

17,21 

10,00 

17,72 

10,93 

18,56 

11,59 

20,14 

12,30 

19,89 

12,80 

18,51 

12,54 

Вінницяобленерго 

24,55 

15,67 

26,10 

17,54 

29,83 

13,81 

31,80 

13,55 

30,47 

16,06 

33,84 

17,43 

31,58 

16,16 

31,03 

16,12 

Волиньобленерго 

25,10 

15,01 

29,70 

15,49 

31,83 

13,64 

33,84 

14,66 

34,03 

15,13 

32,91 

16,98 

31,01 

17,86 

28,16 

16,01 

Дніпрообленерго 

4,57 

4,60 

4,79 

4,86 

5,52 

5,60 

7,12 

5,77 

9,66 

5,64 

10,31 

5,45 

10,78 

6,38 

10,15 

6,20 

Донецькобленерго 

10,68 

5,36 

12,79 

6,41 

13,83 

6,76 

13,87 

8,25 

15,44 

10,63 

17,92 

11,15 

17,92 

11,92 

28,86 

16,56 

Житомиробленерго 

10,79 

13,32 

12,64 

12,93 

19,55 

14,34 

26,41 

16,06 

24,91 

21,24 

20,95 

20,42 

20,44 

19,05 

18,54 

18,14 

Закарпаттяобленерго 

38,57 

20,74 

43,79 

18,08 

43,87 

19,70 

43,73 

23,00 

37,03 

23,52 

38,71 

23,14 

30,58 

22,52 

30,95 

22,05 

Запоріжжяобленерго 

7,56 

7,43 

8,44 

7,73 

9,59 

7,57 

11,33 

8,25 

13,42 

8,66 

15,04 

9,70 

13,39 

9,97 

11,72 

9,73 

Київенерго 

8,08 

9,00 

9,08 

9,11 

10,38 

10,49 

11,04 

11,16 

11,37 

11,50 

11,25 

11,27 

13,83 

11,33 

14,18 

11,56 

Київобленерго 

17,59 

14,84 

19,58 

14,07 

20,13 

13,58 

20,93 

16,35 

20,66 

16,19 

25,28 

16,75 

22,36 

16,66 

19,88 

15,72 

Кіровоградобленерго 

9,91 

10,08 

10,67 

10,93 

11,04 

11,06 

14,63 

12,06 

23,49 

13,36 

20,80 

15,79 

23,08 

17,10 

19,90 

17,08 

Крименерго 

21,28 

11,22 

28,04 

14,81 

28,82 

14,08 

27,37 

13,61 

27,84 

13,83 

33,15 

15,48 

35,19 

16,17 

33,42 

17,21 

Луганськобленерго 

9,53 

5,24 

12,17 

5,75 

14,23 

6,11 

16,83 

6,69 

16,88 

9,30 

18,07 

10,85 

22,53 

11,63 

0,00 

0,00 

Луганське енергетичне 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19,05 

12,48 

16,87 

11,47 

Львівобленерго 

23,14 

18,99 

26,28 

19,43 

27,61 

14,29 

25,12 

17,39 

25,11 

17,82 

28,97 

18,50 

26,95 

17,43 

23,35 

16,86 

Миколаївобленерго 

15,12 

13,75 

31,86 

18,60 

31,43 

12,50 

34,75 

15,19 

31,90 

15,40 

32,05 

15,48 

32,35 

15,63 

30,56 

14,39 

Одесаобленерго 

21,88 

11,74 

31,07 

12,27 

34,03 

12,56 

27,17 

14,35 

31,61 

14,20 

35,99 

15,62 

32,27 

16,80 

32,20 

16,20 

Полтаваобленерго 

15,47 

14,20 

13,83 

15,01 

15,94 

12,28 

15,76 

8,37 

13,67 

8,58 

13,21 

10,28 

12,51 

11,55 

11,46 

11,66 

Прикарпаттяобленерго 

21,85 

21,85 

23,62 

13,54 

24,73 

8,94 

22,58 

14,91 

22,30 

14,09 

26,18 

15,54 

24,69 

15,40 

19,03 

14,42 

Рівнеенерго 

18,00 

13,96 

20,14 

10,64 

19,30 

11,05 

19,73 

13,31 

21,18 

13,25 

20,65 

13,75 

18,10 

13,80 

16,78 

13,89 

Севастопольенерго 

10,92 

11,04 

19,95 

13,55 

26,08 

13,91 

24,53 

14,22 

27,71 

14,38 

23,13 

13,92 

23,90 

13,84 

20,07 

15,85 

Сумиобленерго 

15,38 

13,85 

17,55 

18,51 

18,54 

17,35 

18,92 

17,51 

21,21 

16,32 

17,77 

16,71 

14,03 

17,09 

14,41 

16,51 

Тернопільобленерго 

18,62 

14,76 

21,01 

15,07 

25,65 

18,93 

29,12 

20,30 

32,78 

20,65 

33,18 

23,31 

28,92 

21,52 

24,81 

20,58 

Харківобленерго 

15,60 

15,20 

18,00 

16,85 

21,90 

13,96 

19,83 

14,04 

19,49 

15,03 

26,35 

16,68 

29,11 

16,91 

23,77 

16,61 

Херсонобленерго 

21,68 

18,27 

29,76 

23,48 

37,07 

16,34 

34,08 

17,10 

32,36 

16,70 

24,35 

17,73 

30,67 

19,28 

26,91 

18,30 

Хмельницькобленерго 

17,66 

15,18 

18,94 

15,73 

18,68 

16,42 

22,87 

16,86 

24,14 

16,58 

28,56 

16,91 

28,95 

19,17 

27,16 

19,21 

Черкасиобленерго 

14,93 

10,52 

18,57 

12,55 

22,66 

13,23 

23,12 

15,18 

23,65 

13,79 

23,12 

13,23 

22,28 

13,89 

18,68 

14,19 

Чернівціобленерго 

15,81 

15,25 

30,54 

14,82 

32,66 

15,78 

22,30 

19,05 

28,72 

20,12 

38,89 

22,30 

34,45 

22,60 

30,85 

20,83 

Чернігівобленерго 

13,13 

13,45 

13,67 

13,68 

14,16 

12,83 

16,78 

13,46 

17,40 

15,00 

16,49 

15,73 

17,24 

17,24 

16,41 

16,41 

НЕК "Укренерго" 

3,52 

3,65 

3,19 

3,10 

2,80 

2,99 

2,87 

2,87 

2,97 

2,97 

3,05 

3,05 

2,95 

2,95 

2,83 

2,83 

Укренерговугілля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,61 

6,25 

Сервіс-Інвест (Дон. обл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,29 

4,39 


 

Додаток 4.2.1 


Роздрібні ціни на газ природний, що використовується населенням на комунально-побутові потреби

(затверджені постановою НКРЕ від 10.03.99 N 310)

коп. за 1 м3 з ПДВ

Газ природний 

Тариф 

1. Газ природний для побутових потреб та індивідуального опалення будинків, за наявності газових лічильників 

17,5 

2. Газ природний для побутових потреб та індивідуального опалення будинків, за відсутності газових лічильників 

19,0 


 

Додаток 4.2.2 


Тарифи на транспортування газу природного в динаміці

грн. за 1000 м3 з ПДВ

Показники 

1999 р. 

2000 р. 

2001 р. 

2002 р. 

2003 р. 

1. Загальний тариф для споживачів України 

42,0 

42,0 

52,5* 

52,5

52,5

2. Тариф на транспортування магістральними трубопроводами 

24,7 

29,1 

29,1 

29,1 

3. Тариф на транспортування розподільними трубопроводами 

17,3 

23,4 

23,4 

23,4 


____________
* Тариф затверджений з 01.02.2001.

 

Додаток 4.2.3 


Тарифи на постачання газу природного в динаміці

грн. за 1000 м3 з ПДВ

Показники 

2000 р.* 

2001 р. 

2002 р. 

2003 р. 

Середній тариф на постачання природного газу за регульованим тарифом 

5,5 

10,0** 

10,0 

10,0 


____________
* Тарифи на постачання природного газу на 2000 рік затверджені вперше.

** Тариф затверджений з 01.02.2001.

 

Додаток 4.2.4 


Тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами

Найменування продукції (послуг) 

Відстань транспортування, км 

Мінімальний рівень індикативних цін на аміак за 1 т, дол. США 

Тариф за 100 ткм 

для резидентів, грн. без ПДВ 

для нерезидентів, дол. США з ПДВ 

Транспортування рідкого аміаку 

807 км від ВАТ "Концерн "Стирол" до Одеського припортового заводу 

до 79 

4,00 

0,90 

від 80 до 94 

4,72 

1,06 

від 95 до 109 

5,58 

1,26 

від 110 до 129 

6,60 

1,48 

від 130 до 169 

7,78 

1,75 

від 170 до 200 

8,52 

1,92 

вище 200 

8,90 

2,00 


 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
до Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2003 році

Основні показники роботи електроенергетичної галузі в 2003 році

Станом на 01.01.2004 року установлена потужність електростанцій України становила 56829 тис. кВт.

Таблиця 1і  

тис. кВт

Станом на 

АЕС 

ТЕС 

ГЕС 

Промстанції 

01.01.2002 

11818 

31249 

4693 

5139,9 

01.01.2003 

11818 

31710 

4693 

5139,9 

01.01.2004 

11835 

34710 

4784 

5500 


Протягом 2003 року енергокомпанії та підприємства електроенергетичної галузі продовжували працювати над питаннями щодо покращання стану розрахунків за спожиті енергоносії, зниження втрат електроенергії в електричних мережах та ін.

Кабінет Міністрів України, Міністерство палива та енергетики, НКРЕ вживали необхідних заходів щодо підвищення надійності роботи енергозабезпечення, здійснення цінового і тарифного регулювання в галузі. 

Обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до об'єднаної енергетичної системи України, у січні - грудні 2003 року становив 179579,4 млн. кВт·год., що на 6617,5 млн. кВт·год. або на 3,8 %, більше ніж за відповідний період минулого року. Електростанціями Мінпаливенерго у 2003 році вироблено 170715,2 млн. кВт·год., що на 5165,2 млн. кВт·год., або на 3,1 %, більше ніж за 12 місяців 2002 року. При цьому тепловими електростанціями вироблено 80050,7 млн. кВт·год., що на 2144,2 млн. кВт·год., або на 2,8 %, більше ніж за відповідний період минулого року, атомними електростанціями вироблено 81405,4 млн. кВт·год., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 3415,9 млн. кВт·год., або на 4,4 %, гідравлічними електростанціями з початку року вироблено 9251,2 млн. кВт·год., що на 393,8 млн. кВт·год., або на 4,1 %, менше відповідного періоду 2002 року.

Структура виробництва електроенергії електростанціями Мінпаливенерго в загальному виробництві відносно минулого року дещо змінилась. Так, виробіток ТЕС за січень - грудень поточного року від загального по ОЕС складав 44,6 %, виробіток електроенергії АЕС складав 45,3 %, а виробіток ГЕС = 5,2 %. За дванадцять місяців 2002 року частка виробітку ТЕС, АЕС і ГЕС складала відповідно 45,0 %, 45,1 %, 5,6 %.

Слід зауважити, що виробництво електроенергії електростанціями інших відомств (блок-станціями і комунальними ТЕЦ) у січні - грудні 2003 року склало 8854,2 млн. кВт·год., що на 1452, 3 млн. кВт·год., або на 19,6 %, більше ніж за відповідний період минулого року.

Динаміка і структура виробництва електроенергії за січень - грудень 2003 року

Таблиця 2і

 

12 місяців 2003 року 

12 місяців 2002 року 

Відхилення (+, -) проти 2002 року 

млн. кВт·год. 

% до загального виробництва 

млн. кВт·год. 

% до загального виробництва 

млн. кВт·год. 

Виробіток електричної енергії, всього 

172961,9 

100,0 

159579,4 

100,0 

6617.5 

3,3 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1. Електростанціям Мінпаливенерго 

165550,0 

95,7 

170715,2 

95,1 

5165,2 

3,1 

з них: ТЕС 

77896,5 

45,0 

80040,7 

44,6 

2144,2 

2,8 

ГЕС 

9655,0 

5,6 

9261,2 

5,2 

-393,8 

-4,1 

АЕС 

77989,5 

45,1 

81405,4 

45,3 

3415,9 

4,4 

НДЕ 

9,0 

 

7,9 

 

-1,1 

-12,2 

2. Блок-станціями і комунальними ТЕЦ 

7411,9 

4,3 

8864,2 

4,9 

1452,3 

19,6 


У звітному періоді ситуація із забезпеченням електростанцій паливом не завжди була стабільною. На початок 2003 року запаси палива на електростанціях складали: вугілля - 1496,3 тис. т, мазуту - 187,9 тис. т (на початок 2002 року відповідно 1726,9 тис. т та 254,5 тис. т).

Протягом 2003 року надходження вугілля на ТЕС Мінпаливенерго склало 28692,4 тис. тонн, що на 741,4 тис. тонн більше попереднього року.

Запаси вугілля на 01.01.2004 р. становили 1955,0 тис. тонн, що на 427,9 тис. тонн більше, ніж на цей період минулого року, у тому числі на електростанціях енергогенеруючих компаній 1901,9 тис. тонн.

Топкового мазуту відвантажено у січні - грудні 2003 року 103,3 тис. тонн, а витрати його склали 135,8 тис. тонн. Запас мазуту на 01.01.2004 р. становив 154,3 тис. тонн.

Добове постачання природного газу у січні - грудні поточного року складало 27,6 млн. куб. м на добу. Всього за 12 місяців спожито 10081,8 млн. куб. м при 8685,2 млн. куб. м у 2002 році.

Електрогенеруючими компаніями з початку року спожито 4503,0 млн. куб. м природного газу, у попередньому році спожито 3920,1 млн. куб. м.

З початку 2003 року спостерігалось збільшення електроспоживання. Споживання електроенергії (брутто) у січні - грудні 2003 року склало 174687,3 млн. кВт·год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням в січні - грудні 2003 р. становило 129340,7 млн. кВт·год.

Відносно відповідного періоду минулого року відпуск електроенергії споживачам збільшився на 5895,4 млн. кВт·год., або на 4,8 %.

Збільшення електроспоживання відбулося переважно за рахунок збільшення обсягу споживання електричної енергії промисловими споживачами (на 5,6 %), особливо споживачами металургійного комплексу (на 6,6 %) та населенням (на 4,0 %). Ці категорії споживачів становлять 75,5 % від загального обсягу споживання електроенергії.

Динаміка і структура споживання електроенергії за січень - грудень 2003 року

(оперативна інформація)

Групи споживачів 

Електроспоживання за 12 місяців 2002 року, млн. кВт·год. 

+, - до 2002 р., млн. кВт·год. 

+, - до 2002 р., % 

Питома вага, %, 2002 р. 

Питома вага, %, 2003 р. 

Споживання електроенергії (брутто) 

174687,3 

4788,0 

2,8 

 

 

Споживання електроенергії (нетто) 

129340,7 

5895,4 

4,8 

100 

100 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

1. Промисловість 

73767,8 

3916,5 

5,6 

56,6 

57,0 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

Паливна 

10568,0 

64,9 

0,6 

8,5 

8,2 

Металургійна 

38797,2 

2406,9 

6,6 

29,5 

30,0 

Хімічна та нафтохімічна 

6753,8 

362,6 

5,7 

5,2 

5,2 

Машинобудівна 

6732,7 

287,7 

4,5 

5,2 

5,2 

Інша 

10916,1 

794,5 

7,8 

8,2 

8,4 

2. Сільгоспспоживачі 

3631,8 

-201,6 

-5,3 

3,1 

2,8 

3. Транспорт 

9307,5 

359,3 

4,0 

7,2 

7,2 

4. Будівництво 

777,6 

69,5 

9,8 

0,6 

0,6 

5. Комунально-побутові споживачі 

14130,9 

350,7 

2,5 

11,2 

10,9 

6. Інші непромислові споживачі 

3872,8 

492,9 

14,6 

2,7 

3,0 

7. Населення 

23852,3 

908,1 

4,0 

18,6 

18,4 


За 12 місяців 2003 року споживання електричної енергії по регіонах України становило 142,7 млрд. кВт·год. В порівнянні з відповідним періодом минулого року електроспоживання збільшилось на 5,9 млрд. кВт·год., або на 4,3 %.

За січень - грудень 2003 року за оперативними даними споживачам відпущено електричної енергії та теплової енергії на суму 21729,9 млн. грн. Фактична оплата становила 20645,0 млн. грн., або 95,0 %. За електричну енергію всього сплачено 19389,8 млн. грн., або 95,0 %, що на 1401,7 млн. грн., або на 7,4 %, більше ніж за відповідний період 2002 року.

Щодо стану приватизації енергокомпаній в ПЕК

Національна комісія регулювання електроенергетики України в межах своєї компетенції постійно бере участь у роботах, пов'язаних з проведенням приватизації підприємств паливно-енергетичного комплексу, а також у розробці нормативно-правових документів з питань приватизації. НРКЕ здійснює моніторинг наслідків проведеної приватизації та ефективності діяльності приватизованих компаній.

НКРЕ також здійснює контроль та визначає відповідність щодо закріплення у державній власності пакетів акцій господарських товариств з урахуванням державної, економічної, промислової та соціальної політики, фінансового стану та інвестиційних потреб енергокомпаній.

Ефективність приватизації енергетичних компаній безпосередньо залежить від рівня доприватизаційної їх підготовки. Перш за все необхідно законодавчо визначитись щодо реструктуризації та погашення накопиченої в минулі періоди заборгованості суб'єктів енергоринку, перш за все енергопостачальних та енергогенеруючих компаній.

За безпосередньою участю НКРЕ рядом народних депутатів України підготовлено і схвалено Урядом та подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про погашення заборгованості за енергоносії". Своєчасне прийняття цього Закону України сприятиме поліпшенню фінансового стану підприємств паливно-енергетичного комплексу, недопущення їх банкрутства та тіньової приватизації, а також підвищенню рівня їх інвестиційної привабливості.

Проведена робота з питань підготовки до наступної приватизації енергопостачальних компаній дозволяє удосконалювати тарифну політику та впорядкувати відносини на Оптовому ринку електроенергії.

З метою подальшого розвитку енергетичної галузі, а також для підтримки в належному стані генеруючих потужностей, магістральних та розподільчих електричних мереж зростає необхідність залучення недержавного фінансування до енергетичної галузі України. Для вирішення нагальних питань галузі НКРЕ приймала участь в опрацюванні та надавала свої пропозиції в ході підготовки Концепції управління та роздержавлення теплоелектроцентралей, розробленої Мінпаливенерго.

 

Додаток 1і 


Довідка про хід приватизації в акціонерних енергетичних компаніях

Станом на 01.01.2004

N
з/п 

Перелік акціонерних товариств 

Статутний фонд акціонерних товариств (грн.) 

Всього акцій (шт.) 

Номінальна ціна акцій (грн.) 

Розмір частки (закріплені в держ. власності) (%) 

Пільговий продаж у 1996 - 1997 рр. (%) 

Не реалізован. станом на 01.01.2004 (у державній власності) 

Енергогенеруючі компанії 

Донбасенерго 

236443010 

23644301 

10 

50 % + 1 акція 

14,23 % 

85,77 % 

Дніпроенерго 

98099950 

3923998 

25 

50 % + 1 акція 

22,84 % 

76,04 % 

Центренерго 

480229240 

369407108 

1,3 

50 % + 1 акція 

21,71 % 

78,29 % 

Західенерго 

127905410 

12790541 

10 

50 % + 1 акція 

20,24 % 

70,10 % 

Дніпрогідроенерго 

99610950 

9961095 

10 

100 

Не підлягають приватизації 

100,00 % 

Дністрогідроенерго 

18942000 

75768000 

0,25 

100 

100,00 % 

Дністровська ГАЕС 

475329410 

47532941 

10 

86,37 % 

 

87,40 % 

 

РАЗОМ 

1148682507 

 

 

 

 

 

Енергопостачальні компанії 

Прикарпаттяобленерго 

25908875 

2072710 

12,5 

25 % + 1 акція 

15,63 % 

25,02 % 

Луганськобленерго 

52030730 

5203073 

10 

25 % + 1 акція 

19,33 % 

60,06 % 

10 

Львівобленерго 

48493080 

193972320 

0,25 

25 % + 1 акція 

16,96 % 

26,98 % 

11 

Одесаобленерго 

52123890 

5212389 

10 

25 % + 1 акція 

17,52 % 

25,01 % 

12 

Полтаваобленерго 

55240000 

22096000 

2,5 

25 % + 1 акція 

16,14 % 

25,00 % 

13 

Сумиобленерго 

44281374 

44281371 

25 % + 1 акція 

15,20 % 

25,00 % 

14 

Чернігівобленерго 

29829506 

29829506 

25 % + 1 акція 

16,83 % 

25,00 % 

15 

Житомиробленерго 

30599635 

122398540 

0,25 

13,68 % 

16 

Кіровоградобленерго 

2984400 

119376000 

0,25 

15,92 % 

17 

Київобленерго 

52043780 

5204378 

10 

12,97 % 

18 

Рівнеенерго 

20827480 

2082748 

10 

16,07 % 

19 

Севастопольенерго 

6722400 

2688960 

2,5 

16,95 % 

20 

Херсонобленерго 

23743760 

94975040 

0,25 

16,54 % 

21 

*Тернопільобленерго 

15272040 

61088160 

0,25 

25 % + 1 акція 

16,48 % 

51,00 % 

22 

*Вінницяобленерго 

30973660 

3097366 

10 

25 % + 1 акція 

21,58 % 

75,00 % 

23 

*Волиньобленерго 

23863800 

95455200 

0,25 

25 % + 1 акція 

15,39 % 

75,00 % 

24 

*Дніпрообленерго 

59916170 

5991617 

10 

25 % + 1 акція 

18,96 % 

75,00 % 

25 

*Донецькобленерго** 

81896469 

65517175 

1,25 

25 % + 1 акція 

18,36 % 

65,00 % 

26 

*Закарпаттяобленерго 

31150810 

124603240 

0,25 

25 % + 1 акція 

12,85 % 

75,00 % 

27 

*Запоріжжяобленерго 

44840000 

4484000 

10 

25 % + 1 акція 

17,18 % 

60,25 % 

28 

*Крименерго 

43241880 

4324188 

10 

25 % + 1 акція 

18,01 % 

70,00 % 

29 

*Миколаївобленерго** 

39660000 

19830000 

 

11,53 % 

70,00 % 

30 

*Черкасиобленерго** 

37098333 

148393332 

0,25 

25 % + 1 акція 

18,48 % 

46,00 % 

31 

Чернівціобленерго 

14195170 

2703842 

5,25 

25 % + 1 акція 

10,21 % 

70,00 % 

32 

*Харківобленерго 

64135190 

6413519 

10 

25 % + 1 акція 

20,58 % 

65,00 % 

33 

*Хмельницькобленерго 

33637840 

3363784 

10 

25 % + 1 акція 

17,00 % 

70,00 % 

34 

Київенерго 

27091070 

108364280 

0,25 % 

50 % + 1 акція 

33,77 % 

50,00 % 

 

РАЗОМ 

641893687 

 

 

 

 

 


____________
Примітка. * 12 - енергетичних компаній, які відповідно до Державної програми приватизації мали бути приватизовані в 2002 році.

** Не завершені судові справи.

 

Додаток 2і 


Перелік акціонерів, власників, які володіють більше ніж 25 % часток (акцій, паїв) активів ліцензіатів з виробництва та постачання електроенергії за регульованим тарифом

Станом на 01.01.2004

N
з/п 

Назва ліцензіата 

Назва акціонерів, власників, які володіють більше ніж 25 % часток (акцій, паїв) активів ліцензіата 

Відсоток часток (акцій, паїв) активів ліцензіата від їх загальної кількості 

Дата придбання відповідного пакета часток (акцій, паїв) активів ліцензіата 

Енергогенеруючі компанії 

ВАТ "Донбасенерго" 

ФДМ 

85,77 

29.10.98 р. 

ВАТ "Дніпроенерго" 

ФДМ 

76,04 

28.03.2000 р. 

ВАТ "Центренерго" 

ФДМ 

78,29 

 

ВАТ "Західенерго" 

ФДМ 

70,10 

 

Дніпрогідроенерго 

ФДМ 

100,00 

 

Дністрогідроенерго 

ФДМ 

100,00 

 

ВАТ "Дністровська ГАЕС" 

ФДМ 

87,40 

09.10.2000 р. 

Енергопостачальні компанії 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

62,64 

02.08.2002 р. 

ФДМ 

25,02 

 

ВАТ "Луганськобленерго" 

ФДМ 

60,06 

18.06.96 р. 

10 

ВАТ "Львівобленерго" 

ФДМ 

26,98 

 

11 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

ФДМ 

25,01 

18.09.95 р. 

Компанія "Оверкон Ентерпрайзис Лімітед" 

35,00 

20.09.2001 р. 

12 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

58,84 

26.06.2002 р. 

ФДМ 

25 + 1 акція 

 

13 

ВАТ "Сумиобленерго" 

ФДМ 

25 + 1 акція 

 

14 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

66,13 

02.08.2002 р. 

ФДМ 

25,00 

 

15 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

"BC Енерджі Інтернешінал Н.В. група" (VS Energy International N.V.) 

75,56 

30.07.2002 р. 

16 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

"BC Енерджі Інтернешінал Н.В. група" (VS Energy International N.V.) 

51,00 

15.07.2002 р. 

17 

ВАТ "Київобленерго" 

AES Washington Holding B.V. 

75 + 1 акція 

04.05.2001 р. 

18 

Рівнеенерго 

ТзОВ "Вашингтон Холдінгз Бі.Ві." 

75,00 

21.05.2001 р. 

19 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

"BC Енерджі Інтернешінал Н.В. група" (VS Energy International N.V.) 

70,00 

30.07.2002 р. 

20 

ВС "ЕК "Херсонобленерго" 

"ВС Енерджі Інтернешінал Н.В." (VS Energy International N.V.) 

65 % + 1 акція 

14.03.2002 р. 

21 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

43,67 

 

ФДМ 

51,00 

25.06.2001 р. 

22 

АК "Вінницяобленерго" 

ФДМ 

75 + 2 акції 

20.11.95 р. 

23 

ВАТ "Волиньобленерго" 

ФДМ 

75,00 

22.08.95 р.
100 % СФ 

24 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

ФДМ 

75,00 

1996 

25 

ВАТ "Донецькобленерго" 

ФДМ 

65,06 

01.08.96 р. 

26 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

ФДМ 

75 % + 2 акції 

14.12.95 р. 

27 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

ФДМ 

60,25 

20.02.99 р. 

28 

ВАТ "Крименерго" 

ФДМ 

70,00 

 

29 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

29,01 

31.10.2001 р. 

ФДМ 

70,00 

 

30 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

27,00 

26.09.2001 р. 

ФДМ 

46,00 

25.11.98 р. 

ЗАТ "Українська Енергозберігаюча сервісна компанія" 

25,00 

25.11.98 р. 

31 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

ФДМ 

70,00 

14.02.98 р. 

32 

АК "Харківобленерго" 

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" 

32,18 

 

ФДМ 

65,00 

25.06.2001 р. 

33 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

ФДМ 

70,00 

03.07.96 р. 

34 

АК "Київенерго" 

ФДМ 

50 + 1 акція 

11.11.2003 р. 

35 

ЖКУ Новороздільської міської ради народних депутатів 

комунальна власність 

100 

 

36 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

відсутні 

 

 

37 

ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 

ФДМ 

54,00 

 

ВАТ "Крименерго" 

46,00 

 

38 

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" 

ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" 

83,70 

06.96 р. 


____________